بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته - دانلود رایگاندانلود رایگان دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی

دانلود رایگان
بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامیعنوان تحقیق: بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 301
شرح مختصر:
دروس حقوقی جایگاه مهمی در مراکز عالی و دانشگاه پلیس های جهان دارد. انجام بخش مهمی از وظایف پلیس مانند؛ قانون مداری، جامعه گرایی، کمک به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، ایجاد محیطی امن برای شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی نیازمند به دانش حقوقی است.
در ایران پس از تفکیک و تخصصی شدن پلیس در نیروی انتظامی، پلیس انتظامی به عنوان یکی از پلیس های مهم در این سازمان تأسیس و به موجب قانون موظف به انجام مأموریت و وظایف فوق الذکر گردید. انجام بخش وسیعی از وظایف و مأموریت های محوله به پلیس انتظامی نیازمند فراگیری آموزش دروس حقوقی است و این امر نیز نیازمند برنامه ریزی درسی مناسب می باشد. به همین منظور پژوهش حاضر تلاش داشته است با الهام از نظریه فرانسیس کلاین الگوی برنامه درسی دروس حقوقی دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را طراحی و اعتباربخشی نماید. عناصر و ویژگی های الگوی مذکور شامل سه حوزه عناصر بنیادی قانونی، عناصر راهبردی و عناصر برنامه درسی می باشد. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است. جامعه پژوهش که به شیوه هدفمند انتخاب شده است، برای بررسی مورد نظر شامل چهل نفر از فارغ التحصیلان شاغل در کلانتری های تهران با اطلاعات و تجربه لازم و دوازده نفر از خبرگان است. ابزار اندازه گیری توزیع پرسشنامه برای فارغ التحصیلان و مصاحبه با خبرگان می باشد. پرسشنامه که محقق ساخته و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته نیز با استفاده از ورود اطلاعات به محیط اکسل و spss و روش آن به صورت فراوانی و درصد، میانگین و سایر شاخص های آماری، رتبه بندی، آزمون دوجمله ای، انواع آزمودنی های آنالیز واریانس انجام شده است.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤال های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
استفاده کنندگان از پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی درسی و آموزش دروس حقوقی
چالش های برنامه درسی فراروی دانشگاه ها
مدیریت برنامه درسی دانشگاه ؛ هدایت و راهبری تغییرات در آن
مراحل برنامه ریزی درسی
رویکردهای برنامه درسی
نظریه های تعیین اهداف آموزشی
منابع تعیین هدف ها
محتوای برنامه درسی
حوزه ها و موضوعات تشکیل دهنده محتوا
معیارهای اساسی تعیین محتوا
راهبردهای تدریس در برنامه درسی
اصول ارائه محتوای دروس
روش­های ارائه شفاهی محتوا (تدریس)
یاددهنده در نقش مشاور و رهبر در ارائه محتوای دروس
روش های ارائه محتوای دروس
مکان ارائه
ابزار ارائه
ارزشیابی برنامه درسی
روش های ارزشیابی
اصول ارزشیابی
الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی
الگوهای برنامه درسی دانشگاهی
الگوهای برنامه درسی
الگوی برنامه درسی براساس منابع و موضوعات مختلف
پلیس در ایران، وظایف و آموزش­ها(تعریف، تاریخچه، آموزش و رشته انتظامی)
پلیس و وظایف ضابطیت
تعریف لغوی ضابط
تعریف مفهومی
انواع ضابطان دادگستری
نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری
آگاهی حقوقی دانشجویان رشته انتظامی درخصوص وظایف ضابطیت
شکل گیری پلیس و مراکز آموزشی آن
وظایف پلیس
رسالت رشته انتظامی
ضرورت آموزش دروس حقوقی به پلیس
اهداف آموزش دروس حقوقی رشته انتظامی و نیازهای جامعه
نقش فراگیران پلیس در اهداف
منابع اهداف دروس حقوقی رشته انتظامی
اهداف آموزشی، آموزش عالی و دانشگاه
اهداف آموزش در اسناد آموزشی و تربیتی دانشگاه علوم انتظامی
نقش آموزش دروس حقوقی در فرآیند رشد و توسعه کشور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
مبانی الگوی برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی
تبیین چشم­انداز، بیانیه رسالت مأموریت و موضوعات راهبردی دانشگاه علوم­انتظامی با الهام از اسناد کلان چشم­انداز و بیانیه دانشگاه
وضعیت ارائه دروس حقوقی رشته انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی
اهمیت دروس حقوقی در نظام های آموزشی پلیس های جهان
آموزش پلیس در برخی از کشورهای جهان
آموزش پلیس در ایالات متحده آمریکا
آموزش پلیس در اوهایو
رشد مهارت های جسمی
آموزش در دانشگاه لستر انگلستان
پیشینه پژوهش
مطالعات انجام شده در ایران و خارج ایران
نتیجه گیری مبانی نظری
فصل سوم: روش پژوهش
  • نوع و روش پژوهش
  • جامعه پژوهش
  • جامعه پژوهش برای بررسی چالش های برنامه درسی
  • جامعه پژوهش برای اعتباربخشی الگو
  • پایایی پرسشنامه ها
  • ابزار جمع آوری داده ها
  • روایی پرسشنامه
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • نحوه طراحی الگوی پیشنهادی
  • ارائه پیشنهاد
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
پاسخ به سؤال اول پژوهش:
چالش­های برنامه درسی دروس حقوق دوره کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی چیست؟
توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه
توصیف کلی داده ها
1-بررسی وضعیت درس مقدمه علم حقوق از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
2-بررسی وضعیت درس حقوق شهروندی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
3- بررسی وضعیت درس قانون مجازات اسلامی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
4-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (1) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
5-بررسی وضعیت درس حقوق جزای عمومی (2) از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
6-بررسی وضعیت درس طرز تشکیل پرونده قضایی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
7- بررسی وضعیت درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی
8-بررسی وضعیت درس قانون مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
9-بررسی وضعیت درس قانون به کارگیری سلاح از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
10- بررسی وضعیت درس آیین دادرسی مدنی از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
11- بررسی وضعیت درس قانون مجازات نیروهای مسلح از نگاه فارغ­التحصیلان رشته انتظامی
12-بررسی وضعیت درس آیین دادرسی کیفری از نگاه فارغ التحصیلان رشته انتظامی
13- بررسی وضعیت دروس براساس سؤالات نوزده گانه
14- جمع­بندی وضعیت عوامل 19 گانه بر دروس مورد مطالعه تحقیق از طریق آزمون دوجمله ای
15- جمع بندی تأثیر دروس 12 گانه در انجام وظایف شغلی و مأموریت های محوله
16- آزمون دو جمله ای (Binomial Test) به منظور بررسی وضعیت دروس 12 گانه از نگاه فارغ­التحصیلان مورد مطالعه
17- بررسی وضعیت نقش موضوع های دوازده گانه در دروس دوازده گانه رشته انتظامی
18-طبقه­بندی دروس دوازده گانه با استفاده از میانگین نظرات فارغ التحصیلان
توصیف چالش های برنامه درسی دروس حقوق رشته انتظامی
توصیف مناطق و نقاط برش با توجه به جدول ارزیابی موضوعات توسط فارغ التحصیلان
نکات برجسته الگوی پیشنهادی
منابع استخراج الگوی پیشنهادی
اعتباربخشی الگوی پیشنهادی
چگونگی اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت های تحقیق
منابع فارسی
منابع لاتین
ضمائم
پرسشنامه هادریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
برنامه درسی


دروس حقوقی


رشته انتظامی


دانشگاه علوم انتظامی


پلیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی علوم انتظامی. دروس حقوقی ...

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم ... جزوه های درسی;

دانلود بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته ...

گیفت کارت شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب دانلود سوالات امتحانی دانشگاه ...

پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته ...

پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته ... بررسی چالش های برنامه ...

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی دسته ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس ...

فروش دانلودی پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی ...

پاورپوینت بررسی مدرسه سپهدار بهمراه پلانها نما مقطع ...

... برنامه درسی دروس حقوقی ... بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته ...

برچسب مقطع - ایران دانلود

بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی ... بررسی چالش های برنامه ... ، حقوقی، مقطع، رشته.

برترین پکیج پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از …

... پایان نامه بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع ... دروس حقوقی مقطع رشته ...

برچسب درسی - ایران دانلود

نو آوری در برنامه ریزی درسی. ... شیوه های یادگیری ... ای معین را در یکی از رشته های شغلی ...

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - سایت …

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. www.jest.srbiau.ac.ir

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد 95 از …

سهمیه های کنکور 96 را بشناسید/ مهلت ثبت نام کنکور تا ۲۸ بهمن ماه. 1259 بازدید. گرایش‌های ...

اعضاي هيأت علمي: مهدی قنّاد کهتوئی

قنّاد، مهدی و رحیمی، غلامحسین، "تاریخ مهندسی مکانیک در ایران و بررسی ابداعات مکانیکی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > مقالات …

مقاله های علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل : ردیف. نام مقاله. نام و مشخصات مجله

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

فدوي اردستاني، اعظم. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی، به ...

آموزش نقشه كشي ساختمان ومعماري واتوكدووو

آموزش نقشه كشي ساختمان ومعماري واتوكدووو - جدیدترین نقشه های ساختمانی درقالب سوالات ...

ثبت نام دکتری 94 تاریخ ثبت نام و زمان برگزاری …

: بسیاری از داوطلبین آزمون دکتری 94 با برنامه ریزی منسجم دروس تخصصی در سطح کارشناسی و ...

"دبير فيزيك رضاقلي زاده" - چگونه مدرس ای با نشاط …

"دبير فيزيك رضاقلي زاده" - چگونه مدرس ای با نشاط داشته باشیم؟ - مطالب مختلف از دروس ...

سوالات کارشناسی ارشد 94 دانلود سوالات ارشد 94 همه رشته

: بسیاری از داوطلبین آزمون دکتری 94 با برنامه ریزی منسجم دروس تخصصی در سطح کارشناسی و ...

دانلود کتب فرهنگی مذهبی

به منظور کاهش حجم، کلیه کتاب ها توسط نرم افزار winrar فشرده سازی شده اند، لذا جهت استفاده ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و …

نقدی بر مسابقات و فعالیت های فوق برنامه قرآنی دانش آموزی ايــن چــاه، نــــان دارد.

آهستان » ولايت فقيه و رابطه «امام و امت»

اشاره: با توجه به شبهاتی که درباره مفهوم ولایت فقیه وجود دارد، و با در نظر گرفتن این ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)