ارزيابي جنبه ها و شاخص هاي ارتقاء سازمان بر اساس - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ارزيابي جنبه ها و شاخص هاي ارتقاء سازمان بر اساس کارت امتياز متوازن در شرکت نفتچکيده 3- مشتريان
4- رشد وتوسعه
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه1
2-1- بيان مسئله12
3-1- چهار چوب نظری 15
4-1- اهداف تحقيق 15
5-1- سوالات تحقيق 15
6-1- ضرورتهاي خاص انجام تحقيق 15
7-1 - واژه هاي خاص 16
فصل دوم : ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه18
2-2-کارت امتيازي متوازن 19
3-2-مزاياي کارت امتيازي متوازن 20
4-2- دلايل عدم اجراي استراتژي هاي تدوين شده در سازمان 22
1-4-2- عدم مشارکت کارکنان در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک شرکت 22
2-4-2- موانع مديريتي 22
5-2- موانع عملياتي (عدم يکپارچگي)22
6-2- موانع کارکنان 23
7-2- سير تکامل کارت امتياز متوازن 25
8-2-کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان 26
9-2- کارت امتيازي متوازن مدل برتر29
10-2- زندگي با کارتهاي امتيازي 30
1-10-2- ايجاد و بکارگيري کارتهاي امتيازي – نمايي فرآيندي 30
11-2- آماده سازي پروژه30
12-2- نيازمنديهاي شاخص 32
13-2- مقايسه دومدل از نظر منشا پيدايش، مسير، هدف، رويکرد و عوامل موفقيت 34
14-2- بررسي مقايسه بين دو مدل با استفاده از پنج سوال اوتلي 35
15-2- چرا بايد با هر دو مدل کار کرد؟37
16-2- استفاده ترکيبي از کارت امتياز متوازن و مدل سرآمدي 38
17-2- کاربردIT در کارت امتيازي متوازن 40
1-17-2- نرم افزار به عنوان يک راه حل 40
2-17-2- ارزيابي راه حل هاي مختلف 41
18-2 برنامه ريزي 41
1-18-2 ابعاد مختلف يک برنامه42
2-18-2 اهميت بر نامه ريزي 43
3-18-2 ماهيت بر نامه ريزي 43
4-18-2- محصول بر نامه ريزي 43
5-18-2 انواع بر نامه ريزي 44
1-4-5-18-2- برنامه ريزي پاسخگو 46
2-4-5-18-2- برنامه ريزي منفعل 47
3-4-5-18-2- برنامه ريزي فعال 47
19-2- برنامه ريزي منابع انساني 48
20-2- برنامه ريزي از نقطه نظر مدت و نحوه اجرا49
21-2- انواع ديگر برنامه ريزي 50
22-2- فرآيند ايجاد کارت امتياز متوازن 50
1-22-2- پشتيباني و مشارکت 51
2-22-2- ترکيب گروه پروژه51
3-22-2- گستردگی پروژه52
4-22-2-بنا کردن کارت امتياز متوازن بر اساس استراتژی سازمان 52
5-22-2- ارتباط با سيستم فعلی کنترل 52

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه53
2-3 – روش تحقيق 53
3-3 جامعه آماري 54
4-3- نمونه آماري 54
5-3- روش نمونه گيري 55
6-3-روشها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات 57
1-6-3 – پرسشنامه57
7-3- بررسي روايي و پايايي تحقيق 58
1-7-3 – روايي پرسشنامه هاي تحقيق 59
2-7-3- پايايي پرسشنامه تحقيق 59
8-3-روش تجزيه و تحليل دادهها60
1-8-3-تحليل در جنبه مالي 61
2-8-3-تحليل در جنبه مشتريان 61
3-8-3-تحليل در جنبه فر آيندهاي داخلي 61
4-8-3-تحليل در جنبه رشد و توسعه62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
1-4– مقدمه63
2-4 تجزيه تحليل سئوال اول تحقيق 64
3-4 - تجزيه تحليل سئوال دوم تحقيق 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه86
2-5 – سئوال اول تحقيق 86
1-2-5 –بررسي شاخصها در جنبه مالي 86
2-2-5- بررسي شاخصها در جنبه مشتريان 87
3-2-5- بررسي شاخصها درجنبه فرايند هاي داخلي 87
4-2-5 – بررسي شاخصها در جنبه رشد و توسعه88
3-5- نتيجه گيري از سئوال اول تحقيق 88
4-5 – سئوال دوم تحقيق 89
1-4-5- جنبه مالي 89
2-4-5 –جنبه فرايند هاي داخلي 89
3-4-5- جنبه مشتريان 90
4-4-5- جنبه رشد و توسعه90
5-5- نتيجه گيري از سئوال اول تحقيق 90
6-5 – پيشنهادات به سازمان 91
7-5 – پيشنهادات به تحقيقات آتي 91
8-5 – محدوديتهاي پژوهشي 92
ضمائم و پیوست ها
فرم سنجش رضايت مشتريان 93
منابع وماخذ
فهرست منابع فارسی..............................................................................................................................................................84 فهرست منابع غیر فارسی..............................................................................................................................................................85فهرست جداول
جدول 4-2 مقیاس مفاهیم در BSCو EFQM ...................................................................................................................24
جدول 5-2 مقایسه کارت امتیاز متوازن و مدل تعالی سازمانها ..............................................................................................26
جدول6-2 مقیاس الویت ها در ارزیابی عملکرد و مدل تعالی ..............................................................................................29
جدول 1-3 اسامی مشتریان ثابت انتخاب شده در نمونه آماری ............................................................................................46
جدول 1-4 اهداف و استراتژی ها بر اساس دیدگاه کارت امتیاز متوازن برای 5 سال ...........................................................55
جدول 2-4 واحد امور قراردادها و واحد طرح و برنامه ......................................................................................................57
جدول 3-4 امور قراردادها، امور مالی ، واحد طرح و برنامه ریزی .......................................................................................58
جدول 4-4 حوزه رشد و توسعه در BSC ..........................................................................................................................60
جدول 5-4 فعالیت توسعه دانش فنی کارکنان ....................................................................................................................61
جدول 6-4 بهینه سازی فرایند حمل و نقل ریلی ................................................................................................................63
جدول 7-4 پایش ماهیانه اهداف بر اساس کارت امتیاز متوازن ............................................................................................64
جدول 8-4 پایش هدف و تامین منابع مالی مورد نیاز برای 30 مشتری عمده متقاضی خرید به صورت مقایسه شش ماهه اول با شش ماه دوم 85..................................................................................................................................................................66

جدول 9-4 آناليز پرسشنامه مشتريان در منطقه ازنا................................................................................................................68
جدول10-4 آناليز و محاسبه پرسشنامه مشتريان در واحد سقز................................................................................................69
جدول11-4 آناليز ومحاسبه پرسشنامه مشتريان در واحد اراک .............................................................................................70
جدول 12-4 محاسبه آنالیز و پرسشنامه مشتریان واحد خرم آباد ...........................................................................................71
جدول 13-4 محاسبه آنالیز و پرسشنامه مشتریان واحد سنندج ...............................................................................................72
جدول 14-4 جنبه مالی......................................................................................................................................................73
جدول 15-4 جنبه فرایندهای داخلی.................................................................................................................................74
جدول 16-4 جنبه مشتریان................................................................................................................................................ 74
جدول 17-4 جنبه رشد و توسعه..........................................................................................................................................75
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت آموزش - ارزيابي عملكرد 360

مقدمه. دنياي كنوني، دنياي سازمانهاست و متوليان اصلي سازمانها، انسان‌ها هستند.

اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات

استخراج تفاوت ها. در انتها بايد از نمايش واضح وجوه مختلف و برجسته سيستم در ليست مورد نظر ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

عنوان پروژه: مدیریت سیستم های اطلاعاتی mis انواع بیمه ها پدید آوردنده: اعظم نوری شرح مختصر ...

91 . مجلات ISI ، ISC - همبالی آموزشی - Blogfa

isi چيست؟ هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در isiيکسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارد.

قوانین و مقررات - سازمان هواپيمايي کشوری

شيوه نامه، روش رسمي و مورد قبول انجام فعاليت است. شيوه نامه هاي مورد تائيد سازمان هواپيمايي ...

Public Health

واژه هاي كليدي مدرسه، دانش آموز، بهداشت مدارس، ارتقاء بهداشت مدارس، آموزش بهداشت ...

کانون ازدواج آسان(تامین جهیزیه-تسهیل ازدواج-مسکن و

لطفا بعد از واردشدن در جیمیل و کلیک بر آیکن گوگل +1 گفتگوی قرآنی را در جستجوی گوگل ارتقاء ...

ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌ های ...

همایش های معماری و عمران : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها 19 تا 20 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :

همایش های معماری و عمران : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها 19 تا 20 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :

گردشگری

جذب گردشگران در ساختار بازاريابي نوين بر پايه جلب مشاركتهاي مردمي و با همكاري بخش هاي خصوصي ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - تئوري سازمان در عمل

تئوري سازمان به ما كمك مي كند تا آنچه در آينده رخ خواهد داد را پيش بيني كنيم و به اين شكل مي ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

سلول بنیادی چیست؟ - P30World Forums

Feb 09, 2006 · معرفي فناوري سلول‌هاي بنيادي و كاربردهاي آن تعريف سلول‌هاي بنيادي و تقسيم‌بندي آن‌ها

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه هاي

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه هاي علم اطلاعات و دانش شناسي - علم اطلاعات و ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

11ـ گروه پژوهش سازمان ملل متحد، ترجمه رضا پاکدامن، نشرمجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 1374، ص 23

آموزش شغل فروشندگی ، چگونه یک فروشنده موفق …

Home zibaweb زیباوب ( فروشگاه عطر یار بیجار فعالیت از سال 1379) شروع یک روز کاری فروشنده موفق

معلم موفق

از بدو پيدايش انسان تاكنون, روش ها و فنون در تعليم و تربيت و يادگيري به عنوان امري مستمر و ...

انتشارات - ripi.ir

رديف. نام كتاب. خلاصه كتاب. جلد كتاب. سال چاپ. نوبت چاپ. 1. اصول روان‌كاري. Lubrication Fundamentals. محمود ...

قوانین سلامت - آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه …

در اجراي بند "ط" ماده 7 قانون تشكيل هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات

آموزش شغل فروشندگی ، چگونه یک فروشنده موفق …

Home zibaweb زیباوب ( فروشگاه عطر یار بیجار فعالیت از سال 1379) شروع یک روز کاری فروشنده موفق

معلم موفق

از بدو پيدايش انسان تاكنون, روش ها و فنون در تعليم و تربيت و يادگيري به عنوان امري مستمر و ...

انتشارات - ripi.ir

رديف. نام كتاب. خلاصه كتاب. جلد كتاب. سال چاپ. نوبت چاپ. 1. اصول روان‌كاري. Lubrication Fundamentals. محمود ...

قوانین سلامت - آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه …

در اجراي بند "ط" ماده 7 قانون تشكيل هیأت امناء دانشگاه ها و موسسات

مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش»

مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» مصوب 697 جلسه مورخ ...

تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه قبل تر ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران

کودک آزاری سیستماتیک در نظام آموزشی ایران ! 🔹نه مردم ایران و نه هیچ مردم دیگری ...

10 دلیل که نباید از اتوماسیون اداری شرکت همکاران …

از لحاظ مفهومي تحليل هاي سيستم تا حدود 60 درصد تغيير کرده و به سمت پيچيدگي رفته است.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی ...