تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديراندرود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به پایان نامه تاثيراتوماسيون اداري درتصميم گيري مديران می باشد. برای دریافت نمونه فایل رایگان جهت بررسی سطح پروژه میتوانید روی دریافت نمونه فایل رایگان کلیک نمایید.
فهرست مطالب
فصل اول كليات تحقيق
1-1-مقدمه
2-1-تبیین موضوع تحقیق
3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
4-1- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
2-4-1-اهداف فرعی
5-1- سوالات تحقیق
1-5-1-سوال اصلی
2-5-1- سئوالات فرعی
6-1- تبیین فرضیه های تحقیق
7-1- متغیر های تحقیق
1-7-1-متغیر مستقل
2-7-1-متغیر وابسته
8-1- تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق
9-1-ساختارگزارش تحقیق
10-1-خلاصه فصل
فصل دوم ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2-مقدمه
2-2-تصمیم گیری در سازمانها
1-2-2-عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری سازمانی
3-2-فرآیند تصمیم گیری
1-3-2-چگونگی فرآیند تصمیم گیری
4-2-عوامل اساسی در تصمیم گیری مدیران سازمانها
1-4-2-مشورت با کارشناسان در تصمیم گیری
1-1-4-2-آثار مشورت با افراد کارشناس
2-4-2-حق محوری
3-4-2-توکل به خداوند
5-2-خصوصیات تصمیم گیری موثر در سازمان
1-5-2-دارا بودن اطلاعات کافی فرد تصمیم گیرنده
2-5-2-آینده نگری تصمیم گیران
3-5-2-استفاده از تجربه و آگاهی در تصمیم گیری
4-5-2-مزایای تصمیم گیری فردی – گروهی در سازمان
1-4-5-2-نقاط قوت تصمیمات گروهی
2-4-5-2- نقاط ضعف تصمیمات گروهی
3-4-5-2-نقاط قوت تصمیمات فردی
4-4-5-2- نقاط ضعف تصمیمات فردی
5-5-2- تصمیم گیری قاطع
6-2-فرآيندهاي تصميم گيري
1-6-2-مدلهاي منطقی تصميم گيري
1-1-6-2-جايگزين هاي مدلهاي منطقي
7-2-تحقيق توصيفي روي تصميم گيري سازماني
8-2-مشکلات تصمیم گیری در سازمانها
9-2 نقش استراتژیک اطلاعات
10-2-سیستم
11-2 چرخه حیات سیستم
12-2- سیستم اطلاعات مدیریت
1-12-2-مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت
2-12-2-انواع سیستم های اطلاعاتی
13-2 سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
14-2 سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS )
1-14-2-هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری
15-2 سیستم پردازش معاملات ( TPS )
16-2-سیستم های پشتیبان مدیران ارشد(ESS)
1-16-2-نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد
3-16-2-قابلیتهای Ess
4-16-2-دلایل عدم استفاده مدیران ارشد از Ess
17-2-سیستم خبره
1-17-2-اجزای مختلف یک سیستم خبره
1-1-17-2-اجزای اطلاعاتی
2-1-17-2-افراد
3-1-17-2-اجزای سیستمی
2-17-2-مشکلات استفاده از سیستم خبره
18-2-سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )
19-2 سیستم کارکنان دانشی ( KWS )
1-19-2-ویژگی های کارکنان دانشی
20-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان
1-1-20-2-زيرساخت فناوري اطلاعات
2-1-20-2-تعهد استراتژيك
3-1-20-2-ساختار سازمان
4-1-20-2-يادگيري انفرادي
21-2 اتوماسیون
22-2-اتوماسیون اداری
1-22-2-تعاریف اتوماسیون اداری
23-2-اجزای اتوماسیون اداری
1-23-2-بخش های اتوماسیون اداری
1-1-23-2-دبیرخانه
2-1-23-2-فرم ساز و موتور گردش فرم
3-1-23-2-مدیریت جلسات و سامانده
4-1-23-2-آرشیو الکترونیک
5-1-23-2-پرتال مکاتبات برون سازمانی
6-1-23-2-کارتابل آفلاین
24-2-مزایا و معایب و کاربرد اتوماسیون اداری
1-24-2-مزایای اتوماسیون اداری
2-24-2-معایب سیستم اتوماسیون اداری
3-24-2-انواع کاربردها یا زیرسیستم های اتوماسیون اداری
25-2-امکانات اتوماسیون اداری
26-2-اتوماسیون اداری و بهره وری منابع انسانی
1-26-2-شاخصهای بهره وری
27-2-ارگونومی در اتوماسیون اداری
1-27-2-شاخه های ارگونومی
28-2 جریان کار خودکار
1-28-2-مزایایی نرم افزار جریان کار
29-2 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون
1-29-2-هدف اين نرم افزارها چيست؟
30-2-ماهیت اتوماسیون
1-30-2-اتوماسیون ثابت
2-30-2-اتوماسیون برنامه پذیر
3-30-2-اتوماسیون منعطف
31-2-باز خود
1-31-2-تاريخچه ی بازخورد
2-31-2-تعریف بازخور
34-2-خلاصه فصل
فصل سوم روش اجرايي تحقيق
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقیق
1-2-3 مراحل پیگری در اجرای تحقیق
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
4-3 نمونه و نمونه گیری
5-3 بر آورد حجم نمونه
6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
1-6-3 مصاحبه
2-6-3پرسشنامه
1-2-6-3 معرفی پرسشنامه
2-2-6-3 چگونگي طراحي نهايي پرسشنامه
1-1-7-3-انواع اعتبار
1-2-7-3 عوامل موثر بر پایانی ور وایی
فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري داده هاي تحقيق
1-4- مقدمه
2-4 - داده
3-4- اطلاعات
1-3-4- منابع تغذيه اطلاعات
2-3-4- ویژگی های اطلاعات
1-2-3-4- منبع اطلاعات اوليه
2-2-3-4- منبع اطلاعات ثانويه
4-4- سيستم هاي پردازش
5-4 -تجزيه و تحليل داده ها
6-4-جامعه آماري تحقيق
7-4-تجزيه و تحليل آماري
1-7-4-فرضيه اول
1-1-7-4-رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و دفعات تصميم گيري
2-1-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و دقّت تصميم گيري
3-1-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و دقت تصميم گيري
4-1-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و دقت تصميم گيري
2-7-4-فرضيه دوم
1-2-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و بهنگام سازي تصميم گيري
2-2-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و بهنگام سازي تصميم گيري
3-2-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و بهنگام سازي تصميم گيري
4-2-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و بهنگام سازي تصميم گيري
3-7-4-فرضيه سومّ
1-3-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و اقتصادي بودن تصميم گيري
2-3-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده بر اقتصادي بودن تصميم گيري
3-3-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و اقتصادي بودن تصميم گيري
4-7-4-فرضيه چهارم
1-4-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي صادره و صحّت تصميم گيري
2-4-7-4-بررسي رابطه بين تعدادنامه هاي وارده و صحّت تصميم گيري
3-4-7-4-بررسي رابطه بين ادراك و صحّت تصميم گيري
4-4-7-4-بررسي رابطه بين ساعات استفاده و صحّت تصميم گيري
8-4-سنجش ابزار اندازه گيري (پرسشنامه)
1-8-4-دقّت
2-8-4-بهنگام سازی تصمیم گیري
3-8-4-اقتصادی بودن تصميم گيري
4-8-4-صحّت تصميم گيري
5-8-4-تعدادنامه هاي صادره
6-8-4-تعدادنامه هاي وارده
7-8-4-ساعات استفاده
8-8-4-ادراک
فصل پنجم نتیجه گیری
1-5-مقدمه
2-5 نتایج تحقیق
3- 5 پیشنهادات
4-5 -محدودیتها
1-4-5 محدودیت تحقیق
2-4-5 محدودیت محقق
5-5 پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه های اداری
منابع فارسی
منابع انگلیسی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اتوماسیون اداری


تصمیم گیری


سیستم اطلاعات مدیریت


بهره وری


دانلود اتوماسیون اداری


مدیران ارشد


سیستم پردازش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - تاثيراتوماسيون اداري

... تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ... تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران.

دانلود-پایان نامه-بررسي-تاثير-اتوماسيون-اداري

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ... بهبود تصميم گيري مديران ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر …

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري ...

سیستم های اطلاعاتی مدیریت| بررسي تاثيراتوماسيون اداري

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر ... بر تصمیم گیری مدیران گيري مديران مدیریت نامه ...

modir123.ir

... پايان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

مقاله بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري

مقاله بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري : ... خودشيفتگي مديران ...

پایان نامه مدیریت بازرگانی| بررسي تاثيراتوماسيون اداري

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر ... بر تصمیم گیری مدیران گيري مديران مدیریت نامه ...

پایان نامه ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر …

... بر بهبود تصميم گيري مديران ... بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم ...

پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري ...

... پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري - 60off.ir

... برای کارشناسی ارشد و دکتری,بررسي تاثيراتوماسيون اداري. ... تصميم گيري مديران, ...

پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري ...

... پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

دانلود-پایان نامه-بررسي-تاثير-اتوماسيون-اداري

دانلود پایان نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري ...

روش تحقیق - منا تک - researchmethod90.blogfa.com

... بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ...

... ارشد فوق لیسانس پروژه تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر …

... گيري مديران ... تاثيراتوماسيون اداري بر ... اداري برتصميم گيري ...

بهبود تصميم گيري مديران - 60off.ir

... ارشد و دکتری,بهبود تصميم گيري مديران. ... خصوص بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري

ویسگون چیدمان میز آرایش عروس | شیک ترین ها گالری عکس انواع مدل آرایش چهره عروس | خبر پو ...

تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران

تاثير اتوماسيون اداري ... بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران ...

دانلود پایان نامه بررسی اتوماسیون اداری با رضایت …

... بهبود تصميم گيري مديران بخشداري ... نامه بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود ...

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

25.01.2011 · بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ...