بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه¬گذاری (مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار ....)چکیده
کلمات کلیدی: ریسک بازار اولیه، ریسک بازار ثانویه، ریسک غیرمالی،پوشش ریسک، تمایل به سرمایه­ گذاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 فرضیات پژوهش... 8
1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 10
1-7 روش تحقیق.. 10
1-7-1 جامعه آماری و روش نمونهگیری.. 10
1-7-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 11
1-7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 11
1-7-4 قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ، موضوعي )11
1-8 تعریف اصطلاحات... 11
1-9 تعاریف عملیاتی.. 13
فصل دوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق.. 14
2-1 مقدمه. 15
2-2 سرمایه گذاری و استراتژهای مالی.. 18
2-3 استراتژهای مالی.. 18
2-4 ريسك... 20
2-4-1 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي.. 21
2-4-2 عوامل كلان(ريسك سيستماتيك)21
2-4-2-1 سياست ها و خط مشي هاي دولت... 21
2-4-2-2 عوامل فرهنگي و اجتماعي.. 22
2-4-2-3 وضعيت صنعت... 22
2-4-2-4 شرايط اقتصادي و دورانهاي تجاري و مالي.. 23
2-4-3 عوامل خرد (ريسك غيرسيستماتيك)24
2-4-3-1 ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت... 24
2-4-3-2 سياستها و خط مشي هاي مديريت... 24
2-4-3-3 وضعيت مالي و حساب هاي شركت... 25
2-4-3-4 ميزان وابستگي توليد شركت به عوامل حياتي و به خارج.. 26
2-4-3-5 عوامل غير اقتصادي.. 26
2-5 مطالعات تجربي تاثير عوامل غير اقتصادي بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي.. 27
2-5-1 تمايل به ريسك... 27
2-5-2 ادراك ريسك... 27
2-6 ابعاد ادراك ريسك سرمايه گذاري.. 27
2-6-1 عدم اطمينان نسبت به عرضه كنندگان سهام. 28
2-6-2 نگراني نسبت به وقايع غير منتظره28
2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29
2-6-4 نقض قوانين و مقررات... 29
2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30
2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30
2-7-1-1 ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30
2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30
2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31
2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31
2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32
2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره بها32
2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33
2-7-2-3 ریسک تورم. 35
2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36
2-9-2-5 ریسک بازار. 36
2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37
2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها37
2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره37
2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38
2-7-2-10 ریسک سرمایهگذاری مجدد. 38
2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39
2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40
2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40
2-7-3-2 ریسک دولت... 40
2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40
2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41
2-9-3-5 ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی)43
2-10 پیشینه تحقیق.. 44
2-10-1 پیشینه داخلی.. 44
2-10-2 پیشینه خارجی.. 47
فصل سوم: روش تحقیق.. 50
3-1 مقدمه. 51
3-2 فرایند انجام تحقیق.. 52
3-3 روش تحقیق.. 53
3-4 جامعه آماري.. 53
3-5 تعیین حجم نمونه. 53
3-6 ابزارجمع آوري داده ها54
3-7 روایی پرسشنامه. 55
3-8 پایایی پرسشنامه. 55
93-روش و تجزیه و تحلیل داده55
فصل چهارم: یافته هایتحقیق.. 56
4-1 مقدمه. 57
4-2- یافته های پژوهش... 58
4-3 آمار توصیفی.. 58
4-3-1 جنسیت پاسخگویان. 58
4-3-2 توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان. 59
4-3-3 توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت پاسخگویان در بورس... 60
4-4 آمار استنباطی.. 61
4-4-1 آزمون فرضیه های تحقیق.. 61
4-4-1-1 فرضیه اصلی اول: ریسکهای موجود در بازار اولیه بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.61
4-4-1-2 فرضیه اصلی دوم: ریسکهای موجود در بازار ثانویه، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.61
4-4-1-3 فرضیه اصلی سوم: ریسکهای غیرمالی، بر تمایل به سرمایهگذاری تاثیر دارد.62
4-4-1-4 سوال اول: ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟. 63
4-4-1-5 سوال دوم: ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟64
4-4-1-6 سوال سوم: ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟64
4-4-1-7 سوال چهارم: ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری کدام است؟65
4-5 رتبه بندي ریسک های بازار اولیه. 67
4-6 تحليلرتبه بندی بازارهای اولیه. 67
4-7 تحليل رتبه بندی ریسک بازار ثانویه. 68
4-8 تحليل ریسک های موجود دربازار های غیرمالی.. 69
4-9 تحلیل رتبه بندی.. 70
4-9-1 ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 71
5-1 مقدمه. 72
5-2 بحث و نتیجه گیری.. 73
5-3 پیشنهادات... 77
5-3-1 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی اول. 77
5-3-2 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی دوم. 78
5-3-3 پیشنهادات بر اساس فرضیه اصلی سوم. 79
5-4 سایر پيشنهادها80
5-5 پيشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81
منابع و مآخذ. 82
منابع ....ی.. 83
منابع انگلیسی.. 86
ضمائم. 88
ضمیمه الف- پرسشنامه. 89
ضمیمه ب: خروجی.. 92

فهرست جداول
جدول(2-1): انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 17
جدول(2-2): پیشینه تحقیق.. 49
جدول3-1 ساختار پرسشنامه. 54
جدول (4-3-1): توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 58
جدول 4-3-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 59
جدول 4-3-3 توزع فراوانی سابقه فعالیت در بورس... 60
جدول( 4-4-1) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه اول تحقيق.. 61
جدول( 4-4-2) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه دوم تحقيق.. 62
جدول( 4-4-3) خلاصه نتايج آزمون tتک نمونه اي فرضيه سوم تحقيق.. 63
جدول شماره(4-4): مقايسه ریسک غالب تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 63
جدول شماره(4-5): مقايسه ریسک غالب در بازار اولیه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 64
جدول شماره(4-6): مقايسه ریسک غالب در بازار ثانویه تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 65
جدول شماره(4-7): مقايسه ریسک غالب در بازار غیرمالی تأثیرگذار بر تمایل به سرمایه گذاری.. 66
جدول 4-8 يادآوري فرضيه. 67
جدول 4-9نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های موجود در بازار اولیه. 67
جدول 4-10 نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های موجود در بازار ثانویه. 68
جدول 4-11 نتايج آزمون فريدمن برای ریسک های غیر مالی.. 69
جدول 4-12 نتايج کلی رتبه بندی ریسک های موجود در بازارهای سه گانه. 69

فهرست اشکال و نمودارها
شکل (1-1): مدل مفهومی تحقیق.. 10
شکل (3-1): فرآیند تحقیق.. 52
نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 58
نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 59
نمودار 4-3 توزیع فراوانی سابقه فعالیت پاسخگویان. 60


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات ...

روزنامه دنیای اقتصاد

چه گروهی از خریداران به معاملات سال آینده جهت می‌دهند؟ کانون تقاضا در بازار ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید.

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

اختصاص بودجه برای ساخت مدارس جدید در انگلیس; گلایه حافظی از بی انضباطی و بی برنامگی ...

پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار …

پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار سلامت,وزارت بهداشت،اخبار سلامت و پزشکی ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و …

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

اخبار بانک، نرخ ارز، قیمت طلا، اخبار بیمه و نرخ سود بانک ها

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس …

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

اگر رمز خود را فراموش کردید با نوشتن آدرس پست الکترونیک خود در قسمت زیر رمز جدیدی را ...

خبرگزاری فارس - ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران …

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

تعيين ارزش اطلاعات در توجيه سيستمهاي پشتيبان تصميم . چكيده استفاده از سيستمهاي ...

گالری ویدئو خودرو ها | نقد و بررسی

در این بخش تمامی ویدئوها و کلیپ های مرتبط با تمامی خودروها داخلی و خارجی قرار خواهد ...

الف - کلاهبرداری نوین در قالب فروش سهام شرکت های …

مدتی است شیوه جدیدی از سوداگری (و نه سرمایه گذاری) در کشور شایع گردیده که بیم آن می رود ...

parsapolymer.com - پارسا پلیمر شریف

محصولات پارسا پلیمر شریف در 6 خانواده دسته بندی می‌شوند. محصولات با ضربه پذیری بالا ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

عصر خودرو - سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

راه کنترل خودروسازان چینی در بازار کشور چیست؟ سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) | چند مقاله …

معرفی یک سایت خوب در زمینه "لجستیک و زنجیره تامین " مطالب این وبلاگ غالبا حاصل مطالعات ...