بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني (مورد مطالعه: شعب بانک ملی در حوزه شهرستان ....) واژگان کلیدی:بهره‏ وری نیروی انسانی،جبران خدمات کل، جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، بانک ملی
فهرست مطالب صفحه
1 فصل اول: كليات پژوهش... 1
1 .1 مقدمه2
1 .2 تشریح و بیان مساله. 2
1 .3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 3
1 .3 .1 اهمیت و ضرورت نظری.. 5
1 .3 .2 اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)5
1 .4 اهداف تحقيق.. 5
1 .4 .1 هدف اصلي.. 5
1 .4 .2 اهداف فرعي.. 6
1 .5 فرضیات تحقيق.. 6
1 .5 .1 فرضیه اصلی تحقیق.. 6
1 .5 .2 فرضیات فرعی تحقیق.. 6
1 .6 متغيرهاي تحقيق.. 7
1 .6 .1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغيرها7
1 .7 نوآوری تحقیق.. 9
1 .8 روش شناسي تحقيق.. 9
1 .8 .1 از منظر هدف... 9
1 .8 .2 ازمنظر روش... 9
1 .9 جامعه آماري.. 9
1 .10 چگونگي تخمين/ برآورد نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري.. 10
1 .11 ابزارهاي گردآوري(داده ها) اطلاعات... 10
1 .12 روش تحلیل داده ها10
1 .13 قلمرو تحقيق (موضوع ،زمان، مكان)11
1 .14 فرایند انجام کار. 11
2 فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 12
2 .1 مقدمه13
2 .2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل.. 14
2 .2 .1 جبران خدمات کل- کلیات... 14
2 .2 .1 .1 مقدمه. 14
2 .2 .1 .2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل.. 14
2 .2 .1 .3 اهمیت جبران خدمات کل.. 17
2 .2 .1 .4 مدل یاز جبران خدمات کل.. 18
2 .2 .1 .5 مزایای جبران خدمات کل.. 19
2 .2 .2 جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی.. 20
2 .2 .2 .1 مقدمه. 20
2 .2 .2 .2 جبرانخدماتمالیمستقیم. 21
2 .2 .2 .3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم(مزایا)22
2 .2 .3 جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی.. 25
2 .2 .3 .1 مقدمه. 25
2 .2 .3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل.. 25
2 .2 .3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. 28
2 .3 بخش دوم: بهره وری منابع انسانی.. 31
2 .3 .1 مقدمه. 31
2 .2 .3 مفهوم وتعریف بهره وری.. 32
2 .3 .3 اهميت بهره وري.. 34
2 .3 .4 بهره وري منابع انساني.. 35
2 .3 .4.1 مدل آچیو. 37
2 .3 .4.2 مراحل تدوین مدلاچیو. 37
2 .4 بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی.. 40
2 .5 پیشینه تحقیق.. 41
2 .5 .1 پیشینه خارجی.. 41
2 .5 .2 پیشینه داخلی.. 42
2 .6 جمع بندی و نتیجه گیری.. 43
3 فصل سوم: روش تحقيق.. 45
3 .1 مقدمه46
3 .2 بانک ملی.. 46
3 .2 .1 تاریخچه و معرفی بانک ملی.. 46
3 .2 .2 وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی.. 48
3 .3 روش شناسی تحقیق.. 50
3 .3 .1 جامعه آماري.. 51
3 .3 .2 نمونه آماري.. 52
3 .3 .2 .1 روش نمونه گيري.. 52
3 .3 .2 .2 حجم نمونه. 51
3 .3 .3 داده ‏های تحقیق.. 53
3 .3 .3 .1 روشهای گردآوری داده ها53
3 .3 .3 .2 روش سنجش روایی ابزار. 54
3 .3 .3 .3 روش سنجش پایایی ابزار. 54
3 .3 .4 روش تجزيه و تحليل داده ‏ها55
4 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها57
4 .1 مقدمه58
4 .2 تحلیل توصیفی یافته‏ه ای تحقیق.. 58
4 .2 .1 جنسیت پاسخ‏ دهندگان. 59
4 .2 .2 وضعیت تأهل پاسخ ‏دهندگان. 59
4 .2 .3 سن پاسخ ‏دهندگان. 60
4 .2 .4 وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان. 61
4 .2 .5 سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ‏دهندگان. 62
4 .3 فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه. 63
4 .3 .1 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 63
4 .3 .2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم. 64
4 .3 .3 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65
4 .3 .4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 65
4 .3 .5 فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره ‏وری کارکنان. 66
4 .4 تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق.. 67
4 .4 .1 نرمال بودن توزیع متغیرها67
4 .4 .2 بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علي بين متغيرها)68
4 .4 .2.1 بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69
4 .4 .2.2 بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70
4 .4 .2.3 بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71
4 .4 .2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 72
4 .4 .2.5 بررسی فرضیه اصلی تحقیق.. 73
5 فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها76
5 .1 مقدمه77
5 .2 نتایج حاصل از يافته هاي تحقيق.. 77
5 .3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79
5 .4 بحث 79
5 .5 پیشنهادهای تحقیق.. 82
5 .5 .1 پیشنهادهای کاربردی.. 82
5 .5 .2 پیشنهادهایی جهت پژوهشهای آتی.. 83
5 .6 محدودیت های تحقیق.. 84
منابع و مراجع. 85
منابع فارسي 85
منابع انگليسي.. 88
پيوست ها91فهرست شکل ها
شكل ‏2 - 1- جبران خدمات کل.. 15

شكل ‏2 -2- مدل جبران خدمات کل.. 18
شكل ‏2 -3- طبقه بندی مزایا24
شكل 2-4- رابطه بین ابعاد شغلی با حالات روانی و پیامدهای شخصی وکاری.. 27
شكل ‏2-5 - چهارچوب مفهومی تحقیق.. 44
شكل ‏4 -1 - وضعيت جنسيتي پاسخ دهندگان. 59
شكل ‏4 -2- وضعيت تأهل پاسخ دهندگان. 60
شكل ‏4 -3- وضعيت سنی پاسخ دهندگان. 61
شكل ‏4 - 4 -وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 62
شكل ‏4 -5 -وضعيت سابقه کاری پاسخ دهندگان. 63

فهرست جداول
جدول ‏2 - 1- اجزاء جبران خدمات کل.. 16
جدول ‏3 -1- تطابق مفاد آیین نامه نظام بانکی دولتی با سوالات مربوط به هر یک از مولفه ها49
جدول ‏3 - 2- نحوه امتيازبندي طيف لیکرت براي سوالات پرسشنامه. 53
جدول ‏3 - 3 -پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 55
جدول ‏4 - 1- نحوه امتيازبندي طيف لیکرت براي سوالات پرسشنامه. 58
جدول ‏4 - 2- وضعيت جنسيتي پاسخ دهندگان. 59
جدول ‏4 - 3- وضعيت تأهل پاسخ دهندگان. 60
جدول ‏4 - 4- وضعيت سنی پاسخ دهندگان. 61
جدول ‏4 - 5- وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 61
جدول ‏4 - 6- وضعيت سابقه کاری پاسخ دهندگان. 62
جدول ‏4 - 7- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 64
جدول ‏4 -8-فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیر مستقیم. 64
جدول ‏4 - 9- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی.. 65
جدول ‏4 - 10- فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 66
جدول ‏4 - 11- فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان. 67
جدول ‏4 - 12- خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 68
جدول ‏4 - 13- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی اول تحقیق.. 69
جدول ‏4 - 14- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 70
جدول ‏4 - 15- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 71
جدول ‏4 - 16- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 73
جدول ‏4 - 17- ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق.. 74
جدول ‏4 - 18- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 75
جدول ‏5-1- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق.. 79


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري ...

پایان نامه بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني این پایان نامه ...

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره ... ارتباط نظام جبران خدمات کل ...

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی. چکیده. تحقیق ...

مقایسه بهره وری نیروی انسانی در ایران و سایر کشورها

... نظام جبران خدمات کل با بهره ... بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري ...

بهره وری نیروی انسانی doc

... نظام جبران خدمات کل با بهره ... بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري ...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری crm : دانلود …

پایان نامه بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري ... بررسي ارتباط نظام جبران ...

فصل نهم نظام جبران خدمات و انگيزه - مدیریت منابع …

... افزايش بهره ورى فردى ... انسان، ارتباط خود را با ... نظام جبران خدمات ...

پایان نامه بهره وری - farsweekly.ir

پایان نامه بررسي ارتباط نظام جبران ... جبران خدمات کل با بهره ... بهره وري ...

نظام جبران خدمات|سفارش پوروپوزال

... و افزایش بهره ورى فردى ... با نظام جبران خدمات ۱ ... افراد با عملکرد ارتباط ...

تاثیر جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی - اکسیر

اصل جبران خدمات٬ انوع جبران خدمات٬ اهداف نظام ... ارتباط با شغل : جبران ... بهره وري ...

متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري

به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه ...

آشنایی با اصول و مبانی مدیریت

دوستان عزیز سلام همانطور که از عنوان مشخصه توی این تاپیک قصد داریم شما را با مبانی و ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت مهدي تقوائي ﭼﻜﻴﺪه: پیشبرد اهداف ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

اصلاح الگوی مصرف-وبلاگ هنر مصرف صحیح - اصلاح …

سال 88 که به فرموده رهبر سال اصلاح الگوي مصرف بود داره تموم شد و هر کدوممون مي تونيم از ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی ...

دی 1387 - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

میگنا - بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی …

پيشينه پژوهش هاي انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق ضمن بررسي هاي به عمل آمده پيرامون ...

همه چیز درباره گروه های خونی

گروه خونى چیست؟ قطعاً با آنچه بسیارى از جوانان در صحبت هایشان استفاده مى کنند و مى ...

همه چیز درباره گروه های خونی

گروه خونى چیست؟ قطعاً با آنچه بسیارى از جوانان در صحبت هایشان استفاده مى کنند و مى ...

فضل ا...حنفی - دانستنیها درباره تعاونی مسکن

تامل در آمار و ارقام حاكي از آن است كه : 1.) طي دهه 70 (در مقايسه با دهه 60) تعداد تشكيل و ثبت ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

آدام اسميت وتقسيم کار(تخصص گرايي) تاريخ واقعی تولد آدام اسميت نامعلوم است اما با این ...

جنگل و محیط زیست - moeinsdgh.blogfa.com

کارشناسان منابع طبیعی با بررسی علم اکولوژی، حل مسائل زیست‌محیطی،‌ ارائه طرح‌های ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

محققان مرکز رشد پارک فناوری سمنان با استفاده از فناوری نانو موفق به مهار "زنگ زرد" و ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

ویژگی تصمیم‌های سازمانی شامل همسویی با اهداف سازمان، دامنه كاربرد در سازمان، افق ...

آموزش کلاس پنجم دبستان - مشکلات ضعف آمورش …

چكيده: آنچه كه در اين مقاله خواهيد خواند ابتدا مقدمه‌اي كوتاه در رابطه با اهميت رياضي ...

مجموع بخشنامه های قضایی - جدیدترین اخبار و قوانین …

مجموع بخشنامه های قضایی. عناوین بخشنامه ها. رعایت دقیق قانون در رسیدگى به پرونده هاى ...

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

" نكته ها و نوشته ها " - آسیب شناسی حراست ها و …

www.yaghma.iar.ir. آسیب شناسی حراست ها و راههای پیشگیری و درمان عناوین و موضوعات: تأثیر منفی ...