تاثير اندر کنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تاثير اندر کنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه بتنی کوتاه بوسيله روش المان محدود می پردازد

دانلود رایگان
تاثير اندر کنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه بتنی کوتاه بوسيله روش المان محدود چکیده
یکی از موضوعات مهم در تحلیل و طراحی سازه ها موضوع اندر کنش خاک و سازه می باشد . در سازه های بلند مرتبه واقع بر هر نوع خاک اعم از سست / شل یا سخت / متراکم و سازه های کوتاه واقع بر خاک نرم و مسئله دار بررسی موضوع اندرکنش خاک و سازه اهمیت به سزایی دارد و بایستی مورد توجه قرار گیرد . با وجود روش های عددی چون روش المان محدود و تفاضل محدود و نرم افزار های عمومی و تخصصی موضوع اندرکنش خاک و سازه می تواند به سرعت و دقت بالایی بررسی گردد . در این بررسی قاب بتنی با شکل پذیری متوسط واقع بر خاک تیپ 3 براساس تقسیم بندی آیین نامه 9011 در ابتدای امر با نرم افزارهای تحلیل و طراحی سازه و فونداسیون به طور کامل طرح گردید و در نهایت زیر سازه و روسازه در یک مدل کامل به منظور بررسی تاثیر اندر کنش بر پاسخ لرزه ای قاب با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار PLAXIS 3D FOUNDATION مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به دست آمده به خوبی نشان داد که در این حالتتغییر مکان جانبی به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است که به علت انعطاف پذیری و امکان تغییر شکل تکیه گاه پای سازه می باشد. . همچنین نیروهای طراحی ستون ها نیز در این حالت به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافت که به دلیل عمل اندرکنشی رو سازه و زیرسازه و قابلیت جذب انرژی زلزله به سبب انعطاف پذیری و قابلیت حرکت تکیه گاه می باشد . در هر صورت انجام این تحلیل در پروژه های مهم و خاص توصیه می شود
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پاسخ لرزه ای


المان محدود


کنش خاک


کنش سازه


پاسخ لرزه ای سازه بتنی کوتاه


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزهای ساختمانهای فلزی ...

در تحلیل دینامیکی سازهها عموماً فرض میشود که خاک زیر شالوده صلب است و از اثر
انعطافپذیری خاک چشمپوشی میشود.در این حالت پاسخ سازه متأثر از خواص دینامیکی .
..

مقاله تاثیرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازههای جداسازی ...

استفاده از جداسازی لرزه ای به منظور ارتقا مشخصات لرزهای سازهها و در نتیجه کاهش
آسیبپذیری لرزهای ساختمانها در چند سال اخیر بطورچشمگیری افزایش یافته است. ...

مقاله بررسی اثر اندر کنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای ساختمانهای ...

جدا گر لرزه ای یک روش بسیار مؤثر به منظور کاهش خسارت سازهای است. به طور کلی
سیستم های جداسازی شده با توجه به مشخصات اتلاف انرژی و انعطاف پذیریشان مؤثر ه...

لحاظ نمودن اندر کنش خاک-سازه در استاندارد 2800 - isse.ir

سازه ساخته شده بر روی بستر سنگی. در. آناليز. لرزه. ای. سازه. های. ساخته. شده. روی ...
اما در حالتي که سازه روی خاک نرم احداث شده باشد. دو اصالح. مهم و تاثيرگذار. بر. ای ...
اندرکنش. پي. بر. پاسخ. سازه. بستگي. به. خصوصيات. سيستم. خاک. ،. شالوده،.

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای قاب های صلب فولادی ...

در سال های اخیر مطالعات زیادی پیرامون موضوع اندرکنش دینامیکی خاک و سازه برای
انواع مختلف سازه ها انجام شده است اندرکنش خاک و سازه به ویژه برای سازه های جیم و ...

ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺧﺎﻙﺳﺎﺯﻩ

ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻧﺪﺭﻛﻨﺶ ﺧﺎﻙﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮ ﺧﺎﻙ ﻧﺮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸـﻢ ﭘﻮﺷـﻲ ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﻭ. ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳـﺎﺯﻩ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺣﺼـﻮﻝ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ. ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﮔﺮﺩﺩ.

اﺛﺮ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزه ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻫﺎي دوﺑﻌﺪي

ﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك. -. ﺳـﺎزه ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺴﺰاﯾﯽ ﺑـﺮ. ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ. ﺳﺎزه. ﻫﺎ. ي ﯾﮏ درﺟﻪ ازادي دارد ... ﺳﺎزه.
ﻫﺎ. ي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ،. ﺳﺎزه. ﻫﺎ. ي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻟـﺮزه. اي ﻣﻬﺎرﺑﻨـﺪي ﻫﻤﮕـﺮا ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ...

اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﺎب ﺧﻤﺸﻲ وﻳﮋه و دﻳﻮار ﺑ - دانشگاه لرستان

ﭼﻜﻴﺪه. رﻓ. ﺘﺎر ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺷﻮد و وﺟﻮد ﺳﺎزه، ﺣﺮﻛﺖ ﺧﺎك. را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺧﺎك ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻧﻴﺮو وارد. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وزن و اﻳﻨﺮﺳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ...

مقاله مطالعه تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای غیرخطی ...

در این مقاله سعی شده است به کمک نرم افزار اجزاء محدود OpenSees و با در نظر گرفتن
مدل های مختلف، اثرات اندرکنش دینامیکی خاک پی سازه بر پاسخ لرزه ای غیرخطی ...

تأثیر اندر کنش خاک و سازه در رفتار دینامیکی سازه ها - مهندسی عمران

19 آوريل 2007 ... در تحلیل و بررسی رفتار لرزه ای یک سازه، تحریکی که از جانب زمین به ... اثر
اندرکنش خاک و سازه بسیار مهم ارزیابی شده و در حالت کلی قابل ... در مقایسه کیفی
پاسخ یک سازه احداث شده بر روی زمین صلب و سازه احداث شده در خاک نرم ...

SID.ir | در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك- سازه در روش تحليل ...

در اين مطالعه سعي مي شود كه بر پايه روش تحليل استاتيكي معادل آيين نامه لرزه اي
ايران، الگوريتمي براي لحاظ نمودن اثرات اندركنش خاك- سازه ارايه گردد. اين الگوريتم
...

بررسي اثرات رفتار غير خطي خاك بر پاسخ ديناميكي سازه هاي بلند

به اين منظور مدل هاي گوناگون سيستم هاي اندركنش خاك و سازه با پارامترهاي هندسي و
رفتاري و همچنين محيط هاي لرزه اي متفاوت در نظر گرفته شده و تحليل اندركنش ...

بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند

... خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک و
سازه ... اندرکنش خاک و سازه با پارامترهای هندسی و رفتاری و همچنین محیطهای لرزه ای ...

مطالعه آزمایشگاهی(میز لرزان) اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه‌ای ...

در این مقاله اثرات اندرکنش دینامیکی خاک-سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانهای مجاور هم به
کمک آزمایشهای دینامیکی مدلهـای مقیاس شده روی میز لرزان مورد بررسی قرار گرفته ...

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه)

مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزه ای ساختمانهای منفرد مجاور هم روی
... به عقیده بسیای از محققین، این زلزله نقش و اهمیت اندرکنش خاک- سازه را بیش از ...

ای حوزه دور بر پاسخ لرزه های و زلزله ک ی حوزه نزد های اثر زلزله سه ی مقا

ی. ک. و زلزله. های. حوزه دور بر پاسخ لرزه. ای. یس. ستم. خاک. -. شمع. -. سازه. یسع .....
سازه. ای. فا می. کند. ] 17. [. Hokmabadi. و همکاران). 251۴. ( اثر اندرکنش خاک. –. شمع.

اندرکنش خاک و سازه - omransoft

1 مارس 2017 ... در تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها نیز حرکت میدان آزاد زمین، که در آن وجود سازه در حرکت ...
بررسی رفتار سازه‌های مدفون و تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ ...

بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بروش فنر و میراگر معادل بر پاسخ ...

چکیده. مساله اندرکنش خاک و سازه، از جمله موارد موثر و تاثیرگذار در پاسخ دینامیکی
سازه ها است که عمدتا در طراحی لرزه ای سازه ها به دلیل پیچیدگی خاص و مدل سازی دشوار،
...

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای پل های

7 مه 2014 ... این مقاله به بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزهای پلهای یکپارچه میپردازد
. بدین منظور، یک پل یکپارچه چهار دهانه به طول 180 متر تحت اثر ...

بررسی پارامتریک تأثیر حضور سازه بر رفتار لرزه‌ای توپوگرافی ...

... بر رفتار لرزه‌ای توپوگرافی شیب با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک- سازه در ...
که بینظمی‌های توپوگرافی تأثیرات چشم‌گیری بر پاسخ لرزه‌ای ساختگاه داشته و ...

4-دکتر تحقيقي - ResearchGate

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه. اي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ. واﻗﻊ در ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻻﯾﻪ. اي. ﻧﺎﺷﯽ از. اﺛﺮات اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ. ﯿﺣﺴ ...
ﻃــﻮر. ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺗﺸﺪﯾﺪ. ﺷﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزه را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ. ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎم زﻣﯿﻦ. ﻟﺮزه. ، ﭘﯽ .....
ﺗـﺄﺛﯿﺮ. اﻧـﺪرﮐﻨﺶ ﮐﯿﻨﻤـﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧـﺎك. -. ﺷـﻤﻊ. روي ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﯿــﺪان آزاد اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار.

اندرکنش خاک-سازه - اثرات، کاربردها و تحلیل - - اسکلت فلزی و سوله

5 سپتامبر 2017 ... این نیروهای به شکل تحریکات لرزه‌ای می‌باشند. ... تحلیل اندرکنش خاک-سازه یک روش
برای ارزیابی مجموعه پاسخ سه سیستم در بالا ذکر شده متصل به ...

تأثیر-اندرکنش-خاک-و-سازه-در-مقاوم‌سازی-لرزه‌ای-سازه‌های-فولادی ...

واژگان كليدي: مقاوم‌سازی لرزه‌ای، اندرکنش خاک و سازه، روش مخروط. 1- مقدمه پاسخ
دینامیکی سازه‌هایی که تحت اثر بارهایی نظیر زلزله قرار دارند، از اهمیت بالایی
برخوردار ...

موضوعات پایان نامه خاک و پی - شرکت مهندسی ... - ستبر سازه پایدار

23 جولای 2016 ... خاک و پی : بررسی پاسخ لرزه ای پی مستقر بر خاک روانگرا، بررسی ... بررسی اثر
اندرکنش خاک- سازه در پاسخ لرزهای سیستمهای سازه ای دوبعدی ...

بررسی تأثیر انعطافپذیری خاک بر رفتار لرزهای قاب دیوار برشی فول

بررسی تأثیر انعطافپذیری خاک بر رفتار لرزهای قاب دیوار برشی فولادی ... المانهای
سازه و شالوده و اندرکنش بین آنها همراه با تحریك زمینلرزههای متنوع میباشد. در ...
مختلف، به روش مستقیم و با بهرهگیری از روش المان محدود تحلیل شده و پاسخ سیستم
با.

بررسي تحليلي اثرات اندركنش خاك و سازه بر پاسخ لرزه اي سازه هاي ...

بررسی تحلیلی اثرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی میان
مرتبه. بررسی تحلیلی ... بسته جامع پژوهشی تحلیل اندرکنش خاک سازه. فهرست
مطالب

بسته جامع تحلیل اندرکنش خاکسازه | سرزمین دانش

با وجود این، مطالعات انجام گرفته نشان از تاثیر مهم اندرکنش خاک سازه در تحلیل سازه
.... در این روش مساله به سه قسمت مختلف تقسیم می گردد که به کمک جمع آثار قوا جواب
نهایی ... 3-1 ) بررسی اندرکنش خاک-پی-سازه درتحلیل لرزه ای استاتیکی ساختمان ها.

شناسایی رفتار دینامیک پل های جداسازی شده تحت زمین لرزه های حوزه ...

... SAP2000 قرار گرفته است و پاسخ دینامیک آن با دو نوع سیستم جداسازی لرزهای ...
حوزه نزدیک و حوزه دور برای مقایسه پاسخ این پل تحت اثر این زلزلهها استفاده شده است
. ... شده تحت زمین لرزه های حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه.

بررسی اثرات مفید و مخرب اندرکنش خاک و سازه با استناد به طیف خرابی

پاسخ سیستم سازه با وجود اندرکنش خاک و سازه تابعی از عوامل مانند ابعاد سازه، ... از
سازه‌ها اندرکنش خاک و سازه اثری مفید در کاهش نیاز لرزه‌ای اعمالی به سازه دارد، اما در ...

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه - ﭘﯽ - اﻧﺪرﮐﻨ

ر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﺻﻠﺐ. از اﺛﺮات. اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك. -. ﭘﯽ. -. ﺳﺎزه و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روي ... ﻧﯿﺰ
در ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺧﺎك در روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه اي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ..... و
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ. ﻧﯿﺮوﻫﺎي. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮ روي
ﺧﺎﮐ.

اي ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺴﺮو ﺑﺮﮔﻲ - International Conference on ...

ﻣﺠﺮي و ﻃﺮاح ﻟﺮزه اي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻌﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي در داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ..... اﺛﺮ
اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزه در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﭘﻲ ﺳﺎزه ﺑﻠﻨﺪ در زﻟﺰﻟﻪ .... ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزه اي ﻣﺨﺎزن ا.

دانلود مقاله اثرات اندرکنش خاكسازه در پاسخ لرزهاي سیستمهاي دوگانه ...

در این مقاله تاثیر اندرکنش خاك- سازه در پاسخ غیرخطی لرزهاي قابهاي دوگانه مهاربندي
شده فولادي مورد بررسی قرار میگیرد. این مطالعه روي مدلسازي رفتار اندرکنش خاك ...

مقالات حاوی کلیدواژه "اندرکنش خاک سازه" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

تاثیر توزیع دیوار در پلان بر پاسخ لرزه ای سیستم های قاب خمشی بتنی – دیوار
بتنی با در نظر ... تاثیر اندرکنش خاک سازه بر پاسخ های ارتعاشی به روش المان محدود.

بررسی تأثیر رفتار خمیری بر روی اندرکنش لرزه ای خاک- میکروپایل ...

عنوان بررسی تأثیر رفتار خمیری بر روی اندرکنش لرزه ای خاک- میکروپایل ها- سازه.
شماره 13. توضیحات. این مقاله شامل تحلیل اثر رفتار خمیری خاک بر روی پاسخ لرزه ...

مهندسی عمران | بایگانی‌ها اندرکنش خاک و سازه - مهندسی عمران

اندرکنش خاک و سازه در opensees با استفاده از فنرهای وینکلر روش های مختلفی برای
... مهندسی است که به بررسی تأثیر وجود خاک در پاسخ سازه تحت بار دینامیکی
می‌پردازد. ... لرزه ای سازه ها با تکیه گاه صلب از اثرات اندرکنش خاک- پی- سازه و
تاثیر آن ...

روشهاي ساده شده تحليل لرزه اي مخازن هــوايي با لحاظ نــمودن انـدركنش ...

واژگان كليدي:مخازن هوايي ، اندركنش مايع – سازه ، اندركنش خاكسازه ... تحت بارگذاري
لرزه اي ، نمي توان تمام انواع سازه پايه ها را نظير تير طره اي با صلبيت .... جرم سازه در
اندركنش سيال – سازه اضافه مي شود و براي يك سيستم تحت اثر تحريك زلزله .... در
بررسي پاسخ مخزن در برابر زلزله مشاهده مي شود ، مدل مهاربندي شده عليرغم شكل پذيري
...

بررسی عددی رفتار لرزه‌ای گروه ریزشمع با در نظر گرفتن اثرات ...

19 آگوست 2017 ... تحقیق حاضر با تمرکز بر روش المان محدود رفتار لرزه‌ای ریزشمع‌ها ... بر دامنه پاسخ
دینامیکی و نیروهای داخلی در ریزشمع‌ها تاثیر می‌گذارد. ... بررسی عددی رفتار لرزه‌ای
گروه ریزشمع با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سازه-خاک- ریزشمع.

پایان نامه بررسی اندرکنش و رفتار لرزه ای ریزشمع ها - دانلود پایان نامه

نتایج بدست آمدهنشان میدهد که عامل پلاستیسیته دارای یک تاثیر قابل ملاحظهای بر
روی پاسخ لرزهای سیستم سازه خاک- ریزشمع می باشد. این تاثیر به دامنه بار لرزهای و
...

برچسب ها - پرتال جامع مهندسی عمران

... هیدروگرافی اندازه گیری ناهمواری سطح روسازی اندرکنش خاک و سازه اندرکنش خاک و
سازه pdf اندرکنش خاک و سازه در تحلیل دینامیکی انعکاس لرزه ای انواع دكل های حفاري
...

مطالعه تجربی آثار اندرکنش خاک-سازه در پاسخ لرزه‌ای ... - ایران سازه

مطالعه تجربی آثار اندرکنش خاک-سازه در پاسخ لرزه‌ای ساختمانها و توصیه‌های آیین
نامه‌ای ... همچنین، سازه‌های مجاور هم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تغییر فرکانس و میرایی ...

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

تحقیق هوش هیجانی و رویکردها و نظریه های آن و سلامت روان و دیدگاهه ای و مدل های آن ...
جنگل و زادآوری و تنوع گونه های گیاهی و ویژگی های خاک و پهنای حلقه های رویشی
درختان.

بایگانی‌ها ها - nowface

پاورپوینت نقش پی ها و بادبندها در مهار زلزله در سازه ... عملکرد پی ها در هنگام زلزله
مدلسکازی رفتار غيکر خطکی خاک بکا در نظرگرفتکن ..... پاورپوینت بررسی
ضرورت ها و چالش های بهسازی لرزه ای ساختمان ها ... تلاش می گردد تا با ايجاد فاصله
مناسب ميان لبه قائم ميانقابها و ستونها اندرکنش ميان سازه ميانقاب به حداقل ممکن کاهش
يابد.