بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرس

دانلود رایگان
بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان دبیرستان های دخترانهعنوان تحقیق: بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 87
شرح مختصر:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های اسنادی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر رودان 420 نفر با حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 120 نفر بودند و از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. گروه نمونه با پرسشنامه های سبک های اسنادی و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی 92 – 91 منظور شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمارهای توصیفی نظیر فراوانی، درصد تراکمی، و همبستگی پیرسون و آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری 05/0 به این شرح است: بین سبک اسناد درونی - بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (55/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (61/0) وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی گرچه همبستگی بسیار ضعیف (17/0) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد درونی - بیرونی و عزت نفس همبستگی (47/0) وجود دارد. بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه گرچه همبستگی منفی ضععیف (23/0- ) ولی معنی داری وجود دارد. بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس همبستگی منفی (34/0- ) وجود دارد. هم چنین نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین پیشرفت تحصیلی، نشان دهنده مدل مناسبی می باشد. این مدل 10% از تغییرات مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند و نتایج بدست آمده از سبک های اسنادی به عنوان متغیر پیش بین عزت نفس، نشان دهنده مدل خوبی بوده است. این مدل 48% از تغییرات مربوط به نمرات عزت نفس را تبیین می کند که نشان از خوب بودن دارد.
کلید واژه ها: سبک اسنادی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه2
بيان مسأله3
اهمیت و ضرورت تحقيق4
اهداف تحقيق5
هدف کلی5
اهداف جزئی6
سؤال های پژوهش7
فرضیه های پژوهش7
تعريف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها7
سبک های اسنادی7
پیشرفت تحصیلی8
عزت نفس8
تعریف عملیاتی8
سبک های اسنادی8
موقعیت اسنادی9
پیشرفت تحصیلی9
عزت نفس9
فصل دوم: پيشينه پژوهش
مقدمه11
نظریه اسناد11
نظریه انتساب13
انتساب ها براي توجيه پيامدها14
ابعاد عليتي انتساب ها15
عزت نفس18
نشانه هاي جسمي و رفتاري ضعف عزت نفس19
ابعاد مختلف عزت نفس20
انواع عزت نفس20
شیوه های افزايش عزت نفس احساسي – عاطفي21
شیوه های افزايش عزت نفس روحي – معنوي21
عوامل مؤثر در ايجاد عزت نفس22
عزت نفس از ديدگاه قرآن، احاديث و دانشمندان اسلامي23
نقش والدين در شكل گيري عزت نفس23
نقش عوامل ديگر در تقويت عزت نفس25
پیشرفت تحصیلی26
عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان27
تاکید بر رشد عقلانی28
جو عاطفی مدرسه28
پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان28
نگرش معلم28
عقب ماندگی آموخته شده29
اثرات پیشرفتتحصیلی29
نقش عزت نفس در پيشرفت تحصيلي30
عزت نفس = پدر، مادر، معلم33
نقش عملكرد تحصيلي در عزت نفس33
یافته های پژوهشی داخل و خارج از کشور34
الف- پژوهش های انجام شده در خارج از كشور34
ب- پژوهش های انجام شده در داخل كشور35
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش39
جامعه و نمونه آماري، و روش نمونه‏گيري39
ابزار اندازه گيري39
1. پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ)39
روش نمره گذاری39
پایایی و روایی40
2- پرسشنامه عزت نفس کوپر – اسمیت40
مؤلفه های عزت نفس عبارتند از:40
روش اجرای پژوهش41
روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها41
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
مقدمه43
فصل پنجم56
مقدمه57
نتيجه گيري57
محدودیت های پژوهش62
پیشنهادهای تحقیق62
الف- پیشنهادهای کاربردی62
ب- پیشنهادهای پژوهشی62
منابع64
پيوست ها69
فهرست جداول
جدول شماره (4-1): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب پایه تحصیلی43
جدول شماره (4-2): میانگین و انحراف معیار نمره های گروه نمونه برحسب عزت نفس، پیشرفت تحصیلی و سبک های اسنادی44
جدول شماره (4-3): همبستگي بين سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس45
جدول شماره (4-6): همبستگي بين سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی46
جدول شماره (4-4): همبستگي بين سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس47
جدول شماره (4-7): همبستگي بين سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی48
جدول شماره (4-5): همبستگي بين سبک اسنادی کلی- اختصاصی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس49
جدول شماره (4-8): همبستگي بين سبک اسنادی کلی - اختصاصی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی49
جدول شماره (4-9) : توان تبیین مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی52
جدول شماره (4-10): تحلیل واریانس برای مدل پیشرفت تحصیلی52
جدول شماره (4-11): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند53
جدول شماره (4-12): توان تبیین مدل پیش بینی عزت نفس54
جدول شماره (4-13): تحلیل واریانس برای مدل عزت نفس55
جدول شماره (4-14): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند55دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سبک های اسنادی


پیشرفت تحصیلی


عزت نفس


دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی

چکیده این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ...

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مددکار اجتماعی - پزشک و

مقدمه: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند ...

University of Sistan & Baluchestan

پیش بینی جهت گیری زندگی و رضایت از زندگی با توجه به باور به دنیای عادلانه

34 . لیست پرسشنامه های روانشناسی - اطلاعات …

اطلاعات درباره رشته های روانشناسی در مقاطع کارشناسی, ارشد و دکتری

مقالات ISI انگیزش : 102 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 102 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت ...

میگنا - نظرات سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت

روان شناسی مثبت یکی از جدیدترین شاخه های روان شناسی است. این زمینه خاص از روان شناسی ...

میگنا - اصطلاحات،عبارات و واژه‌ های روانشناسی

هشدار پلیس؛ بسیاری از جنایتها بدون طرح و نقشه قبلی و صرفا به خاطر همراه داشتن سلاح سرد ...

روانشناسی - انگیزش یا انگیزه چیست

از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله. از اینرو، تمام برنامه‌های درسی كه برای ...

مهارت های حرفه ای معلم

فرم امتیازدهی و صفحه 1 تا 4 و شرح جدول شماره 2 را با دقت تمام مطالعه کنید و هنگام نوشتن ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

موسسه مجموعه ای پربار از پرسشنامه های تخصصی و تحقیقاتی در رشته های مختلف را دارد.

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه ...

خاطرات و اخبار مهاجرت و پناهندگی کانادا، آمریکا، اروپا ...

درخواست اقامت یا پناهندگی در انگلستان با سلام امیدوارم این گفته ها مفید واقع شوند.

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و ...

چرا شیعه شدم؟ :: شیـعه - shiie.blog.ir

پاسخ: قطعا با توجه به ایات قران و احادیت صحیح بیامبر و بدون تعصب کورکورانه دنبال حقیقت ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و

اگر مرکز مستقل تحت نظر وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت راهبردی آموزش عمومی قرآن با ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - مقالات …

« نخبه گرايي » يـا « آموزش عمومي » در وزارت آموزش و پرورش. اشاره ...

زبان و ادبیات فارسی

خوانندگان ارجمند من برای آشنایی با مجموعه ی مقاله های نوشته شده در این تارنما و ...

تارنمای علي ميرفطروس - mirfetros.com

محمّدعلی فروغی ‌گر مهر من نسبت به وطن تنها از آن سبب باشد که خود از آن مرز و بوم هستم و ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)