تحقیق درمورد تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزيابي تكنولوژي چيست؟ چه كاركردي دارد؟ از چه زماني و درپاسخ به چه مسائلي پيدا شده است؟ روش شناسي پايه آن چگونه است؟ چه تفاوتي بين ارزيابي تكنولوژي در بخش

دانلود رایگان
تحقیق درمورد تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيكلينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه:22
فهرست مطالب:
فصل اول: تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك
مديريت تكنولوژي
تعريف تكنولوژي
نوآوري تكنولوژيك
توليد ناب و مهندس مجدد
فصل دوم: اصول ارزيابي تكنولوژي
ارزيابي تكنولوژي چيست ؟
ارزيابي تكنولوژي در كنگره ايالات متحده
روش شناختي پايه براي ارزيابي تكنولوژي
جاسازي ارزيابي تكنولوژي درسياست
انواع ارزيابي تكنولوژي
ارزيابي تكنولوژي ارتباطات
فصل سوم: مديريت استراتژيك تكنولوژي
مقدمه
مديريت استراتژيك
نقش تكنولوژي دربنگاههاي تجاري
مديريت استراتژيك تكنولوژي
تكنولوژي و جايگاه استراتژيک
شكل گيري سياستهاي تجاري و عمومي
نيازهاي اطلاعاتي در مديريت استراتژيك تكنولوژي
فصل چهارم: مسائل و مشكلات تكنولوژي درعصر حاضر
مقدمه
مسائل محيط
تكنولوژي هاي سودمند براي جامعه
تكنولوژي، اشتغال و مهارت
جهاني شدن
سرعت و جهت نوآوري
فصل پنجم: چند روش سودمند براي ارزيابي تكنولوژي
اصول پيش بيني تكنولوژي
روشهاي پيش بيني
مدل سازي
پيش بيني تكنولوژي
تكنولوژي مسلط

ارزيابي تكنولوژي چيست؟ چه كاركردي دارد؟ از چه زماني و درپاسخ به چه مسائلي پيدا شده است؟ روش شناسي پايه آن چگونه است؟ چه تفاوتي بين ارزيابي تكنولوژي در بخش دولتي و تجاري وجود دارد؟ پيش بيني تكنولوژي چيست و چرا قلب ارزيابي تكنولوژي محسوب مي شود؟ فنون متعارف پيش بيني تكنولوژي چگونه است؟ آيا مواردي از ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي وجود دارد كه افراد تازه كار بتوانند از آنها بياموزند؟ اين كتاب، كه براي مديران تكنولوژي نوشته شده است، به پرسشهايي از اين دست و بيش از اينها به زباني ساده و كاربردي پاسخ ميدهد.
هيچ سازمان و بنگاه صنعتي نيست كه بدون مديريت تكنولوژي، و درنتيجه بدون نوعي از ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي، بتواند به حيات روزمره خود ادامه دهد. اما مسأله اين است كه هنوز مديريت تكنولوژي به عنوان يك تخصص متمايز و حياتي، جاي خود را در كشور و اغلب سازمانها و بنگاههاي صنعتي ما باز نكرده است. شاهد مثال اين است كه در دانشگاههاي ما رشته خاصي به نام مديريت تكنولوژي وجود ندارد (هرچند خوشبختانه موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي اخيراً در اين زمينه پيشقدم شده و اميد ميرود كه نخستين دوره هاي كارشناسي ارشد اين رشته را در دو گرايش به زودي داير نمايد). ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي قبل از هر چيز ابزاري است براي روشنگري درباره پيامدهاي توسعه و به كارگيري يك تكنولوژي در سطح كشور يا بنگاه. امروزه بيشتر دولتها از يك استراتژي ملي تكنولوژي برخوردارند كه طرح و نقشه و اولويتهاي آنها را براي سرمايه گذاري در تكنولوژيهاي نو و حفظ و بازسازي تكنولوژيهاي مفيد موجود ـ با نگرش به ملاحظات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و زيست محيطي ـ نشان ميدهد. در برنامه ريزي براي توسعه تكنولوژي معمولاً كمتر به اين نكته پرداخته مي شود كه تكنولوژي با فرهنگ تعامل دارد؛ از آن تأثير ميپذيرد و به نوبه خود برآن تأثير ميگذارد. مهمتر از همه اين كه توسعه تكنولوژي "شيوه زيست ما" را تغيير ميدهد كه اگر اين تغييرات پيش بيني و به موقع كنترل نشود، حتي ميتواند امنيت ملي را در دراز مدت به مخاطره اندازد. ارزيابي تكنولوژي با بررسي اين گونه مقولات كليدي، دست مايه اي غني و آينده نگرانه براي تدوين و اصلاح استراتژي ملي تكنولوژي فراهم ميكند. بنگاههاي آينده گرا و رقابت جو نيز همين حال را دارند. چنين بنگاههايي استراتژي تكنولوژي ميخواهند تا بتوانند همگام با تغييرات تكنولوژي جلو بروند. تدوين اين استراتژي هم نيازمند پيش بيني و ارزيابي تكنولوژي از منظر بنگاه است. البته دامنه كاربردهاي ارزيابي تكنولوژي به همين موارد محدود نميشود و خواننده اي كه علاقمند به اين بحث باشد درضمن مطالعه كتاب با طيف وسيع كاربردهاي آن درسطح ملي و سازماني آشنا خواهد شد. پيام اصلي اين كتاب ساده و روشن است: تكنولوژي بايد به گونه اي آگاهانه و دورانديشانه مديريت شود تا در خدمت ايجاد دنيايي بهتر براي بشريت قرار گيرد. ساده سازي مسأله تكنولوژي و سرسري گرفتن آن، چه سطح ملي و چه سطح بنگاه، دير يا زود عواقب ناخوشايند خود را آشكار ميكند. به عكس، برخورد انديشمندانه با تكنولوژي به جامعه و بنگاهها اجازه ميدهد اين اسب سركش را درجهت اهداف و مقاصد عاليه خود مهار كرده، و از خوان دشوار توسعه تكنولوژي به سلامت بگذريم.
ارزيابي تكنولوژي چيست؟ چه كاركردي دارد؟ از چه زماني و درپاسخ به چه مسائلي پيدا شده است؟ روش شناسي پايه آن چگونه است؟ چه تفاوتي بين ارزيابي تكنولوژي در بخش دولتي و تجاري وجود دارد؟ پيش بيني تكنولوژي چيست و چرا قلب ارزيابي تكنولوژي محسوب مي شود؟ فنون متعارف پيش بيني تكنولوژي چگونه است؟ آيا مواردي از ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي وجود دارد كه افراد تازه كار بتوانند از آنها بياموزند؟ اين كتاب، كه براي مديران تكنولوژي نوشته شده است، به پرسشهايي از اين دست و بيش از اينها به زباني ساده و كاربردي پاسخ ميدهد.
هيچ سازمان و بنگاه صنعتي نيست كه بدون مديريت تكنولوژي، و درنتيجه بدون نوعي از ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي، بتواند به حيات روزمره خود ادامه دهد. اما مسأله اين است كه هنوز مديريت تكنولوژي به عنوان يك تخصص متمايز و حياتي، جاي خود را در كشور و اغلب سازمانها و بنگاههاي صنعتي ما باز نكرده است. شاهد مثال اين است كه در دانشگاههاي ما رشته خاصي به نام مديريت تكنولوژي وجود ندارد (هرچند خوشبختانه موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي اخيراً در اين زمينه پيشقدم شده و اميد ميرود كه نخستين دوره هاي كارشناسي ارشد اين رشته را در دو گرايش به زودي داير نمايد). ارزيابي و پيش بيني تكنولوژي قبل از هر چيز ابزاري است براي روشنگري درباره پيامدهاي توسعه و به كارگيري يك تكنولوژي در سطح كشور يا بنگاه. امروزه بيشتر دولتها از يك استراتژي ملي تكنولوژي برخوردارند كه طرح و نقشه و اولويتهاي آنها را براي سرمايه گذاري در تكنولوژيهاي نو و حفظ و بازسازي تكنولوژيهاي مفيد موجود ـ با نگرش به ملاحظات سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و زيست محيطي ـ نشان ميدهد. در برنامه ريزي براي توسعه تكنولوژي معمولاً كمتر به اين نكته پرداخته مي شود كه تكنولوژي با فرهنگ تعامل دارد؛ از آن تأثير ميپذيرد و به نوبه خود برآن تأثير ميگذارد. مهمتر از همه اين كه توسعه تكنولوژي "شيوه زيست ما" را تغيير ميدهد كه اگر اين تغييرات پيش بيني و به موقع كنترل نشود، حتي ميتواند امنيت ملي را در دراز مدت به مخاطره اندازد. ارزيابي تكنولوژي با بررسي اين گونه مقولات كليدي، دست مايه اي غني و آينده نگرانه براي تدوين و اصلاح استراتژي ملي تكنولوژي فراهم ميكند. بنگاههاي آينده گرا و رقابت جو نيز همين حال را دارند. چنين بنگاههايي استراتژي تكنولوژي ميخواهند تا بتوانند همگام با تغييرات تكنولوژي جلو بروند. تدوين اين استراتژي هم نيازمند پيش بيني و ارزيابي تكنولوژي از منظر بنگاه است. البته دامنه كاربردهاي ارزيابي تكنولوژي به همين موارد محدود نميشود و خواننده اي كه علاقمند به اين بحث باشد درضمن مطالعه كتاب با طيف وسيع كاربردهاي آن درسطح ملي و سازماني آشنا خواهد شد. پيام اصلي اين كتاب ساده و روشن است: تكنولوژي بايد به گونه اي آگاهانه و دورانديشانه مديريت شود تا در خدمت ايجاد دنيايي بهتر براي بشريت قرار گيرد. ساده سازي مسأله تكنولوژي و سرسري گرفتن آن، چه سطح ملي و چه سطح بنگاه، دير يا زود عواقب ناخوشايند خود را آشكار ميكند. به عكس، برخورد انديشمندانه با تكنولوژي به جامعه و بنگاهها اجازه ميدهد اين اسب سركش را درجهت اهداف و مقاصد عاليه خود مهار كرده، و از خوان دشوار توسعه تكنولوژي به سلامت بگذريم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تکنولوژی


تکنولوژیک


informatio technology


ارزیابی تکنولوژی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعامل مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه (R&D) - …

... در گزينش درست تكنولوژي و انتخاب ... اصلاح، نوآوري و توسعه ... و تحقیق و ...

تكنولوژي آموزشي - نقش تكنولوژي آموزشي در يادگيري

... نقش تكنولوژي ... و نوآوري هاي آموزشي در جامعه ... کاربرد»مرحله «تحقیق»و ...

مقالات نوآوری - مرکز پژوهش و ...

... نتيجه اين فعاليت‌ها و تلاش‌ها شيرين شود بنابر اين امسال را «سال نوآوري و ... تكنولوژي:

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوري

... روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوري ... تكنولوژيك و تغيير ... و تكنولوژي شش كشور ...

تحقیق درباره نانو تكنولوژي

تحقیق درباره نانو تكنولوژي ,تحقیق درباره نانو تكنولوژي,سایت علمی و ... تكنولوژيك ياد شده و ...

آشنایی با دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)

پيچيدگي‌هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تكنولوژي و نوآوري و ... تحقیق و توسعه (r&d) ... تكنولوژيك ...

نگرش جامع به انتقال تكنولوژي

... مي شوند و نوآوري تكنولوژي ... لازم درمورد دارنده ... صنعتي و تكنولوژيك نظير ...

کتاب: انتقال تكنولوژي در ايران - پایگاه اینترنتی …

تعاريف تكنولوژي و ... در تكنولوژي و نوآوري تكنولوژيك است و تا نسبت ... و تحقیق و ...

Slide 1

... به سمت علم و تحقیق، گسترش ... نوآوري تكنولوژيك عبارتست از ... فشار علم و تكنولوژي ...

نوآوری و تکنولوژی،اختراعات جدید

طب سوزنی لیزری و گوش طلای همراه asp برای چربی سوزی و تنظیم اشتها و ...