بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالاچکیده
کلید واژه ها: بازی درمانی، مهارت­های ارتباطی، کودکان درخودمانده.
فهرست
عنوان صفحه
فصل اولچارچوب پژوهش... 1
1-1-مقدمه و بیان مسئله..2
1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش.5
1-3-هدف پژوهش..6
1-4-سوال تحقیق.. 6
1-5-تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش…. 6
1-5-1- تعاریف نظری.. 6
مهارتهای ارتباطی:6
اختلال درخودماندگی:6
بازیدرمانی شناختی-رفتاری:7
1-5-2- تعاریف عملیاتی.. 7
مهارتهای ارتباطی:7
کودک درخودمانده با عملکرد بالا:7
1-6-متغیرها. 7
فصل دوممبانی نظری و پیشینه پژوهش... 8
2-1- اتیسم. 9
2-1-1- ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی.. 9
2-2- مهارتهای اجتماعی:9
2-2-1- انواع مهارتهای اجتماعی.. 11
2-2-2- نقص مهارتهای اجتماعی:11
2-3- هیجان های بنیادی:14
2-3-1- شادی:14
2-3-2- غم:15
2-3-3- تعجب:15
2-3-4- نفرت:15
2-3-5- خشم:15
2-3-6- ترس:16
2-4- نقایص زبانی:16
2-5- رفتار کلیشه ای.. 17
2-6- سبب شناسی.. 20
2-6-1- عوامل ژنتیکی.. 20
2-6-2- عوامل محیطی.. 21
2-6-3- عوامل روانی.. 22
2-6-4- عوامل عصب شناختی.. 23
2-6-5- عوامل شناختی.. 24
2-7- روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده. 26
2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری.. 27
2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی.. 28
2-7-3- سیستم مبادله تصویر. 28
2-7-4- داستانهای اجتماعی.. 28
2-8- مداخلات تکمیلی.. 30
2-8-1- مداخلات غذایی.. 30
2-8-2- روش دی.آی.آر. 31
2-8-3- برنامهسان رایز. 31
2-8-4- روش یکپاچگی حسی.. 32
2-9- بازی درمانی:32
2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی:35
2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی.. 38
2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی.. 39
رویکرد روان تحلیل گری.. 39
تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین.. 40
کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید. 41
رویکرد ارتباطی.. 43
درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین.. 43
رویکردهای ساختارمند. 44
2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری.. 45
مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری.. 50
فصل سومروش پژوهش... 52
3-1- مقدمه:53
3-2- طرح تحقیق:53
3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان:53
3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها:54
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها:54
3-6- برگه ثبت داده ها:55
3-7- برنامهی درمانی:55
3-8- شرح حال کودکان:55
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها57
4-1- مقدمه:58
4-2- آزمودنی اول:59
4-3- آزمودنی دوم:62
4-4- آزمودنی سوم. 65
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری.. 69
5-1- مقدمه:70
5-2- محدودیت های پژوهش... 72
5-3- پیشنهادات:73
منابع فارسی.. 74
منابع لاتین.. 77

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- فراوانی رفتارهای هدف قبل از مداخله ( خط پایه سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) ............................................................................................................................................. ………59
جدول 4-2- قراوانی رفتارها هدف بعد از برنامه مداخله ( ارزیابی سه مرحله ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) …60
جدول 4-3- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله (خط پایه سه مرحله­ای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 62
جدول 4-4 فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحله­ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) 63
جدول 4-5- فراوانی رفتار های هدف قبل از برنامه مداخله،خط پایه سه مرحله­ای (مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 65
جدول 4-6- فراوانی رفتارهای هدف بعد از برنامه مداخله (ارزیابی سه مرحله­ای مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله­های زمانی دو دقیقه­ای) .................................................................................................................................................... 66


فهرست نمودارها
نمودار 4-1- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از مداخله( مراحل خط پایه) و بعد از مداخله (مراحل ارزیابی) ... …..……61
نمودار 4-2- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله (مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی) …64
نمودار 4-3- میانگین فراوانی رفتارهای هدف، قبل از برنامه مداخله ( مراحل خط پایه) و بعد از برنامه مداخله (مراحل ارزیابی ) 67
نمودار4-4 مقایسه فراوانی رفتارهای هدف قبل و بعد از برنامه مداخله بین سه آزمودنی............................................ 68


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر بخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی رفتاری

اثر بخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال خواندن

دانلود نمونه پروپوزال بازی درمانی برای روانشناسی …

دانلود نمونه پروپوزال بازی درمانی برای روانشناسی کودکان استثنایی: مشخصات: موضوع پروپوزال: بررسی تاثیر بازی

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی ... بازی درمانی شناختی رفتاری یک درمان ... بازی درمانی شناختی-رفتاری یک دیدگاه ...

بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری

... بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰-۷ ساله با عملکرد بالا ...

دانلود پایان نامه بررسی کارآمدی بازی درمانی رفتاری - شناختی

... بازی درمانی رفتاری - شناختی بر ... بررسی کارآمدی بازی درمانی ... صدد بررسی تأثیر بازی درمانی رفتاریشناختی ...

تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به ... بازی درمانی، ترس اجتماعی، گروه درمانی، شناختی_ رفتاری ...

اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر شدت ... بازی درمانی شناختی- رفتاری که یک روز در ...

تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری

تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر ترس اجتماعی ... تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ...

دانلود کتاب ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی

... ترکیب بازی درمانی با رفتار درمانی شناختی ... کاربردی درمان شناختی رفتاری ... تان را نیز بررسی نمایید. یک ...

42 . " رفتار درمانی شناختی" (CBT ... - rcpsych.ac.uk

چگونگی ساختار فکری فرد بر روی واکنشهای رفتاری, ... تا بررسی کرده و دریابد که آیا ... درمانی شناختی ... و تأثیر آن ...

تاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها - آکا

تاثیر گرمای هوا بر خلق وخوی انسان ها گرمای هوا,تاثیر گرما بر رفتار

میگنا - گشتالت و مفاهیم اساسی گشتالت درمانی

ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانی این بخش ما مروری بر ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه‌های adhd و ...

بررسی مطالب کتاب علوم تجربی

در این وبلاگ فقط سعی شده به بررسی موضوعات درسی و نمونه سوالات پرداخته شود

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

همايش بين‌المللي مخابرات ايران (itc)، با هدف تبادل تجربيات فعالين بخش مخابرات در داخل و خارج ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

جزوه جرم شناسی - moaydilawyer.com

جزوه جرم شناسی: تعریف جرم شناسی: در دانشکده های حقوق جرم از دو زاویه مورد مطالعه قرار می گیرد:

19. ISSN (Print) 2476-2822 ISSN (Online) 2476-2830 دکتر داود

ISSN (Print) 2476-2822 ISSN (Online) 2476-2830 دکتر داود معنوی پور سردبیر مجله روانشناسی تحلیلی شناختی

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت ...

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی …

هماهنگ کننده صفحه کارگروهی بازی و کودک : خانم معصومه چترفیروزه . پست الکترونیک جهت ارسال ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - روانشناسی کودک و …

تماشاي تلويزيون و تحقيقات دانشمندان آمريكايي و ژاپني و اثبات مضرات آن براي كودكان زير دو سال:

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را دریافت ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت ...

بازی و خلاقیت - خلاقیت و بازی - صفحه کارگروهی …

هماهنگ کننده صفحه کارگروهی بازی و کودک : خانم معصومه چترفیروزه . پست الکترونیک جهت ارسال ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - روانشناسی کودک و …

تماشاي تلويزيون و تحقيقات دانشمندان آمريكايي و ژاپني و اثبات مضرات آن براي كودكان زير دو سال:

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

سـومیـن همــایش بین المللی مهندسی سـازه ایـران "irast2017" 01 تا 02 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- …

هدف از راه اندازی صفحه سلامتی کودک و فناوری های جدید . هدف از راه اندازی این صفحه ارائه ...

دانلود کتاب های روانشناسی - یک‌فراکاو

دانلود کارگاه های یک فراکاو: ++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی) ++ دانلود کارگاه ...