بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک در شهر ....چكیده
كلید واژه ها :جهت گیری كارآفرینی ،کسب و کار،شرکتهای کوچک
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده: .1
فصل اول
كلیات تحقیق. 2
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مساله 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................6
1-4 چارچوب نظری. 7
1-5 فرضیات.. 9
1-6 اهداف تحقیق. 9
1-6-1 هدف كلی. 9
1-6-2 هدف فرعی. 9
1-7 قلمرو تحقیق. 10
1-7-1 قلمرو موضوعی..............................................................................................10
1-7-2 قلمرو مكانی. 10
1-7-2 قلمرو زمانی. 10
1-8 تعاریف مفهومی. 10
1-9تعاریف عملیاتی...................................................................................................11
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق. 12
2-1 مقدمه13
2-2 كارآفرینی سازمانی : 14
2-3اهمیت و ضرورت كارآفرینی در سازمان و شركتها : 15
2-4 رفتار كارآفرینانه : 16
2-5 مهارتهای كارآفرینی. 17
2-5-1 مهارت شخصی. 17
2-5-2مهارتهای مدیریتی. 17
2-5-3 مهارتهای فنی. 17
2-6 راهبرد كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 18
2-7 موانع و محدودیتهای كارآفرینی. 19
2-8 عوامل موثر بر كارآفرینی سازمانی ( شركتی ) 22
2-8-1 عوامل ساختاری كارآفرینانه 22
2-8-2 عوامل رفتاری كارآفرینانه 22
2-8-3 عوامل زمینه ای كارآفرینانه 22
2-9 ساختار شركتهای های كارآفرین. 22
2-10 ویژگی های شركت های كارآفرین. 23
2-11 الگوهای شركتهای كارآفرین. 24
2-11-1 الگوی كارآفرینی سازمانی كورنوالوپرلمن. 24
2-11-2 الگوی كارآفرینی سازمانی كوراتكو و نافزیگر. 25
2-11-3 الگوی كارآفرینی سازمانی اكهلس و نت.. 26
2-12گرایش كارآفرینی ( جهت گیری كارافرینانه ) 26
2-13 فرهنگ سازمانی و نوآوری. 27
2-14 نوآوری. 29
2-14-1 انواع نوآوری. 30
2-14 -2 مراحل نواوری. 32
2-15 ریسك پذیری. 34
2-16 پیشینه تحقیق................................................................................................. 37
2-16-1تحقیقات داخلی...............................................................................................38 2-16-2 تحقیقات خارجی. 38
فصل سوم
روش اجرای تحقیق. 40
3-1 مقدمه 41
3-2 روش تحقیق. 41
3-3 جامعه مطالعاتی. 42
3-3-1حجم نمونه.......................................................................................................42
3-4 روش جمع آوری اطلاعات.. ..43
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه 44
3-5-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 44
3-5-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 44
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 46
3-6-1 مفروضات در كاربرد آزمون همبستگی خطی. 46
3-6-2آزمون دوربین واتسون. 46
3-7 بررسی نرمال بودن داده ها 49
3-7-1آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 49
3-7-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون ............................................................................ 50
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها 51
4-1مقدمه‏ 52
4-2 نتایج توصیفی تحقیق. 52
4-3 تحلیل داده ها 55
4-3-1 آزمون دوربین واتسون. 55
4-3-2 آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف.. 56
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق. 56
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 64
5-1مقدمه 65
5-2 نتیجه گیری فرضیات.. 65
5-2-1 فرضیه 1. 65
5-2-2 فرضیه 2. 66
5-2-3 فرضیه 3. 66
5-2-4 فرضیه 4. 66
5-3 پیشنهاد مبتنی بر تحقیق. 67
5-4 پیشنهاد به محققین آتی. 69
پیوستها 71
منابع و ماخذ 79
منابع فارسی: 80
منابع لاتین: 82
Abstract: 84

فهرست جداول
جدول 2-1 مقایسه یویژگیهایسازمانیسنتیوكارآفرین. 25
جدول 3-1 تركیب سوالات پرسشنامه 43
جدول4-1نتایج توصیفی براساس متغیر جنس............................................................. 52
جدول4-2نتایج توصیفی بر اساس متغیر سن. 53
جدول 4-3 نتایج توصیفی بر اساس متغیر سطح تحصیلات............................................... 53
جدول 4-4 مقادیر آزمون دوربین- واتسون. 55
جدول 4-5 مقادیرآزمون كولموگوروف- اسمیرنوف.. 56
جدول 4-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول. 57
جدول 4-7 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه اول. 58
جدول 4- 8 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم.................................................. 59
جدول 4- 9 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم 59
جدول 4- 10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 60
جدول 4- 11 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم 61
جدول 4- 12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 62
جدول 4- 13 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم 63
جدول شماره 4 -14 : نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق................................................... 63

فهرست نمودارها
نمودار 1-1: مدل تحقیق. 8
نمودار 2-2: موانع كارآفرینی سازمانی. 21
نمودار 2-3: مدل كارآفرینی سازمانی كورنوالوپرلمن. 24
نمودار 2-4: الگوی كارآفرینی سازمانی كوراتكوونافزیگر 26
نمودار 2-5: ا مدل ارائه شده ی كویزودكوتیس 28
نمودار 2-6: طبقه بندی كوپر از نوآوری 31
نمودار 2-7: طبقه بندی انواع نوآوری 31
نمودار 2-8: طبقه بندی رولی و همكاران از نوآوری 32
نمودار 2-9: مراحل نوآوری 33
نمودار 2-10: عناصرچهارچوبنظریگتزلز 36
نمودار 2-11: ریسك پذیری................................................................................... 37
نمودار 4-1: نتایج توصیفی بر اساس جنسیت 54
نمودار 4-2: نتایج توصیفی بر اساس سن 54
نمودار 4-3: نتایج توصیفی بر اساس تحصیلات 55


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خرید آنلاین پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر ...

... بررسی تأثیر جهت گیری ... كارآفرینی بر رشد شركتهای ... تأثیر جهت گیری كارآفرینی ...

پایان نامه با موضوع کارآفرینی

پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر ... جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای ...

خرید فایل( سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر

پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری ... تأثیر جهت گیری كارآفرینی ... كارآفرینی بر رشد شركتهای ...

دریافت فایل پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی …

... كارآفرینی بر رشد شركتهای ... بررسی تأثیر جهت گیری ... تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر ...

پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت …

پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر ... این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ... نمونه گیری تصادفی ...

فروش پستی طرح وکتور Top Vector 21 طرحهای تی …

پایان نامه بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر ... دانلود بررسی تاثیر عزّت ... شركتهای خدمات ...

پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در …

پایان نامه بررسی تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر ... بهره­گیری از ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم | …

... بررسی تاثیر تبلیغات و ابعاد ... بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک ...

تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه » دانلود تحقیق ، …

بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک در شهر ...

دانلود معماری برفی

پایان نامه بررسی تاثیر ... جهت گیری كارآفرینی بر ... كارآفرینی بر رشد شركتهای ...