رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالانچکیده
مقدمه :خود آسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی و سوء مصرف مواد تقسیم­ بندی می­شود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از 1)بررسی تجربه زیسته و پدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، 2)سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر و انگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی،3) مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و ارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانه­ای استفاده شد. در بخش کیفی 20 شرکت کننده از موقعیت­های بالینی و غیربالینی و در بخش کمی 240 شرکت کننده از موقعیت های بزهکار و آزاردیده بررسی شدند.در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهای سیاهه خود آسیب رسانی، مقیاس انگیزه های خودآسیب رسانی، مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادی، پرسشنامه قلدری/قربانی و مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان استفاده شد. داده­های بخش کیفی با روش پدیدارشناسی توصیفی ( روش کلایزی) و داده های بخش کمی با روش مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند. نتایج: از مصاحبه ­ها سه خوشه اصلی شامل معانی خودآسیب­رسانی، انواع خود آسیب ­رسانی(رهایی­بخش و قدرت­بخش) و علل روان­شناختی و علل محیطی شناسایی شد. از نظر نوجوانان، خودآسیب­رسانی مستقیم زخمی بدون درداست که با هدف غلبه بر تعارض­های ارتباطی شدید، انتقال یک پیام اجتماعی تاثیرگذار یا رهایی از هیجان­های طاقت فرسا استفاده می­شود. یافته­ های بخش کمی نیز نشان داد نقایص تنظیم هیجانی، خودانتقادی و الگوگیری از خودجرحی همسالان به صورت معنی­داری در قالب یک مدل تحلیل مسیر فروانی خودآسیب­رسانی مستقیم را پیش بینی می­کنند. هشت انگیزه خودآسیب­رسانی مستقیم عبارت بودند از پذیرش­گروهی، تنظیم­هیجان، ابرازآشفتگی، اثبات­خود، ضد­خودکشی، ضد تجزیه­ای،تمایز­خود­از دیگران و انتقام گرفتن. از لحاظ نقص در مهارت­های تنظیم هیجانی و خودانتقادی تفاوتی بین خودآسیب­رسانی مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد. هر چند افکار خودکشی گروه با خودآسیب­رسانی غیر مستقیم بیشتر است؛ اما آمادگی نوجوانان با خودآسیب­رسانی مستقیم به دلیل تکانشوری زیاد برای اقدام خودکشی بیشتر است. اقدام خودکشی با خودآسیب­رسانی مستقیم رابطه دارد؛ اما با برخی از انواع خودآسیب­رسانی غیرمستقیم مانند سوء مصرف مواد و خطرجویی جنسی نیز رابطه دارد.
نتیجه ­گیری: نوجوانان ایرانی خودجرحی را بیشتر در نقش یک پیام اجتماعی موثربرای اعتراض و رهایی از تعارض­های بین­فردی ادراک می­کنند. نقایص کنترل تکانه نوجوانان را مستعد آسیب به خود می­کند و خود انتقادی به ویژه از نوع خودب ی­کفایت ­پنداری مکانیسمی است که تبیین­کننده رابطه نقص کنترل تکانه و خودآسیب­رسانی است و خودجرحی همسالان به صورت مستقیم بر روی فراونی خودجرحی نوجوان اثر­گذار است. شباهت خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ نقایص تنظیم هیجانی و خودانتقادی ممکن است به این معنا باشد که آنها دارای ریشه های مشترکی هستند. احتمال خودکشی هر دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به یک اندازه است. براساس یافته­ها می­توان پیشنهاد داد که نقص کنترل تکانه و افکار خودکشی را باید مهمترین حوزه هایی در نظر گرفت که باید در کاهش احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب­رسانی مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شوند.
کلیدواژه ­ها: خودآسیب­رسانی، خود جرحی، اقدام خودکشی،تنظیم هیجانی، خود انتقادی، همسالان
فهرست موضوعی
عنوان صفحه
مقدمه. 7
بیان مساله. 9
اهمیت و ضرورت پژوهش... 15
اهداف پژوهش... 16
سوالها یا فرضیه های پژوهش... 16
تعریف نظری و عملی مفاهیم. 17
خود آسیب رسانی.. 17
عوامل روانشناختی.. 17
تنظیم هیجانی.. 17
خود انتقادی.. 18
عوامل همسالان. 18
احتمال خودکشی.. 19
گفتار دوم
مقدمَه. 2
تعریف خود آسیب رسانی.. 2
اصطلاح شناسی خود آسیب رسانی.. 3
تاریخچه مطالعات خود آسیب رسانی.. 4
طبقه بندی انواع رفتارهای خود آسیب رسانی.. 9
ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در پژوهش های کیفی.. 15
شباهت ها و تفاوت های خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. 18
خود جرحی و طبقات تشخیصی.. 20
خود جرحی در نسخه جدید DSM.. 24
شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی خود جرحی.. 27
خودآسیب رسانی در نوجوانان گروه های خاص.... 29
مدل های علت شناسی.. 31
الف)مدل تحولی خودجرحی.. 31
ب)مدل تنظیم هیجانی.. 34
پ)مدل اجتناب از تجربه. 37
ت) مدل محیطی خود جرحی.. 39
ث ) مدل روابط ابژه ای.. 39
ج) مدل تلفیقی تحول و تداوم خودجرحی.. 40
چ)مدل تجزیه ای.. 43
ح) مدل خود تنبیهی خودجرحی.. 44
خ)مدل کارکردی خودجرحی بدون خودکشی.. 45
د)مدل اجتماعی خود جرحی.. 46
ذ)مدل مازوخیسمی.. 49
ر)مدل ضد خودکشی.. 49
عوامل خطر و محافظت کننده خود جرحی.. 50
عوامل خطر روان شناختی.. 51
الف)تصور از خویشتن و خود جرحی.. 51
عوامل همسالان. 54
الف)عوامل همسالان و خودجرحی.. 54
انگیزه ها و کارکردهای خودآسیب رسانی مستقیم. 59
رابطه خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی.. 63
1.نظریه دروازه ای.. 67
2.نظریه بین فردی خودکشی.. 68
3.مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی.. 70
4.نظریه متغییر سوم. 71
تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی.. 72
احتمال خودکشی.. 75
احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. 77
خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی 79
جمع بندی.. 80
گفتار سوم
مقدمه. 82
روش پژوهش... 82
جامعه و نمونه. 84
بخش کیفی.. 84
ابزارها85
1)پرسشنامه خود آسیب رسانی.. 85
2)مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی.. 85
3)مقیاس انواع انتقاد از خود/حمله به خود و خود اطمینان بخشی.. 86
4)مقیاس رفتارها و کارکردهای خودجرحی.. 86
5)مقیاس احتمال خودکشی.. 87
6)پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس.... 88
خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان. 88
مصاحبه نیمه ساختار یافته. 89
شیوه اجرای بخش کیفی.. 89
تجزیه و تحلیل مصاحبه های بخش کیفی.. 90
شیوه اجرای بخش کمی.. 92
شیوه تجزیه و تحلیل.. 92
گفتار چهارم
نتایج بخش کیفی.. 95
سوال اول. ماهیت و معنای خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟. 96
خوشه الف )معنای خود آسیب رسانی.. 98
مضمون اول :روشها و تعاریف خود آسیب رسانی.. 98
مضمون دوم : حالتهای هیجانی.. 100
مضمون سوم: پیام اجتماعی.. 101
خوشه (ب): انواع خود جرحی.. 103
خوشه (ج): علل خود جرحی.. 104
مضمون اول)عوامل روان شناختی.. 104
1.1)آشفتگی های هیجانی.. 104
2.1) نقص حل مساله. 104
3.1) نقص خود تسکینبخشی.. 105
4.1)رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همسالان. 105
2)عوامل محیطی.. 106
1.2)الگوگیری.. 106
2.2) خانواده نابهنجار. 106
3.2) مصرف و سوء مصرف مواد و الکل.. 106
سوال دوم. چه عواملی در پدیدایی خودآسیب رسانی نوجوانان نقش دارند؟. 107
نمودار مسیر خود جرحی.. 107
الف)مدل خودجرحی رهایی بخش.... 107
ب) مدل خودجرحی قدرت بخش... 109
یافته های بخش کمی.. 110
الف) یافته های توصیفی.. 110
شیوع رفتارهای خود آسیب رسانی.. 114
عوامل پیشایند خود جرحی.. 114
مقایسه ویژگی های گروه بزهکار و آزاردیده114
نتایج همبستگی متغییرهای پژوهش.... 117
سوال سوم : انگیزه های اصلی رفتارهای خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟. 119
سوال چهارم :چه رابطه ای بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟. 124
فرضیه اول:مشکلات تنظیم هیجانی،خودانتقادی، قربانی شدن و الگوگیری از همسالان خودآسیب رسانی را پیش بینی میکنند. 126
فرضیه دوم: خود انتقادی دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه ای دارد. 130
فرضیه سوم : الگوگیری از همسالان در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده دارد.132
فرضیه چهارم: قربانی شدن در رابطه مشکلات تنظیم هیجانی و خودجرحی نقش تعدیل کننده دارد.134
فرضیه پنجم : احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است.134
سوال پنجم : چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت های تنظیم هیجانی وجود دارد؟ 137
سوال ششم: چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادی وجود دارد؟. 139
مقدمه. 141
گفتار پنجم
بحث سوال اول. 141
مقایسه یافته های جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی.. 147
بحث سوال دوم. 148
بحث سوال سوم. 155
بحث سوال چهارم. 159
بحث سوال پنجم. 161
بحث سوال ششم. 163
بحث فرضیه اول. 164
بحث فرضیه دوم. 165
بحث فرضیه سوم. 171
بحث فرضیه چهارم. 173
بحث فرضیه پنجم. 174
نتیجه گیری.. 177
محدودیتها180
پیشنهادهای نظری.. 180
پیشنهادهای کاربردی.. 181
منابع. 182
فهرست جدول ها
جدول 1 . رفتارهای خود آسیب رسانی (پاتیسون و کان،1983 به نقل از والش،2008).11
جدول 2. خلاصه نتایج مطالعات مرتبط با تشخیص های روانپزشکی در افراد خودجرحی کننده23
جدول 3. مدل بسط یافته اجتماعی خودجرحی بدون خودکشی(ناک،2008)47
جدول 4. انگیزه های خودجرحی (کلونسکی،2007)61
جدول 5. اطلاعات جمعیت شناختی و سابقه خود آسیب رسانی در نوجوانان شرکت کننده در مصاحبه94
جدول 6. خلاصه خوشه ها و طبقات مستخرج از مصاحبه ها95
جدول 7. فروانی شیوه های خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به تفکیک جنسیت- 110
جدول 8. فراوانی رفتارهای خودآسیب رسانی به تفکیک گروه بزهکار و آزاردیده111
جدول 9. نتایج مقایسه دو گروه بزهکار و آزار دیده در زیر مقیاس های تنظیم هیجانی، خود انتقادی و تاثیر همسالان- 114
جدول 10 . شاخص احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و آزار دیده116
جدول 11. مقایسه احتمال خودکشی در دو گروه بزهکار و آزار دیده117
جدول 12. همبستگی دو متغییره مهارت های تنظیم هیجانی با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم- 118
جدول 13. تحلیل همبستگی پیرسون رابطه خود انتقادی، عوامل همسالان و خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم- 118
جدول 14.مقادیر ارزش ویژه،درصد واریانس و در صد واریانس تراکمی8 عامل- 119
جدول 15. عوامل اصلی و بارعاملی خرده مقیاسهای سیاهه انگیزه های خودجرحی- 120
جدول 16. ارتباط اقدام خودکشی و خودجرحی در نمونه نوجوانان آزار دیده و بزهکار124
جدول 17 . ضرایب مسیر ( ضرایب B)مستقیم و غیر مستقیم مدل پیش بینی خود آسیب رسانی مستقیم در نوجوانان- 127
جدول 18. ضرایب همبستگی تفکیکی خرده مقیاس مشکلات تنظیم هیجانی وفروانی خود آسیب رسانی مستقیم با کنترل نقص کنترل تکانه 130
جدول 19. ضرایب رگرسیون رابطه مشکل کنترل تکانه با خود آسیب رسانی مستقیم:نقش واسطه خود بی کفایت پنداری- 131
جدول 20. رابطه مشکل کنترل تکانه با فراونی خود آسیب رسانی:نقش واسطه تاثیر همسالان- 133
جدول 21. مقایسه میانگین های گروه ها در خرده مقیاس های احتمال خودکشی- 134
جدول 22. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به تفکیک گروه ها و نوع روش خود آسیب رسانی- 135
جدول 23. مقایسه میانگین های گروه ها ی با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم در خرده مقیاسهای تنظیم هیجانی- 137
جدول 24. مقایسه میانگین های گروه ها در خرده مقیاس های خود انتقادی- 138
فهرست شکل ها
شکل 1 مدل آسیب شناسی تحولی خودجرحی (یتس،2004).33
شکل 2 .مدل اجتناب تجربی خود آسیب رسانی آگاهانه. 38
شکل 3 .مدل تلفیقی تحول و تداوم خود جرحی (ناک،2007)41
شکل 4 مسیر رفتار مرتبط با خودکشی مک لافین، ( 2008 )65
شکل 5. مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی (حیمزا،استیوارت، ویلوبی،2009). 71
شکل 6. طرح همبستگی-لانه گزینی (به نقل از کروسول-1390).83
شکل 7. مدل خودجرحی رهایی بخش.... 108
شکل 8. مدل خودجرحی قدرت بخش.... 109
شکل 9. شاخص احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و آزاردیده116
شکل 10. نمره­های ارزش ویژه هشت عامل اصلی انگیزه­های خودجرحی در نوجوانان بزهکار و آزار دیده124
شکل 11 . مدل مسیر پیش­بینی­کننده های خود آسیب­رسانی مستقیم در نوجوانان. 127
شکل 12. مدل اصلاح شده پیش بینی کننده های خود آسیب رسانی مستقیم در نوجوانان. 129
شکل 13. ضرایب استاندارد روابط مستقیم و غیر مستقیم نقص کنترل تکانه و خود بی کفایت پنداری با خود آسیب رسانی مستقیم. 132


