بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان از اهداف سازمان و کارایی آنان در شعب بانک ملی شهرستان ....فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه. 2
1-2) بیان مسئله. 2
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-4) اهداف تحقیق.. 6
1-4-1) اهداف اصلی.. 6
1-4) اهداف فرعی.. 6
1-5) چارچوب نظری.. 7
1-5) پرسش های تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 7
1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-8-1) متغیرهای مستقل.. 8
1_8_2 ) متغیر وابسته. 9
1-8) قلمرو تحقیق 9
1-8-1) قلمرو زمانی.. 9
1-8-2) قلمرو مکانی.. 10
1-8-3) قلمروموضوعی.. 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : مبانی نظری
2-1) سازمان. 13
2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان. 13
2-1-2) انواع سازمان ها: 14
2-1-3) شکل سازمان 71
2-1-4) عوامل مشترک سازمانها 17
2-1-5 ) ویژ گی های مشترک سازمانها18
2-1-6) مراحل چرخه حیات سازمان 19
2-1-7) هدف 21
2-1-7-1) تعاریف ارائه شده هدف 21
2-1-7-2) انواع تقسیم بندی اهداف 22
2-1-7-3) عوامل تاثیرگذار در اجرای اهداف سازمان 24
2-1-7-4) عوامل تقویت کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان 25
2-1-7-5) عوامل تضعیف کننده آگاهی کارکنان از اهداف سازمان. 25
2-1-7-6) مدیریت بر مبنای هدف 26
2-1-7-7) انتخاب افراد مستعد برای انجام کار و آموزش آنها 29
2-1-7-8) ویژگی هدفها: 29
2-1-7-9)نظریه هدفگذاری: 29
2-1-7-10) افزایش انگیزش از طریق هدف گذاری موثر 30
2-1-8) سلسله مراتب هدفهای شخصی و سازمانی 31
2-1-9) تاثیر سیستم مشارکت در تحقق اهداف موسسه. 32
2-1-10) اهداف مشارکت کارکنان 33
2-1-11) فوائد مشارکت کارکنان 34
2-1-12) کارائی: 35
2-1-12-1) تعاریف ارائه شده کارائی 36
2-1-12-2) عوامل موثر در جهت افزایش کارائی کارکنان 37
2-1-12-3) مبانی نظری اندازه گیری کارائی............................................................................................38
2-1-12-4) اندازه گیری کارائی به روش تحلیل پوششی داده ها..............................................................38
2-2) بخش دوم:آشنایی با موسسه بانک ملی 40
2-2-2) تاریخچه آغاز به کار بانک ملی ایران 41
2-2-2) تلفن بانک 42
2-2-3) تلفنبانك غير متمركز 44
2-2-4) اولین دستگاه خوددریافت استان گیلان: 44
2-2-5) شعبه تمام اتوماتيك بانك ملي ايران 45
2-2-6) پايگاه های شبانه روزی خودپرداز 46
2-2-7) اهداف نظام بانکی 47
بخش سوم: پیشینه تحقیق 48
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه. 54
3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 54
3-3) روش تحقیق.. 54
3-4) جامعه و نمونه آماری.. 55
3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات... 57
3-5-1) روایی پرسشنامه. 58
3_5_2) پایایی پرسشنامه. 58
3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1) مقدمه. 62
4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.. 62
4-2-1) جنسیت 63
4-2-2) تحصیلات... 64
4-2-3) سن 65
4-2-4) تعداد پرسنل 66
4-2-5) ....ه تحصیلی.. 67
4-2-6) پست سازمانی.. 68
4-2-7) سابقه خدمت... 69
4-2-8) نوع استخدام 70
4-2-9) وضعیت تاهل.. 71
4-2-10) ارتباط ....ه و شغل 72
4-2-11) آگاهی 73
4-2-12) مشارکت 74
4-2-13) کلاس آموزشی 75
4-2-14) پاداش 76
4-2-15) کارایی 77
4 ـ 3) آزمون فرضيه هاي تحقيق 78
4-3-1) آزمون فرضيه اول 79
4-3-2) آزمون فرضيه دوم. 80
4-3-3)آزمون فرضيه سوم 81
4-3-4) آزمون فرضيه چهارم ....................................................................................................................... 82
4-3-5) آزمون فرضيه پنجم 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه. 85
5-2) نتيجه گيري پژوهش.... 85
5-3) نتایج آمار توصیفی.. 86
5-4) نتایج آماراستنباطی 87
5_5 ) پیشنهادات تحقیق 88
5_6) پیشنهادات آتی تحقیق 89
5_7 ) محدودیت های تحقیق 89
منابع و ماخذ 90
ضمائم 96

فهرست جداول
جدول 3-1) نتایج آلفای کرونباخ 59
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 63
جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات... 64
جدول4-3) جدول فراوانی سن65
جدول4-4) جدول فراوانی تعداد پرسنل.. 66
جدول4-5) جدول فراوانی ....ه تحصیلی.. 67
جدول4-6) جدول فراوانی پست سازمانی.. 68
جدول4-7) جدول فراوانی سابقه خدمت... 69
جدول4-8) جدول فراوانی نوع استخدام70
جدول4-9) جدول فراوانی وضعیت تاهل.. 71
جدول4-10) جدول فراوانی ارتباط ....ه و شغل.. 72
جدول 4-11) جدول توصیفی آگاهی 73
جدول 4-12 )جدول توصیفی مشارکت 74
جدول4-13) جدول توصیفی کلاس آموزشی.. 75
جدول 4-14) جدول توصیفی پاداش... 76
جدول 4-15) جدول توصیفی کارایی.. 77
جدول 4-16) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 78
جدول 4-17) جدول همبستگی میزان پاداش کارکنان و کارایی.. 79
جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.. 80
جدول 4-19) جدول همبستگی میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان. 81
جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان. 82
جدول 4-21) جدول همبستگی میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان. 83

فهرست نمودارها
نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت 63
نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات 64
نمودار 4-3) نمودار ستونی سن.. 65
نمودار 4-4) نمودار ستونی تعداد پرسنل.. 66
نمودار 4-5) نمودار ستونی ....ه تحصیلی.. 67
نمودار 4-6) نمودار ستونی پست سازمانی68
نمودار 4-7) نمودار ستونی سابقه خدمت... 69
نمودار 4-8) نمودار ستونی نوع استخدام70
نمودار 4-9) نمودار ستونی وضعیت تاهل.. 71
نمودار 4-10) نمودار ستونی ارتباط ....ه و شغل.. 72
نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آگاهی.. 73
نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام مشارکت... 74
نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام کلاس آموزشی.. 75
نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام پاداش... 76
نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام کارایی.. 77

فهرست اشکال
شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق7
فهرست فرمول ها
فرمول شماره1................................................................................................................................................56
فرمول شماره 2..........................................................................................................................................................58


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم،کدیران در ...

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

توهم های رایج crm • سیستم مناسب crm،موفقیت فرآیند بازاریابی را تضمین می کند. مدیریت ارتباط با ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

کتاب تفکر و مهارت های آن با رویکرد شناختی نویسنده: ابراهیم برزکار آدرس تهیه کتاب: تهران ...

میگنا - تعامل والدین با مسئولان مدرسه

اختصاصی میگنا چکیده : مقاله حاضر مقاله ای کتابخانه ای است در ابتدا با ارائه تعریفی از ...

میگنا - توانمندسازی کارکنان

چکیده این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به بررسی ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسي نظريه هاي …

بررسي نظريه هاي انگيزش در مديريت رفتار سازماني عبدالرحمن خلفی چكيده: انگيزش از موضوعات و ...

زبان انگلیسی - آشنایی با رویکرد CLT در آموزش زبان …

مقدمه نیاز رو به رشد داشتن مهارت های ارتباطی مناسب در زبان انگلیسی(communication skills) به سبب آنکه ...

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( در

چکیده. آنچه که در این پژوهش گردآوری شده است پژوهشی علمی به منظور بررسی میزان تأثیرات مستقیم ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

شرح وظایف روابط عمومی در یک سازمان - وبلاگ علمی …

شرح وظایف روابط عمومی در یک سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳۸٩/۳/٤ مقدمه‌ یکی‌ از عواملی ...

شرح وظایف روابط عمومی در یک سازمان - وبلاگ علمی …

شرح وظایف روابط عمومی در یک سازمان نویسنده: یوسف زنگانه - ۱۳۸٩/۳/٤ مقدمه‌ یکی‌ از عواملی ...

بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت

انگيزش از موضوعات و مفاهيم اساسي در مديريت سرمايه اي انساني بوده و آثار و نوشته هاي بسياري ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت ...

مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها | مهندسین طرح و سازه …

مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها مولف: حمید مظاهری راد

کارت امتیازی متوازن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جایگاه کارت امتیازی متوازن در برنامه‌ریزی استراتژیک. تا دو دهه قبل برنامه‌ریزی استراتژیک ...

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری،آشپزی و کافی شاپ

با توجه به گستره فعالیت و تنوع در عرصه غذا و نوشیدنی،در هتلها شاخه ای از مدیریت که امروزه در ...

سازمان مردم‌نهاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاریخچه. اگرچه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند، سازمان‌های ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در ...

ردیف. مولفه ها. تاثیرات در دوران اول از ابتدای تمدن تا اوائل قرن 19. تاثیرات در دوران دوم

بیش فعالی(چهارده مقاله ی بررسی ، شناخت و درمان) - …

مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اول ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

سازمان راه کارگر - Rahekaregar

اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان این صدای زندگیست، با همبستگی ...

نمی‌دانم چرا برخی بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند/ …

نمی‌دانم چرا برخی بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند/ بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می ...

مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات

در نیم قرن گذشته، تطابق سریع فناوری اطلاعات با زندگی نوین، محیطی را به وجود آورده که نه تنها ...

moalemranj.blogfa.com - مقاله فارسی با عنوان رابطه …

moalemranj.blogfa.com - مقاله فارسی با عنوان رابطه روان شناسی با برنامه درسی - دلنامه های یک معلم ...

سازمان راه کارگر - Rahekaregar

اعلامیه سازمان راه کارگر در دفاع از مردم اهواز و خوزستان این صدای زندگیست، با همبستگی ...

نمی‌دانم چرا برخی بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند/ …

نمی‌دانم چرا برخی بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند/ بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می ...

مدیریت ریسک های فناوری اطلاعات

در نیم قرن گذشته، تطابق سریع فناوری اطلاعات با زندگی نوین، محیطی را به وجود آورده که نه تنها ...

moalemranj.blogfa.com - مقاله فارسی با عنوان رابطه …

moalemranj.blogfa.com - مقاله فارسی با عنوان رابطه روان شناسی با برنامه درسی - دلنامه های یک معلم ...

صرافی کاسپین : ارز,حواله,سکه,پوند

چهارمین نشست کارگاه دانش افزایی با عنوان استراتژی امام موسی صدر در قبال اسرائیل و تاثیر آن ...

تئوری تکنولوژی تولید در سازمانهای تولیدی - علمی

سازگاری استراتژی،تکنولوژی و ساختار. نقطۀ قوت شرکتهای ژاپنی در این است که آنها توانسته اند ...

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | …

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | کاتالوگ بلکا | نقاشی ساختمان در کرج | نقاشی ...

مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21

بودجه آموزش و پرورش ایران در بخش آموزش و پرورش که در هر کشورى کلید توسعه پایدار و مبناى رشد و ...