تحقیق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق بصورت Word و با موضوع سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران و نقشه برداری و محیط زیست مناسب است.

دانلود رایگان
تحقیق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)این تحقیق بصورت Word و با موضوع سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) انجام گرفته است.تحقیق برای مهندسی عمران و نقشه برداری و محیط زیست مناسب است و در 53 صفحه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد.
داده ها دريک (GIS) بر اساس موقعيتشان نشان داده مي شوند.
تکنولوژي GIS با جمع آوري و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاي معمولي، به وسيله تصوير سازي و استفاده از آناليزهاي جغرافيايي، اطلاعاتي را براي تهيه نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظورواضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته ميشوند.
دريک سيستم اطلاعات جغرافيايي واژه جغرافيايي يا(Geographic) عبارت استاز موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب مختصات جغرافيايي (طول و عرض).
واژه (Information) يا اطلاعات نشان مي دهد که داده ها در GIS براي ارائه دانسته هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي بلکه بصورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظور جستجوهاي عملي سازماندهي مي شوند.
واژه(System) يا سيستم نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکرد هاي گوناگون، ساخته شده است.
فهرست مطالب
1. مقدمه. 1 2.GIS چيست؟1 3. مؤلفه هاي GIS. 2 3-1. کاربران (User)2 3-2. سخت افزارها (Software)2 3-3. نرم افزارها (Hardware)3 3-4. اطلاعات (Data)3 3-5. روش ها (Methods)3 4. مدلهاي داده هاي مکاني. 3 5. ورودي و خروجي داده ها5 5-1. ورودي داده ها (Data Input)9 5-2. مديريت داده ها (Data Management)9 5-3. تجزيه و تحليل و پردازش داده ها (Data Manipulation & Analysis)9 5-4. خروجي داده ها (Data Output)10 6. اهداف يک سيستم اطلاعات جغرافيايي. 10 7. کاربردهاي مختلف GIS. 11 7-1. زمين شناسي. 12 7-2. محيط زيست.. 16 7-3. منابع آب و آبخيزداري. 16 7-4. کشاورزي و برنامه ريزي براي کاربري اراضي. 17 7-5. جنگلداري و مديريت حيات وحش... 18 7-6. کاربرد هاي شهري. 20 7-7. تجارت.. 21 7-8. صنعت حمل و نقل، ارتباطات و ...22 7-9. سازمانها23 8. مراحل برپايي و اجراي يک پروژه معدني در محيط GIS. 24 8-1. جمع آوری کلیه داده های مناسب در پایگاه داده های GIS. 24 8-2. تجزيه، تحليل و تفسير داده ها25 8-3. ترکيب و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي. 26 9. نرم افزارها وسخت افزارهاي موجود در يک سيستم اطلاعات جفرافيايي. 26 10. ادغام تکنولوژيها29 10-1.GIS , GPS & RS. 29 10-2. ترکيب تصاوير ماهواره اي و GIS. 30 10-3. ترکيب فتوگرامتري رقومي و GIS. 31 10-4. ترکيب GIS و GPS. 31 11. سيستم هايمديريت پايگاه داده ها31 12. منابع خطا درسيستم هاي اطلاعات جغرافيايي. 34 13. محاسن يک سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)35 14. معايب يک سيستم اطلاعات جغرافيايي. 36 15. سيستم تصويرينقشه (Map projection)38 16. مختصات جغرافيايي. 41 17. مختصات صفحه اي. 42 18. تغيير شکل هاي هندسي. 43 19. شکل زمين. 43 20. سيستم هاي قابل گسترش وتوسعه. 44 منبع. 47 فهرست شکل ها شکل 1: مولفه های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی. 2 شکل 2 : شمایی از مدل سازی جهان واقعی. 4 شکل 3 : شمايي کلي از ورودي و خروجي داده ها دريک سيستم اطلاعات جغرافيايي. 5 شکل 4 : انواع داده های مکانی (نقطه ، خط و پلی گون)6 شکل 5 : تصویری از داده های توصیفی (شرح یک واحد زمین شناسی )7 شکل 6 : نمونه ای از خروجی اطلاعات به صورت Hard Copy. 8 شکل 7 : شمایی از مراحل ایجاد و برپایی GIS در قالب پروژه9 شکل 8 : ترکیب لایه های اطلاعاتی مختلف در راستای بررسی خصوصیات محدوده های اکتشافی (معدنی) در محیط GIS 10 شکل 9 :تهيه نقشه زمين شناسي ايران بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي. 12 شکل 10 : تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال و عناصر همراه در بخشی از زون جبال بارز (سیستان و بلوچستان) ، مناطق مشکی و قرمز دارای بیشترین احتمال کانی سازی می باشند. 13 شکل 11 : بررسی موقعیت مراکز بیرونی زمین لرزه های دستگاهی منطقه مسجد سلیمان بر روی داده ماهواره ای لندست 7 14 شکل 12 : مطالعه مکان یابی دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. 15 شکل 13 : گدازه های بالشی بازالتی و آلتراسیونهای سیلیکاتی داخل و اطراف آنها16 شکل 14 : موقعیت گسل ها، چاههای نفت، محل تراوش و نشت نفت، گاز و قیرطبیعی و میدان نفتی مسجد سیلمان بر روی داده ماهواره ای ایکونوس.. 16 شکل 15 : بررسی حوضه آبریز بااستفاده از سیستم اطلاعات خغرافیایی در بخشی از استان آذربایجان غربی (مدلسازی هیدرولوژیکی)17 شکل 16 : شمایی از کاربرد سیستم اطلاعات خغرافیایی در کشاورزی، در تصویر بالا رنگ قهوه ای نشان دهنده مناطق زیر کشت می باشد. 18 شکل 17 : تصویر فوق به منظور استفاده در بخش منابع طبیعی تهیه شده است.. 19 شکل 18 : تصوير IKONOS از پارک جنگلي سرخه حصارهمراه باسيستم گسلي موجوددرآن. 19 شکل 19 : تصوير IKONOS از شمال تهران(پارک جمشيديه- تجريش- دربند) همراه با سيستمهاي گسلي وخط ترازارتفاعي 20 شکل 20 : موقعیت چاههای نفت،میدان نفتی و گسل های مسجد سیلمان بر روی داده لندست 7 در محیط GIS جهت بررسی های توسعه شهری آن (استان خوزستان)21 شکل 21 : این شکل راهها و مسیرهای دسترسی، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در امر تجارت را نشان می دهد 22 شکل 22 : نمونه ای از چگونگی توزیع خطوط نیرو و سیستم های مخابراتی در محیط GIS. 23 شکل 23 : استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی مانورهای نظامی. 24 شکل 24 :تصویری کلی از مرحله جمع آوری اطلاعات د برگه 1:100000 هودیان (زون جبال بارز)24 شکل 25 : شمایی کلی از مرحله دسته بندی، تجزیه –تحلیل و پردازش داده ها در برگه 1:100000 هودیان (زون جبال بارز)25 شکل 26 : شمایی از مرحله تلفیق داده ها جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی در برگه 1:100000 هودیان (زون جبال بارز)26 شکل 27 : نمایی از نرم افزار Arc/View.. 27 شکل 28 : برخي از سخت افزارهايموجود در يک سيستم اطلاعات جغرافيايي. 28 شکل 29 : نمایی از ادغام سه تکنولوژی GPS ,GIS ,RS. 29 شکل 30 : مطالعات و ردیابی تغییرات محیط شهری و برنامه ریزی شهری. 30 شکل 31 : نمایی ار ترکیب تکنولوژی های GPS و GIS. 31 شکل 32 : سيستم مديريت پايگاهداده (DBMS)33 شکل 33 : شمایی از یک سیستم مدیریت پایگاه داده34 شکل 34 : چگونگی توزیع خطا درداده های مکانی مورداستفاده دریک سیستم اطلاعات جغرافیایی. 35 شکل 35 : تولید نقشه های دقیق به صورت اتوماتیک.. 36 شکل 36 : سیستم تصویری Lambert Conformal Conic برای نقشه های کشوری. 37 شکل 37 : سیستم تصویری UTM که جهان رو به 60 زون تقسیم می کند. 37 شکل 38 : مقایسه سه سیستم تصویر (لامبرت، مرکانور و طول وعرض جغرافیایی)39 شکل 39 : به طورکلی ایران در 4 زون UTM قرار میگیرد که هرکدام از زون ها 6 درجه ای هستند. 40 شکل 40 : سیستم تصویری مخروطی هم تراز (Albers) برای کشورهایی که پهنه شرقی _ غربی بزرگتر از شمالی _ جنوبی دارند، استفاده می شود40 شکل 41 : سیستم سطح هم تراز سینوسی یا Sinusoidal برای کشورهایی که پهنه شمالی _ جنوبی بزرگتر از شرقی _ غربی دارند، استفاده می شود41 شکل 42 : مختصات جغرافيايي. 42 شکل 43 : نمودار فوق نشان دهنده مختصات صفحه ايو رابطه میان مختصات قطبی و مختصات کارتزین می باشد 43 شکل 44 : نمایش دو نوع سیستم مختصات کارتزین (سمت راست) و مختصات جغرافیایی(سمت چپ)44 شکل 45 : انواع متفاوت سیستم های تصویری. 45 شکل 46 : نمونه ای از حالت برشی (Secant Case)46 شکل 47 : سه نوع اصلی سطوح قابل گسترش (صفحه ای، مخروطی و استوانه ای)46

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق


مقاله


سيستم اطلاعات جغرافيايي


GIS


عمران


محیط زیست


نقشه برداری


زمين شناسي


GPS


پايگاه داده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Scientific Information Database

هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه sid و ذکر ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

تعيين ارزش اطلاعات در توجيه سيستمهاي پشتيبان تصميم . چكيده استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي در ...

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

آموزش gis - سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و سنجش از دور (قدیمی) - - آموزش gis

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف 30 آذر ماه 1395 محورهای همایش : • حوزه مدیریت در وقف :

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم 01 تا 02 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • نقش مردم در ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی سيم ...

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: مقاله هاي برگزيده

در بخش لينکها، بيش از [4529] عنوان مقاله و لينک مرتبط با آنها آورده خواهد شد تا علاقه مندان، در ...

انواع ماهواره و كاربرد هاي آن | IranPetroTech

پس از ساخت ماهواره، آنها را توسط يک ماهواره بر، موشک يا شاتل فضايي به فضا پرتاب مي کنند تا در ...

دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf

سلام دانلود جزوه تصویری آموزش gis با فرمت pdf 75 صفحه از نصب تا ... دانلود کنید منبع: سایت بانک ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد - دانلود …

ردیف: نام سوره. اجرا: حجم (kb) زمان: 1: قصار الصور غاشیه (8 تا آخر) شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد - دانلود …

ردیف: نام سوره. اجرا: حجم (kb) زمان: 1: قصار الصور غاشیه (8 تا آخر) شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد ...

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد - آسیب …

بسمه تعالی. آسیب شناسی فرآیند آموزش درس تاریخ . در دوره متوسطه . با رویکرد به کتاب تاریخ ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

locus.pro v2.6.2. نقل قول: یک برنامه بسیار قوی در زمینه کار با جی پی اس و نقشه برای دستگاههای ...

داستان من و خواهر زنم - نرگس آباده

هیجده ساله... پدر پسر را خطاب کرد ! ای عزیز تر از جان قبل از رفتنت ، کمی مقابل پدر راه برو ...

اخبار روابط عمومي - مقالات روابط عمومی

ارائه آخرين اخبار و اطلاعات در مورد روابط عمومي . رسانه . خبرنگاران و فناوری اطلاعات و ...

جلال زراعت پیشه مدیرعامل توزیع برق شیراز شد

سرویس صنعت برق نیوز: ساعتی پس از انتشار خبر تودیع و معارفه مدیرعامل توزیع برق شیراز، جلال ...

ضوابط و معیار های طراحی فضاهای آموزشی ( دانشکده ، …

2.عكس و اسلايد: اموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد - آسیب …

بسمه تعالی. آسیب شناسی فرآیند آموزش درس تاریخ . در دوره متوسطه . با رویکرد به کتاب تاریخ ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

locus.pro v2.6.2. نقل قول: یک برنامه بسیار قوی در زمینه کار با جی پی اس و نقشه برای دستگاههای ...

داستان من و خواهر زنم - نرگس آباده

هیجده ساله... پدر پسر را خطاب کرد ! ای عزیز تر از جان قبل از رفتنت ، کمی مقابل پدر راه برو ...

اخبار روابط عمومي - مقالات روابط عمومی

ارائه آخرين اخبار و اطلاعات در مورد روابط عمومي . رسانه . خبرنگاران و فناوری اطلاعات و ...

جلال زراعت پیشه مدیرعامل توزیع برق شیراز شد

سرویس صنعت برق نیوز: ساعتی پس از انتشار خبر تودیع و معارفه مدیرعامل توزیع برق شیراز، جلال ...

ضوابط و معیار های طراحی فضاهای آموزشی ( دانشکده ، …

2.عكس و اسلايد: اموزش تصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)