تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران)چکیده
کلمات کلیدی: تعهد، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت ملی.
فهرست مطالب
فصل اول-کلیات تحقیق
شماره صفحه
مقدمه
1
1-1بیان مسئله
2
2-1 اهمیت و ضرورت
4
3-1مدل مفهومی تحقیق
6
4-1 اهداف تحقیق
6
5-1فرضیات تحقیق
7
6- 1ماهيت تحقيق و روش تحليل آماري
7
7-1 جامعه و نمونه آماري و شیوه نمونه گیري
7
8-1 ابزارگردآوري اطلاعات :
8
9-1 ابعادمسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی:
9
10-1 ابعاد تعهد سازمانی
10
11-1 خلاصه فصل
11
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
12
1-2 تعهدسازماني
13
1-1-2اهميت تعهدسازماني
14
2-1-2 مدل سه بخشي تعهدسازماني
15
3-1-2 ابعادتعهدسازماني
17
4-1-2 تعاريفي ديگراز ابعاد تعهدسازماني
19
5-1-2عوامل مؤثر برتعهدسازماني
20
2-2 مفهوم مسئولیت پذیری
41
1-2-2سطوح مسئولیت پذیری
41
2-2-2 انواع و دسته های مسئولیت پذیری
43
3-2-2 تبيين مفهومي مسئوليت اجتماعي شرکت ها
44
4-2-2 مسئوليت اجتماعي شركت درجامعه وكشور
45
5-2-2 سياست گذاري حكومت در ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت ها واثرات آن
46
6-2-2 مسئوليت اجتماعي شرکت ها در ايران و موانع موجود
51
7-2-2 عوامل تأثيرگذار بر تسهيل ترويج مسئوليت اجتماعي شرکت هادرايران
58
8-2-2 گزینه های سياست گذاري عمومي ايران در مسئوليت اجتماعي شرکت ها
60
9-2-2 عواملي كه یک كسب و كار را به سمت CSR سوق می دهند
62
10-2-2 حدومرزمسئولیت ها
64
11-2-2 مدل هایمطرحدرحوزه CSR
67
3-2 افزايش تعهد و مسئوليت پذيري بيشتر كاركنان
71
4-2 تحقیقات انجام شده
72
5-2 خلاصه فصل
74
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه
76
1-3 روش پژوهش
77
2-3 جامعه آماري پژوهش
77
3-3 نمونه آماری
78
4-3 ابزارگردآوري اطلاعات :
79
5-3 روايي وپايايي
84
6-3 آزمون پايايي پژوهش
88
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها :
93
8-3 آمارتوصيفي
93
9-3 آماراستنباطي
93
1-9-3 ضريب همبستگي اسپيرمن
94
2-9-3 مدل رگرسیون
95
3-9-3 آزمون خود همبستگی
96
4-9-3 آزمون نرمال بودن خطاها:
97
10-3 خلاصه فصل
97
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
95
1-4 بررسي توصيفي اطلاعات
96
2-4 آمار استنباطی
100
1-2-4 مراحل عمومي آزمون فرض آماري
100
2-2-4 آزمون فرضیات تحقیق
101
3-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی
102
4-2-4 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون
106
5-2-4 نتایج تحلیل رگرسیون ساده
108
3-4 آزمون فريدمن :
118
4-4 خلاصه فصل
120
فصل پنجم-تحلیل یافته ها و نتیجه گیری
مقدمه:
121
1-5 تحليل نتايج تحقيق
121
2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیات:
122
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول:
122
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:
123
3-2-5نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم:
123
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
124
5-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق:
125
3-5 مقایسه نتیجه تحقیق با دیگر تحقیقات
125
4-5 ساير يافته هاي تحقيق:
126
5-5پیشنهادات کاربردی تحقیق:
127
6-5پيشنهادبراي تحقيقات آتي
128
7-5 خلاصه فصل
129
منابع داخلی
130
منابع خارجی
132
پیوست
138
فهرست شکلها،جداول و نمودارها
شکل(1-1): مدل مفهومی تحقیق
6
شکل(2-1) : مدل سه بخشی تعهد سازمانی
17
شکل (2-2). عوامل سه گانه تأثیر گذار بر تعهد سازمانی
22
شکل(3-2): عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از آن
25
شکل (4-2): پیش شرط های تعهد سازمانی
26
شکل (5-2): دیدگاه های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی
34
جدول(1-2) نتايج و پيامدهاي احتمالي سطوح مختلف تعهد سازماني اثرگذار بر كارمندان
38
جدول(2-2) نتايج مطلوب و نامطلوب تعهد سازماني در سطح فرد، گروه، سازمان
40
شکل(6-2): سطوح مسئولیت پذیری
42
شکل(7-2) انواع مسئولیت پذیری
44
جدول(3-2): اقدامات انجام شده در ایران درارتباط با CSR
52
شکل(8-2)مدل کارولاز مسئولیت اجتماعی شرکتی
67
جدول(1-3): سوالات مربوط به ابعاد مسئولیت اجتماعی
83
جدول(3-2): سوالات مربوط به تعهد سازمانی
86
جدول(3-3): پایایی سوالات پرسشنامه مسئولیت اجتماعی
89
جدول(4-3): پایایی سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی
91
جدول(5-3) :پایایی پرسشنامه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی
92
جدول(1-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب جنسيت
101
نمودار(1-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب جنسيت
101
جدول (2-4): توزيع فراواني كاركنان برحسب ميزان تحصيلات
102
نمودار(2-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب ميزان تحصيلات
102
جدول(3-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سن
103
نمودار(3-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سن
103
جدول(4-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سابقه خدمت
104
نمودار(4-4):توزيع فراواني كاركنان برحسب سابقه خدمت
104
جدول (5-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه1
107
جدول (6-4):نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه2
108
جدول (7-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه3
109
جدول (8-4): نتایج ضریب همبستگی برای فرضیه4
110
جدول(9-4):آزمون كولموگروف- اسميرنوف
112
جدول (10-4): خلاصه مدل
113
جدول (11-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)
114
جدول(12-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده
114
جدول (13-4): خلاصه مدل
115
جدول (14-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)
116
جدول(15-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده
117
جدول (16-4): خلاصه مدل
118
جدول (17-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)
119
جدول(18-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده
119
جدول (19-4): خلاصه مدل
120
جدول (20-4): نتایج تحلیل واریانس (ANOVA)
121
جدول(21-4): نتایج آزمون رگرسیون ساده
122
جدول(22-4):نتایج کلی فرضیات
123
جدول(23-4): نتایج آزمون فریدمن-ابعاد مسئولیت اجتماعی
124
جدول(24-4): نتایج آزمون فریدمن-تعهد سازمانی
124


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت …

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی ...

مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها | مهندسین طرح و سازه …

مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها مولف: حمید مظاهری راد ... نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز ...

میگنا - توانمندسازی کارکنان

چکیده این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نقش شرکت ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (2) - آکا

نقش شرکت ها در توسعه مسئولیت اجتماعی (2) مسئولیت اجتماعی شرکت ها,منابع انسانی ... توسعه فناوری و کسب و کار در دنیای کنونی ...

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و …

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان و راهکارهای توانمندسازی آنان

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایان‌نامه. ردیف. عنوان. 1. بررسی اثرات نگرشهای شغلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ...

system.parsiblog.com - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت استعدادها در سازمان ها

EME - خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (دکتر اقتداری)

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (دکتر اقتداری) نام کامل کتاب: سازمان و مدیریت نویسنده: دکتر اقتداری خلاصه کننده: وحیده میانجی

کیفیت زندگی کاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرایط. کیفیت زندگی کاری در عکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی آنان تبلور می‌یابد، (کامینگر، ۵۲۹: ۱۳۷۵).

کیفیت زندگی کاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرایط. کیفیت زندگی کاری در عکس العمل کارکنان نسبت به رضایت شغلی و سلامت روحی آنان تبلور می ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

احسان : 1390/10/22. درود بر شما دست اندر کاران سایت مدیر. بسیار خوشحالم از اینکه اینگونه به فکر ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با …

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم،کدیران در ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

ميراث فردا » اخلاق در مدیریت گردشگری

نقش اخلاق گردشگری در حفاظت از محیط زیست طبیعی. ثریا لشگری . چکیده. در شروع قرن بیست و یکم ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم ...

Brannen, P., Batstone, E., Fatchett, D., and ... - isihome.ir

... طراح اجتماعی سازمان خود در ... که کارکنان مسئولیت می ... تأثیر خلاقیت بر بهبود ...

مديريت عملكرد و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي …

عنوان مقاله: مديريت عملكرد و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي انساني: نويسنده: سيدي، سيد ...

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله ...

مقالات حوزه بیمه ای تامین اجتماعی | تامین پرس

مقالات تخصص حوزه بیمه ای رفاه و تامین اجتماعی

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً ...

سازمان - profdoc.um.ac.ir

... مسؤولیت اجتماعی بر ... تاثیر جو اخلاقی سازمان بر ... بر تعهد سازمانی کارکنان ...

مقاله : بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان

... به سازمان (اجتماعی ... کارکنان بر تعهد به ... عاطفی کارکنان به سازمان تأثیر ...

تعهد سازمانی رفتار ... - aftabir.com

عوامل موثر بر تعهد ... تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می ... ارزش اجتماعی سازمان ...

مسئولیت پذیری را چگونه می توان در یک سازمان

... از کارکنان یک سازمان می ... اجتماعی و تربیتی مسئولیت ... بر مشکل مسئولیت ...

دانشگاه علامه طباطبایی - مسئولیت اجتماعی مدیران

... و تعهد اجتماعی با مسئولیت ... مسئولیت اجتماعی سازمان ... از تأثیر csr بر وجهه سازمان و ...

تأثیر قضاوت‎های کارکنان دربارۀ برنامه های مرتبط با مسئولیت ...

... پذیری اجتماعی سازمان ... بر تعهد عاطفی و ... قضاوت کارکنان دربارة مسئولیت ...

مقاله بررسی نقش مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی …

... فلسفه وجودی سازمان ... مسؤولیت پذیری اجتماعی از جمله ... نقش مسؤولیت اجتماعی و تعهد ...

برترین فایل پایان نامه تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت ...

گیفت کارت دکتری روانشناسی عمومی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب دانلود سوالات ...

مقاله ها - مسئولیت اجتماعی مدیران

... رهبر فعلي سازمان بر ... ( مسئولیت اجتماعی ... بر منزلت اجتماعی کارکنان در ...

نقش"مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها"در جایگاه بورسی و …

برگزاری اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی ... تاثیر عمده‌ای بر ... از کارکنان سازمان ...

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد

... شرکتی بر روی تعهد ... > تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ... کارکنان (csr) را بر ...

مسئولیت پذیری اجتماعی - abisun.ir

می توان برای تعریف شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی ... و کارکنان ... اجتماعی در سازمان ...

مقالات ISI تعهد سازمانی : 77 مقاله انگلیسی + ترجمه …

تعهد سازمانی عبارت از حالتی است که کارگر سازمان به خصوص ... سرمایه اجتماعی مبتنی بر ...

پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان | آربیتا فایل

پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان ... تعهد کارکنان بر مسئولیت ... تأثیر تعهد کارکنان بر ...