بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین¬کننده در شرکت روغن نباتی نرگس ....چکیده
کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری تفسیری، تولیدکننده، تأمین­ کننده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول. 1
کلیات.. 2
1-1- مقدمه. 2
1-2- مسئله تحقیق.. 3
1-3- اهمیت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- سؤال­های تحقیق.. 7
1-6- محدودیت­های تحقیق.. 7
1-7-کلمات کلیدی تحقیق.. 8
فصل دوم. 9
ادبیات و پیشینه پژوهش... 10
2-1- مقدمه. 10
2-2- کیفیت خدمات.. 10
2-2-1- تعریف کیفیت.. 10
2-2-2- تعریف خدمت.. 13
2-2-3- کیفیت خدمات.. 16
2-2-4- مدل شکاف کیفیت خدمات.. 17
2-2-5- شکاف­های کیفیت خدمات.. 19
2-2-6- مدل­های سنجش کیفیت خدمات.. 22
2-2-6-1- مدل سروپروف.. 22
2-2-6-2- روش تجزیه و تحلیل اهمیت- عملکرد. 23
2-2-6-3- مدل ادراکات- انتظارات- اهمیت.. 23
2-2-6-4- مدل سروکوال. 24
2-3- زنجیره تأمین.. 25
2-3-1- تعریف زنجیره تأمین.. 26
2-3-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 28
2-3-2-1- تاریخچه پیدایش مدیریت زنجیره تأمین.. 28
2-3-2-2- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. 29
2-3-2-3- مؤلفه­ های مدیریت زنجیره تأمین.. 30
2-3-2-4- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. 33
2-3- کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 35
2-4- پیشینه تجربی.. 36
2-4-1- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین خارج از ایران. 36
2-4-2- پیشینه تجربی کیفیت خدمات در زنجیره تأمین در ایران. 40
2-5- متغیرهای اولیه کیفیت خدمات در زنجیره تأمین.. 44
فصل سوم. 47
روش تحقیق.. 48
3-1- مقدمه. 48
3-2- روش تحقیق.. 48
3-3- مدل نظری تحقیق.. 49
3-3-1- مدل تحقيق.. 50
3-4- فرضیه­ های تحقیق.. 52
3-5- جامعه آماری.. 53
3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 54
3-7- ابزار گردآوری اطلاعات.. 54
3-7-1- پرسش­نامه و اجرای آن. 55
3-7-2- روایی.. 56
3-7-3- پایایی.. 58
3-8- ابزار تجزیه و تحلیل. 60
3-8-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 61
3-8-2- آزمون t تک نمونه ­ای.. 61
3-8-3- آزمون مقایسات زوجی.. 62
3-8-4- آزمون ویلکاکسون. 63
3-8-5- تکنیک آنتروپی شانون. 65
3-8-6- مدل­سازی تفسیری- ساختاری(ISM)66
3-8-6-1- تعیین متغیرهای مورد استفاده در مدل. 66
3-8-6-2- به دست آوردن ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها(SSIM)67
3-8-6-3- به دست­آوردن ماتریس دستیابی.. 67
3-8-6-4- سازگارکردن ماتریس دستیابی.. 68
3-8-6-5- تعیین سطح و اولویت متغیرها69
فصل چهارم. 70
تجزیه و تحلیل داده ­ها71
4-1- مقدمه. 71
4-2- نهایی­سازی شاخص­ها برای شکاف مستقیم و معکوس.. 71
4-3- آزمون نرمال­بودن متغیرها75
4-4- آزمون فرضیه­های پژوهش... 77
4-4-1- آزمون فرضیه­ ها و یافته­ های مدل شکاف مستقیمF (حالت پارامتریک)78
4-4-2- آزمون فرضیه­ ها و یافته ­های مدل شکاف مستقیمF (حالت ناپارامتریک)95
4-4-3- آزمون فرضیه­ ها و یافته ­های مدل شکاف معکوس R (حالت پارامتریک)96
4-4-4- آزمون فرضیه­ ها و یافته­ های مدل شکاف معکوس R (حالت ناپارامتریک)110
4-5- اولویت­بندی متغیرها در شکاف­ها با استفاده از روش آنتروپی شانون. 111
4-5-1- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف مستقیم. 111
4-5-2- اولویت­بندی متغیرها در مدل شکاف معکوس.. 115
4-6- مدل شکاف ترکیبی.. 118
فصل پنجم. 126
بحث و نتیجه­گیری و ارائه پیشنهاد. 127
5-1- مقدمه. 127
5-2- یافته ­های پژوهش... 127
5-3- پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته ­های پژوهش... 130
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده131
منابع. 132
منابع فارسی:133
منابع غیر فارسی:137
پیوست.. 141
پیوست شماره 1- پرسش­نامه تعیین اولویت متغیرها142
پیوست شماره 2- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تولیدکننده147
پیوست شماره 3- پرسش­نامه شکاف­های کیفیت خدمات تأمین­کنندگان. 151

فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول2-1- تفاوت کالاها و خدمات.. 15
جدول 2-2- مشخصات کلی مدل سروکوال. 25
جدول2-3- عناصر کلیدی زنجیره تأمین.. 34
جدول 2-4- مقايسه رويكرد سنتي كيفيت خدمات وكيفيت خدمات در زنجيره تأمين.. 36
جدول 2-5- متغیرهای اولیه كيفيت خدمات در ادبيات تحقيق و ارتباط آن با زنجيره تأمين.. 44
جدول 3-1- روش و طرح نمونه­برداري.. 54
جدول 3-2- روایی متغیرهای شکاف مستقیم. 57
جدول3-3- روایی متغیرهای شکاف معکوس.. 58
جدول 3-4- متغیرهای شکاف مستقیم. 59
جدول3-5- متغیرهای شکاف معکوس.. 60
جدول 4-1- نتایج آزمون t تک- نمونه ­ای برای انتخاب متغیرهای شکاف مستقیم. 72
جدول 4-2- نتایج آزمون t تک- نمونه ا­ی برای انتخاب متغیرهای شکاف معکوس.. 74
جدول 4-3- نتایج آزمون نرمال­بودن متغیرها در مدل شکاف مستقیم. 76
جدول 4-4- نتایج آزمون نرمال­بودن متغیرها در مدل شکاف معکوس.. 77
جدول 4-5- نتایج اندازه­ گیری متغیرهای فرضیه­ های مدل شکاف مستقیم،79
جدول 4-6- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-1. 83
جدول 4-7- میزان میانگین شکاف 1-1 و سطح معناداری.. 84
جدول 4-8- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-2. 85
جدول 4-9- میزان میانگین شکاف 1-2 و سطح معناداری.. 86
جدول 4-10- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-3. 87
جدول 4-11- میزان میانگین شکاف 1-3 و سطح معناداری.. 88
جدول 4-12- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-4. 89
جدول 4-13- میزان میانگین شکاف 1-4 و سطح معناداری.. 90
جدول 4-14- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-5. 91
جدول 4-15- میزان میانگین شکاف 1-5 و سطح معناداری.. 92
جدول 4-16- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف مستقیم 1-6. 93
جدول 4-17- میزان میانگین شکاف 1-6 و سطح معناداری.. 94
جدول 4-18- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف مستقیم با استفاده از آزمون t زوجی.. 94
جدول 4-19- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف مستقیم با استفاده از آزمون ویلکاکسون. 95
جدول 4-20- نتایج اندازه­گیری متغیرهای فرضیه­های مدل شکاف معکوس.. 97
جدول 4-21- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-1. 100
جدول 4-22- میزان میانگین شکاف 2-1 و سطح معناداری.. 101
جدول 4-23- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-2. 102
جدول 4-24- میزان میانگین شکاف 2-2 و سطح معناداری.. 102
جدول 4-25- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-3. 104
جدول 4-26- میزان میانگین شکاف 2-3 و سطح معناداری.. 104
جدول 4-27- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-4. 105
جدول 4-28- میزان میانگین شکاف 2-4 و سطح معناداری.. 106
جدول 4-29- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-5. 107
جدول 4-30- میزان میانگین شکاف 2-5 و سطح معناداری.. 108
جدول 4-31- نتایج آزمون t زوجی برای شکاف معکوس 2-6. 109
جدول 4-32- میزان میانگین شکاف 2-6 و سطح معناداری.. 109
جدول 4-33- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون t زوجی.. 110
جدول 4-34- نتایج میزان معناداری متغیرها در مدل شکاف معکوس با استفاده از آزمون ویلکاکسون. 111
جدول 4-35- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف مستقیم. 112
جدول 4-36- اولویت­ بندی متغیرها در هر یک از شکاف­های مدل مستقیم. 113
جدول 4-37- نتایج حاصل از شکاف­های مستقیم وزن­دار114
جدول 4-38- اولویت­ بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل مستقیم. 115
جدول 4-39- میانگین متغیرها و وزن آنها در مدل شکاف معکوس.. 116
جدول 4-40- اولویت­ بندی متغیرها در هر یک از شکاف­های مدل معکوس.. 116
جدول 4-41- نتایج حاصل از شکاف­های معکوس وزن­دار117
جدول 4-42- اولویت­بندی متغیرهای وزن­دار در هر یک از شکاف­های مدل معکوس.. 118
جدول4-43- ماتريس خودتعاملي ساختاري شکاف­های کیفیت خدمات.. 119
جدول 4-44- ماتریس دستیابی اولیه. 120
جدول 4-45- ماتریس دستیابی نهایی پس از سازگاری.. 120
جدول 4-46- سطح اول متغیرها121
جدول 4-47- سطح دوم متغیرها121
جدول 4-48- سطح سوم متغیرها122
جدول 4-49- سطح چهارم متغیرها122
جدول 4-50- سطح پنجم متغیرها122
جدول 4-51- سطح ششم متغیرها123
جدول 4-52- سطح هفتم متغیرها123

فهرست شکل­ها
شکل 1-1- نتایج کیفیت پایین خدمات در زنجیره تأمین.. 4
شکل 2-2- مدل تحلیل شکاف یا مدل پاراسورامان. 20
شکل2-3- مفهوم زنجیره تأمین.. 28
شكل3-1- شكاف مستقيم و معكوس.. 50
شكل3-2- مدل مفهومي شکاف مستقیم. 51
شکل3-3- مدل مفهومي شکاف معکوس.. 52
شکل 4-1- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل مستقیم. 80
شکل 4-2- مقایسه بین متغیرها در شکاف­های مدل معکوس.. 98
شکل 4-3- مدل ترکیبی زنجیره تأمین.. 124


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل پایان نامه بررسی رابطه سرمایه های فکری با کیفیت خدمات ...

... های فکری با کیفیت خدمات در زندانهای ... بررسی رابطه سرمایه ... و لینک ...

پایان نامه بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی …

مقالات مرتبط: پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و تأمین کننده در ...

خرید فایل( پایان نامه بررسی و تدوین سبك معماری …

... ( پایان نامه بررسی و ... عالی پژوهش بررسی رابطه بین ... بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین ...

پایان نامه رضایت شغلی.doc :: دانلود پایان نامه مدیریت

پایان نامه کیفیت خدمات و ... پایان نامه بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین ... بین دیدگاه ...

بانک مقالات و پروژه های فارسی - کیفیت خدمات

... به بررسی و پردازش روابط بین ... برای کیفیت خدمات و آگاهی ...

جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - پایان نامه های …

بررسی کیفیت خدمات دوسویه بین تولیدکننده و ... بررسی و رتبه‌بندي ... کیفیت خدمات ...

مدیریت کیفیت خدمات - aftabir.com

... مدیریت کیفیت خدمات ... بین کالا و خدمت ... بررسی مدلهای احیاء خدمات جهت ...

طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تأمین:تبیین مفهوم کیفیت ...

روابط بین کیفیت خدمات ... به این ترتیب، کیفیت خدمات را در مفهومی جدید و به صورت دوسویه ...

پرسشنامه فرایند تصمیم گیری خرید :: دانلود پایان …

پایان نامه کیفیت خدمات و ... کیفیت خدمات دوسویه بین ... مورد بررسی و آزمون ...

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و

... بین کیفیت خدمات ... بررسی رابطه بین کیفیت ... سود و زیان؛ کیفیت خدمات ...

ماهيت حقوقی مزايدهword