کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power - دانلود رایگاندانلود رایگان در سيستمهای تجديد ساختار شده کاهش محدوديتهای سيستم انتقال و افزايش قابليت انتقال توان اهميت زيادی پيدا می کنند زيرا می توانند تبادلات بيشتر انرژی را ممکن ن

دانلود رایگان
کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کنترل یکپارچه توان


خطوط انتقال


سیستم انتقال


ادوات facts


upfc


پروژه کارشناسی برق


پایان نامه


پایان دوره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow ...

10 ژانويه 2017 ... کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)
. تعداد صفحات: ۹۰ نوع فایل: word مقدمه: در سيستمهای تجديد ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow ...

27 مه 2015 ... در سيستمهای تجديد ساختار شده کاهش محدوديتهای سيستم انتقال و افزايش قابليت
انتقال توان اهميت زيادی پيدا می کنند زيرا می توانند تبادلات ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow ...

1 نوامبر 2016 ... فروشگاه فایل های دانشجویی و آموزشی فایلکس - در فایلکس می توانید فایلهای مورد
نظر خود را برای پروژه های دانشجویی و دیگر اهداف آموزشی خریداری ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)
. تعداد صفحات: ۹۰نوع فایل: word مقدمه: در سیستمهای تجدید ساختار شده کاهش ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)
. تعداد صفحات: ۹۰نوع فایل: word مقدمه: در سيستمهای تجديد ساختار شده کاهش ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای ...

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی در ...
Index Terms—FACTS unified power flowﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ و راﮐﺘﯿﻮ ﯾﮏ… q.

معرفی و دانلود فایل کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified ...

2 جولای 2008 ... نام این فایل : کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow
Controllers (UPFC). موضوع فایل: برق. موضوعات دیگر پیشنهادی برای ...

PDF: ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ...

ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ(( UPFC ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ... از
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ... ﻋﻨﻮان
ﻓﺎرﺳﯽ Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed
...

PDF: ترجمه مقاله ماتریس کنترل P

P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control :ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ. Method. ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯽ- ﮐﯿﻮ ﻣﺒﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ... از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده
ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ... ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner
With ...

فروش فایل » آرشیو کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)
. تعداد صفحات: ۹۰نوع فایل: word مقدمه: در سيستمهای تجديد ساختار شده کاهش ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی کنترل کننده یکپارچه توان (VPFC) در شبکه انتقال ایران ... بنابراین
افزایش قابلیت گذردهی توان در خطوط انتقال، جهت توسعه صنعت برق، یک .... of the
power system stabilizer (PSS) and Unified Power Flow Controller (UPFC) with ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای ...

18 سپتامبر 2016 ... ... کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی. ... کلیک
برای خرید: 16500 تومان عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power ...

بررسي پخش بار كنترل كننده يكپارچه توان | هزار و یک دانشجو

فصل دوم: مدلسازي كنترلكننده يكپارچه توان در مطالعات پخش بار ... مربوط به توزيع
موازي و كمك به شركتهاي انتقال تا بتوانند وظيفه كنترل خطوط انتقال را انجام دهند .....
Unified Power Flow Controller (UPFC) is a new Flexible AC Transmission System
...

کنترل کننده یکپارچه پخش توان - برترین کیفیت ترجمه تخصصی ...

برترین کیفیت ترجمه تخصصی برق و کامپیوتر - کنترل کننده یکپارچه پخش
توان - ترجمه ... This paper proposes the Unified Power Flow Controller (UPFC) as
a power ... با افزایش مداوم تقاضای الکتریسیته، در برخی موارد برپایی خطوط جدید
جهت ... انتقال AC انعطاف پذیر) می باشد که می تواند به منظور کنترل جریان پخش توان
، ...

PDF[کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی ...

21 دسامبر 2016 ... ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ... ﭘﺴﺖﻫﺎی زﯾﺮ رو ﻫﻢ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزن ﻫﺎی ... ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان. Combined
Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed.

PDF[ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه ... - 2017-02-22

12 نوامبر 2016 ... از ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﻮان ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ....
Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers ...

ادوات فاكس و مصرفي DPFC - 1

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻫﺎي اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان، ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي. ﺟﺎﺑﺠﺎﮔﺮ ﻓﺎز و ﺗﻨﻈﯿﻢ ... ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان. (. UPFC. )3 ... ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ... FACTS. 3 Unified Power
Flow Controller.

( ) ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ - daneshir.ir

1FACTS. ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﺟﺒﺮان ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره را داراﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه. ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان. (. UPFC. ) 2. ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ... Unified Power Flow Controller. 3. ... ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺬردﻫﯽ ﺗﻮان در
ﺧﻄﻮط، ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﯿﺎده ..... ﺳﺮی ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ وﻟﺘﺎژ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﯾﮏ راﮐﺘﺎﻧﺲ ...

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در ... - آرتهاو

20 ژوئن 2016 ... دسته: مهندسی برق فرمت فایل: doc حجم فایل: 967 کیلوبایت تعداد صفحات ...
کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که ... ولتاژ
و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد. .... of Unified
Power-Quality Conditioner With Distributed Generation عنوان فارسی ...

بهبود پايداري گذرا در سيستم هاي قدرت با بكارگيري UPFC مبتني بر ...

انتقال. توان از طریق. خطوط انتقال با توجه به محدودیت. های حرارتی،. افت ولتاژ. و
محدودیت پایداری ... کنترل. کننده. یکپارچه توان جهت بهبود پایداری گذرای سیستم.
قدرت بررسی می. شود و ..... transient simulation of unified power flow controller (
UPFC).

دانشکده مهندسی گروه برق پایان نامه کارشناسی الکترونیک : گرایش و ...

گروه برق. پایان نامه کارشناسی. گرایش. : الکترونیک. عنوان : ادوات. FACT .... اما به
خاطر مسائل سرمايه گذاري باال ، حريم عبور خطوط انتقال و ... ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪة ﯾﮑﭙﺎرﭼﺔ ﻋﺒﻮر ﺗﻮان. (.
UPFC. ) و. ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎي آن. 55. 1) L.Gyugyi, “A unified power flow concept for flexible Ac.

ترجمه مقاله مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات فکتس

23 دسامبر 2015 ... این مقاله یک مدل داده کاوی برای شناسائی ناحیه خطای یک خط انتقال مبتنی بر ...
جبرانساز سری کنترل شده با تریستور (TCSC) و کنترلر یکپارچه عبور توان ...
نشان دهنده تخیص قابل اعتماد ناحیه خطا در خطوط انتقال مبنی بر FACTS است. ...
انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...

ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری ...

از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال
شناسایی ... یک ولتاژ قابل کنترل از لحاظ دامنه و زاویه فاز سری با خط انتقال انجام می
گیرد ]١[. ... عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality ...

مقاله ISI ماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه ...

17 مه 2016 ... Index Terms—FACTS unified power flow controller (UPFC) ... این مقاله کنترل
کننده هماهنگ توان اکتیو و راکتیو برای یک کنترل کننده پخش توان یکپارچه (
UPFC) ارائه ... انتقال را کنترل می کند و مبدل شنت UPFC، ولتاژ باس/توان راکتیو
... روز در حال گسترش است گسترش خطوط انتقال نیرو با مشکلاتی روبرو ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی ...

29 دسامبر 2015 ... ... پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری دینامیکی رشته: مهندسی برق و ...
کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی ... Unified
Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers for ...

مقاله ISI ماهنگی توان اکتیو و راکتیو یک کنترل کننده توان یکپارچه ...

20 ژوئن 2016 ... Index Terms—FACTS unified power flow controller (UPFC) ... این مقاله کنترل
کننده هماهنگ توان اکتیو و راکتیو برای یک کنترل کننده پخش توان یکپارچه (
UPFC) ارائه می کند. ... انتقال را کنترل می کند و مبدل شنت UPFC، ولتاژ باس/توان
راکتیو ... کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی ...

10 جولای 2016 ... مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری ... از هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ... Unified
Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers for ...

ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه ... - مقالات درخواستی

20 ا کتبر 2016 ... مقاله ترجمه شده با عنوان مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ... از
هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...
جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو کنترل کننده یکپارچه توان در ...

کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال Unified Power Flow Controllers (UPFC)
. تعداد صفحات: ۹۰نوع فایل: word مقدمه: در سيستمهای تجديد ساختار شده کاهش ...

ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ... - نمونه!

20 جولای 2016 ... مقاله ترجمه شده با عنوان مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ... از
هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...
عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality ...

نتیجه جستجو - کنترل توان - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

کنترل توان - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ... Modeling
and Control of a Swiched Reluctance-Machine Based Integrated Starter- ...
انتقال نوسانی Flexible Transmission System / کنترل کننده توان واحد Unified
Power ... رفع تراکم خطوط انتقال Locating and Parameters Setting of Unified
Power Flow ...

دانلود مقاله : عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله ...

عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده DG ...
Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed
Generation ... کنترل کننده اینورتر موازیاینورتر ... دیگر DG منافع و بهره
اقتصادی آن است که از طریق کاهش تلفات خطوط انتقال و هزینه تجهیزات شبکه ولتاژ
بالا تامین می شود.

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای ...

23 مه 2016 ... دسته: مهندسی برق فرمت فایل: doc حجم فایل: 967 کیلوبایت تعداد صفحات ...
کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که ... ولتاژ
و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد. .... and
Reactive Power Coordination for a Unified Power Flow Controller Abstract ...

Personal Page Of Seyed Hossein Hosseini - University Of Tabriz

“Designing and Modeling of Unified Power Quality Conditioner (UPQC)” ... "طراحی
استراتژی‍های کنترلی تکميلی جهت جبران توان راکتيو و کاهش هارمونيک‍های پيوندهای
. HVDC .... شبيه‍سازی تلفات خطوط انتقال نيرو با بکارگيری شبکه‍های عصبی و
کاهش آن ... آناليز و شبيه‍سازی کنترل کنندة انتقال انرژی الکتريکی MPTS.

ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله ...

21 سپتامبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality ... اصلاح
کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده دسته: برق فرمت فایل ترجمه ...
تلفات خطوط انتقال و هزینه تجهیزات شبکه ولتاژ بالا تامین می شود. ... ترجمه مقاله
ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر کنترل کننده یکپارچه پخش توان-4584.

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری
دینامیکی ... ,از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای
خطوط انتقال شناسایی شده است ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش
توان یکپارچه[1] برای خطوط انتقال شناسایی شده ... [1] - unified power flow
controller.

گزارش کارآموزی کامپیوتر و برق

گزارش کارآموزی کامپیوتر و برق ... کنترل کننده یکپارچه توان در خطوط انتقال
Unified Power · بسته آموزشی کسب درآمد قانونی و تضمینی از اینترنت · پایان نامه ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) - آتلیه احجام

از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1] برای خطوط
انتقال شناسایی شده است ... [1] - unified power flow controller ... چکیده , از هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی
شده ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای ...

19 مارس 2016 ... یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری ... هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی. ...
Index Terms—FACTS unified power flow controller (UPFC) ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی – 588

8 مه 2016 ... ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری ... از هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ... 369: عنوان
انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based ...

عملکرد ترکیبی اصلاح کننده یکپارچه توان-8415 - Student!

6 نوامبر 2016 ... عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality ... در مقاله
حاضر عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان با ... تلفات خطوط انتقال و
هزینه تجهیزات شبکه ولتاژ بالا تامین می شود. ... کنترل پی- کیو مبدل مبتنی بر
کنترل کننده یکپارچه پخش توان با استفاده از روش کنترل توان مستقیم.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق-كنترل بررسی پخش‌بار ...

بررسی پخش‌بار كنترل‌كننده یكپارچه توان و كاربردهای آن درمحیطهای تجدید ساختارشده
... Unified Power Flow Controller ... از این وسیله در کاربردهای زیادی از جمله
پایدارسازی ولتاژ و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده
کرد.

PDF:پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برقبرق

13 ژانويه 2017 ... ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان((UPFC از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪ ادوات FACTS ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در ﺗﻨﻈﯿﻢ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮ ... Unified Power Flow Controller. ادوات FACTS ... ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی وﻟﺘﺎژ و
ﻓﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮد درﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ.

برای رفتن به صفحه ششم مقالات برق و الکترونیک کلیک کنید

ترجمه فارسی عنوان: یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه (UPFC) برای افزایش
... عنوان اصلی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner ....
ترجمه فارسی عنوان: مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال

ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان ( UPFC) بر مبنای کنترلرهای ...

7 دسامبر 2016 ... عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...
این قیدها یک بهره برداری کامل از خطوط انتقال قابل دسترس را محدود می کند. ... مقاله
ترجمه شده با عنوان مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ...

دانلود ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای ...

25 سپتامبر 2016 ... دانلود ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش
پایداری دینامیکی ... هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه
برای خطوط انتقال شناسایی شده ... [1] – unified power flow controller.

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش ... - دانلود مقاله 2016!

23 دسامبر 2015 ... عنوان فارسی مقاله: مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش
پایداری دینامیکی دسته: مهندسی برق و الکترونیک فرمت ... از هنگامیکه قابلیت
کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی شده ... عنوان
انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...

دریافت مقاله

-ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ. ,3 ... ﺷﺒﻜﻬﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ. ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺗﻮﺍﻥ.

ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه ... - مقالات موبایل مدار!

12 آگوست 2015 ... عنوان فارسی مقاله: مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش ... از
هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...
دسته: برق فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ... عنوان
انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based ...

کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی - 588

23 دسامبر 2015 ... ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری ... از هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ... 369: عنوان
انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based ...

ترجمه مقاله مدل سازی UPFC برای حداقل رساندن تلفات توان حقیقی ...

12 جولای 2016 ... Modeling, Analysis and Optimal Location of UPFC for Real Power Loss
Minimization مدل ... کنترل کننده جریان توان پیوسته برای کنترل زمان واقعی و
جبران سازی ... کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال
شناسایی ... Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers
for ...

ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله ...

19 ژوئن 2015 ... ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان بوسیله توزیع گسترده
... عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality ... از طریق
کاهش تلفات خطوط انتقال و هزینه تجهیزات شبکه ولتاژ بالا تامین می شود. ... راه حلی
برای کاربردهای که نیازبه کنترل یک موتور سه فاز توان بالا و یک ...

کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ - 369

26 دسامبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...
کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...

مقالات انگلیسی برق همراه با ترجمه - دانلود ترجمه آماده مقالات برق ...

28 دسامبر 2016 ... 20-Combined photovoltaic and unified power quality controller to improve power
... ترکیب سیستم فتوولتائیک و کنترل کننده یکپارچه کیفیت توان بمنظور ...
یک الگوریتم جدید برای تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند ...

عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان—22876 - مقاله و پروژه ...

7 دسامبر 2013 ... Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed
Generation ... در مقاله حاضر عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان با
توزیع ... کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...

کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای کنترلرهای ... - نت مقالات!

26 دسامبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...
کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...

حسین شایقی - دانشگاه محقق اردبیلی

طراحي خطوط انتقال انرژی الکتریکی ... کنترل کننده هیبرید فازی- PSO یکپارچه
پخش توان برای بهبود پایداری سیستم قدرت، دانشگاه .... Robust Decentralized
Control of Unified Power Flow Controller, American Journal of Applied Sciences,
Vol.

دانلود ترجمه انگلیسی به فارسی برق - شبیه سازی با متلب، رشته برق

15 دسامبر 2014 ... 20-Combined photovoltaic and unified power quality controller to improve power
... ترکيب سيستم فتوولتائيک و کنترل کننده يکپارچه کيفيت توان بمنظور ...
يک الگوريتم جديد براي تشخيص مکان خطا در خطوط انتقال بلند ...

ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری ...

10 مه 2015 ... ترجمه مقاله مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری ... از هنگامیکه
قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ... فایل
عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based ...

کنترل کننده یکپارچه پخش توان upfc تعداد صفحات | جستجو - بهتینا

کنترل کننده یکپارچه پخش توان (upfc) (فایل word قابل ویرایش می باشد)کد
106106 ... انگلیسی مقاله:unified power flow controller (upfc) based damping
controllers for ... مقاله امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده
فاز ... سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه
نمونه ...

ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺒﺮان - متلب سایت

ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز ﻣﻮازي، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل، ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ، ... ﻛﻨﺘــﺮل. ﻛﻨﻨــﺪه ﻳﻜﭙﺎرﭼــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺗــﻮان. (. UPFC. )
ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ. ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن دارا. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮق. 2. وﺟــﻮد
ﺟﺒﺮاﻧﺴــﺎزﻫ. ﺎي ﻣــﺬﻛﻮر در ﻃــﻮل ﺧــﻂ اﻧﺘﻘــﺎل، در. ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺤﻞ رﻟﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺎﻳﺪار ... ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺒـﺮان ...... unified power flow controller-based
transmission.

Abdolreza Sheikholeslami

كيفيت برق، هارمونيكها، عناصر الكترونيك قدرت در كنترل قدرت، كنترل كننده هاي ... 4
- افزایش بهره وری خطوط انتقال با نگرش مفهومی به ادوات FACTS، همکار اصلی، ... 5-
بررسی کیفیت توان فشار ضعیف و روشهای بهبود آن، همکار اصلی، سازمان ....
Operation of a Center-Node unified power flow controller in transmission line
applications.

کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ ...

2 مه 2016 ... Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers for Damping
... کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال ...

ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای ...

3 نوامبر 2016 ... ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری ...
از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1] برای خطوط
انتقال شناسایی شده است ... [1] - unified power flow controller.

از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خط

3 نوامبر 2016 ... ترجمه مقاله یک مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه(UPFC) برای افزایش پایداری
دینامیکی ... از هنگامیکه قابلیت کنترل کنترل کننده های پخش توان یکپارچه[1]
برای خطوط انتقال شناسایی شده ... [1] - unified power flow controller.

عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان - 661 - دریافت مقاله از ...

22 دسامبر 2015 ... ترجمه مقاله عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان به وسیله توزیع گسترده
. عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality .... کنترل
کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی ...

ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای ... - دانلود مقاله

11 سپتامبر 2015 ... مشخصات فایل عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller ... این قیدها یک
بهره برداری کامل از خطوط انتقال قابل دسترس را محدود می کند. ... کنترل کننده های
مناسب برای سیلان توان ̨ ولتاژ و کنترلرهای دمپینگ ارایه کرده اند.

کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ - 369

26 دسامبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...
این قیدها یک بهره برداری کامل از خطوط انتقال قابل دسترس را محدود می کند. ... کنترل
کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش پایداری دینامیکی – 588 ...

ترجمه مقاله مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی ... - گروه پژوهشی!

23 دسامبر 2015 ... این مقاله یک مدل داده کاوی برای شناسائی ناحیه خطای یک خط انتقال ... نشان دهنده
تخیص قابل اعتماد ناحیه خطا در خطوط انتقال مبنی بر FACTS است. ... مقاله: نظارت
کنترل کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان. ...
369: عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

18 فوریه 2017 ... مقاوم سازی تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق: دکتر بهنام فر .... بررسی کنترل
کننده یکپارچه توان ) ) UPFC درخط گدارلندر - گلپایگان ... نقش قیمت زمین در
تعیین آرایش هادیها، شکل برج ها و ولتاژ خطوط انتقال نیرو ...... Enhancement of
Transient Stability Using Unified Power Flow Controller (UPFC) Based on ...

سیستم های یکپارچه اصلاح کننده توان

سیستم های یکپارچه اصلاح کننده توان، اصلاح کننده های یکپارچه توان، توزیع ... های
برق کنترل، پایان نامه های برق مخابرات، دانلود مقاله برق، دانلود مقاله قدرت، دانلود مقاله
.... عنوان انگلیسی : Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner
With ... خطوط انتقال مشکلات حفاظتی خاص خود را دارند که این مشکلات می تواند کاهش ...

ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان (UPFC) بر مبنای ... - مدیر

11 ا کتبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ...
مورد نیاز عوامل خطوط انتقال را به منظور بهره برداری کامل از تسهیلات خطوط انتقال
موجود را فراهم می ... مدل کنترل کننده پخش توان یکپارچه برای افزایش…

قسمت دوم بانک مقالات شبیه سازی شده برق قدرت - متلبی

26 آگوست 2016 ... مقالات شبیه سازی شده برق قدرت, پروژه آماده متلب, دانلود پروژه متلب, 09157718841
انجام ... طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در
سیستم هاي قدرت ... جبران ساز کیفیت توان میان میگروگرید و شبکه برق .....
جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله بهبود کيفيت توان شبکه توزيع با استفاده از تزريق ولتاژ به ...

1 ساعت قبل ... بهبود عملکرد سیستم توزیع برق با استفاده…, مقاله بهبود کيفيت توان شبکه
توزيع ... UPQC (Unified Power Quality Conditioner) is an advanced custom ... ﯿﻞ
. ﯽﻣ. ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت از ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه. ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣ. .... به شبکه Q
تزریق کنند و معمولا برای تنظیم ولتاژ خطوط انتقال انرژی استفاده می

راکتیو ,توان ,جبران ,کنترل ,قدرت ,سیستم ,توان راکتیو ,قدرت ...

دانلود پایان نامه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. در این پروژه در مورد نقش توان ... بررسی
جبران کننده های بار در سیستمهای فوق توزیع و انتقال برق فهرست مطالب فصل ۱- ...

عملکرد ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان - 661 - پایان نامه سرا!

22 دسامبر 2015 ... عنوان انگلیسی مقاله: Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner
... ترکیبی اصلاح کننده های یکپارچه توان به وسیله توزیع گسترده دسته: برق ...
خطوط انتقال مشکلات حفاظتی خاص خود را دارند که این مشکلات می تواند کاهش پیدا ...
نظارت کنترل کننده مبتنی بر UPFC - 494 · شرایط غیرعادی عملکرد ...

ترجمه مقاله کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و ...

10 آوريل 2016 ... رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 29 دانلود رایگان
نسخه … ... کنترل کننده در نظر دارد، با میرا کردن نوسانات توان درون-منطقه ای و با
بهبود ... کنترل کننده های پخش توان یکپارچه برای خطوط انتقال شناسایی شده ...
Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping Controllers for ...

ترجمه مقاله مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات فکتس ...

23 دسامبر 2015 ... این مقاله یک مدل داده کاوی برای شناسائی ناحیه خطای یک خط انتقال مبتنی ... دهنده
تخیص قابل اعتماد ناحیه خطا در خطوط انتقال مبنی بر FACTS است. ... نظارت کنترل
کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات ... کنترلر یکپارچه عبور
توان (UPFC) بر مبنای کنترلرهای دمپینگ – 369: Unified Power Flow ...

دانلود ترجمه مقاله کنترلر یکپارچه عبور توان ( UPFC) بر مبنای ...

عنوان انگلیسی مقاله: Unified Power Flow Controller (UPFC) Based Damping ... را
به منظور طراحی کنترل کننده های مناسب برای سیلان توان ̨ ولتاژ و کنترلرهای ...
کلمات کلیدی: یک,کنترلر,دمپینگ,انتقال,طراحی,سیستم,پایداری,ارایه,خطوط,داده,
ترجمه ...

کنترل توان راکتیو در خطوط انتقال | جستجو | سی خبر

کنترل توان راکتيو در خطوط انتقال دسته بندی برق بازدید ها 7 فرمت فایل doc ...
ترجمه مقاله هماهنگی توان اکتیو و راکتيو یک کنترل کننده توان یکپارچه .....
Combined Operation of Unified Power-Quality Conditioner With Distributed
Generation