بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید مشتریان آنلاینچکیده واژگان کلیدی: مشتریان آنلاین، رفتار خرید، انعطاف پذیری، قیمت گذاری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه. 2
1-1- بیان مسئله. 3
1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
1-3-اهداف تحقیق. 6
1-3-1-هدف اصلی.. 6
1-3-2-اهداف فرعی.. 6
1-4- فرضيه‏ هاي تحقیق. 6
1-4-1- فرضیه اصلی تحقیق. 6
1-4-2- فرضيه ‏هاي جزئی تحقیق. 6
1-5- مدل مفهومی تحقیق. 7
1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها7
1-7- قلمروتحقیق. 8
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده
مقدمه. 9
2-1- پیشینیه اینترنت.. 9
2-2- تجارت الکترونیک... 11
2-3- مراحل تجارت الکترونیک... 14
2-3-1- چند مدل تجاری در تجارت الکترونیک... 14
2-3-2- فروشگاه ها14
2-3-3- گروه سوم(بازار)15
2-3-4- جوامع مجازی.. 15
2-3-5- ارائه دهنده خدمات زنجیرهای- ارزشی.. 15
2-3-6- حراج یا مزایده الکترونیکی.. 16
2-4- بازاریابی الکترونیک:برقراریارتباطبامشتریان. 17
2-5- بازاریابی اینترنتی – بازاریابی الکترونیک... 18
2-6- مدیریت روابط مشتری در بازار الکترونیک... 18
2-7- خدمات موسسه ای.. 18
2-8- خدمات مشتری مداری.. 19
2-9- تاثیر طرح و کارایی وب سایت در خرید اینترنتی.. 19
2-10- مزایای خرید اینترنتی.. 20
2-11- معایب خرید اینترنتی.. 21
2-12- قيمت گذاري.. 21
2-12-1-اهمیت قیمت گذاری.. 23
2-12-2- عوامل موثر بر قیمت گذاری 23
2-12-3- اهداف قیمت گذاری.. 24
2-12-3-1- به حداکثر رساندن سود فعلی.. 24
2-12-3-2- به حداکثر رساندن سهم بازار. 24
2-12-3-3- کشیدن عصاره بازار. 25
2-12-3-4- پیشرو شدن ازنظر کیفیت.. 25
2-12-4- مراحل قیمت گذاری.. 25
2-12-5- قيمت گذاري منعطف... 27
2-12-5-1- حراج و مزایده28
2-12-5-2- ارتقاء. 28
2-12-5-3- فروش ها29
2-12-6- قیمت گذاری منعطف در بازار الکترونیک... 30
2-12-7- قیمت گذاری منعطف(پویا) در حراجی ها31
2-12-8- مزایای قیمت گذاری منعطف در شرکتها31
2-12-9- تعیین قیمتهای دقیق و درست.. 32
2-12-10- مزایای قیمت انعطاف پذیر برای مشتریان. 33
2-12-11-استراتژی های پیشرفته قیمت گذاری منعطف... 34
2-12-11-1- قیمت گذاری منعطف مبتنیبرسفارش سازی.. 34
2-12-11-2- قیمت گذاری چندبعدی.. 35
2-12-11-3- قیمت گذاری گروهی.. 36
2-12-11-4- قیمت گذاری منعطف تشویقی(ترفیعی)36
2-12-11-5- قیمت گذاری دو بخشی.. 37
2-12-11-6- قیمت گذاری براساس تخفیفات مقداری.. 37
2-13- بررسی رفتار مصرف کننده38
2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده39
2-13-2- مفاهیم کلیدي رفتار مصرف کننده39
2-13-3- مدلنیکوزیا41
2-13-4- مدل هوارد - شث.. 41
2-13-5- مدل کاتلر برای رفتار خریدمشتری.. 42
2-14- فرآیند تصمیم گیري مشتری در خرید. 43
2-15- چهارچوب نظری.. 44
2-16- پیشینه تحقیق. 45
2-16-1- پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل کشور. 45
2-16-2- پیشینه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور. 47
فصل سوم: مواد و روشها
مقدمه. 50
3-1-روش پژوهش... 50
3-2-جامعه آماری.. 51
3-3-جامعه آماری.. 51
3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 51
3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات.. 52
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52
3-7- روائي و پايايي پرسشنامه. 52
3-8- پايايي پرسشنامه. 53
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه. 54
4-2- تحلیل هاي آماري توصیفی.. 54
4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 55
4-2-2- سن پاسخ دهندگان. 55
4-2-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 57
4-2-4- میزان آشنایی پاسخ دهندگان با اینترنت.. 58
4-2-5- تعداد دفعات خرید آنلاین پاسخ دهندگان در یکسال. 59
6-2-4- یافته های توصيفي.. 60
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها61
4-3-1- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 61
4-3-2- آزمون t تک نمونه ای.. 62
4-3-2-1- آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای وابسته تحقیق. 62
4-3-2-2- آزمون t تک نمونه ای برای متغیرهای مستقل تحقیق. 63
4-3-3- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65
4-3-3-1- فرضيه اصلی.. 65
4-3-3-2- فرضيه فرعی اول. 65
3-3-3-4- فرضيه فرعی دوم. 66
4-3-3-4- فرضيه فرعی سوم. 67
4-3-3-5- فرضيه فرعی چهارم. 68
4-3-3-6- فرضيه فرعی پنجم. 69
4-4- الگوی نهایی تحقیق. 71
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه. 72
5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها73
5-2-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 73
5-2-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول. 73
5-2-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم. 74
5-2-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم. 75
5-2-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم. 75
5-2-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم. 76
5-3- پیشنهادات.. 78
5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 78
5-3-2- پيشنهادات پژوهشی.. 78
5-4- محدودیت های تحقیق. 79
فهرست منابع. 80
پيوست ها81
چکیده انگلیسی.. 93

فهرست جداول
جدول 3-1- تعیین حجم نمونه. 51
جدول 3-2- آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق. 53
جدول شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55
جدول شماره 4-2- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس سن.. 56
جدول شماره 4-3- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس سطح تحصيلات.. 57
جدول شماره4-4- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58
جدول شماره 4-5- توزيع فراواني شرکت کنندگان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59
جدول شماره 4-6- میانگین و انحراف معیار اطلاعات جمعیت شناختی شرکت کنند گان مورد مطالعه. 60
جدول شماره4-7- ميانگين و انحراف معيار متغیرهای مستقل تحقیق. 60
جدول شماره 4-8- ميانگين و انحراف معيار متغیرهای وابسته تحقیق. 60
جدول شماره 4-9- نتایج آزمونكلموگروف - اسميرونوف.. 61
جدول 4-10- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر رفتار خرید. 62
جدول 4-11- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر انگیزه خرید. 63
جدول 4-12- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر قیمت گذاری منعطف مبتنی بر سفارش سازی.. 63
جدول 4-13- نتیجه آزمون t تک نمونه ای براي متغیر قیمت گذاری منعطف تشویقی.. 64
3-3-4- آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل همبستگی.. 65
جدول 4-14- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت با خرید مشتریان آنلاین.. 65
جدول 4-15- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با رفتار خرید مشتریان آنلاین. 66
جدول 4-16-ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت مبتنی بر سفارشی سازی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین 67
جدول 4-17- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با رفتار خرید مشتریان آنلاین.. 68
جدول 4-18- ضریب همبستگی بین انعطاف پذیری قیمت تشویقی با انگیزه خرید مشتریان آنلاین.. 69
جدول 4-19- آزمون تی تک نمونه ای بین انعطاف پذیری قیمت و قیمت گذاری ثابت.. 70
جدول 4-20- برآورد نتایج فرضیه ها70
جدول5-1- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات.. 77

فهرست نمودار
نمودار شماره4-1- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس جنس... 55
نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس سن.. 56
نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس میزان تحصیلات.. 57
نمودار شماره 4-4- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس میزان آشنایی با اینترنت.. 58
نمودار شماره 4-5- توزیع فراوانی شرکت کنند گان در پژوهش براساس دفعات خرید آنلاین در یکسال. 59


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده. در اين فصل ابتدا مباني نظري تحقيق مطرح شده و سپس ...

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ...

پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ... تاثیر انعطاف پذیری قیمت ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت ... پذیری قیمت بر رفتار خرید ...

خرید آنلاین پایان نامه مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر ...

... پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ... تاثیر انعطاف پذیری قیمت ...

دریافت فایل بررسی انعطاف پذیری و تمرینات …

... پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ... تاثیر انعطاف پذیری قیمت ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و توان …

... انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ... تاثیر انعطاف پذیری قیمت بر رفتار ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر

... انعطاف پذیری قیمت بر رفتار خرید ... پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری قیمت ...

پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در …

خرید بک لینک آموزش سگ بانک کتاب پرشین استخر خرید ... بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل ...

دانلود مقاله : بررسی اثر انعطاف

بررسی اثر انعطاف پذیری حجم خرید و انعطاف پذیری ترکیب خرید ... سفارش ترجمه بر مبنای ...

انعطاف پذیری بایگانی - ترم آخر پرسشنامه، پایان …

... (قیمت، کیفیت، خدمات، زمان، انعطاف پذیری ... بر این باور بود ... تفکر و رفتار انعطاف ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

با کلیک بر روی بنر زیر به عضویت کانال تلگرام کار و فناوری کلاله درآیید و به فضایی ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

1. دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود عمران و معماری. دانلود عمران. جزوات درسی و گزارش کارآموزی عمران. جزوه آب و فاضلاب

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

بررسی پیامدهای خصوصی سازی بر نظام ارائه خدمات عمومی در ایران مقدمه : ساختاراقتصادی ...

صفحه کارگروهی سلامتی کودک و فناوری های جدید- …

هدف از راه اندازی صفحه سلامتی کودک و فناوری های جدید . هدف از راه اندازی این صفحه ...

Electrical

درب خانه باتري Vent Cap همانطور كه قبلا ذكر شد معمولا براي هر خانه باتري يك سوراخ در نظر ...

Electrical

درب خانه باتري Vent Cap همانطور كه قبلا ذكر شد معمولا براي هر خانه باتري يك سوراخ در نظر ...

اقتصاد مقاومتی - تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که نخستین بار از سوی مقام معظم رهبری در سال 1389 در دیدار با ...

مجموعه مقالات و موضوعات روانشناسي [آرشيو] - Page 5 ...

علل و راه های مقابله با اضطراب امتحانات علل و راه های مقابله با اضطراب امتحانات

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

هوالوکیل... دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالتنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ...

کافه معماری | پورتال تخصصی معماری

بلندترين برج آجري جهان گمشده در غبار. دادگستري گنبدكاووس براي بار دوم بررسي شكايت ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و …

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و سودآوری در بانک صادرات ایران

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

نویسندگان: Michael Bazigos, Aaron De Smet, and Chris Gagnon مترجم: سید ساجد متولیان منبع: McKinsey. طی دهه اخیر ...

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

حیدر تأمیني، ميترا. امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مدیران ، معاونان ...