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیّت و نقش …

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیّت و نقش عوامل روانشناختی و ... خودآسیب رسانی ...

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال …

رفتارهای خودآسیب رسانی ... رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت ... رسانی در نوجوانان ...

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان ماهیت، احتمال …

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان ماهیت ... رسانی در نوجوانان ... رفتارهای خودآسیب رسانی ...

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با …

پایان نامه رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت ... پایان نامه رفتارهای خودآسیب رسانی ...

پایان نامه مقایسه بازشناسی جلوه های چهره ای هیجان …

پایان نامه رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت ... پایان نامه رفتارهای خودآسیب رسانی ...

رشته روانشناسی » صفحه 2 » دانلود تحقیق ، پروژه …

رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان ماهیت ... رفتارهای خودآسیب رسانی ... رسانی در نوجوانان ...

علل بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان چیست

... به نظر فیوئر، بیگانگی روانی خود را در صور رفتارهای ... نوجوانان در ... رسانی شفاف رسانه ...

نوجوان - ماهیّت مشکلات نوجوانان

ماهیّت مشکلات نوجوانان. ... نوجوانان را در ... اوقات نوجوانان به رفتارهای ...

ماهيّت مشکلات نوجوانان | الشیعه

ماهیّت مشکلات نوجوانان ... اوقات نوجوانان به رفتارهای ... رسانی الشیعه در سال ...

اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب ...

... این پژوهش، تعیین میزان اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای ... رسانی کلونسکی و ...