اثر اسانس ترخون، بومادران، آویشن شیرازی و مرزه - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی اثر اسانس ترخون، بومادران، آویشن شیرازی و مرزه کوهی بر کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی می پردازد

دانلود رایگان
اثر اسانس ترخون، بومادران، آویشن شیرازی و مرزه کوهی بر کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی چکیده
کاندیدیازیس یکی از مهم ترین و شایعترین بیماریهای قارچی فرصت طلب در انسان است. این بیماری به وسیله قارچی به نام کاندیدا آلبیکنس ایجاد میشود. بسیاری از گیاهان به دلیل فعالیت ضدقارچی برای درمان بیماریها استفاده میشوند. گاهی اوقاتآنها حتی موثرتر از آنتی بیوتیکها هستند، چرا که برخی اوقات قارچها به درمان آنتی بیوتیکی مقاوم میشوند. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد قارچی چهار گیاه دارویی بود. در این تحقیق تأثیر ضد قارچی اسانسهای گیاهی آویشن شیرازی، بومادران، ترخون و مرزه کوهی در آزمایشگاه و با روش دیسک دیفیوژن بر روی سویه استاندراد ) ATCC 12001 ( کاندیدا آلبیکنس در غلظتهای 10222 ،12222 ،0222 ،1222 و02222،02222 در نهایتppm122222صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، قطر هاله عدم رشد در غلظتهای مختلف اسانس مرزهکوهی از 8/1تا20/1آویشن شیرازی 8/1تا20بومادران از9/8تا12/6 ترخون با 7/5تا12 میلیمتر متغیر بود. مرزه کوهی و آویشن شیرازی بیشترین قطر هاله عدم رشد، ترخون و بومادران کمترین قطر هاله عدم رشد را درممانعت از رشد قارچ نشان دادند. در آزمون رقت لولهای اسانس مرزه کوهی و آویشن شیرازی در غلظت 1 میکرولیتر دارای حداقل غلظت کشندگی بودMBC
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آویشن شیرازی


مرزه کوهی


کاندیدا آلبیکنس


اثرات اسانس ترخون


اثر اسانس بومادران


اثر اسانس آویشن شیرازی


شرایط آزمایشگاهی


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه