مطالعه کیفیت رنگدا نه ها و پروتئین بذر گیاه جو و - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی مطالعه کیفیت رنگدا نه ها و پروتئین بذر گیاه جو و عملکرد آن تحت تاثیر بیوفسفات و قارچ میکوریزا می پردازد

دانلود رایگان
مطالعه کیفیت رنگدا نه ها و پروتئین بذر گیاه جو و عملکرد آن تحت تاثیر بیوفسفات و قارچ میکوریزا چکیده
تیمارهای مورد بررسی شامل بیوسوپر فسفات در سه سطح ) 100 00 0 درصد( و - - قارچ میکوریزی در دو سطح) تلقیح و عدم تلقیح ( می باشد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه منابع طبیعی بم انجام شد. اثرات دو عامل اصلی و اثرات متقابل آنها بر صفات تعداد دانه در سنبله، طول سنبله، پروتئین دانه و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میکوریزا بر تمامی صفات مورد بررسیبه جز تعداد دانه در سنبله و طول سنبله که تاثیر معنی داری نداشت بر بقیه صفات تاثیرمعنی دار و افزایشی داشت. بیوسوپر تاثیر معنی داری بر درصدطول سنبله و تعداد دانه در سنبله نداشت اما دیگر صفات مورد بررسی را در گیاه جو افزایش داد. همچنین اثر مصرف توام بیوسوپر و میکوریزا باعث افزایش بیشتر عملکرد دانه در گیاه جو نسبت به کاربرد تنهای هر یک از دو عامل اصلی شد. اما تاثیر متقابل بیوسوپر و میکوریزا بر دیگر صفات مورد بررسی بی معنی بود
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بیوفسفات


گیاه جو


کیفیت رنگدا نه ها


پروتئین بذر گیاه جو


اثرات بیوفسفات و قارچ میکوریزا


قارچ میکوریزا


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه