بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده: چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3 ـ 1 بيان مسئله6
4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق. 8
5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق. 10
6 ـ 1 اهداف تحقيق. 10
7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق. 14
2-7-1قلمرو زماني تحقيق. 14
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق. 14
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق. 14
9 ـ 1 ـ تعريف واژهها و اصطلاحات.. 14
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه18
2 ـ 2 بازار مالي. 18
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي. 19
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه19
3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه20
4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22
5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري. 22
6 ـ 2 تاريخچه پيشبيني سود24
7 ـ 2 سود سهام پيشبيني شده25
8 ـ 2 اهميت سود سهام پيشبيني شده26
9 ـ 2 دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام26
10 ـ 2 روشهاي پيشبيني سود27
1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز. 28
2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي. 29
11 ـ 2 بازده30
12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته31
2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31
13 ـ 2 اجزاي بازده31
1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي. 31
2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه31
14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام32
15 ـ 2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه35
1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي. 35
1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون. 35
2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك. 36
2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي. 38
3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر. 39
4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايهگذاران. 40
5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ. 41
16 ـ 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران. 42
17 ـ 2 پيشينه تحقيق. 43
1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي. 43
2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي. 46
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه49
2 ـ 3 ـ روش تحقيق. 49
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري. 50
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها51
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري دادهها54
6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل دادهها54
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 55
7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 59
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه‏62
2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها62
3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق. 66
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 66
5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها67
6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك. 68
1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:68
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل. 71
2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم:77
1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل. 81
3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي. 86
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه89
2 ـ 5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها90
1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول. 90
1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل. 90
2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم91
1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل. 91
3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي. 92
3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 92
4ـ5 پيشنهادها92
1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 93
2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش.. 93
3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي. 93
5ـ 5محدوديتهاي تحقيق. 94
پیوستها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96
منابع و ماخذ
منابع فارسي:100
منابع لاتین:103
منابع اینترنتی :106
چکیده لاتین. 107

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق. 9
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل. 13
جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل. 53
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق. 57
جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A)63
جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B )64
جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي)67
جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه68
جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه69
جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه69
جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A.. 73
جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter74
جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA)76
جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه77
جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه78
جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه78
جدول (13ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی B.. 82
جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter83
جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B)85
جدول (16ـ4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغیرهای کنترل به تفكيك صنعت 86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A.. 70
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A.. 71
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B.. 79
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيشبيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B.. 80


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

حسابداری - مفاهیم سود در گزارشات مالی

مفاهيم سود: دیدگاه ساختاری: بررسي سود از مجراي قوانين و مقررات . دیدگاه تفسیری:بررسي ...

درباره تقسیم سود شرکت ... - حسابداری

منبع سومhttp://boursenegar.com/newsdetail-fa-2101.html شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها (DPS ...

آزمونهـای روانـی - مرکز خدمات روانشناسی

«آزمونهـای روانـی » مقدمـه: یکی از هدفهای عمدة هر علم ، اندازه گیری پدیده های مورد نظر ...

مجموعه مقالات و تستهای حسابداری - مقاله در مورد …

سلام به وبلاگ آموزش تست و مقاله حسابداری خوش آمدید با عضویت در این وبلاگ می تونی از ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

6) جایگاه دو کسب مدیریتی در چرخه عمر فناوری : یعنی تا دوره رشد و نوآوری از مدیریت ...

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2 - حسابداری فن یا حسابداری علم

اخبار،اخبار اقتصادی,جدیدترین اخبار اقتصادی و

واریز یارانه,ترخیص کالا اخبار,اخبار اقتصادی,یارانه ها,خبر اقتصادی مشاغل خانگی,بورس ...

اخبار،اخبار اقتصادی,جدیدترین اخبار اقتصادی و

واریز یارانه,ترخیص کالا اخبار,اخبار اقتصادی,یارانه ها,خبر اقتصادی مشاغل خانگی,بورس ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل ...

الف - برخی از اقدامات دولت در حوزه سلامت «خوششان» …

دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت،با اشاره به برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه بهداشت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

نکات مفید درباره گوشی و سیمکارت - وبلاگ اطلاع …

درادامه مطلب. اصطلاحات تلفن همراه. اصطلاحات تلفن همراه. حتما شما هم تاکنون اصطلاحات ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بیمه گران ایران - bimehgaran.persianblog.ir

شرق: دو روز پیش بیمه ایران در سالگرد فعالیت خود در اقدامی سمبولیک و حنجره سالار عقیلی ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

درس هایی برای زندگی - مدیریت

فراموش می‌کنیم که گاهی بزرگترین درس‌های زندگی از کوچکترین موجودات کنار ما گرفته می ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

بهره‌برداری از صدها طرح عمرانی و صنعتی درشهرهای کشور. صفحه شهرستان: بخش خبرشهرستان ...

pdf - کشاورزی لرستان - اولین مجله علمی کشاورزی …

قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است. در قسمتهای مختلف دنیا، به خصوص در ...

آموزش شیمی دبیرستان / استان خوزستان - شيمي …

پاسخ : به نام خدا و با سلام دلیل آن این است که نرمالیته یک محلول یا ماده ثابت نیست و ...

همبستگی ملت - hambastegialborz.persianblog.ir

وی با اشاره به اینکه نظارت کافی بر نحوه عملکرد پیش فروش توسط ادارات کل حمل و نقل و ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - …

طبقه بندی. قصه های قبیله (12) معرفی نویسنده و مدیر وبلاگ (43) جذابیت های برق (1392) در ستایش ...

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 5 ...

علل و راه های مقابله با اضطراب امتحانات علل و راه های مقابله با اضطراب امتحانات

مرکز پژوهشها - واژه های مصوب فرهنگستان زبان و

واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شماره ٤٣٥٤٩/ ١٠٤٧٨٢ ...