ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve)چکیده:
كليد واژه:عملکرد، آموزش حین کار، کیفیت، پارس خودرو
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه3
1-2 بيان مسأله پژوهش-- 3
1-3 ضرورت انجام پژوهش-- 6
1-4 اهداف پژوهش-- 7
1-4-1 هدف اصلي- 7
1-4-2 اهداف فرعي- 8
1-5 فرضیه های پژوهش-- 8
1-5-1 فرضیه اصلی- 9
1-5-2 فرضیه های فرعی- 9
1-6 تعاريف نظری (مفهومی) و عملياتي واژگان- 10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه14
2-2 بخش اول: ادبيات نظری پژوهش-- 14
2-2-1 مفهوم آموزش-- 14
2-2-2 تعریف آموزش-- 15
2-2-3مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش-- 15
2-2-3-1مدل های ساده و خطی- 15
2-2-3-2مدل (training and development lead body) T.D.L.B- 16
2-2-3-3مدل رویکرد سیستمی به آموزش-- 17
2-2-4 آموزش حین کار18
2-2-4-1 تعاریف آموزش حین کار در ایران- 18
2-2-5 تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت-- 22
2-2-6 آموزش ضمن خدمت-- 22
2-2-6-1 مفهوم آموزش ضمن خدمت-- 22
2-2-6-2 تعاریف آموزش ضمن خدمت-- 23
2-2-6-3 تاریخچه آموزش ضمن خدمت-- 24
2-2-6-4 ماهیت آموزش ضمن خدمت-- 25
2-2-6-5 اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان- 26
2-2-6-6 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت-- 27
2-2-6- 7 ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان- 28
2-2-6-8 مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان- 31
2-2-6-9 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان- 33
2-2-7 عملکرد سازمانی- 34
2-2-7-1 تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی- 34
2-2-8 عوامل مؤثر بر عملکرد فردی- 35
2-2-9 معیارهای ارزشیابی عملکرد35
2-2-9 نظریه های ارزشیابی عملکرد36
2-2-9-1 نظریه اول- 36
2-2-9-2 نظریه دوم37
2-3 بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار 39
2-3-1 تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار39
2-3-1-1 دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران- 39
2-3-1-1-1دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام)39
2-3-1-1-2 دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی)40
2-3-1-2 نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن)41
2-3-2 تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار43
2-3-2-1آموزش حین کار در مالزی- 43
2-3-2-2آموزش حین کار در سنگاپور44
2-3-2-3 آموزش حین کار در هنگ کنگ-- 46
2-3-2-4آموزش حین کار در ژاپن- 46
2-3-3انجمن آموزش شغلی (VTC)47
2-3-4پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی- 47
2-3-5 نقش دولت در آموزش های شغلی- 48
2-3-6 مدل اچیو- 48
2-3-6-1 مراحل تدوین مدل اچیو- 48
2-3-7 مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی- 55
2-3-7-1 مدل هرسی و گلد اسمیت-- 55
2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت-- 56
2-4 بخش سوم: معرفي شركت پارس خودرو56
2-4-1توليدات شركت پارس خودرو از بدو تأسیس-- 57
2-4-2 اهداف استراتژيك شركت پارس خودرو- 57
2-4-3 تولیدات و تحولات شرکت در سال های مختلف-- 58
2-4-4 محصولات فعلی شرکت-- 60
2-4-5 مشخصات سالن رنگ متمركز- 61
2-5 جمعبندی مبانی نظری- 61
2-6 بخش چهارم: پژوهشها و بررسي هاي پيشين- 62
2-6-1 پیشینه پژوهش در ایران- 62
2-6-2 پیشینه پژوهش در خارج- 67
2-6-3 جمع بندی پیشینه پژوهش-- 75
فصلسوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه77
3-2روش پژوهش-- 78
3-3 مدل پژوهش-- 81
3-4 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه82
3-5 ابزار گردآوری داده ها و چگونگی تهیه آن- 84
3-6 روایی ابزار سنجش-- 88
3-7 پایایی ابزار سنجش-- 91
3-8 تحلیل عاملی تأییدی- 94
3-8-1 نرم افزار ليزرل- 96
3-8-2 تجزيه و تحليل عاملي تأييدي- 98
3-8-3 نيکويي برازش مدل- 98
3-9 مدل معادلات ساختاری- 100
3-9-1 شاخص بنتلر- بونت-- 100
3-9-2 شاخص تاکر- لویز- 101
3-9-3 شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب(RMSEA):101
3-9-4 شاخص نیکویی برازش(GFI)101
3-9-5 شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده(RMR):101
3-9-6 روش کمترین مربعات جزئی- 101
3-9-7 آزمون همبستگی- 102
3-9-8 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 103
3-9-9 آزمون فرض ضریب همبستگی- 103
3-10 ملاحظات اخلاقی- 104
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه106
4-2 روش های توصیفی و تحلیل آن- 106
4-2-1 جمعیت شناختی پاسخ دهندگان- 106
4-3 تحلیل پرسش های مربوط به پاسخ دهندگان- 109
4-4 داده های توصیفی پرسشنامه109
4-5 تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده112
4-5-1 آزمون فرض تصادفي بودن نمونه هاي انتخاب شده112
4-6 تأیید ساختارمدل پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي- 113
4-6-1تحلیل استنباطی یافته ها113
4-6-2 مدل معادلات ساختاري- 114
4-7 آزمون نرمال بودن مؤلفه های الگو- 115
4-8 تحلیل عاملی تأییدی- 116
4-8-1 مدل اندازه گیری متغیر ارزیابی عملکرد116
4-8-1-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزیابی عملکرد116
4-8-1-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ارزیابی عملکرد120
4-8-2 مدل اندازه گیری متغیر کیفیت-- 123
4-8-2-1 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر کیفیت-- 123
4-8-2-2 تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر کیفیت-- 126
4-8-3 مدل اندازه گیری متغیر آموزش حین کار128
4-9 مدل سازی معادلات ساختاری- 130
4-9-1 آزمون فرضیه های پژوهش-- 132
4-9-1-1 آزمون فرضیه های اصلی پژوهش-- 132
4-9-1-2 آزمون فرضیه های فرعی پژوهش-- 133
4-10رتبه بندی مؤلفه های پژوهش-- 139
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
5-1 مقدمه141
5-2 خلاصه پژوهش-- 141
5-3 یافته های پژوهش-- 141
5-4 تفسیر فرضیات پژوهش-- 143
5-5 محدودیت های پژوهش-- 153
5-5-1 محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر- 153
5-5-2 محدودیت های در اختیار پژوهشگر- 153
5-6 پیشنهادهای کاربردی- 153
5-7 پیشنهادها برای پژوهش های آتی- 155
پیوست ها (پرسشنامه و خروجی های نرم افزار لیزرل)156
فهرست منابع فارسی و لاتین- 183
چکیده انگلیسی- 188

فهرست اشکال
شکل (2-1) مدل اچیو- 48
شكل (3-1) فرايند انجام پژوهش-- 78
شکل (3-2)مدل مفهومی پژوهش-- 81
شکل 4-1 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد117
شکل 4-2 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر ارزیابی عملکرد در حالت معناداری 119
شکل 4-3 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت استاندارد121
شکل 4-4 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های ارزیابی عملکرد در حالت معناداری 122
شکل 4-5 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت استاندارد123
شکل 4-6 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر کیفیت در حالت معناداری- 125
شکل 4-7 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت استاندارد126
شکل 4-8 مدل همبستگی بین متغیر و مؤلفه های کیفیت در حالت معناداری 127
شکل 4-9 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت استاندارد128
شکل 4-10 مدل همبستگی بین مؤلفه ها و شاخص های متغیر آموزش حین کار در حالت معناداری 129
شکل 4-11 مدل در حالت استاندارد130
شکل 4-12 مدل اعداد معناداري- 131

فهرست جداول
جدول 2-1 تمایز آموزش کارکنان از آموزش و پرورش عمومی- 30
جدول 2-2 نتایج حاصله از پژوهش هاپکینز- 69
جدول 2-3 خلاصه نتایج حاصله از پژوهش در حوزه آموزش حین کار 72
جدول 3-1 تركيب سؤالات پرسشنامه86
جدول 3-2 طیف لیکرت------------------------------------- 88
جدول 3-3 متغیرها، تعداد سؤال ها و ضریب پایانی---------------------- 92
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سن 106
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی 107
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه خدمت 108
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع استخدام 108
جدول 4-5 داده های توصیفی پرسشنامه110
جدول 4-6 خروجي1 آزمون ران- 112
جدول 4-7 خروجي2آزمون ران- 112
جدول 4-8 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش 115
جدول 4-9 میزان برازش مدل- 132
جدول 4-10 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان کیفیت)132
جدول 4-11 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو)133
جدول 4-12 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش نمرات منفی استاندارد خودرو (AVES))134
جدول 4-13 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: کاهش دوباره کاری)134
جدول 4-14 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (در انجام وظایف محوله)135
جدول 4-15 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: توانایی آنان (وضوح نقش برای آنان)135
جدول 4-16 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حمایت سازمانی پرسنل)136
جدول 4-17 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته:انگیزه آنان (در انجام وظایف محوله)137
جدول 4-18 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: میزان بازخور آنان (از خود))137
جدول 4-19 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بازخورد اعتبار در مورد آنان)138
جدول 4-20 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: تناسب محیطی)138
جدول4-21 رتبه بندی مؤلفه های پژوهش-- 139


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf