مقاله 15 بررسی آلاینده های موجود در هوا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله 15- بررسی آلاینده های موجود در هوافهرست
عنوان صفحه
. 26
X..... 49
مقدمه:
ترکيبات جو
14×6/5 تن مي باشد. به استثناي بخار آب، نسبت اختلاط گازهاي تشکيل دهنده هوا تا ارتفاع 60 کيلومتري نسبتاً ثابت است. حدود 99 درصد حجم هواي زمين را دو گاز ازت و اکسيژن تشکيل مي دهد که ازت با 78 درصد، پيکره اصلي جو زمين است، بعد از آن اکسيژن قرار دارد، و ساير گازها فقط يک درصد را شامل مي شوندو جدول گازهاي تشکيل دهنده جو را در يک هواي خشک (بدون بخار آب و آلاينده ها) به صورتهاي حجمي و جرمي نشان مي دهد که معمولاً تقسيم بندي حجمي آن متداولتر است. اگر سهم بخار آب موجود در جو را نيز در اين تقسيم بندي دخالت دهيم، اين نسبتها ثابت نخواهد بود زيرا دماي طبقات پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع، درصد حجمي بخارآب در جو تغيير خواهد کرد. گرچه وزن مولکولي بخار آب از وزن ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، با اين وجود بخار آب عمده در لايه هاي پايين جو متمرکز مي باشد. بيشترين مقدار بخار آب در لايه مجاور سطح زمين است و با افزايش ارتفاع، به سرعت از ميزان آن کاسته مي شود. وجود بخار آب در نزديکي سطح زمين: اولاً به دليل وجود اقيانوسهاست که منبع اصلي تأمين آن است؛ و ثانياً سرد بودن لايه هاي فوقاني جو که مانع از نفوذ بخار آب مي شوند.
2 است.
ارتفاع و ساختار جو


تأثير فعاليتهاي انسان بر وضعيت جو
آلاينده هاي گازي شکل
2 و بخار آب، جذب کننده اصلي انواع طول موجهاي تابشهاي حرارتي هستند که باعث گرم شدن هوا مي شوند. هر چه ميزان CO2 در جو اضافه شود بر دماي هواي کره زمين افزوده مي گردد. کارشناسان هواشناسي بر اين عقيده اند که اگر افزايش CO2 موجب افزايش دماي هوا مي گردد؛ برعکس، افزايش ذرات معلق در هوا با انعکاس و پراکنده کردن تابش خورشيدي باعث سرد شدن جو مي شوند، و لذا تأثير گاز CO2 از اين طريق خنثي مي گردد.
2 به مقدار بسيار زيادي توسط وسايل نقليه، صنايع و سوختهاي خانگي توليد مي شود، اما تنفس آن مستقيماً بر سلامتي انسان اثر ندارد، و تنها تأثير آن، گرم شدن جو زمين مي باشد. در شکل 2 تغييرات گاز کربنيک هوا از سال 1860 تا 1970 و پيش بيني روند افزايشي آن تا سال 2000 نشان داده شده است.
آئروسلها
كربن منوكسيد carbon MoNoxide
1-2 منابع co
3) عمل مي كند. واكنش هاي عبارتند از:
4+OHèH2O+CH3
4+OèOH+CH3
4 اتمسفري.
3 راديكالي توليد شده بيشتر براي توليد CO نهائي عمل مي كند.
4 هستند و طبق واكنش هاي زيرحاصل مي شوند:
3èO2+O
20èOH+OH
اهميت CO ناشي از فعاليهاي انسان (منابع مصنوعي)
شيمي تشكيل CO
2) توليد مي گردد.
2 و مواد حاوي كربن صورت مي پذيرد.
2به co و o تجزيه مي گردد.
2è2co
2è2co2
2 به اندازه كافي موجود نباشد به صورت محصول نهائي ظاهر خواهد شد. Co همچنين مي تواند در به عنوان محصول نهائي ظاهر گردد. اگر مواد سوختي و هوا به خوبي مخلوط نشده باشند مخلوط ناقص موجب مي گردد كه در مناطقي از اختلاط هوا و مواد سوختي اكسيژن كافي وجود نداشته باشد. رابطه توليد co و وجود اكسيژن در شكل 4 نشان داده شده كه در آن توليد co در سه موتور احتراق داخلي در مقابل نسبت هوا به مواد سوختي ترسيم گرديده است. تاثير كمبود اكسيژن در توليد co كاملا مشهود است.
2+cè2co
2 به oو coمي باشد.
2 به o و coتجزيه خواهد شد و در حرارت 1940 درجه سانتيگراد 5% آن تجزيه مي گردد. اگر يك مخلوط در حال تعادل در حرارت بالا به طور ناگهاني سرد شود، co موجود در مخلوط سرد شده باقي مي ماند.
غلظت و توزيع co:

اثرات co روي انسان:
2Hb اكسي هموگلوبين از ششها به سلولهاي بدن و co2 را از سلولها به ششها مي رساند (به شكل co2Hb) علاوه بر اين هموگلوبين مي تواند تركيبي با co به شكل (coHb) به وجود آورد. هنگامي كه چنين تركيبي ايجاد مي شود قدرت خون جهت انتقال اكسيژن كم مي شود. ميل تركيبي co با هموگلوبين 200 بار بيشتراز o2 است. در نتيجه اگر هر دو امكان وجود داشته باشد coHb بيشتر از Hbo2 تشكيل خواهد شد. اثرات co بر روي سلامتي موجودات عموما از نسبت در صد coHb در خون تعيين مي شود. هنگاميكه غلظت coHb پايين تر از دو درصد باشد اثر چنداني بر روي سلامتي ندارد.
سطح coHb خون 1%
توضيح اثرات
اكسيدهاي نيتروژن
2o نيتريك اكسيد NO نيتروژن دي اكسيد NO2 است.
منابع اكسيدهاي نيتروژن
2O منتشر شده در اتمسفر از يك منبع مصنوعي به وجود مي آيد. عمل تخمير به وسيله باكتريها در خاك به منظور تجزيه تركيبات تشكيل دهنده ازت منبع عمده N2O را تشكيل مي دهد. مكانيسم دقيق شيميائي اين فرآيند هنوز قطعا مشخص نشده است. ولي تاثير زيادي در انتشار سالانه كه 592 ميليون تن N2O برآورد شده است دارد. عمل تخمير باكتريها همچنين مسئول يك توليد تخميني سالانه 430 ميليون تن NO مي باشد. اشعه هاي نوري باعث مي شوند كه ازت و اكسيژن اتمسفر به روشهاي گوناگوني تركيب شوند. NO.N2o,No2 مقدار كلي اكسيدهاي ازت توليد شده ناچيز است. احتراق منبع اصلي توليد مصنوعي اكسيد نيتروژن است در طي احتراق با دماي بالا ازت و اكسيژن هوا واكنش نشان مي دهند كه هم NO و NO2 را تشكيل مي دهند. مقدار نسبي NO و NO2توليد شده به دماي احتراق و به نسبت ازت به اكسيژن موجود بستگي دارد. به هر حال NO2اغلب به كمترين مقدار تشكيل مي شود. بر طبق اصول جهاني فرآيندهاي احتراق 106 ميليون تن در سال اكسيد نيتروژن برآورد شده را كه مانند NO محاسبه گرديده است منتشر مي سازد. اين مقدار در حدود 35 درصد پايين تر از 163 ميليون تن به دست آمده بر اساس NO2 است. غالبا به صورت NO2مورد استفاده قرار مي گيرند زيرا كه NO هنگامي كه در اتمسفر است به NO2­ تبديل مي شود. شكل 5 مقدار نسبي انتشار اكسيد نيتروژن را از منابع مختلف نشان مي دهد. درصدهاي استفاده شده بر اساس حجم كل اكسيدهاي نيتروژن انتشار يافته هستند. بنابر اين 43% NO2­ يعني كه هر 100 حجم از اكسيدهاي نيتروژن توليد شده بر اساس مقياس هاي جهاني 43 حجم از NO2­ را در بر دارند.
اكسيدهاي نيتروژن به عنوان آلوده كنندهها:
2o در اتمسفر معمولا برحسب No2 , NO در نظر گرفته مي شود. دلايل چنين عملي عبارتند از:
2 سمي هستند، در حاليكه N2O چنين نيست.
2 در واكنش هاي فتوشيميائي اتمسفر سهيم هستند وليN2O نيست.
شيمي تشكيل Nox
2ناشي از منابع مصنوعي توسط اكسايش اتمسفري ازت در طي احتراق در دماي بالا توليد مي شوند. ازت و اكسيژن هوا NO را به وجود مي آورند. واكنتش هاي بعدي NO با اكسيژن بيشتر NO2 مي دهد. رابطه هايي كه اين واكنش ها را نشان مي دهند عبارتند از:
2
2+O2è2NO
2 و 3% O2 مي باشد كه مي توانند در دماي مشخص شده به تعادل برسند. اين مخلوط ازت –اكسيژن شرايط واكنش را در فرآيند احتراق آماده مي سازد زيرا عمده اكسيژن موجود در هوا با مواد تحت واكنش احتراق در يكجا قرار مي گيرد.
2 ,N2 بر ميگردد. در هر حال در اغلب وسايل احتراقي بخش عمده اي از انرژي حرارتي توليدات گاز سريعا بكار مفيد بر گردانده مي شوند و گازها سريعا سرد ميگردند. تحت چين شرايطي NO در دماي پايين تر خروجي باقي مي ماند چرا كه فرصت تجزيه شدن را ندارد. واكنش NO با اكسيژن براي تشكيل تحت شرايط احتراق صورت نمي گيرد.
درجه حرارت (سانتيگراد)
غلظت No در معادله ppm
زمان براي تشكيل 500PPM از NO
10-10*1/1
2 را تشكيل دهد. دليل اين موضوع پايداري NO2 در دماهاي بالاست. در دماي 150 درجه سانتيگراد NO2 شروع به تجزيه شدن به NO و O2 و در دماي 600 درجه سانتيگراد به طور كامل تجزيه مي شود. نتيجتا مقدار بسيار كمي NO2 در مخلوط گازي در دماي احتراق يافت مي شود. هنگام ترك منطقه احتراق NO شامل مايعات دفعي در مخلوط شدن با هوا به سرعت سرد مي گردد. هنگامي كه دما به زير 600 درجه سانتيگراد مي رسد NO2 تشكيل مي شود كه مقدارآن بسيار اندك است زيرا كه سرعت واكنش در دماهاي پايين تر خيلي آهسته است. بنابر اين عمده NOX منتشر شده بيشتر به شكل NO است تا 2NO درست مخالف موقعيت اكسيد كربن جائي كه CO2 در بيشترين مقدار توليد مي شود. در حدود 10% از NOX از كارخانجات توليد نيرو و فقط 2 تا 3 درصد NOX از اتومبيل ها به شكل NO توليد مي شوند. جدول زمان مطلوب براي اكسايش NO به NO2 از طريق واكنش 2 در دماي 200 درجه سانتيگراد را نشان مي دهد. زمان براي دست يافتن به تبديلات 25% و 90% داده شده است. به وابستگي سرعت واكنش به غلظت NO توجه كنيد. گرچه غلظت NO ممكن است از 3000PPM بالاتر در منطقه احتراق باشد اين غلظت دراثر رقيق شدن گازهاي احتراقي توسط هوا به سرعت كاهش مي يابد.
چرخه نوري NO2
2 انرژي را به شكل نور ماوراي بنفش از خورشيد جذب مي كند.
2 را به مولكول هاي NO و اتم هاي اكسيژن مي شكند. اكسيژن اتمي توليد شده بسيار فعال است.
2 و O2 بدهد و چرخه كامل مي شود.
2 است واگر براي واكنش دهندگان رقابت كننده در اتمسفر اين چنين نبود، اين چرخه هيچ اثر ويژه اي نداشت.
2 و No تا زماني كه O3 , NO در كميت هاي مساوي تشكيل و نابود شوند تغيير نخواند يافت.
X منتشر مي شوند درگير مي سازد. ئيدروكربن ها طوري با يكديگر واكنش مي دهند كه چرخه نامتعادل مي شوند و تبديل NO به NO2 سريعتر از تفكيك NO2 به O,NO است. اين اثر همچنين منجر به ساخته شدن مواد ديگري كه مجموعا به عنوان اكسيدانها شناخته شده اند مي گردد.
8-3- اثرات NOx بر روي اجسام:
x) و محصولات واكنش آنها (نيترات) را به طور موفقيت آميزي به مشكلات مربوط به رنگهاي نساجي، تارهاي نساجي و آلياژهاي نيكل – برنج مربوط ساخته است. بعضي از رنگهاي نساجي وقتي كه در معرض NOx قرار بگيرند رنگ مي بازند. اين رنگ هاي شامل آنهايي كه در استات ريون، پنبه و ويسكوزريون استفاده مي شوند، مي گردد. مشكل رنگ زدايي پنبه، در نيمه سال 1950 روشن گرديد. هنگامي كه خانم هاي خانه دار از رنگ زدايي پارچه هاي ابريشمي زماني كه آن پارچه ها با خشك كن هاي گازسوز خانگي خشك مي شدند، شكايت كردند. اين رنگ زدايي به اكسيدهاي نيتروژني كه در طي احتراق گاز طبيعي كه براي گرم كردن خشك كن ها استفاده مي شد، مربوط دانسته شد. سطح NOx در چنين خشك کن هايي بين ppm 6/0 تا 2/0 تشخيص داده شد. سطوح بالاي نيترات هاي ذره اي باعث ايجاد عارضه فشردگي در فنرهاي سيمي نيكل – برنجي در دستگاههاي تقويت كننده اي كه توسط شركتهاي تلفن استفاده مي شوند گرديده است. معلوم شد كه غلظت هاي بالاي نيتراتي در گرد و غبار هوائي كه در مجاورت محل هاي ترك برداشته جمع شده، اين عوارض را توليد كردند.
9-3- كنترل آلودگي NOx:
x هستند. اين متغيرها شامل اين موارد مي شوند:
x كافي باشد. براي مثال روشي كه هم اكنون براي استعمال در كنترل NOx در حال پيشرفت است استفاده از ديگ هاي بخار با سوخت نفت مي باشد كه به نظر اميد بخش مي رسد. همين روش وقتي كه براي ديگ هاي بخار با سوخت زغال سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد، نقص هاي زيادي را نشان مي دهد. روش ديگري كه براي رفع NOx از گازهاي دفعي استفاده مي شود، در صورتي كه SO2 نيز وجود داشته باشد عملي است ولي در عدم حضورآن عملي نمي گردد. زغال سنگ در حال سوختن so2 توليد مي كند. در صورتي كه گازوئيل در حال سوختن آن را توليد نمي كند. دو روش عمومي براي كنترل انتشارات NOx وجود دارد:
x توليد شده،
x از گازهاي دفعي قبل از آزادسازي آنها در اتمسفر.
x در گازهاي دفعي به شدت به دماي احتراق و غير قابل دسترسي به اكسيژن در ماكزيمم بستگي دارد. كاهش در هر دو عامل باعث كاهش در سطوح NOx مي گردد، و اين تأثيرات فزاينده هستند. براي كنترل انتشارات NOx از 1975 به بعد اتومبيل هاي متحده با چرخش مجدد گازهاي دفعي (EGR) كامل گرديدند.
x از اتومبيل ها روشي است كه فعالانه تحت بررسي است. رفع NO مستلزم كاهش O2 و N2 است در حالي كه رفع CO و ئيدروكربن ها مستلزم اكسايش CO2 و H2O است. بنابراين يك سيستم كاتاليزور دو گانه لازم است. در سيستم هايي كه هم اكنون تحت مطالعه هستند گازهاي دفعي ابتدا از يك كاتاليزور كاهنده عبور داده مي شوند. جائي كه NO با ئيدروكربنها واكنش نشان مي دهند تا N2 و H2O تشكيل گردند. (هم چنين در اگزوز) مقداري آمونياك (NH3) نيز در اين مرحله از عمل تشكيل مي شود.
2O و CO2 اكسيد مي شوند. مقدار اضافي هوا قبل از مرحله آخر اكسايش باعث مشكلاتي چند مي گردد. زيرا كه هر آمونياك تشكيل شده در مرحله كاهش به وسيله كاتاليزور اكسيدي مجدداً به NO2 اكسيد مي شود. كاتاليزورهاي كاهنده، شامل فلز روتانيم يا نمك هاي مربوطه، تحت بررسي قرار دارند چرا كه آنها NOx را به ميزان بسيار كمي به NH3 تبديل مي كنند. كاتاليزور مسي – نيكلي كه به عنوان كاتاليزورهاي كاهنده موثر شناخته شده اند.
10-3- اندازه گيري NOx
2 از روش كالريمتري استفاده مي شود، (روش رنگ سنجي) گاز NO2 را با محلول اسيدي سولفانيليك اسيد و محلول يك نرمال N– (1- نفتيل) – اتيلن دي آمين هيدروكلريد مخلوط مي كنند. رنگ صورتي توليد مي شود كه داراي جذب ماكزيممي در nm-550 نانومتر است. با استفاده از روش اسپكروسكپي مي توان غلظت گاز NO2 را تعيين نمود. در صورت وجود NO مي توان نمونه را با عبور از محلول اسيدي پرمنگنات و تبديل به NO2 كامل نمود. اين روش نسبتاً ساده مي باشد ولي غلظت گاز NO به دست آمده دقيق نمي باشد. در اين روش گاز ازنNO مي توانند نا مطلوب داشته باشند با اين روش مي توان غلظت گاز NO2 را از ppm5 تا چند ppb (قسمت در بيليون) تعيين نمود.
هيدروكربن ها و اكسيدان هاي فتوشيميايي 1-4- هيدروكربن ها:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آلاینده های موجود در هوا


آلاینده های هوا


آلودگی هوا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاهده مقاله | بررسی روش‌های موجود برای پایداری …

PDF فایل pdf مقاله "بررسی روش‌های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آن‌ها بر ضریب ...

مشاهده مقاله | نانوسامانه‌های پلیمری قالب مولکولی …

PDF فایل pdf مقاله "نانوسامانه‌های پلیمری قالب مولکولی هوشمند و کاربرد آن‌ها در فناوری ...

جو زمین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به پدیدهٔ افزایش میانگین دمای جو در نزدیکی سطح زمین از یک تا دو سدهٔ گذشته گرمایش (گرم ...

وارونگی هوا چیست ؟ - تحقیق مقاله مطلب

وارونگی هوا یا وارونگی گرمایی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی با ...

صفحه نخست- علوم سرا

نمای هر ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و.... { 2000 مقاله کامل به زبان فارسی ...

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی …

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ...

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب. روش­های که می‌تواند جهت تصفیه فاضلاب مد نظر قرار ...

NARGOL - پاورپويت و مقاله

چكيده: نحوه استفاده از امواج اولتراسوند در صنايع غذائي دو گونه است. كاربرد اولتراسوند ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و …

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

NARGOL - پاورپويت و مقاله

چكيده: نحوه استفاده از امواج اولتراسوند در صنايع غذائي دو گونه است. كاربرد اولتراسوند ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و …

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

فقط مقاله - نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق …

فقط مقاله - نقش قبض در انعقاد عقد و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه - تو خشنود باشي و ...

فقط مقاله - داروسازي

داروسازی. در علم پزشکی برای مداوای یک بیمار، روش‌های متعددی از جمله دارو درمانی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مقاله تحت عنوان گازهاي گلخانه‌اي و اثرات آن بر محيط …

وبلاگ گروه آموزشی شیمی استان هرمزگان - مقاله تحت عنوان گازهاي گلخانه‌اي و اثرات آن بر ...

سسیستم های ( HACCP ) در صنایع غذایی - سایت …

سسیستم های ( haccp ) در صنایع غذایی - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب ...

آموزشکده نقشه برداری-دکتر علیرضا قراگوزلو

عضو هیات علمی، استادیار آموزشکده فنی نقشه برداری کشور(وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری)

فناوری نانو در ... - تحقیقات آب

این گزارش مروری بر انواع کاربردهای فناوری‌نانو در تصفیه آب است و برای نشان دادن هر یک ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مقاله

شش گام در فرآيند مديريت ريسك. مديريت ريسك شناسايي؛ ارزيابي و كنترل ريسك‌هاي واقعي ...

پرخاشگري و راه هاي پيشنهادي [آرشيو] - P30World …

پرخاشگري روزنامه همشهري تا عوامل زنتيك. زماني كه در دوران كودكي ياد ميگيريم به خواسته ...

مقالات لاتین یاانگلیسی - بانک مقالات کشاورزی | …

لینک عضویت در کانال تلگرامی ما ضمنا برخی مقالات فقط در کانال ما موجود هستند حتما ...

مفهوم كلی نانو تكنولوژی چيست و چه كاربردي دارد ؟ – …

ساختار و مفاهیم كلی نانو تكنولوژی یكی از پیشوندهای مقیاس اندازه گیری در سیستم si نانو ...