بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو چکیده چکیده1
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت تحقیق.. 5
1-4 چارچوب نظری تحقیق.. 6
1-5 اهداف تحقیق.. 8
1-6 فرضیه های تحقیق.. 8
1-7 حدود مطالعاتی.. 8
1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق.. 9
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه. 12
2-2- بخش اول : لجستیک... 13
2-2-1- تاریخچه لجستیک... 13
2-2-2- مفهوم لجستیک... 15
2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک... 19
2-2-4- رابطه بین اجزای لجستیک... 21
2-2-5- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک... 22
2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک... 24
2-2-7- امور لجستیک... 26
2-2-7-1- اطلاعات... 26
2-2-7-2- پیش بینی.. 27
2-2-7-3- موجودی.. 28
2-2-7-4- حمل و نقل.. 29
2-2-7-5- جابجایی مواد. 31
2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار. 31
2-2-7-7- بسته بندی.. 33
2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک... 35
2-2-9- طراحی ساختار لجستیك... 36
2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک... 37
2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک... 39
2-2-12- لجستيك و مديريت زنجيره عرضه. 40
2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین.. 47
2-3- بخش دوم: برون سپاری.. 48
2-3-1- تعریف برون سپاری.. 48
2-3-2- تاریخچه برون سپاری.. 52
2-3-3- دلایل برون سپاری.. 54
2-3-3-1- دلایل سازمانی.. 54
2-3-3-2- دلایل مرتبط با امور مالی و هزینه ها56
2-3-3-3- دلایل مرتبط با نیروی انسانی.. 57
2-3-4- مزایای برون سپاری.. 57
2-3-5- معایب برون سپاری.. 61
2-3-6- مراحل برون سپاری.. 64
2-3-7- براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟. 64
2-3-8- سطوح برون سپاری.. 66
2-3-9- فرآیند اجرایی برون سپاری.. 67
2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی.. 68
2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری.. 69
2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش است؟. 69
2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت... 71
2-4-1- عملکرد. 71
2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)71
2-4-3- عملکرد مالی.. 72
2-4-4- معیارهای عملکرد. 78
2-4-5- شاخص های عملکرد مالی.. 80
2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی.. 84
2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک... 85
2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی.. 85
2-5-1-1- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا86
2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات... 86
2-5-1-3- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات... 86
2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری.. 87
2-5-2- تاريخچه تجارت الکترونيکي.. 87
2-5-3- اجزاي تجارت الکترونيکي.. 90
2-5-3-1- سيستم ارتباطي.. 91
2-5-3-2- سخت افزار. 91
2-5-3-3- نرم افزار. 91
2-5-4- مدلهاي تجارت الکترونيک... 92
2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت... 92
2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده93
2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده94
2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت... 94
2-5-5- مزاياي تجارت الكترونيك... 94
2-5-6- موانع و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي.. 96
2-5-7- عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك... 98
2-5-7-1- عامل نيروي انساني.. 99
2-5-7-2- زير ساخت هاي فني.. 99
2-5-7-3- تعاملبا مشتريان. 99
2-5-7-4-زيرساخت هاي تجاري.. 99
2-6- بخش پنجم:پیشینه تحقیق.. 100
2-6-1- مطالعات داخلی.. 100
2-6-2- مطالعات خارجی.. 102
فصل سوم:روش تحقیق
1-3 مقدمه. 112
2-3 روش تحقیق.. 113
3-3 روش های گردآوری اطلاعات... 113
4-3 ابزار گردآوری داده ها114
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها115
1-5-3 روایی.. 115
2-5-3 پایایی.. 116
6-3 جامعه آماری.. 117
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 117
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها118
1-8-3 مدل اندازه گیری.. 120
2-8-3 مدل ساختاری.. 120
9-3 آزمون های برازندگي مدل کلی.. 121
1-9-3 شاخص مجذور کاي دو. 122
3-9-3 شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي.. 123
4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي 123
5-9-3 شاخص نکویی برازش... 123
6-9-3 شاخص نکویی برازش... 123
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه. 125
2-4 بررسی آمار توصیفی تحقیق.. 125
1-2-4 بررسی وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
2-2-4 بررسی وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
3-2-4 بررسی سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
4-2 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
3-4 برازندگي مدل تحقیق.. 130
4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضيه ها132
1-6-4 آزمون فرضيه اول. 136
2-6-4 آزمون فرضيه دوم. 137
3-6-4 آزمون فرضيه سوم. 138
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه. 140
2-5 بررسی خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 140
1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 141
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم. 142
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم. 142
3-5 پیشنهادات تحقیق.. 142
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده144
5-5 محدودیت های تحقیق.. 144
6-5 موانع انجام تحقیق.. 144
پیوست... 146
منابع ماخذ. 170
جدول 1-2 مراحل و مراتب یکپارچگی لجستیک... 18
جدول 2-2 معیارهای اندازه گیری عملکرد و اهداف آن. 46
جدول 3-2 مزایای برون سپاری: صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تخصص های خارج از سازمان. 59
جدول 4-2 مزیت بهبود خدمات از طریق برون سپاری.. 60
جدول 5 -2 مزایای برون سپاری در تمرکز بر مزایای اصلی و سود ناشی از تکنولوژی های خارج از سازمان و سایر مزایای دیگر. 60
جدول 6-2 معایب برون سپاری.. 63
جدول 7-2 نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها75
جدول 1-3 : ترکیب سوالات بر اساس متغیرهای تحقیق.. 115
جدول2-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق.. 117
جدول1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
جدول2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
جدول3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
جدول4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
جدول 5-4 :شاخص هاي برازندگي مدل پژوه131
جدول 6-4: بارهای عاملی وضرایب t مربوط به سوالات 1 الی 14. 135
جدول 7-4 : نتایج مربوط به فرضیه اول. 136
جدول 1-5 : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 141

نمودار 1-1مدل تحلیلی تحقیق.. 7
نمودار 1-2- روابط بین اجزاء لجستیک... 22
نمودار 2-2- پيوندهاي حياتي در زنجيره عرضه. 43
نمودار 3-2- روابط بین معیارهای اندازه گیری عملکرد. 47
نمودار 4-2 دلایل شکست پروژه های برون سپاری.. 62
نمودار1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
نمودار2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
نمودار 3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
نمودار 4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
نمودار 5-4 : آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری.. 133
نمودار 6-4 : ضرايب استاندارد شده برای مدل ساختاری و اندازه گيری.. 134


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عصر خودرو - گزارش کیفیت خودروهای داخلی

عصر خودرو- جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، سه محصول در مقایسه ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

عصر خودرو - سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

اولین پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ایران خودرو تولید شد +عکس; امضای قرارداد طراحی و تولید پلت‌فرم ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلند‌مدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها ...

دو برادری که با (دیجی کالا) میلیاردر شدند / digikala | …

ضمن معرفی مدیریت فروشگاه آنلاین دیجی کالا digikala به بررسی شکل‌گیری کسب و کار اینترنتی این دو ...

همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام‌شناسان ایران و جهان 25 تا 26 اسفند ماه 1395

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

عصر خودرو - گزارش کیفیت خودروهای داخلی

عصر خودرو- جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، سه محصول در مقایسه ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

عصر خودرو - سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

اولین پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ایران خودرو تولید شد +عکس; امضای قرارداد طراحی و تولید پلت‌فرم ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات پیشین در ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلند‌مدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها ...

دو برادری که با (دیجی کالا) میلیاردر شدند / digikala | …

ضمن معرفی مدیریت فروشگاه آنلاین دیجی کالا digikala به بررسی شکل‌گیری کسب و کار اینترنتی این دو ...

همایش های اسفند ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش ملی قرآن و عترت از منظر اسلام‌شناسان ایران و جهان 25 تا 26 اسفند ماه 1395

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...