شبیه سازی روش های بازیافت حرارت خروجی از اگزاست - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی شبیه سازی روش های بازیافت حرارت خروجی از اگزاست توربین گازجنرال الکتریک توسط نرم افزار ترموفلو می پردازد

دانلود رایگان
شبیه سازی روش های بازیافت حرارت خروجی از اگزاست توربین گازجنرال الکتریک توسط نرم افزار ترموفلو چکیده
امروزه مقادیر بسیاری گاز گرم حاصل از احتراق سوخت توسط توربینها، بویلرها و انواع متنوع کورهها در صنایع مختلف تولید میشود. بازیافت انرژی ) Waste Heat Recovery ( موجود در این گازها این امکان را فراهم میکنددر کنار کمیت انرژی موجود در جریان کیفیت حرارت . که مقادیر بسیاری از انرژی اولیه مصرفی کاهش یابد خروجی یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار روی میزان توجیهپذیری اقتصادی طرحهای بازیافت حرارت هست. در این مقاله، ابتدا برای توربین جنرال الکتریک بانام تجاری GE 1447FA ، سه روش بازیافت گرما موردبررسی قرار گرفت. سپس توسط نرمافزار ترمو فلو تأثیر، ارتفاع از سطح دریا و کاهش ظرفیت توربین بر مقدار توان قابل بازیافت و راندمان توربین در تمام روشهای پیشنهادی بررسی گردید. با توجه به نتایج بهدستآمده توسط نرمافزار ترمو فلو، درسیکلهای ترکیبی بدون مشعل سیستم یک توربین، یک بویلر و یک توربین بخار از لحاظ عملیاتی بالاترین راندمان برای استفاده از این انرژی بازیافتی میباشد
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توربین


جنرال الکتریک


روش های بازیافت


بازیافت حرارت خروجی


اگزاست توربین گازجنرال الکتریک


نرم افزار ترموفلو


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه