بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با - دانلود رایگاندانلود رایگان تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست هاي شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دور

دانلود رایگان
بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهاعنوان تحقیق: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 155
شرح مختصر:
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومي براين است كه ماليات داراي يك نقش است و آن هم عبارت است ازدريافتي هاي دولت از بخشي ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه هاي اقتصادي براي تامين مخارج دولت، اما اين يكي از نقش هاي ماليات است و درآمدهاي مالياتي در واقع،يكي ازبازارهاي بسيار مهم وتعيين كننده ميزان رشدوگسترش فعاليتهاي اقتصادي است.
نخست آن كه افزايش ميزان ماليات به سبب كاهش انگيزه براي سرمايه گذاري ،توليد وبه طور كلي كار وكوشش،موجب كاهش فعاليتهاي اقتصادي و به اين ترتيب موجب كاهش درآمد ملي وگسترش بيكاري مي شود.
دوم اينكه ماليات به عنوان يك تثبيت كننده اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد به اين معني كه به هنگام رونق بيش از حد فعاليتهاي اقتصادي جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)ميزان ماليات ها افزايش مي يابد تا با كاهش فعاليتهاي اقتصادي ازتورم جلوگيري شود وهنگام ركود اقتصادي و افزايش بيكاري ميزان ماليات ها كاهش مي يابدتا انگيزه براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه اين ترتيب اقتصاد در مسير يكنواخت وهمگوني به حركت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
فهرست مطالب
چکیده فارسی1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1)مقدمه 2
1-2) بیان مسئله3
1-3) اهمیت تحقیق 6
1-4) سوال تحقیق 7
1-5)هدف تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) متغیرهای مورد مطالعه 9
1-8) نوع روش تحقیق 10
1-9) قلمرو تحقيق 12
1-9-1) قلمرو موضوعی 12
1-9-2) قلمرو مکانی 12
1-9-3) قلمرو زمانی 13
1-10) روش گردآوری اطلاعات وداده ها13
1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 13
1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها 13
1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق 14
1-14) تعریف اصطلاحات 14
1-15) ساختار تحقیق 18
فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش
گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران
2-1) مقدمه 21
2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان22
2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 23
گفتار دوم:مبانی نظری مالیات
2-4)مبانی نظری مالیات 26
2-4-1)مفاهیم مالیات 26
2-4-2) اهداف وضع مالياتها 29
2-4-3)عدالت مالیاتی 31
2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن 32
2-4-5)اصول سيستم مالیاتی مطلوب 32
2-4-6)اصول جديد ماليات 34
2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات 34
2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران 37
2-6)مالیات بر درآمد 39
2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد 40
2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 41
گفتار سوم:
مبانی نظری سرمایه گذاری و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری 52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری 55
2-8) منابع مالي واحدهاي اقتصادي و فرآيند تامين مالي 58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) 59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59
2-10)مالیات و حسابداری 62
گفتارچهارم:پیشینه پژوهش
2-11)پیشینه پژوهش 64
2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی 64
2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران 73
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1)مقدمه 78
3-2)طرح مساله پژوهش 79
3-3)فرضیه های تحقیق. 79
3-4)روش تحقیق 80
3-5)سنجش متغیر های تحقیق 80
3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات81
3-7)جامعه آماری 81
3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه81.
3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق83
3-10)آزمون فرضیه ها83
3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق84.
3-11-1)آزمون مقایسه زوجها84
3-11-2) همبستگی85
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1)مقدمه91
4-2) تحلیل فرضیه ها92
4-2-1) بخش اول 93
4-2-2) بخش دوم 97
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1)مقدمه102
5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق 103
5-3)نتایج تحقیق105
5-4)تحلیل یافته های تحقیق
5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول106
5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم107
5-4)پیشنهادهای پژوهش
5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق108
5-4-2)سایرپیشنهادها109
5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی109
5-5) محدودیت های پژوهش110
منابع ومآخذ 111
پیوست ها
پیوست الف116
پیوست ب 120
پیوست ج 126
چکیده انگلیسی134
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1جدول ، مالیات بر درآمد درکشور سوئد47
2-2جدول ، مالیات بر درآمد در آمریکا48
2-3جدول، تغییرات قانون مالیات های مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها
مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 137850
4-1جدول ،بررسی توصیفی متغیرهای سرمایه گذاری ، نحوه تامین مالی و مالیات ابرازی92
4-2جدول ، بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد ومیزان
سرمایه گذاری شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات94
4-3جدول ، آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و میزان سرمایه گذاری
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات 96
4-4جدول بررسی وجود رابطه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمد و نحوه تامین مالی
شرکتها(داخلی وخارجی) قبل وبعد از تغییر نرخ مالیات 97
4-5جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی
شرکتها قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی پیرسون) 100
4-6جدول آزمون وجود همبستگی بین مالیات ابرازی و نحوه تامین مالی شرکتها
قبل و بعد از تغییرنرخ مالیات(از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن101
5-1جدول خلاصه نتایج آزمون105
پیوست الف-1جدول اسامی شرکتهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها....... 116
پیوست ج جداول خروجی حاصل ازتجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارSPSS 126
جداول ج-1و2و3 :
آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در میزان سرمایه گذاری قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1380 تا 1387)126
جداول ج-4و5و6 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(داخلی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 127
جداول ج-7و8و9 : آزمون t زوجی برای بررسی وجود تفاوت در نحوه تامین مالی(خارجی)قبل از تغییر نرخ مالیات (شامل سالهای 1375 تا 1379) و بعد از تغییر نرخ مالیات(شامل سالهای 1380 تا 1387) 128
جدول ج-10 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-11 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون129
جدول ج-12 :همبستگی میزان سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-13 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون130
جدول ج-14:همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بدون توجه به تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-15 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون131
جدول ج-16 :همبستگی نحوه تامین مالی(داخلی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-17 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1380 تا1387 (ضریب همبستگی: پیرسون132
جدول ج-18 :همبستگی نحوه تامین مالی(خارجی) و مالیات ابرازی قبل از تغییر نرخ مالیات بر درآمد در سالهای 1375 تا1379 (ضریب همبستگی: پیرسون133
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1نمودار، نظام مالیاتی در ایران38
3-1نمودار، وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
3-2نمودار ،عدم وجود همبستگی بین دو متغیر X و Y86
نمودار ب-1 ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی 120
نمودار ب-2،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات 121
نمودار ب-3،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 122
نمودار ب-4،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی123
نمودار ب-5،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات 124
نمودار ب-6،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات 125
فهرست شکلها
عنوان صفحه
2-1شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب33


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مالیات


نرخ مالیات


تغییر نرخ مالیات


درآمد


سرمایه گذاری


تامین مالی


مالیات بر درآمد


مالیات بر شرکتها


ابزارهای مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های