مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر ....چکیده
واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1 مقدمه.................................... 2
1-2 بیان مسأله................................... 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش................................... 4
1-4 فرضيه هاي پژوهش....................................... 5
1-4-1 فرضيه هاي اصلي:....................................5
1-4-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش:..................................5
1-5 اهداف پژوهش...................................................... 6
1-5-1 اهداف اصلی:.................................6
1-5-2 اهداف فرعی:...................................6
1-6 سؤال های پژوهش............................................. 6
1-6-1 سؤال های اصلی:......................................6
1-6-2 سؤال های فرعی:..............................6
1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش................................. 7
1-7-1 تعاریف نظری.................................................. 7
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش............................................... 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه.................................. 10
2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش........................................ 12
2-2-1 تاریخچه اضطراب..................................... 12
2-2-2 تاریخچه افسردگی.................................... 14
2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب...................................... 16
2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی.................................... 22
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:...............................25
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:..................................................25
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:...............................................25
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:...................................26
2-2-5 انواع اضطراب...................................................... 27
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:...............................27
2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای:.............................................28
2-2-6 انواع افسردگی...................................... 28
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی.......................................................... 28
2-2-6-2 افسردگی پنهان.................................... 28
2-2-6-3 افسردگی اتکائی................................................... 29
2-2-6-4 افسردگی رجعتی........................................... 29
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان........................................ 29
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک.............................. 29
2-2-6-7 افسردگی عضوی.......................................... 30
2-2-6-8 افسردگی علاقی...................................................... 30
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت......................................... 30
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو......................................... 30
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری......................................... 30
2-2-6-12 افسرگی فصلی............................................. 31
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان....................................... 31
2-2-6-14 افسردگی در زنان.................................................... 31
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری..................................... 33
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی.................................................... 34
2-2-8-1 شناخت درمانی:.....................................34
2-2-8-2 رفتار درمانی:...................................35
2-2-8-3 درمان بین فردی......................................... 35
2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا................................35
2-2-8-5 روان درمانی حمایتی................................................. 35
2-2-8-6 گروه درمانی.. ...........................................35
2-2-8-7 روان درمانی خانواده.........................................36
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی......................................... 36
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی............................................ 37
2-2-10 علل افسردگی معلمان زن :..............................................38
2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن)...........................................38
2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند................................................................. 39
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست................................................... 40
2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند.................................................. 40
2-2-10-5 کنترل کلاس........................................... 41
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان............................................. 42
2-2-11 استرس معلمان زن.............................................. 45
2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن........................................ 45
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن............................................... 45
2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس........................................ 46
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان........................................ 46
2-2-11-3-2 خودپی جویی......................................... 47
2-2-11-3-3 خودآرام بخشی......................................... 47
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی......................................... 47
2-2-11-3-5 گشودگی................................. 48
2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها............................................................48
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس............................................. 49
2-2-12 منابع شایع استرس.......................................... 50
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس...................................... 51
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی...................................... 51
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس...................................... 52
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس.................................... 53
2-2-14 عصبانیت و راه های پیشگیری از آن............................................................. 54
2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن......................................... 55
2-2-15 اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است.......................................................... 57
2-2-16 شخصیت تیپ آ..............................................58
شخصیت نوروتیک.......................................... 59
مدرسه سالم. .....................................61
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان.................................. 65
2-3 پیشینه های پژوهش.................................................... 65
2-3-1 پیشینه داخلی............................................ 65
2-3-2 پیشینه خارجی........................................... 67
2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق.................................... 68
فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش
3-1 مقدمه.................................... 70
3-2 روش پژوهش................................... 70
3-3 جامعه آماری............................................... 70
3-4 نمونه مورد پژوهش........................................ 70
3-5-1 روش نمونه گیری.................................... 70
3-6 ابزار اندازه گیری....................................................... 71
3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل........................................... 71
1- تحول هشياري نسبت به خود O3...........................................................72
2- نيروي من ....................................C.. 73
3- گرايش پارانويايي.................................. L.. 73
4- گرايش به گنهكاري.......................................... O... 73
5- تنش ارگي............................................ O4. 73
3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک........................................................................ 74
3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي :.......................................75
3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد:..................................76
3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی:................................................................76
3-6-2-4 روش نمره گذاري :............................................77
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها.....................................77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش
4-1 مقدمه.......................................... 78
4-2 آمار توصیفی................................................. 78
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی):...................................................81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه. ......................................95
5-2 یافته های پژوهش......................................... 95
5-2-1 نتایج آمار توصیفی............................................. 95
5-2-2 نتایج آمار استنباطی........................................ 96
5-3 بحث و نتیجه گیری..................................... 97
5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش........................................................ 100
5-5 پیشنهادات..................................................... 100
5-5-1 پيشنهادات اين پژوهش:........................................100
5-6 خلاصه پژوهش..................................... 102
منابع و مأخذ............................................. 104
پیوست................................... 108

فهرست جداول
جدول 1-3 توزيع فراواني نمونه­ هاي آماري برحسب رشته تحصيلي...................................... 71
جدول 2-3 هنجارگزيني ايراني ­ها در مقايس افسردگي بك................................................... 76
جدول 1-4 توصيف ميزان افسردگي معلمان زن گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه.................. 78
جدول 2-4 توصيف ميزان اضطراب و مؤلفه­ هاي آن در گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه........ 79
جدول 3-4 نتايج تحليل فرضيه اول................................................................................... 81
جدول 4-4 نتايج تحليل فرضيه دوم.................................................................................. 83
جدول 5-4 نتايج تحليل فرضيه سوم.................................................................................. 84
جدول 6-4 نتايج تحليل فرضيه چهارم............................................................................... 85
جدول 7-4 نتايج تحليل فرضيه پنجم................................................................................. 87
جدول 8-4 نتايج تحليل فرضيه ششم................................................................................ 88
جدول 9-4 نتايج تحليل فرضيه هفتم................................................................................. 90
جدول 10-4 نتايج فرضيه................................................................................................. 91
جدول 11-4 نتايج فرضيه................................................................................................. 93

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 هيستوگرام نمرات افسردگي............................................................................ 79
نمودار 2-4 هيستوگرام نمرات اضطراب كل معلمان زن........................................................ 81
نمودار 3-4 توزيع نمرات افسردگي به تفكيك گروه............................................................ 82
نمودار 4-4 توزيع نمرات اضطراب به نفكيك گروه............................................................. 83
نمودار 5-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس عادي..................... 85
نمودار 6-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس استثنايي.................. 86
نمودار 7-4 توزيع نمرات هوشياري خود به تفكيك گروه..................................................... 88
نمودار 8-4 توزيع نمرات نيروي من به تفكيك گروه........................................................... 89
نمودار 9-4 توزيع نمرات گرايش پارانويايي به تفكيك گروه................................................. 91
نمودار 10-4 توزيع نمرات گرايش احساس گناه به تفكيك گروه.......................................... 92
نمودار 11-4 توزيع نمرات تنش­گرايي گناه به تفكيك گروه.................................................. 94


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

144. روش تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی ...

انواع اظطراب و علایم ان چیست - روان شناسی.دلهره.خشم ...

اضطراب؟ استرس و اضطراب کلماتی هستند که در زندگی روزمره، برای توصیف حالات و احساسات ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی …

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری: مطالعات ...

علایم افسردگی چیست - روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی

دو ویژگى اختصاصى افسردگى که براى تشخیص افسردگى حتماً یکى از آنها باید وجود داشته باشد ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ...

پریرخ دادستان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زندگی‌نامه. پریرخ دادستان اول فروردین ۱۳۱۲ در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود ...

پارسینه|Parsine

با ملت ایران باید با زبان تکریم صحبت کرد نه زبان تحریم و تهدید; گواردیولا: ماندنم در ...

جامعه شناسی - آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي …

پیشنهادات. در طول دو دهه اخیر ، عمده منابع ، امکانات ، فرصت ها و تلاش ها، در راستای ...

جامعه شناسی - آسيب شناسي اعتياد و عوامل اجتماعي …

پیشنهادات. در طول دو دهه اخیر ، عمده منابع ، امکانات ، فرصت ها و تلاش ها، در راستای ...

مقاله درباره ی هر موضوعی

تماس با ما کمک به وبلاگ تماس با ما در باره میمون ها بهداشت روان و مهارتهای مقابله با ...

خودارضایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زنان خودارضایی اغلب از طریق مالش یا ضربه بر روی آلت زنانه خصوصاً چوچوله و لب‌های ...

پنج ماسک صورت خانگی برای از بین بردن لکه ها، …

6 ماسک طبیعی و معجزه آسا برای از بین بردن لک های صورت +تصاویر 5ماسک خانگی برای از بین ...

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران ...

مقالات تحقیقی - بررسی رابطه افت تحصیلی دانش …

عمده ترين عوامل خانوادگي مؤثر در پيشرفت تحصيلي و افت تحصیلی دانش آموزان دختر در ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

تعداد بازديد : 0 ا تاریخ: پنجشنبه 19 اسفند 1395 ساعت: 7:3 ا نویسنده: admin ا نظرات() ا موضوع: آهنگ

میگنا - استخدام شرکت هواپیمائی نفت ایران با …

به نام خدا به اطلاع عموم می رساند که شرکت هواپیمائی نفت ایران در نظر دارد در راستای ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

چرا برخی زنها از سنین 26 تا 45سالگی به خیانت و

« روزی طلبان را در کسب روزی یکسان گردانید (۱) « فراموش» و «به یاد آوری» حقی(٢) «آسودگى ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

گشت و گذار «اخوان» در دنیای افسانه‌‌های مربوط به …

صفحه نخست • نوشتارها • گفتارها • بایگانی • تماس • ...

روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور - کنکور

فرصت مجدد ثبت نام و ویرایش اطلاعات در کنکور 96 آغاز شد. 15 اسفند 1395. مقررات جدید دانشگاه ...

وبلاگ روانشناسی شفای درون - روانشناسی کودک و

تماشاي تلويزيون و تحقيقات دانشمندان آمريكايي و ژاپني و اثبات مضرات آن براي كودكان ...

میگنا - روان شناسی دنیای پررمز و راز نوجوانی

همیشه باید مطیع و فرمانبر باشد. دوستان ناباب از جمله مشکلات دوران نوجوانی، عدم دقت در ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

هدف این مطالعه مقایسه تفاوت کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در کارکنان روزکار ثابت و ...

همه چیز در مورد کودکان

پس از 9 ماه انتظار و پشت سر گذاشتن دردسرهای بارداری و پس از زایمان و سختی‌های آن، فکر ...