دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا ( مورد مطالعه: خبرگزاری ایسنا)چکیده
واژگان کلیدی: فرآیند دانش آفرینی، مدیریت دانش، سازمان رسانه­ای، مدل نوناکا، خبرگزاری ایسنا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1) بیان مسأله. 2
1-2) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 3
1-3) گزاره ­های تحقیق.. 4
1-3-1) اهداف تحقیق.. 4
1-3-2) سوال های تحقیق.. 4
1-3-3) فرضیه ­های تحقیق.. 5
1-4 )شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. 5
فصل دوم:پیشینه تحقیق و مبانی نظری.. 7
2-1) دانش.... 8
2-1-1) داده، اطلاعات و دانش... 8
2-1-2) انواع دانش سازمانی.. 15
2-1-3) منابع دانشی سازمان. 20
2-1-4) خصوصیات دانش... 20
2-2) مدیریت دانش.... 21
2-2-1) تعاریف مدیریت دانش... 22
2-2-2) عناصر مدیریت دانش... 24
2-2-3) دسته‏ بندی ابزارهای مدیریت دانش... 25
2-2-4) مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده26
2-2-5) سازمانهایدانشمحور29
2-2-6)موانع توسعه مدیریت دانش... 33
2-2-7) دلایل موفقیت مدیریت دانش... 34
2-2-8) مبانی نظری مدیریت دانش... 35
2-2-9)مدل های مختلف مدیریت دانش... 40
2-3) پژوهش های مرتبط با تحقیق.. 54
2-3-1) تحقیقات مرتبط داخلی.. 54
2-3-2) تحقیقات مرتبط خارجی.. 58
2-4) چارچوب نظری تحقیق.. 62
فصل سوم:روش ­شناسی تحقیق.. 67
3-1) روش تحقیق.. 68
3-2) جامعه آماری.. 69
3-3) روش نمونه گيري.. 69
3-4) روش و ابزار گردآوری اطلاعات... 69
3-5) اعتبار (روایی) پرسشنامه. 71
3-5-1) اعتبار (روایی) محتوا71
3-6) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 71
3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 72
فصل چهارم:یافته های تحقیق.. 73
4-1) ویژگیهای جمعیت شناختی.. 74
4-1-1) جنسیت خبرنگاران. 74
4-1-2) سن خبرنگاران. 74
4-1-3) سطح تحصیلات کارکنان خبرگزاری.. 75
4-1-4) سطح سازمانی کارکنان خبرگزاری.. 76
4-1-5) سابقه شغلی کارکنان خبرگزاری.. 77
4-2)آزمون فرضیات تحقیق.. 78
4-2-1) فرضیه اصلی.. 78
4-2-2) فرضیه ­های فرعی.. 79
فصل پنجم: نتیجه­ گیری و پیشنهادها83
5-2) پاسخ به پرسش­های تحقیق.. 85
5-3) پيشنهادهاي تحقيق.. 88
5-3-1) پیشنهادهای کاربردی.. 88
5-3-2) پيشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 89
5-4) محدودیتهای تحقيق.. 89
منابع.. 90

فهرست جداول
جدول 2-1: منابع دانش... 17
جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش... 66
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مدیریت دانش... 68
جدول 4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 70
جدول 4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب گروه های سنی.. 70
جدول 4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی.. 71
جدول 4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب سطح سازمانی.. 73
جدول 4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی.. 74
جدول شماره 4-6: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75
جدول شماره 4-7: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ ای در مورد وجود فرآیند دانش آفرینی.. 75
جدول شماره 4-8: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند اجتماعی سازی.. 76
جدول شماره 4-10: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 76
جدول شماره 4-11: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند بیرونی سازی.. 77
جدول شماره 4-12: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند ترکیب.. 77
جدول شماره 4-13: نتایج آزمون میانگین یک نمونه­ای در مورد وجود فرآیند ترکیب.. 77
جدول شماره 4-14: نتایج آمار توصیفی در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78
جدول شماره 4-15: نتایج آزمون میانگین یک نمونه ­ای در مورد وجود فرآیند درونی سازی.. 78

فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 2-1: سلسله مراتب داده­ ها9
شکل 2-2: مدل جینی بلینگر. 10
شکل 2-3: مدل شیدروف... 11
شکل2-4: ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش.... 14
شکل2-5: منابع سازمان در بستر زمان.. 23
شکل2-6: افراد، فرآیندها و فن آوری.. 25
شکل2-7 توسعه ابعاد ساختار سازمانی.. 31
شکل 2-8 چارچوب نظری لزوم مدیریت دانش سازمان ها38
شکل 2-9: مدل خلق و تبدیل دانش سازمانی.. 39
شکل 2-10: مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش.... 42
شکل 2-11: مدل زنجیره دانش.... 43
شکل 2-12: مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش.... 45
شکل 2-13: مدل پنج مرحله ای خلق دانش در سازمان.. 47
شکل 2-14: مدل مبتنی بر فرهنگ... 50
شکل 2-15: مدل مفهومی تسهیم دانش.... 51
شکل 2-16: مدیریت دانش.... 51
شکل 2-17: مدیریت دانش.... 52
شکل 2-18: مدیریت دانش.... 52
شکل 2-19: مدیریت دانش.... 52
شکل 2-20: مدیریت دانش.... 52
شکل 2-21: فرآیند هماهنگی مدل کوزا53
شکل 2-22: فرآیند های عملیاتی مدل کوزا53
شکل 2-23: مدل اواد و حسن خزیری.. 54
شکل 2-24: مدل ناسا54
شکل 2-25: فرایند دانش آفرینی.. 62
نمودار شماره 4-1: جنسیت پاسخگویان.. 72
نمودار شماره 4-2: گروه سنی پاسخگویان.. 73
نمودار شماره 4-3: وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 74
نمودار شماره 4-4: سطح سازمانی پاسخگویان.. 75
نمودار شماره 4-5: سابقه شغلی پاسخگویان.. 76


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

... که در سازمان‌های رسانه‌ای ویژگی ... با استفاده از ... هیجانی در میان دانش ...

رسانه - نقش رسانه ها در ارتباطات بین الملل:

... اطلاعاتی با استفاده از تجهیزات ... رسانه ای : در دهه ... و سازمان های اداری برای ...

دنیای مقاله - پایان نامه - پرسشنامه وپروپوزال

... های دانش بنیان(محصولات با ... در سازمان های رسانه ای ... های حرفه ای با استفاده ...

رسانه و نقش آن در اقتصاد و توسعه پایدار

اصول اساسی حاکم بر روابط رسانه‌ای در نظام ... رسانه‌های همگانی می‌توانند با استفاده از ...

رسانه در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... آقا بوده که در حال حاضر با ... به پرونده‌های رسانه‌ای و ... ای; گردشگری; سازمان ...

نقش تلویزیون در تغییر روابط انسانی

... که رسانه ای قدرتمندی در جامعه ... با اینکه در بیشتر ... با استفاده از فن ...

روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

... جانبه ای در 150 سال گذشته با کل ... که متن های رسانه ای را ... رسانه ها به دانش ...

مدیریت فناوری اطلاعات | مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

سازمان های عصر دانش در تمامی ... و ارزش با استفاده از ... دانش آفرینی و ...

نظریه‌های ارتباطات و بحران

... های رسانه‌ای که در اجرای طرح ارتباطات بحران مورد استفاده ... سازمان با رسانه‌ها ...

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمانی بر بهره وری دانش در

... وری دانش در سازمان­های رسانه­ای ... ساختاری و با استفاده از نرم ... با توجه به ...

توصیه‌های IFLA -سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای – یابش

... دولت‌ها، سازمان‌های بین ... و رسانه‌ای در برنامه‌های آموزش ... h با استفاده ...

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها - ارتباطات بین …

... بیشتر با سازمان­های دیگر ... پرداخت در شبکه­های دانش ... رسانه‌ای در گذر ...

پرسشنامه های علمی - پژوهشی - لیست پرسشنامه های مدیریت دانش ...

... دانش در سازمان ... دانش در سازمان های رسانه ای ... منابع سازمان(e r p) با استفاده از ...

پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های ، دایملر …

تحقیقات انجام شده در سازمان های موفق ... این شرکت با استفاده از روش ... به عرصه ی دانش آفرینی و ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)