الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS می پردازد

دانلود رایگان
الویت بندی ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از روش های AHP و TOPSIS چکیده
ارزیابی ریسک زیست محیطی گامی فراتر از ارزیابی بوده و در آن علاوه بر بررسی و تحلیل جنبههای مختلف ریسک، ضمن شناخت کامل ازمحیط زیست منطقه تحت اثر، میزان حساسیت محیط زیست متأثر و همچنین ارزشهای خاص زیست محیطی منطقه نیز در تجزیه و تحلیل وارزیابی ریسک منطقه درنظر گرفته میشود.جهت انجام این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدید میدانی فعالیت هایی که منجر به بروز ریسک درعملیات ساخت اسکله بندر کاسپین شده ،شناسایی و به منظور استخراج ریسک های حایز اهمیت از پرسشنامه متخصصان)دلفی( استفاده گردید. در نهایت از بین ریسک های شناسایی شده 10 ریسک محیط زیستی جهت الویت بندی انتخاب گردید.پس از شناسایی ریسک ها شاخصهای احتمال وقوع،شدت ریسک و حساسیت محیط پذیرنده به عنوان معیارهای الویت بندی ریسک انتخاب گردید. جهت تعیین احتمال وقوع ریسک از روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار 2000 ECPRO ،جهت تعیین نمرات شدت ریسک از راهنماهای روش تحلیل مقدماتی خطرات و جهت تعیین مقادیر مربوط به حساسیت از متون رفرنس استفاده گردید.پس از تعیین شاخص ها از نرم افزار تاپسیس جهت الویت بندی ریسک ها استفاده گردید.نتایج الویت بندی ریسک های مورد مطالعه نشان داد بیشترین میزان ریسک مربوط به افزایش کدورت ،تغییر شکل بستر وآلودگی آب به ترتیب با اوزان 938 / 0 ، 898 / 0 و 662 / 0 می باشد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بندر کاسپین


AHP


TOPSIS


الویت بندی ریسک محیط زیستی


ریسک محیط زیستی


اسکله بندر کاسپین انزلی


منطقه آزاد انزلی


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه