تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تهیّه و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی در دانشجویانچکیده پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ،پرسشنامه­ای در 6 خرده مقیاس (سازگاری با دانشگاه و دانشکده،سازگاری با دوره و رشته تحصیلی،سازگاری اجتماعی و بین فردی،سازگاری عاطفی،خودیابی و هدفمندی،سازگاری با مهارت­های تحصیلی و آموزشی) با 152سؤال تهیه شد.این پرسشنامه روی گروه نمونه اجرا شد.جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان شهر قزوین تشکیل می­دهند.ازمیان چهار دانشگاه بزرگ قزوین و دو مؤسسه ی غیر دولتی تعداد 411 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه­ای انتخاب شدند.سؤالات با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شده و با استفاده از روش کرونباخ میزان پایایی آزمون به دست آمد و نقاط برش آزمون نیز تعیین شد و سؤالاتی را که همبستگی کم یا منفی با خرده مقیاس مربوطه داشتند از پرسشنامه حذف شدند و نسخه نهایی با 138 سؤال تنظیم شد.نتایج نشان داد که با توجه به آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون(94/0=α) پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.
کلید واژه ها:سازگاری تحصیلی،هنجاریابی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ج
فصل اول: کليات... 1
1-2- بیان مسأله. 4
1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7
1-4- اهداف پژوهش.... 9
1-5- متغیّر پژوهشی.. 9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش. 13
2-1- سازگاری.. 15
2-2- سازگاری و بهداشت روانی.. 18
2-3- خصوصیّات فرد سازگار. 20
2-4- سازگاری اجتماعی.. 21
2-5- سازگاری تحصیلی.. 23
2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی.. 25
2-5-2- انتقال به دانشگاه. 29
2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود. 31
2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی.. 33
2-6- تعریف آزمون.. 34
2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون خوب... 36
2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب... 38
2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی.. 39
2-6-4- نظریه خصیصه مکنون.. 40
2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمون ها40
2-7- مفهوم هنجار. 42
2-7-1- آزمون های هنجاری.. 44
2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری.. 45
2-7-3- انواع نرم یا هنجار. 45
2-8- پیشینه ی پژوهش.... 47
فصل سوم: روش پژوهش...
3-1- جامعه آماری.. 60
3-2- نمونه و روش نمونه گیری.. 60
3-3- سؤال­های پژوهش.... 60
3-4- ابزار پژوهش......................................................................................................................................60
5- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها64
فصل چهارم: یافته های پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.
4-1-تحلیل نتیجه مقدماتی.. 67
4-2- تحلیل نتیجه نهایی.. 120
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 131
5-1- بحث و نتیجه گیری.. 133
5-2- محدودیتها و پیشنهادها139
فهرست منابع. 141
پیوست... 147
نسخه آزمایشی پرسشنامه. 156
نسخه نهایی پرسشنامه. 162
کلید پرسشنامه. 167

فهرست جدول ها
جدول شماره 3-1. توزیع دانشجویان در دانشگاههای مختلف به تفکیک جنس.... 58
جدول شماره 3-2. توزیع نمونه های انتخاب شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک جنس.... 59
جدول شماره 3-3. توزیع نمونه بر حسب جنس آزمودنیها 59
جدول شماره 3- 4. توزیع نمونه های انتخاب شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک مقطع. 59
جدول شماره 3- 5. توزیع گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی.. 60
جدول شماره 4- 1. ضریب آلفای کرنباخ عامل سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده (عامل 1). 67
جدول شماره 4- 2. ضریب آلفای کرنباخ عامل سازگاری با دوره و رشته تحصیلی(عامل 2). 66
جدول شماره 4- 3. ضریب آلفای کرنباخ عامل سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 67
جدول شماره 4- 4. ضریب آلفای کرنباخ عامل سازگاری عاطفی(4). 68
جدول شماره 4- 5. ضریب آلفای کرنباخ عامل سازگاری خودیابی و هدفمندی(عامل6). 69
جدول شماره 4- 6 . ضریب آلفای کرونباخ برای عامل سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی.. 70
جدول شماره4 - 7. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 71
جدول شماره 4- 8. میانگین و انحراف استاندارد. 80
جدول شماره 4- 9. تقسیم نمرات پرسشنامه براساس میانگین به سازگاری ضعیف، متوسط، قوی.. 81
جدول شماره 4- 10. ماتریس همبستگی بین سؤالات و عامل ها و دسته بندی هرعامل.. 81
جدول شماره 4- 11. آزمون KMO و بارتلت برای بررسی قابلیت آزمون در تقلیل به عوامل 6 گانه. 88
جدول شماره 4- 12. ماتریس همبستگی بین سؤالات و عامل ها بعد از چرخش.... 88
جدول شماره 4- 13. اشتراکات عوامل یا شناخت سهم مجموعه عامل ها در تبیین واریانس هر عامل............ 98
جدول شماره 4- 14. ماتریس تبدیل عامل ها 106
جدول شماره 4- 15. ماتریس همبستگی بین گویه ها108
جدول شماره 4- 16. ضریب آلفای کرونباخ عامل سازگاری با دانشگاه و دانشکده عامل (1). 118
جدولشماره 4- 17. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با دوره و رشته تحصیلی عامل(2). 119
جدول شماره 4- 18. آلفای کرونباخ سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 120
جدول شماره 4- 19. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری عاطفی(4). 121
جدول شماره 4- 20. ضریب آلفای کرونباخ خودیابی و هدفمندی(عامل 5). 122
جدول شماره 4- 21. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی(6). 123
جدول شماره 4- 22. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 124
جدول شماره 4- 23. میانگین و انحراف استاندارد. 127
جدول شماره 4- 24. نقاط برش پرسشنامه سازگاری تحصیلی.. 127


فهرست جدول ها
جدول شماره پ- 1. کل واریانس تبیین شده. 148
جدول شماره پ-2. کواریانس ماتریس همبستگی.. 155
جدول شماره پ-3. سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس... 172

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-4. ماتریس عامل چرخش یافته. 109


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

خانواده - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (feics) معرفی. مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس بهزیستی در کار . معرفی. این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 ...

ساخت پرسشنامه | انجام پایان نامه ارشد و دکتری

راهنمای ساخت پرسشنامه مقدمه. در پژوهش­هایی که از پرسشنامه استفاده می­­شود، اعضای ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

itoooor

Click متابولیسم كلسیم و تغییرات آن در بیماریها/ جواد جمشیدنژاد Click علل پیدایش و درمان ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

itoooor

Click متابولیسم كلسیم و تغییرات آن در بیماریها/ جواد جمشیدنژاد Click علل پیدایش و درمان ...

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در

بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - …

دانلود و تهیه و ارائه پرسشنامه و آزمونهای طراحی ... - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

خانواده - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده (feics) معرفی. مقیاس درگیری عاطفی و انتقاد در ...

پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

مقیاس بهزیستی در کار . معرفی. این مقیاس در سال 2016 توسط دمو و پاسکال تهیه شده و دارای 29 ...

ساخت پرسشنامه | انجام پایان نامه ارشد و دکتری

راهنمای ساخت پرسشنامه مقدمه. در پژوهش­هایی که از پرسشنامه استفاده می­­شود، اعضای ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

itoooor

Click متابولیسم كلسیم و تغییرات آن در بیماریها/ جواد جمشیدنژاد Click علل پیدایش و درمان ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf