تاثیر باکتریهای سیدروفور بر روی میزان عملکرد و - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تاثیر باکتریهای سیدروفور بر روی میزان عملکرد و جذب آهن و شاخصهای کلروفیلمتری برگ سویا در خاکهای استان گلستان می پردازد

دانلود رایگان
تاثیر باکتریهای سیدروفور بر روی میزان عملکرد و جذب آهن و شاخصهای کلروفیلمتری برگ سویا در خاکهای استان گلستان چکیده
عنصر آهن یکی از عناصر کم مصرف ضروری برای گیاه است. جهت بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر روی عملکرد وجذب آهن، آزمایشی گلدانی روی سویا رقم ویلیامزGlycine max cv. Williamsبه صورت فاکتوریل در قالب طرحکاملاً تصادفی که فاکتور اول تعداد 11 نوع خاک و فاکتور دوم دو سطح کودی آهن است، در سه تکرار انجام گردید. هدف از این تحقیق، مطالعه توزیع شکلهای مختلف آهن در بین اجزای مختلف 11 نمونه خاک از مناطق مختلف استان گلستان و روابط این اجزای فلزی با ویژگیهای خاص خاک میباشد. برای جداسازی و تعیین شکلهای شیمیایی آهن، از روش Singh et al, 1811استفاده گردید. نتایج نشان داد که در خاکهای مورد مطالعه، ترتیب مقادیر شکلهای شیمیایی آهن به صورت زیر بود: کربناتی> تبادلی>مادهآلی> اکسیدهای منگنز> اکسیدهای آهن بیشکل> اکسیدهای آهنمتبلور> باقیمانده. پس از کشت گیاه و رسیدن به مرحله 6 تا چند برگی، توسط دستگاه کلروفیلمتر، میزان کلروفیل برگ- های بالایی، پایینی، سالم، کلروزی و تعداد برگ کلروزی قرائت شد. نتایج نشان داد اثر خاک بر میزان کلروفیل برگها وتعداد برگ کلروزی، بترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد معنیدار شد. و اثر کود در برگ سالم، بالایی و تعداد برگکلروزی در سطح احتمال 1و در برگ پایینی در سطح احتمال 5 و اثر متقابل خاک و کود در برگ کلروزی در سطح احتمال 5 درصد معنیدار شد. مصرف سکوسترین آهن باعث افزایش شاخص کلروفیل، غلظت و جذب آهن شد. در مقابل مصرفسولفات آهن به تنهایی اثر چندانی در رفع کلروز آهن، افزایش شاخص کلروفیل، عملکرد گیاه و جذب آهن نداشت ولیمصرف آن به همراه مادهآلی و باکتری سیدروفور اثر چشمگیری در کاهش کلروز برگی و افزایش معنیدار شاخص کلروفیلو جذب آهن گذاشت و نتایجی شبیه مصرف سکوسترین آهن نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارآیی سولفات آهن توصیهمیشود که به همراه ماده آلی و سیدروفور مصرف گردد. همچنین آن جایگزین مناسبی برای سکوسترین آهن گران قیمت، میتواند باشد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آهن


کلروفیلمتری


برگ سویا


گلستان


باکتری سیدروفور


عملکرد آهن در خاک


شاخص کلروفیلمتری برگ سویا


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه