شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی ....چکیده كليد واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .... ، موانع استقرار
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه :3
1-1 : بيان مسأله. 4
1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6
1-3 : وجوه تمایز پژوهش... 7
1-4 : اهداف پژوهش... 8
1-5 : سوالات پژوهش... 9
1-6 : فرضيه‏ هاي پژوهش... 9
1-7 : دامنه پژوهش... 10
1-7-1 : دامنه زمانی.. 10
1-7-2 : دامنه مکانی.. 10
1-7-3 : دامنه موضوعی.. 10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه :13
2-1 : پیشینه پژوهش در جهان. 14
2-1-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. 14
2-1-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. 22
2-2 : پیشینه پژوهش در ایران. 23
2-2-1 : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. 23
2-2-2 : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. 30
2- 3 : مبانی نظری پژوهش... 31
2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري.. 31
2-3-2 : انواع حسابداری.. 33
2-3-3 : مبناهای حسابداری.. 35
الف – مبنا نقدی 35
ب – مبنا نقدی تعدیل شده37
ج –مبنا تعهدی.. 39
د – مبنا نیمه تعهدی 44
ه -مبنا تعهدی تعدیل شده46
2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش... 52
2-5 : حسابداری کمرال. 57
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه :62
3-1 : نوع پژوهش... 62
3-2 : جامعه پژوهش... 62
3-3 : نمونه پژوهش... 63
3-4 : متغیرهای پژوهش... 63
3-5 : ابزار گردآوری داده ها63
3-6 : روایی و پایایی ابزار. 64
3-7 : روش گردآوری داده ها64
3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :67
4-1 : آمار توصيفي.. 67
4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی.. 67
4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی.. 67
4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت... 68
4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار. 68
4-2 : تحليل داده ها68
4-2-1 : اعتبار داده ها68
4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها69
4-2-2-1 : موانع مدیریتی.. 69
4-2-2-2 : موانع فرآیندی.. 70
4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی.. 71
4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. 73
4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات... 74
4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت... 75
4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. 76
4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه77
4-2-3 : آمار استنباطی.. 78
4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. 78
4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78
4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی.. 79
4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. 79
4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80
4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. 80
4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف... 82
4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت... 82
4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی.. 83
4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی.. 83
فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه :85
5-1 : جمع بندی مطالب... 85
5-2 : بحث و تفسیر یافته ها87
5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول .87
5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم. 88
5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم. 88
5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم. 89
5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم .90
5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم. 91
5-3 : نتيجه گيري.. 92
5-4 : پيشنهادهای پژوهشگر. 92
5-5 : محدودیت های پژوهش... 93
5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي.. 94
فهرست منابع. 95
منابع فارسی.. 100
پیوست ها98

فهرست جداول
جدول2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی. 17
جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی. 19
جدول2-3 : گروه حسابها و حسابهاي کل. 27
جدول2-4 :تأثیر مبانی حسابداری در تحقق اهداف گزارشگری مالی. 48
جدول3-1 : متغیرهای پژوهش.. 63
جدول4-5 : آزمون اعتبار داده هاي بدست آمده69
جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها70
جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها71
جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها73
جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها74
جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها75
جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها76
جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه77
جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها81
جدول4-1 : اطلاعات توصيفي بر حسب مقطع تحصیلی كاركنان. 98
جدول4-2 : اطلاعات توصيفي بر حسب رشته تحصیلی كاركنان. 98
جدول4-3 : اطلاعات توصيفي بر حسب محل خدمت كاركنان. 98
جدول4-4 : اطلاعات توصيفي بر حسب سابقه کار كاركنان. 99


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق - . - حق

University of Sistan & Baluchestan

کسب رتبه اول دوره تحصيلي دکتری مدیریت دولتی گرایش سياستگذاری عمومی

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

الگوریتم های هیوریستیک ; بازاریابی و مدیریت بازار ; حسابداری و حسابرسی ; روش های آماری

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت ...

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع بهترین شغل مهندسی

با سلام این وبلاگ برای آشنایی بیشتر دوستان با رشته مهندسی صنایع و زیر شاخه های آن و ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت فن آوري …

الگوریتم های هیوریستیک ; بازاریابی و مدیریت بازار ; حسابداری و حسابرسی ; روش های آماری

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ...

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

سیر تحول دولت الکترونیک - modiryar.com

سیر تحول دولت الکترونیک سارا طبسی. چکیده: اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - مقالات حسابرسی

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد و عملیاتی. مولف/مترجم: افشین نخبه فلاح موضوع: حسابرسی

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

همایش های تیر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و ...

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع ...

استخدام شرکت نفت در سال 96 | «ای استخدام»

ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های دولتی، خصوصی ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)