بررسي مسائل حقوقي و عرفي قراردادهاي عادي و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسي مسائل حقوقي و عرفي قراردادهاي عادي و غيررسميﻣﻘﺪﻣﻪ : اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎ در اﺑﺘــﺪا رواﺑــﻂ ﺑﺴــﯿﺎر ﺳــﺎدﻫﺎي ﺑــﺎ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ داﺷــﺘﻨﺪ. ﻫــﺮ ﻓــﺮدي ﻣﺎﯾﺤﺘــﺎج ﺧــﻮﯾﺶ را ﺗــﺎ ﺣــﺪ اﻣﮑﺎن از راه ﺷﮑﺎر و ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﻮد. ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺳـﻄﺢ رواﺑـﻂ ﭘﯿﭽﯿـﺪﻫﺘﺮ ﺷـﺪ و اﺷﺨﺎص اﺷﯿﺎ و ﺧﻮراﮐﯿﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑـﺎ اﺟﻨـﺎس دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﺑــﻪ آن اﺣﺘﯿــﺎج داﺷــﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟــﻪ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ در اﯾــﻦ ﻣﻘﻄــﻊ آﺛــﺎر رواﺑــﻂ ﺣﻘــﻮﻗﯽ آﺷــﮑﺎر ﻣﯿﮕــﺮدد. اﯾــﻦ ﻣﺒــﺎدﻻت را در اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻣﻌﺎوﺿــﻪ ﻣﯿﺘــﻮان ﺷــﻨﺎﺧﺖ در اﯾــﻦ زﻣــﺎن ﻣﻌﯿــﺎري ﺑــﺮاي ﺳــﻨﺠﺶ ارزش اﺷﯿﺎء وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺠﺪد و ﻣﻤﺘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﯿﭽﯿـﺪﻫﺘﺮ ﺷـﺪن رواﺑـﻂ و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﯾـﮏ ﻣـﻼك ﻣﻌﺎوﺿـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺟـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﯿـﻊ داد. اﮔﺮﭼـﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﻣﻌﺎوﺿـﻪ وﺟـﻮد ﭘـﻮل ارزﺷﮕﺬاري ﺑﻨـﺎم دارد اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺮﻓﺎً( ﺑﯿﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد. در ﻃــﯽ ﻫــﺰاران ﺳــﺎل ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺿــﻤﻦ ﺗﺤــﻮل، ﺗﻨــﻮع ﻧﯿــﺰ ﯾﺎﻓﺘﻨــﺪ وﻟــﯽ ﺑﯿــﻊ ﻫﻤﯿﺸــﻪ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ اﻧــﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫـﻢ ﺗﺤـﻮل و ﻫـﻢ ﺗﻨـﻮع ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﻤـﺪن ﺑﺸـﺮي ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑــﺮاي اﻧــﻮاع ﺑﯿــﻊ ﻗــﺮار داده ﺷــﺪ، ﺑــﻮﯾﮋه در ﻗــﺮن اﺧﯿــﺮ ﺑــﺮاي ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾــﺪ و ﻓــﺮوش اﻣــﻮال ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺧﺎص وﺿﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻊ اﻣـﻮال ﻏﯿـﺮ ﻣﻨﻘـﻮل( را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﻋﻘـﺪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ درآورده اﺳﺖ. ﻧﻤﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴـﯽ ﺑﻨـﺎم ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺑﯿـﻊ ﺑﻮﺟـﻮد آورد وﻟـﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ، از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪه ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ رواج ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻧﺰدﯾﮑﺘــﺮﯾﻦ ﻣﺜــﺎل ﮐﺸــﻮر ﺧــﻮ د ﻣــﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑﻨــﺎﺑﺮ ﻗــﺎﻧﻮن ﺛﺒــﺖ، ﺑﯿــﻊ اﻣــﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘــﻮل ﻣﯿﺒﺎﯾﺴــﺖ ﺑــﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ ﺑﺮﺳـﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت ﻋـﻼوه از در ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻬﻬـﺎﯾﯽ )ﮐـﻪ ﺗﻬﯿـﻪ آن ﺑـﺮاي ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺸﺂورد( از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ، ﻣـﺪﺗﯽ ﻃـﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐﺸـﯿﺪ ﻟـﺬا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق اﯾﻨﮕ ﻮﻧـﻪ ﻋﻘـﻮد ﻃـﯽ ﻗـﺮاردادي ﻗﺒﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم ﻣﯿﺸـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد ﻋـﻼوه ﺑﺮ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ و ﻋﻮﺿـﯿﻦ و ﻓﺮﺟﻬـﺎي ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ
2
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ )ﻣﺜـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬـﺎي ﺷـﻬﺮداري، داراﯾـﯽ و از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ و ﯾـﺎ ﻓـﮏ رﻫـﻦ ﺛﻤـﻦ ﯾـﺎ ﻣﺒﯿﻊ( و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣـﺎن اﻧﺘﻘـﺎل رﺳـﻤﯽ ﻋﻮﺿـﯿﻦ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺻـﻮرت ﺑﮕﯿـﺮد. اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد در ﺑﯿـﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل روال ﮐـﺎر ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ از ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﻮده ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﺣﻘــﻮﻗﯽ آن ﻧﻈﺮﯾﻬﻬــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻋﻘــﺪ ﯾــﺎ ﻗــﺮارداد ﺑــﻮدن ﻗﻮﻟﻨﺎﻣــﻪ را ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮐــﺮد ه و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻊ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻊ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ. در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺻـﻮري ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ داﺷـﺖ. ﻣﺜـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ، رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺎدي؟ و اﺻﻮﻻً ﺳﻨﺪ رﺳـﻤﯽ و ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت آن ﯾﻌﻨـﯽ ﭼـﻪ؟ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻫﻢ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ: در ﻓﺼﻞ اول راﺟـﻊ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳـﻨﺪ رﺳـﻤﯽ اﺳـﺖ و در ﻓﺼـﻞ دوم راﺟـﻊ ﺑـﻪ وﺟـﻪ اﻟﺘـﺰام ﺻـﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی - - مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

حقوقدان - مباحث حقوقی متفرقه

رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور دستور داد ...

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي : قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري ...

کارشناس روز

بررسي در مورد چگونگي تخريب و تعيين ميزان خسارت وارده به مراتع و عرصه هاي منابع طبيعي ...

پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي …

مو، بلندي و كوتاهي قامت، فربهي و لاغري، و هم از‌حيث چگونگي ساختمان و كاركرد اعضاي ...

حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √

در صورت باز نشدن لینک دریافت فایل، روی آن کلیک راست نموده و گزینه ی open link را انتخاب ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در اکثر موارد بساز‌و‌بفروش‌ها، این قاعده ...

دانستنی های قانون - مقالات

قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت. نویسنده: آقای حاج يونس بازرگاني مديرکل ثبت اسناد و ...

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

بلغارستان، پایگاههای آمریکا و ژئوپولیتیک دریای سیاه در اوایل اگوست ناو جنگی شرمن ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩ مبنا و ...

قراردادهاي اداري يکي از مباحث و مقولات نوين حقوق …

... نظام حقوقي قراردادهاي ... حاضر بررسي کم و کيف ... و فسخ قراردادهاي ...

مدیریت امور حقوقی و پیمانها - pogc.ir

مدیریت امور حقوقی و پیمانها : مديريت امور حقوقي و قراردادها عهده دار وظايف زير ...

حقوق و اخلاق | معرفت

... نياز به بحث و بررسى ... حقوقى عرفى، اقدامات قوه ... و كذب مسائل و قضايا ...

تخصصی حقوق و وکالت - مسائل و روشهاي تعيين …

... مسائل و روشهاي ... حقوقي و سياسي ... نموده است و بررسي و تحرير يك كد ...

نگاهى به عرف در فقه و حقوق اسلامى بايسته ‏ها و

... عرفى، بايد مسائل و ... فقهى و حقوقى ... مورد بررسى قرار گيرد و از ...

از نا كجاهاي حقوقي - قراردادهاي بيع تنظيمي بنگاه‌هاي ...

از نا كجاهاي حقوقي - قراردادهاي بيع ... مقالات و دل نوشته هاي حقوقي ... مورد بررسي حقوقي ...

موضوع پایان نامه فقه و حقوق - پذیرش و چاپ مقاله …

تحليل حقوقي قراردادهاي ... بررسي حکم رحم جايگزين و مسائل ... وطن شرعي و عرفي بررسي ...

لیست مقاله پایان نامه گزارش کارآموزی رشته حقوق | …

× بررسي مسائل حقوقي ... × بررسي و مقايسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي اداري و ...

ســـــــــــــــــــــــــــــراب - بررسي فقهي و حقوقي ...

بررسي فقهي و حقوقي ... تنها بر اساس معيار هايي عقلي و عرفي به حل مسائل ...

بانک نمونه قراردادها و اسناد حقوقی ایران

... و قراردادهاي اين سايت و استفاده از آن هيچ مسووليتي براي مالكان و مديران آن ايجاد ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی - - مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

حقوقدان - مباحث حقوقی متفرقه

رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور دستور داد ...

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي : قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري ...

کارشناس روز

بررسي در مورد چگونگي تخريب و تعيين ميزان خسارت وارده به مراتع و عرصه هاي منابع طبيعي ...

پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي …

مو، بلندي و كوتاهي قامت، فربهي و لاغري، و هم از‌حيث چگونگي ساختمان و كاركرد اعضاي ...

حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √

در صورت باز نشدن لینک دریافت فایل، روی آن کلیک راست نموده و گزینه ی open link را انتخاب ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در اکثر موارد بساز‌و‌بفروش‌ها، این قاعده ...

دانستنی های قانون - مقالات

قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت. نویسنده: آقای حاج يونس بازرگاني مديرکل ثبت اسناد و ...

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

بلغارستان، پایگاههای آمریکا و ژئوپولیتیک دریای سیاه در اوایل اگوست ناو جنگی شرمن ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩ مبنا و ...