بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی نقش کودهای زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم می پردازد

دانلود رایگان
بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه در ژنوتیپ های مختلف گندم دیم چکیده
به منظور بررسی نقش کود های زیستی ازتوباکتر و میکوریزا بر عناصر معدنی پر مصرف و درصد کلونیزاسیون ریشه درژنوتیپ های مختلف گندم دیم، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه خرم آباد، در دو سال زراعی 93-1392و94-1393 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریزا Glomus intradices تلقیح و عدم تلقیح(، ازتوباکتر کروکوم )تلقیح و عدم تلقیح( و رقم )سرداری، کوهدشت و کریم( بود. نتایج تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد اثر ساده میکوریزا بر روی همه صفات معنی دار گردید. اثرات ساده ازتوباکتر و رقم بر روی همه صفات به غیر از پتاسیم دانه معنی دار شد. همچنین اثر متقابل ازتوباکتر در میکوریزا بر کلونیزاسیون ریشه، اثر متقابل ازتوباکتر در رقم بر پروتئین و نیتروژن دانه، اثر متقابل میکوریزا در رقم بر فسفر دانه و اثر متقابل ازتوباکتر در میکوریزا در رقم بر کلونیزاسیون ریشه معنی دار گردید. تلقیح با کودهای زیستی )ازتوباکتر و میکوریزا( به دلیل تولید انواع هورمون ها و مواد بیولوژیکی محرک رشد گیاه و همچنین بهبود توسعه سیستم ریشه ای، باعث فراهمی رطوبت و دسترسی به عناصر غذایی گردید که در نتیجه افزایش غلظت عناصر غذایی و درصد کلونیزاسیون ریشه در ارقام مختلف گندم را به دنبال داشت
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کود زیستی


ازتوباکتر


میکوریزا


کلونیزاسیون


دیم


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


عناصر معدنی پر مصرف


ژنوتیپ گندم


مرجع دانش پارس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه