بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستانچکیده:
کلید واژه: ارزش برند، تصویر برند ، اطمینان، رضایت، تعهد ، آگاهی برند ، وفاداری به برند ، تداعی برند
فهرست :
عنوان صفحه
مقدمه3
1-1 - بيان مسأله:3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :4
1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری:5
1-2-2-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات:5
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:5
1-3-1-پيشينه داخلي :6
1-3-2- پيشينه خارجي :6
1-4- اهداف مشخص تحقيق:8
1-5 -چهارچوب نظری تحقیق :8
1-6- مدل تحقیق. 8
1-7- فرضیه های تحقیق:9
1-8- روش تحقیق :10
1-9- قلمرو تحقیق :10
1-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق.............................................................................12
1-9-2-قلمرو مکانی تحقیق :.10
1-9-3-قلمرو زمانی تحقیق :.10
1-10- جامعه آماری:10
1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه:10
1-12روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:10
1-13- تعريف متغیرها و اصطلاحات تحقیق:11
فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق............................................................................16
مقدمه:14
2-1-مباني نظري:14
2-1-1-نام و نشان تجاری (برند):14
2-1-1-1-برند :15
2-1-1-2 مزيت هاي برند :16
2-1-2-ارزش ويژه برند:16
2-1-2-1-طبقه بندي ادبيات ارزش ويژه برند:17
2-1-2-2-رويكردهاي موجود در سنجش ارزش ويژه برند:18
2-1-2-3-شاخصهاي سنجش منابع ارزش ويژه برند:19
2-1-2-3-1-شاخصهاي ارزش ويژة برند از منظر كاپفرر:20
2-1-2-3-2-شاخصهاي ارزش ويژة برند از منظر پرفسور آكر:20
2-1-2-3-3-سنجش ارزش ويژه برند از منظر پرفسور كلر:21
2-1-2-3-4-سنجش منظر مالي برند از ديدگاه مدل:Interbrand.. 21
2-1-2-4-برنامه بازاريابي منسجم به منظور ايجاد ارزش ويژه برند:22
2-1-3-رضایت مشتری:22
2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری:23
2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری:25
2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند26
2-1-5- تعهد نام تجاری. 26
2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند27
2-1-6-1- تاثير تصوير ذهني برند28
2-1-6-2-عناصر تصوير ذهني برند29
2-1-6-3-تصوير ذهنی سازمان. 29
2-1-7- اعتماد به برند31
2-1-8- تداعی برند:33
2-1-8-1-انواع تداعی ها:34
2-1-9-وفاداري به نام و نشان تجاري:35
2-1-9-1- رويکردهاي رفتاري نسبت به وفاداري به نام و نشان تجاري. 37
2-1-9-2- معيارهاي نگرشي وفاداري به نام و نشان تجاري. 38
2-1-9-3 انواع وفاداري. 38
2-1-9-4- دلايل وفاداري. 40
2-2- پیشینه پژوهش:40
2-2-1-پیشینه داخلی:40
2-2-1-1-پایان نامه:40
2-2-1-2-مقاله ها:42
2-2-2-پیشینه خارجی. 42
2-2-2-1-مقاله ها:42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق............................................................................59
مقدمه:46
3-1- روش تحقیق:46
3-2- قلمرو تحقیق:47
3-2-1- قلمرو موضوعی:47
3-2-2- قلمرو مکانی تحقیق:47
3-2-3- قلمرو زمانی تحقیق:48
3-2-3-1- زمان انجام تحقیق:48
3-2-3-2: زمان جمع آوری اطلاعا ت:48
3-3-جامعه آماري:48
3-3-1- روش نمونه گیری: 63
3-3-2- حجم نمونه :49
3-4- روش و ابزار گرداوری اطلاعات:49
3-5- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق:51
3-6- اعتبار( روایی)ابزار اندازه گیری تحقیق:53
3-7- پایایی(اعتماد پذیری) ابزار اندازه گیری پژوهش:53
3-8- فرآیند و نتایج " مطالعه آزمایشی":55
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها:55
3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق:56
3-9-2- شاخص های برازندگی مدل کلی:58
3-9-2-1-شاخصهای GFIوAGFI:59
3-9-2-2-شاخصRMSEA:59
3-9-2-3-مجذور کای:59
3-9-2-4-شاخصNFI , CFI :59
3-9-2-5-شاخص NNFI :60
3-9-2-6-شاخص IFI :60
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................80
مقدمه62
4-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:63
4-2-آزمون کفایت اندازه نمونه64
4-3- تحلیل استنباطی یافته ها:65
4-4-آزمون نرمال بودن مولفه های الگو:66
4-5-اعتبار سنجی مدل تحقيق با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری:67
4-6-تفسير و تعبير مدل:69
4-7-بررسی ضرایب روایی، توصیفی و همبستگی:72
4-8-تحلیل فرضیه های تحقیق:74
4-8-1-فرضیه اول :75
4-8-2-فرضیه دوم :75
4-8-3-فرضیه سوم :75
4-8-4-فرضیه چهارم :76
4-8-5-فرضیه پنجم : 76
4-8-6-فرضیه ششم :.76
4-8-7-فرضیه هفتم :77
4-8-8-فرضیه هشتم :77
4-8-9-فرضیه نهم :78
4-8-10-فرضیه دهم :78
4-8-11-فرضیه یازدهم :78
4-8-12-فرضیه دوازدهم :79
4-8-13-فرضیه سیزدهم :79
4-9-تحلیل ضرایب تعیین (R2):80
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................................105
مقدمه82
5-1- خلاصه تحقیق:82
5-2- نتيجه گيري بررسی فرضیه های تحقیق :83
5-2-1- نتایج بررسی فرضیه اول تحقیق:83
5-2-2- نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق:83
5-2-3- نتایج بررسی فرضیه سوم تحقیق:84
5-2-4- نتایج بررسی فرضیه چهارم تحقیق:84
5-2-5- نتایج بررسی فرضیه پنجم تحقیق:85
5-2-6- نتایج بررسی فرضیه ششم تحقیق:85
5-2-7- نتایج بررسی فرضیه هفتم:85
5-2-8- نتایج بررسی فرضیه هشتم:86
5-2-9- نتایج بررسی فرضیه نهم:86
5-2-10- نتایج بررسی فرضیه دهم:87
5-2-11- نتایج بررسی فرضیه یازدهم:87
5-2-12- نتایج بررسی فرضیه دوازدهم:87
5-2-13- نتایج بررسی فرضیه سیزدهم:88
5-3- نتیجه گیری کلی:89
5-4-محدوديت هاي تحقيق:89
5-5- پیشنهادهای تحقیق :89
5-5-1- پیشنهادهای ناشی از نتایج یافته های تحقیق :89
5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی:91
منابع: ب
ضمایم: 126


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)