تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهرانچکیده کلید واژه : مدارس هوشمند ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT ، فن آوری آموزشی ، سبک های یادگیری کلب ، سبک ( همگرا ، واگرا ، جذب کننده و انطباق دهنده )
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل یکم:کلیات پژوهش
1-1مقدمه3
1-2-بیان مسئله5
1-3-اهمیت پژوهش... 7
1-4-اهداف پژوهش... 8
1-4-1-هدف اصلی. 8
1-4-2-اهداف فرعی. 8
1-5-فرضیه های پژوهش... 9
1-5-1-فرضیه اصلی. 9
1-5-1فرضیه های فرعی. 9
1-6-تعریف مفاهیم. 9
1-7تعریف عملیاتی مفاهیم. 12
1-8 متغیرهای پژوهش... 13
فصل دوم:پیشینه مطالعاتی
2-1- زمینه15
2-2- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران. 18
2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان. 19
2-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر. 21
2-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند. 21
2-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز. 21
2-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی. 22
2-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند. 23
2-5- کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش.. 23
2-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی. 24
2-5-2- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی. 25
2-5-3- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط. 25
2-5-4- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف های آموزشی. 25
2-5-5- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت.. 26
2-6- آموزش، یادگیری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 26
2-7- نقش های فن آوری اطلاعات در مدارس.. 27
2-8- پایه های نظری فن آوری آموزشی. 28
2-8-1- سقراط (469-399 پیش از میلاد)28
2-8-2- ونت (1920-1832)29
2-8-3- ابینگهاوس (1909-1850)29
2-8-4- لوین (1947- 1890)29
2-8-5- ویگوتسکی (1934-1896)30
2-8-6-گانیه (2002-1916)30
2-8-7-مریل (1937)30
2-9-ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس.. 31
2-10- اهداف کلی آموزش در ایران. 31
2-10-1- ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند. 32
2-11- ارکان مدارس هوشمند. 33
2-12- اصول مدارس هوشمند. 33
2-13- اهداف مدارس هوشمند. 34
2-14- معرفی پروژه شبکه تایگر. 35
2-14-1- اجرا و پیاده سازی. 35
2-15- مدل اولیه مدارس هوشمند ایران. 37
2-15-1- مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 37
2-15-2- عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند. 38
2-15-2-1- محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای. 38
2-15-2-2- زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات.. 39
2-15-2-3- مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه رایانه ای. 40
2-15-2-4- برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات.. 41
2-15-2-5- ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر. 41
2-15-3- مدل اجرایی مدرسه هوشمند. 42
2-15-3-1- لایه فرآیندهای کسب و کار43
2-15-3-1-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 43
2-15-3-1-2- مدیریت امور دانش آموز44
2-15-3-1-3- مدیریت مدرسه45
2-15-3-1-4- مدیریت فن آوری. 46
2-15-3-2- لایه خدمات و سیستم های کاربردی. 46
2-15-3-2-1- آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی. 47
2-15-3-2-2- مدیریت امور دانش آموزی. 48
2-15-3-2-3- مدیریت مدرسه49
2-15-3-2-4-مدیریت فن آوری. 50
2-15-3-3- لایه فنی. 50
2-16- مدل های مختلف فضاهای یادگیری. 51
2-16-1- مدل های یادگیری شبکه ای. 51
2-16-2- یادگیری در کلاس های آینده51
2-16-3-یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل. 52
2-16-4- یادگیری مبتنی بر جامعه52
2-17- نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری. 53
2-18- مفهوم یادگیری. 53
2-19- محورهای اساسی یادگیری. 55
2-20- اهمیت یادگیری. 55
2-21- شرایط یادگیری. 56
2-22- تقسیم بندی سبک ها57
2-22-1- سبک های شناختی. 57
2-22-2- سبک های عاطفی. 57
2-22-3- سبک های فیزیولوژیکی. 57
2-22-1-1- سبک های شناختی و انواع آن :58
2-22-1-2- دسته بندی سبک های شناختی بر اساس نظر کلب.. 59
2-23- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری. 60
2-24- عناصر رویداد یادگیری. 62
2-25- تعریف مفاهیم سبک های یادگیری. 63
2-26- نظریه هایی در سبک های یادگیری. 64
2-26-1- سبک یادگیری دان و دان. 64
2-26-2- سبک های یادگیری ورمونت.. 65
2-26-3- رویکردهای یادگیری بیگز. 66
2-26-4- سبک های یادگیری فلدر و سولمان 67
2-26-5- سبک های یادگیری کلب و فرای. 68
2-26-5-1- نظریه یادگیری تجربه ای 68
2-27- تاثیر سبک های دانش آموزان در ارتباط با معلم. 76
2-28- سبک های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش.. 76
2-29- تحقیقات انجام شده در داخل کشور77
2-30- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور84
2-31- جمع بندی. 91
2-32-چهارچوب نظری پژوهش... 94
فصل سوم:روش اجراي تحقيق
مقدمه:97
3- 1 روش پژوهش... 97
3-2- جامعه آماري. 97
3-3- نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن:97
3-4 - ابزار اندازه گيري داده ها98
3- 5 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:98
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها99
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه101
4-1-توصیف داده ها101
4-1-1- توزیع فراوانی ، نمودار هیستوگرام و شاخص های توصیف متغیرهای پژوهش... 102
4 – 2 تحلیل داده ها120
4- 2– 1 بررسی فرضیه اول. 121
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم122
4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم123
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم124
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه126
5-1نتیجه گیری. 126
5-2-فرضیات پژوهش و نتايج آنها127
5-2-1- بررسي فرضيه اول. 127
5-2-2- بررسی فرضيه دوم128
5-2-3 بررسي فرضيه سوّم128
5-2-4-بررسي فرضيه چهارم129
5-3- محدوديت ها129
5-4-پيشنهادات.. 131
5-5-خلاصه پژوهش... 132
منابع و ماخذ. 134
ضمائم. 142

فهرست جداول
جدول 2-1- نقش های فن آوری اطلاعات در مدارس... 28
جدول 2-2- ارتباط اهداف کلی آموزش با نقش مدارس هوشمند (احمدی، 1389)32
جدول 2-3 جمع بندی پیشینه مطالعاتی.. 91
جدول 3-1 آلفای هر یک از سبک ها99
جدول 4-1 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 102
جدول 4-2 توزیع فراوانی متغیر تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 104
جدول 4-3 مشخصه های آماری نمرات تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 106
جدول 4-4 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 107
جدول 4-5 توزیع فراوانی متغیر مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 109
جدول 4-6 مشخصه های آماری نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 110
جدول 4-7 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 111
جدول 4-8 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 113
جدول 4-9 مشخصه های آماری نمرات مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 115
جدول 4-10 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه. 116
جدول 4-11 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه. 118
جدول 4-12 مشخصه های آماری نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی.. 120
جدول4- 13 شاخص های توصیفی تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 121
جدول4- 14. نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. 121
جدول4-15. شاخص های توصیفی نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 122
جدول4- 16. نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. 122
جدول4- 17. شاخص های توصیفی مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی.. 123
جدول4-18. نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. 123
جدول4-19. شاخص های توصیفی نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی.. 124
جدول4- 20. نتايج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی.. 124
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 مدل مفهومی مدرسه هوشمند –نقشه راه هوشمند سازی مدارس 1390-ص28. 38
نمودار 2-2 نه قدم شخصی سازی یادگیری.. 53
نمودار 2-4 چرخه یادگیری کلب.. 72
نمودار 2-5 ترکیب چرخه و سبک یادگیری کلب.. 74
نمودار 2-6 چرخه یادگیری کلب و سبک های یادگیری کلب.. 94

فهرست اشکال
شکل 4-1 نمودار هیستوگرام تجربه عینی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 103
شکل 4-2 نمودار هیستوگرام تجربه عینی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 105
شکل 4-3 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 108
شکل 4-4 نمودار هیستوگرام مشاهده تاملی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 110
شکل 4-5 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی قبل از هوشمند سازی مدرسه. 112
شکل 4-6 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه. 114
شکل 4-7 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه. 117
شکل 4-8 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه. 119


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تاثیر مدارس هوشمند بر یادگیری دانش

دانلود مقاله تاثیر مدارس هوشمند بر ... سرعت یادگیری دانش ... هوشمندسازی مدارس ...

اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس از دیدگاه دیوید …

در مدل هوشمند سازی مدارس، بر روی کار دانش ... یادگیری دانش ... تأثیر اعلام رتبه دانش ...

هوشمند سازی مدارس گامی موثر در ارتقای کیفی آموزش دانش

هوشمند سازی مدارس تاثیر عمیقی در تعمیق و سرعت یادگیری دانش ... هوشمندسازی مدارس ...

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در …

... بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در بهبود کیفیت یادگیری از ... موثر بر کیفیت ...

نقش اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان بر

... سبک های یادگیری دانش آموزان مقولاتی هستند که بر یادگیری ریاضی تاثیر ... مدارس شهر ...

هوشمند سازی مدارس

اول یادگیری است که ... اجتماعي مدارس بر جاي خود ... مدارس دانش‌آموزان مي ...

عدم تاثیر تجهیز مدارس به کامپیوتر بر روی یادگیری

عدم تاثیر تجهیز مدارس به ... ای بر یادگیری و آموزش دانش ... هوشمندسازی ...

تاثیر نرم افزار های آموزشی بر یادگیری » علم …

تاثیر نرم افزار های آموزشی بر یادگیری ... اهرم یادگیری دانش ... تاثیر نرم ...

پایان نامه بررسی تاثیر روش های تدریس نوین آموزش …

پایان نامه بررسی تأثیر هوشمندسازی مدارس بر ... سبک های یادگیری ... بر یادگیری دانش ...

السلام علیک یاعلی بن الموسی الرضا ع - تأثیر هوشمند سازی ...

... تأثیر هوشمند سازی مدارس بر یادگیری دانش ... های هوشمندسازی : ... و تأثیر آن بر ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)