دانلود پایان نامه ارزشيابي آزمون تعيين سطح - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي خرداد براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي خرداد براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهرانارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي خرداد براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.
1-2- بيان مسئله
آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و ...)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش هاي ويژه در حيطه هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت هاي شنوايي است. اما چگونه مي توان فهميد كه سطح مهارت هاي شنوايي كودك چقدر است و او به كداميك از آموزش ها در حيطه تربيت شنوايي نياز دارد؟ اين اولين سؤا لي است كه شنوايي شناسان در حيطه توانبخشي شنوايي با آن روبرو هستند. روش درست اين است كه ابتدا آزمون هاي شنوايي مختلف روي كودك انجام شود، سپس پاسخ هاي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.بدين گونه كه بايد آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وي انتظار مي رود را با نوع پاسخي كه مي دهد، مقايسه نمود(اربر[1]،1982). مربيان كودكان ناشنوا، مايلند هر يك از شاگردان خود را با روش و وسيله يكسان ارزيابي نموده و با توجه به نتيجه ارزيابي توانايي هاي شنوايي شاگردان، آن ها را براي قرارگيري در برنامه هاي آموزشي تربيت شنوايي، طبقه بندي نمايند.
نربون وشو در سال 1989 چند دليل براي اهميت انجام ارزيابي هاي توانايي بازشناسي شنيداري ذكر نمودند:
الف) ضمانت اجرايي براي آغاز تربيت شنوايي است.
ب) پس از يك دوره درمان، صرف نظر از نوع روشي كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گيريهاي مجدد، مقدار پيشرفت درك گفتار در مقايسه با نتايج آزمون قبلي تعيين مي گردد.
ج ) ناتواناييهاي خاصي كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسايي مي گردد تا متعاقباً در برنامه ترتيب شنوايي لحاظ شوند.
از ديگر دلايل ارزيابي مهارتهاي شنيداري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- استفاده از اين آزمون ها به عنوان راهنمايي براي طراحي برنامه درماني.
2- اطلاعاتي در زمينه انتخاب يا تغيير روش هاي آموزشي مختلف فراهم مي نمايد.
3- تمرينات مناسب گفتاري و شنيداري توسط درمانگران انتخاب مي شود.
بايد اذعان داشت كه آزمون هاي شنوايي و گفتاري استاندارد شده موجود قادر به تخمين دقيق سطح مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي نيستند. زيرا اولاً براي كودكان شنوا استاندارد شده اند و از آنجا كه مشكل درك گفتار، بيشتر در آسيب شنوايي است. بنابراين ميزان درك گفتار دو كودك شنوا و ناشنواي هم سن بسيار از هم فاصله دارد. ثانياً در آن دسته از آزمون هايي كه پاسخ كودك شفاهي است، به دليل وجود مشكلات گفتاري، براي كودكان دچار آسيب شنوايي قابليت اجرا ندارد. بنابراين براي تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي به آزموني معتبر و پايا نياز داريم.
در سال 1375، يك نوع آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي به نام آزمون مدرس براي كودكان كم شنواي 6 تا 7 ساله فارسي زبان استاندارد شد (احمدي، 1375) و در سال 1382 آزمون سطح بندي ديگري بر مبناي آزمون اپت/هاي[2] (آلن[3] و سرواتكا[4]، 1994) براي افراد مبتلا به كم شنوايي ملايم تا عميق ردة سني 5 تا 20 سال ساخته و ارزشيابي شد (مظاهر يزدي، 1382).بعلاوه در چند سال اخير بر اهميت تشخيص سريع آسيب شنوايي براي ارائه هر چه سريعتر خدمات توانبخشي تأكيد مي شود. ياشيناگا - ايتانو[5] و همكارانش (1998) مطالعه اي را در دو گروه از كودكان دچار آسيب شنوائي انجام دادند كه در يك گروه تشخيص كم شنوايي قبل از 6 ماهگي بوده و در گروه ديگر بعد از 6 ماهگي . هر يك از كودكان ظرف دوماه مداخلات توانبخشي و درماني را دريافت كردند. اين مطالعه نشان داد، كودكاني كه بين سنين تولد تا 6 ماهگي تشخيص داده شدند، داراي مهارت هاي بسيار بالاتر در عملكردهاي دركي - دريافتي، شخصي -اجتماعي، رشدي، رفتارهاي ارتباطي و زبان بياني بودند. كودكان دچار آسيب شنوايي ملايم تا شديدي كه داراي مهارت هاي شناختي طبيعي، در سنين 31 تا 36 ماهگي بودند، ميانگين مهارت هاي واژگان بياني آن ها نزديك به ميانگين سطح واژگان بياني كودكان همتاي شنوايي خودشان بود. حتي كودكان دچار آسيب شنوايي عميقي كه در بدو تولد تشخيص داده شده بودند، در 40 ماهگي عملكردشان از هم سن و سالان خودشان، خيلي پايين تر نبود (ياشيناگا – ايتانو و همكارانش، 1998) و اين اطلاعات اهميت مداخله توانبخشي شنوايي به موقع را براي اين گروه كودكان نشان مي دهد. همچنين ASHA[6]توصيه مي كند، سن تشخيص و ارائه خدمات براي كودكان دچار ناشنوايي مادرزادي را به زير يك سال برسانيم. با اين حال هيچگونه آزمون معتبري براي سنين كمتر از 5 سال، براي تعيين ميزان مهارت هاي شنيداري اين كودكان براي شروع و يا بررسي ميزان پيشرفت كودك در تربيت شنوايي نداريم. به همين دليل نياز به آزمون هايي كه محتوا و شيوه اجراي آن متناسب با كودكان كمتر از 5 سال باشد، وجود دارد.
از آنجا كه آغاز آموزش مهارت هاي شنوايي در سنين نوزادي و خردسالي از ارزش بسيار بالاتري برخوردار است (جاواللهي، 1380)، در اين پژوهش آزمون ساخته شدة تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان 3 و 4 ساله كم شنوا، ارزشيابي مي شود. تا در مرحله بعدي بتوانيم از آن براي تشخيص ميزان تأثير تربيت شنوايي بر پيشرفت مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي اين سنين استفاده نماييم. بعلاوه به دليل كمبود واژگان كودكان ناشنوايي خردسال ساخت آزموني معتبر در سنين كمتر از 3 سال امكان پذير نبود و اين پژوهش، سنين كمتر از 3 سال را شامل نمي شود.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- هدف كلي
ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي.
1-3-2- اهداف ويژه:
1- تعيين اعتبار ساختاري[7] براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
2- تعيين پاياني[8] براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
توضيح: اعتبار محتوايي آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازندة آن، تعيين گرديده است.
1-4- سؤالات پژوهش
1- آيا ميزان آسيب شنوايي بر امتياز هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تأثير مي گذارد؟
2- آيا سن بر امتياز هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تأثير مي گذارد؟
3- آيا امتياز گروه هاي مختلف كودكان دچار آسيب شنوايي در آزمون مجدد، در هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تفاوت معني داري با آزمون اوليه دارد.
4- آيا نوع آموزش هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
5- آيا ميزان آموزش هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
6- آيا نوع سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
7- آيا سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
  • پاسخ به سؤالات 1 و 2 اعتبار ساختاري[9] را معلوم مي كند
  • پاسخ به سؤال 3 پاياني[10] را معلوم مي كند.
1-5- تعريف مفاهيم و متغيرها
1-5-1- مهارت هاي شنوايي
توانايي هاي مربوط به سيستم شنوايي است كه شامل: كشف و آگاهي از صدا، تمايزگذاري بين اصوات، شناسايي اصوات و درك گفتار مي باشد (تاي – موري[11]، 1998)
1-5-2- كشف صدا (آگاهي از صدا)[12]
پايه اي ترين مهارت شنوايي مي باشد و عبارت است از آگاهي از صدا زماني كه ارائه مي شود و زماني كه ارائه نمي شود (تاي – موري، 1998). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است. شامل 125 صفحه فایل word قابل ویرایش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c; مقاله ...

درانتظاربیست

بازدید کننده گرامی ضمن عرض خیر مقدم وتشکر از بازدید شما از این وبلاگ توضیحاتی را در مورد ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

عنوان پایان نامه: ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین. تهیه کننده: حامد ...

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید : کتب مقالات پایان نامه ها

دانلود رایگان و با لینک مستقیم مقاله های civilica

لینک دانلود :دانلود فایل حجم : 5. مگابایت منبع : سایت تخصصی مهندسی نفت یاسوج رمز فایل :oil-yasuj.ir ...

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - پورتال جامع …

آخرين مهلت ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

phisiology89.blogfa.com - مجموعه تست هاي سنجش واندازه …

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو. آشنائی با فن خطابه ، اصول مخاطب شناسی ، مناظره ...

کارشناس روز

بررسي در مورد چگونگي تخريب و تعيين ميزان خسارت وارده به مراتع و عرصه هاي منابع طبيعي به ...

سایت جامع آموزشی خوارزمی

ویژه ها * دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 * عواقب استنکاف از انجام ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

توضيح:در پايان نامه كنترل موتورهاي القايي با استفاده از اينورترهاي سه فاز و مبدلهاي ac به ac ...

IranPetroTech | خدمات الکترونیکی

پ. پاساژها و مجتمع های تجاری شهر تهران ; پایگاه اطلاعات کتب مجلس شوراي اسلامي; پایگاه اطلاع ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر کدام از ...

جغرافیای خراسان رضوی - اخبار و بخشنامه ها

با سلام. گروه جغرافیای استان با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و گروه جغرافیای ...

متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری - پاراف

پاراف متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری : فصل اول – تعاريف. ماده 1- وزارت خانه : واحد ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

شاید بهترین راه برای حل اختلاف خط مرزی بین دو قطعه زمین یک توافق متقابل بین همسایه ها باشد.

نحوۀ نوشتن مقاله ISI - downloadpaper.ir

چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟ قسمت اول این اصول برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ...

تکنولوژیست بیا2 ................اتاق عمل

برای اولین بار در ایران اتاق عمل یک پارچه یا اتاق عمل هوشمند با حضور اعضاء شورای عالی سازمان ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - مقالات …

« نخبه گرايي » يـا « آموزش عمومي » در وزارت آموزش و پرورش. اشاره ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c; مقاله ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

عنوان پایان نامه: ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین. تهیه کننده: حامد ...

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید : کتب مقالات پایان نامه ها

دانلود رایگان و با لینک مستقیم مقاله های civilica

لینک دانلود :دانلود فایل حجم : 5. مگابایت منبع : سایت تخصصی مهندسی نفت یاسوج رمز فایل :oil-yasuj.ir ...

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - پورتال جامع …

آخرين مهلت ارسال درخواست صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

phisiology89.blogfa.com - مجموعه تست هاي سنجش واندازه …

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو. آشنائی با فن خطابه ، اصول مخاطب شناسی ، مناظره ...

کارشناس روز

بررسي در مورد چگونگي تخريب و تعيين ميزان خسارت وارده به مراتع و عرصه هاي منابع طبيعي به ...

سایت جامع آموزشی خوارزمی

ویژه ها * دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1396 * عواقب استنکاف از انجام ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

توضيح:در پايان نامه كنترل موتورهاي القايي با استفاده از اينورترهاي سه فاز و مبدلهاي ac به ac ...