دانلود پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه : بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

دانلود رایگان
دانلود پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی 120 صدانلود پایان نامه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی 120 ص فهرست
عنوان صفحه
مقدمه.......................................................................................................................................................... 1
  1. 1. كد شناساييKKS................................................................................................... 2
ساختار شناسايي كننده ها ........................................................................................................................ 2
استفاده از شناسايي كننده ها...................................................................................................................... 6
2.تشريح كلي نيروگاه ................................................................................................. 7
پيكر بندي نيروگاه ..................................................................................................................................... 7
جانمايي نيروگاه.......................................................................................................................................... 8
اصول طراحی............................................................................................................................................... 8
پيكر بندي سيستمهاي الكتريكي ............................................................................................................ 10
مشخصات سوخت...................................................................................................................................... 13
حفاظت محيط زيست ............................................................................................................................... 15
  1. 3. اطلاعات عمومي در مورد قطعات توربين گاز.............................................................. 17
مقدمه......................................................................................................................................................... 17
مواد و جنس قطعات توربين گاز ............................................................................................................... 18
ابعاد و وزن قطعات توربين گاز ................................................................................................................. 21
4.توربين گازV94.2................................................................................................ 24
مقدمه اي بر توربين گاز............................................................................................................................. 24
اصول طراحي V94.2 – بطوركلي........................................................................................................... 24
اصول طراحي – V94.2 توربين............................................................................................................. 25
اصول طراحي V94.2 – محفظه احتراق................................................................................................. 32
اصول طراحي – V94.2 كمپرسور.......................................................................................................... 39
اصول طراحي V94.2 _ديفيوزر............................................................................................................... 43
اصول طراحي V94.2 –ياتاقانها.............................................................................................................. 45
اصول طراحي V94.2 – گرداننده........................................................................................................... 48
5.سامانه هاي توربين گازV94.2................................................................................ 50
سامانه هواي ورودي.................................................................................................................................... 50
سامانه Blow off.................................................................................................................................... 55
سامانه CO2............................................................................................................................................ 56
سامانه آتش نشاني..................................................................................................................................... 61
سامانه سوخت گاز...................................................................................................................................... 68
سامانه سوخت گازوئيل.............................................................................................................................. 72
سامانه جرقه زن......................................................................................................................................... 79
سامانه روغن بالا بر.................................................................................................................................... 84
سامانه خنك سازي توربين........................................................................................................................ 89
  1. كنترل دماي توربين گاز......................................................................................................................... 91
فلسفه كنترل دماي GT........................................................................................................................... 91
7.مجراي ورودي هوا ................................................................................................... 93
شرح سامانه................................................................................................................................................. 93
سرعت عبور هوا.............................................................................................................................................. 93
عايق صدا (كانال - دريچه- زانو و صدا خفه كن).......................................................................................... 95
سامانه ضد يخ................................................................................................................................................. 96
سامانه تميز كردن خودكار فيلترها................................................................................................................. 96
  1. مجراي واگراي اگزوز................................................................................................ 98
شرح سامانه................................................................................................................................................... 98
قسمتهاي اصلي و وظيفه هر يك ................................................................................................................. 98
دودكش ........................................................................................................................................................ 98
ساختار فلزي ( پايه دودكش)....................................................................................................................... 99
اتصال قابل انعطاف ....................................................................................................................................... 99
دايورتر............................................................................................................................................................ 99
صفحه مسدود كننده .................................................................................................................................. 100
  1. ابزار و ابزار مخصوص تعميرات ................................................................................ 101
ابزار استاندارد................................................................................................................................................. 101
تجهيزات معمولي........................................................................................................................................... 103
تجهيزات مخصوص......................................................................................................................................... 104
ابزار مخصوص............................................................................................................ 105
10.منابع .................................................................................................................. 106

مقدمه)معرفي)
امروزه با توسعه روزافزون صنعت نيروگاه وتوليد برق وبا توجه به اين نكته كه اكثريت دانشجويان مهندسي و...ويا حتي فارغ التحصيلان دراين رشته ها موفق به بازديدكاملي از نيروگاه وسيستم كاري و نحوه عملكرد سيستمهاي موجود در نيروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه كاري كه من در نيروگاه جنوب اصفهان درزمينه نصب تجهيزات مكانيكي وغيره داشته ام ،لازم دانسته ام كه براي اشنا كردن دانشجوياني كه علاقه به نيروگاه وسيستم عملكردآن دارند،اطلاعات وتصاويري راجمع آوري نموده ودرقالب اين پروژه(كه معرفي و بررسي بخشهاي مختلف نيروگاه گازي است.)ارايه دهم.كه من گرد آوري اين مطالب را در قالب 10فصل بيان نموده كه فصل اول آن رابابيان كدهاي شناسايي آغازكرده كه درفصلهاي بعدي اگرازاين كدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد . در فصل دوم تشريحي كلي نيروگاه از نوع پيكر بندي ،جا نمايي ،سوخت و...را بيان كرده و در فصل سوم اطلاعاتي عمومي در مورد قطعات توربين گاز وابعاد ووزن و...را بيان كرده ام ودر فصل چهارم توربين گاز ،نحوه هوادهي ،احتراق و...را تشريح كرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه هاي مختلف از قبيل هواي ورودي آتش نشاني سوخت گاز ،گازوييل و...را بيان نموده كه براي خواننده قابل فهم باشد كه اين هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلي بايستي انجام شود تا برق توليدشودودر فصل ششم نحوه كنترل دماي توربين را شرح مي دهيم ودر فصل هفتم مجراي هواي ورودي ،سرعت ، عايق صدا ونحوه تميز كاري و...را تشريح كرده ودر فصل هشتم سيستم خروجي گازهاي حاصل ازاحتراق(مجراي واگراي اگزوز )و...را توضيح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهاي...
فصل سوم
اطلاعات عمومي در مورد قطعات توربين گاز
مقدمه
اصول كلي طراحي
توربين گاز از هوا به عنوان سيال استفاده مي كند بطوريكه اين هوا ابتدا فشرده شده و سپس با سوزاندن سوخت در اطاق احتراق و ايجاد گرما و بالا بردن درجه حرارت هواي ورودي به توربين باعث به حركت در آوردن آن مي شود .اين هواي داغ و پرفشار تا رسيدن به فشار آتمسفر در توربين منبسط مي شود .
اين هوا قبل از ورود به دود كش ( ويا بويلر مرتبط با نيروگاه سيكل تركيبي ) از مجراي واگراي گزوز عبور مي كند .
توان توليدي از طريق يك شفت مياني در انتهاي كمپرسور به ژنراتور منتقل مي شود .
مجموعه روتور توربين گاز از يك توربين و كمپرسور تشكيل شده و در محفظه اي پرفشار روي دو تكيه گاه دوران مي كند.
پوسته خارجي شامل اجزاي زير است: محفظه ياطاقان كمپرسور و پوسته ها و پوسته اگزوز كه با پيچ ومهره به يكديگر متصل شده اند.
پوسته اوليه كمپرسور به كانال ورودي هوا و آخرين پوسته به مجراي اگزوز متصل است .در اين فاصله پوسته هاي مياني پره هاي ثابت كمپرسور و توربين را نگهداري مي كنند . مجراي خروجي اگزوز نيز به اين پوسته ها اجازه انبساط طولي مي دهند .
پوسته ياطاقان كمپرسور در بر دارنده ياطاقانهاي ژورنال و تراست است كه اين ياطاقان تراست از حركت طولي روتور نسبت پوسته ها جلوگيري مي كند .
در انتهاي محور نيز ياطاقان ژورنال توربين قرار دارد كه پوسته ياطاقان توربين درون محفظه اگزوز از آن محافظت مي كند .
دو پايه در ابتداي كمپرسور و دوپايه در دو طرف توربين و يك نگهدارنده در زير پوسته توربين وزن مجموعه را به فونداسيون منتقل مي كند .پايه هاي زير كمپرسور ؛ نقطه ثابت ماشين هستند و پايه هاي دو طرف توربين به شكلي طراحي شده اند كه علاوه بر تحمل وزن توربين حركت هاي طولي در اثر تغييرات درجه حرارت را تحمل كرده و بسيار انعطاف پذير هستند . نگهدارنده زير توربين نيز حركت طولي توربين را هدايت مي كند .

توربين گازV94.2
يك توربين گاز داراي يك محور و پوسته هاي بهم مرتبط است كه داراي دو اطاق احتراق است و جزء صنايع سنگين بشمار ميرود .
اصول طراحي عبارتند از : روتور از ديسكهايي تشكيل شده است كه با يك ميله مركزي به يكديگر متصل شده اند و اين ديسكها اجازه انبساط شعاعي را دارند .
داراي دوياطاقان ژورنال هستند .
از طريق كمپرسور بك ژنراتور را بحركت در مي آورد.
مجراي واگراي اگزوز در طول واحد قرار دارد .
پوسته اگزوز به يك سيلندر واگرا متصل است كه ياطاقان توربين درميان آن محافظت مي شود . سيلندر مياني نيز با پوسته خارجي ارتباط دارد و درون آن اجازه انبساط مي يابد .
دو اطاق احتراق بزرگ به شكل قائم در دو طرف....
گرداننده هيدروليكي
اين وسيله هيدروليكي وظيفه گرداندن روتور توربين گاز را بعد از خاموشي به منظور خنك كردن متقارن و جلوگيري از كمانش آن را، دارد.حداقل سرعتي به اين منظور مورد نياز مي باشد. اين وسيله به قسمت جلو ياتاقان كمپرسور، فلنج شده است . آن شامل يك پروانه پلتون1(1)، شش نازل (5) در بخش بالايي، و پوشش (3) مي باشد. روغن از طريق پوشش و نازلها، پروانه را به حركت در آورده و باعث چرخش شفت مياني مي شود.
گرداننده دستي (MANUAL TURNING GEAR)
اين وسيله علاوه بر دستگاه اتوماتيك بوده و وظيفه گرداندن شفت را بطور دستي دارد. شامل يك پين2(5) ميباشد. شفت با اين پين مي چرخد كه با سوراخهاي شعاعي (6) شفت مياني (7) بايد قابل دسترس باشند. بستگي به طراحي،بوسيله برداشتن كل بخش بالايي و پيراموني3(3) و يا بوسيله برداشتن كل بخش بالايي، قابل دسترس خواهد بود . قبل ازگردش پمپهاي روغن
1-pelton
2-pin spanner
3- enclosure...
شير قطع اضطراري وظيفه اين شير برقراري يا قطع جريان سوخت مايع به اتاقهاي احتراق در زمان راه اندازي ، توقف و همچنين تعويض سوخت از سوخت مايع به گاز و بالعكس مي باشد. علاوه بر اين در هنگام عملكرد كنترل هاي حفاظتي ناشي از اختلالاتي كه در توربين به وقوع مي پيوندد و نيازمند تريپ سريع واحد است اين والو سريعاً قطع مي كند . شير قطع اضطراري به طور هيدروليكي باز شده و در صورت نياز به صورت خيلي سريع و كامل مي بندد. بسته شدن ESV توسط نيروي فنر انجام شده و در كسري از ثانيه صورت مي گيرد. با بسته شدن ESV مسير سوخت گازوئيل به طور كامل...
مشعلهاي سوخت مايع مجموع 16 مشعل سوخت جريان به سمت جلوي سوخت توسط شير سه راهه ممكن مي شودو خط برگشت سوخت نيز بوسيله شير دو راهه باز يا بسته مي گردد. زماني كه سيستم سوخت مايع در حال كار است ، شير سه راهه دروضعيت 4 -5 , 6 CLOSED بوده و سوخت به سمت مشعلها مي رود.سپس شيردوراهه باز شده ومسير جريان سوخت را به خط برگشت باز مي كند.
زماني كه شير سه راهه جريان سوخت مايع را مي بندد.(6-5,4 CLOSED) هواي فشرده از كمپرسور جهت آب بندي به مشعلهاي سوخت مايع وصل مي شود (از اتصال Q, P). در نتيجه اين هواي فشرده از مشعلهاي سوخت مايع به اتاق احتراق راه يافته مايع ،تغذيه سوخت مايع و اتمايز كردن آن را براي اتاقهاي احتراق به عهده دارند. كليه اين 16 مشعل كاملاً مشابه هم بوده و در نتيجه سوخت مايع به طور همگون در اتاقهاي احتراق توزيع مي شوند. سوخت مايع وارد اتاق احتراق شده و در اين محل به دو بخش تقسيم مي شود. يك بخش به اتاق احتراق تزريق شده و...


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نیروگاه گازی


دانلود پایان نامه ارشد مکانیک


بخشهای مختلف نیروگاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله

دانلود مقاله از IEEE | دانلود مقاله ScienceDirect | تهیه و دانلود مقالات علمی | دانلود مقالات ...

مجموعه ای كامل از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی

19 پايگاه اطلاعاتي درخصوص رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی معرفي شده اند كه مورد ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دولتی،اجرایی،بازرگانی،مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع ...

مرجع دانشجویان ایران - ترم آخر پرسشنامه، پایان نامه، …

ترم آخر پرسشنامه، پایان نامه، پروژه، پاورپوینت، مقاله، دانلود رایگان مرجع دانشجویان ...

دانلود مقاله ، دانلود پایان نامه ، بهترین سایت - …

متن تحقیق برای دانشگاه ، دبیرستان ، راهنمایی و دبستان ، پایان نامه ، مقاله و متن تحقیق ...

دانلود کتب فرهنگی مذهبی

به منظور کاهش حجم، کلیه کتاب ها توسط نرم افزار winrar فشرده سازی شده اند، لذا جهت استفاده ...

قصرقندهیت - راهنمای مقدمه نویسی برای پایان نامه

راهنمای مقدمه نویسی برای پایان نامه ... موضوعات مرتبط با فرهنگ وادبیات بلوچ و تاریخ ...

پایان نامه ها-- - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه ...

توجه: اگر کد پایان نامه در سایت های فوق درج نشده باشد مستقیما به دفتر رئیس پژوهش ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان …

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران پای نامه اعتراضی معلم سبزواری ...

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان …

بیست و هفت هزار امضای الکترونیک فرهنگیان سراسر ایران پای نامه اعتراضی معلم سبزواری ...

یک ابزار - مرجع ابزار وبلاگ و سایت

ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و وب سایت ... شما در این سایت می توانید فایل های خود را ...

انواع سدها و معرفی آنها - سیویلتکت

انواع سدها. سدهای خاکی: سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک ...

راهنمای فصل اول پایان نامه - ssmt.ir

راهنمای فصل اول پایان نامه،راهنمای فصل اول پایان نامه،فصل اول،پایان نامه،تدوین ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

آموزش نگارش پایان نامه از ابتدا تا انتها - قسمت …

نکته 15: نگارش عنوان و زیر عنوان در word . یکی از دیگر نکات مهم در پایان نامه نویسی، نگارش ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و ...

دانلود نقشه پارک علم و فناوری (نقشه و شیت بندی) پلان پارک علم و فناوری dwg برای ایجاد ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c ...

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

در این سایت ها می توانید بهترین فایل های زیر را خریداری نمایید : کتب مقالات پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

آشنایی با کره جنوبی - hamshahrionline.ir

نام رسمی : جمهوری کره (Republic of Korea) جمعیت : 66/219/50 میلیون نفر (تا مارس سال 2013) که از این میان ...

رشد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری – سایت …

در انسان، یاختهٔ رشدکنندهٔ از لحظهٔ بارورسازی تا پایان هفتهٔ هشتم رویان (embryo) نام ...

مقالات علمی پژوهشی بازاریابی و مدیریت بازار

دانلود مقاله رتبه بندی فعالیت های صنعتی استان اصفهان در تولید و صادرات بخشهای مختلف ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در یک شرکت …

در این گزارش کارآموزی خلاصه ایی از عملکرد کارآموز و جمعا در 35 صفحه فایل ورد آماده شده ...

تحقیق در معماری گذشته ایران-معماری سنتی ما در جهان …

فرهنگ و هنر > هنرهای تجسمی >تحقیق در معماری گذشته ایران-معماری سنتی ما در جهان شناخته ...

اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه - پرشین کد …

اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه معماری موزه ها گالری ها گالری ها که برای نمایش ...

فصلنامه علمی - پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه …

1- مقاله شامل عنوان، معرفی نویسنده یا نویسندگان (آدرس محل کار، تلفن، نمابر و پست ...

سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) | چند مقاله …

معرفی یک سایت خوب در زمینه "لجستیک و زنجیره تامین " مطالب این وبلاگ غالبا حاصل مطالعات ...