تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از سیستم های مهم و پیچیده که تاکنون ساخته شده است، سیستم قدرت می باشد. سیستم الکتریکی قدرت نقش کلیدی در جوامع مدرن بازی می کند. ترانسفورماتور های قدرت

دانلود رایگان
تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتورفهرست مطالب 1- مقدمه

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ترانسفورماتور قدرت


مدل الکتریکی متمرکز


پاسخ فرکانسی


درخت تصمیم


طبقه بندی خطا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های

یکی از سیستم های مهم و پیچیده که تاکنون ساخته شده است، سیستم قدرت می باشد.
سیستم الکتریکی قدرت نقش کلیدی در جوامع مدرن بازی می کند. ترانسفورماتور های
...

تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با ...

26 جولای 2016 ... تشخیص و طبقهبندی عیوب داخلی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور.

تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده ...

8 ژانويه 2017 ... تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور.

تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده ...

14 دسامبر 2016 ... تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتورفهرست ...

پايان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور ...

16 مارس 2016 ... تشخیص و طبقهبندی عیوب داخلی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور.

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒ - SID

... ﺷﺪه وﺧﻄﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ... ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﺎﻳﻘﻲ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋ. ﺼﺒﻲ. -. ﻓﺎزي ... ﻋﻴﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ
داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه. اﺳﺖ ..... اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ ﻛﻪ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻟﮕﻮﻫﺎ،ﻫﻤﭽﻮن.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ...

تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با ...

17 آگوست 2016 ... Google Google تقریباً ۱۰٬۸۰۰ نتیجه (۱٫۰۵ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی
رایانامه کنید پایان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ...

دانلود رایگان پایان نامه تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به ...

تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با
استفاده از شبکه ... تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور ... - دانلود ...

تشخیص وطبقه بندی عیوب درونی ترانسفورماتور ... - سیویلیکا

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله تشخیص وطبقه بندی عیوب درونی ترانسفورماتور ...
منتشر شده در هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در سال
۱۳۹۲ ... ارایه نشده است دراین مقاله ایده تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی
ترانسفورماتور ...

بایگانی‌ها طبقه بندی خطا - ژئو فایل

تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور فهرست مطالب عنوان ...

مقاله تشخیص وطبقه بندی عیوب درونی ترانسفورماتور بااستفاده ...

مقاله تشخیص وطبقه بندی عیوب درونی ترانسفورماتور بااستفاده ازتحلیل پاسخ ...
در هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت (08th Power ...
مقاله ایده تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور بااستفاده ازترکیب
پاسخ ...

تشخیص وطبقه بندی عیوب درونی ترانسفورماتور ... - سیویلیکا

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻋﯿﻮﺏ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ (ﺳﺎﻝ:1392). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ...
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﯿﻮﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ. ﺑﺮﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮔﺮﺍﻓﯿﮑﯽ ... ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺪﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯾﺪﻩ ﺗﺸﺨﯿﺺﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ.
ﻋﯿﻮﺏ ﺩﺍﺧﻠﯽ ...

تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با ...

2 جولای 2016 ... تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از درخت
تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور.

دانلود تحقیق در مورد تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش ...

3 آگوست 2016 ... تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ .... تشخیص و
طبقهبندی عیوب داخلی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از درخت …

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیهٔ ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک ...
هستند به طوری که در برخی ترانسفورماتورهای بزرگ بازده به ۹۹٫۷۵٪ نیز می‌رسد. ....
با توجه به عوامل به وجود آورنده یا محل اتلاف انرژی به این صورت طبقه‌بندی می‌شوند: ...

POWER ENGINEERING - اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب

30 % کل عوامل داخلی نظیر مشخصات فنی ، طراحی و ساخت و حمل و نصب و راه اندازی ... از
طرف دیگر آمار ترانسفورماتور های صدمه دیده نشان می دهد که وجود اشکالات ممکن است ...
بوده و یا انجام بازدیدهای مرتب و دقیق معایب قابل تشخیص و پیشگیری می باشند. ....
بر حسب سیستم خنک کنندگی می توان انواع تانک را بصورت زیر طبقه بندی کرد ...

سیستم های قدرت - ترانس های قدرت

ترانسفورماتورهاي قدرت براي انتقال – توزيع انرژي الكتريكي. .... ولتاژهاي
سوئيچينگ (SIWL) برحسب حداكثر ولتاژ سيستم طبقه بندي بيان نموده است. ... به
ظرفيت نامي ترانس, با تلفات و در نتيجه افزايش درجه حرارت داخلي ترانس همراه است.
... ستاره, مثلث, زيگزاگ مي‌توان به يكديگر اتصال داد كه هر كدام داراي مزايا و معايبي
هستند.

کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت بر ...

راهنماي آزمايش ها و تعمير و نگهداري ترانسفورماتورهاي قدرت عنوان و نام پدیدآور: /
تأليف و ... TK2 1389ر8ر/2551 رده بندی کنگره: .... تحقيق و کنکاش در زمينه آزمايش
های عيب يابی و تعميرات و نگهداری ماشين های ... برای شناسايی و طبقه بندی آسان تر
..... پالريته يك ترانسفورماتور وابسته به نحوه اتصاالت داخلی می باشد و در پالک
نامی.

بسمه تعالی – الکترونیک لیست پایان نامه های رشته: مهندسی برق نشجو ...

تشخیص و تعیین عیوب داخلی. ترانسفورماتورهای قدرت به کمک سیستمهای. بویایی
مصنوعی و .... تشخیص طبقه بندی و مکان یابی تخلیه ی. جزیی. در ترانسفور ...

پایان نامه های رشته برق - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... تجدید آرایش شبکه های توزیع شعاعی به منظور کاهش تلفات و بهبود .... تشخیص و
طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت ...

ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ وﻋﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎﻧﮕﺎري در ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب در ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ cmfd2012-007. 5. ﭘﻮﺳﺘﺮي
... ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻴﻮب ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

20, 513, بررسی و شبیه سازی جریان هجومی در ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز با
.... 87, 580, طبقه بندی پتانسیل های قشر مغز ناشی از انجام حرکت دیدن حرکت و یا ....
149, 642, کنترل فازی-عصبی دور آرام در موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه ای, د. .....
326, 819, تشخیص عیب شکستگی میله های روتور موتور القایی با استفاده از ...

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ از ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻠﻲ ﺑﺎ روش ﺿ

در اﻳﻦ روش ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣـﻲ ﺷـﻮد ... از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژي ﺳﻴﮕﻨﺎل در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي زﻣـﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺴـﻲ. ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ...... ﻋﻴﺐ روش ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش. ﺗﺸﺨﻴﺺ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﭼﻨﺪ
ﻫﺪﻓﻪ.

بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني بر تكنيك بازدارنده ...

تاكنون از تكنيك هاي متفاوتي براي اعمال حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورهاي ... هاي
تشخيص بر اساس شكل موج جريان و حفاظت بازدارنده هارمونيكي [3 و 4] دسته بندي مي
شود. ... جريان هجومي، اشباع ترانسفورماتور و بروز خطاهاي داخلي و خارجي استفاده نمود.
.... با توجه به فاصله زماني وقوع عيب تا تشخيص عيب و صدور فرمان قطع كليد، در ...

تبدیل s - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تشخیص، طبقه‌بندی و تعیین منطقه خطا در رله یکپارچه با استفاده از تبدیل S ...
تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل
S ...

مقاله تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک pdf

فایل ورد مقاله تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک pdf
کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه
...

تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت با الگوریتم تلفیقی گوس ...

واژه های کلیدی : ترانسفورماتورهای قدرت ، گازهای محلول در روغن (DGA) ، تشخیص ... در
یادگیری از نمونه ها، توانایی تشخیص الگو (pattern - recognitnion) و طبقه بندی ...

پايش وضعيت : تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفور ماتور قدرت

30 آگوست 2008 ... پايش وضعيت : تشخيص خطاهاي داخلي ترانسفور ماتور قدرت ... بخش دوم از مقاله اي
است كه در دومين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي ... مثل نيروگاهها و
پالايشگاهها، به خطاهاي داخلي ترانسفورماتورهاي قدرت اشاره داشت ... در صورتي كه
ميزان گازها غيرنرمال تشخيص داده شود، كارشناس مربوطه با طبقه بندي گازها در ...

بررسی، تشخیص و دسته بندی عیوب پمپ های سانتریفیوژ

26 جولای 2015 ... بررسی، تشخیص و دسته بندی عیوب پمپ های سانتریفیوژ. اکبر جعفری ، فرامرز ...
تشخیص مشکل لقی داخلی بیرینگ با استفاده از ترموگرافی · کاربرد آنالیز ...
کاربرد اندازه گیری ارتعاشات در عیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت.

ﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿ ( ﮔ D

روﻏﻦ؛ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﺧﻄﺎي داﺧﻠﯽ. ﭼﮑﯿﺪه. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﻞ ﺷﺪه در روﻏﻦ ﯾﮑﯽ از روش. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺎزﻫﺎي ... ﯾﮏ روش ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ در
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در روﻏﻦ. (. Dissolved .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﯿﻮب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در.
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر در ...

ترانسفورماتورهای سه فاز - ResearchGate

ساختمان ظاهری و داخلی ترانسفورمرهای سه فاز تا 20 KV را توضیح دهد. طرز کار
ترانسفورمر سه فاز را توضیح دهد. اتصال ستاره در سیم پیچ های ترانسفورماتور را
با ...

اختراع جدیدی برای عیب یابی و تشخیص جابجایی شعاعی ترانس فشار ...

31 آگوست 2016 ... این طرح به صورت ثبت اختراع با طبقه بندی بین المللی H03B;G01B ... یکی از
عیوب ترانسفورماتورهای قدرت، جابجایی شعاعی سیم پیچ های آن است ...

2ــ ترانسفورماتورهای سه فاز

ساختمان ظاهری و داخلی ترانسفورمرهای سه فاز تا 20 KV را توضیح دهد. طرز کار
ترانسفورمر سه فاز را توضیح دهد. اتصال ستاره در سیم پیچ های ترانسفورماتور را
با ...

للبیت | مقاله تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور با استفاده از ...

مقاله تشخيص عيب داخلي ترانسفورماتور با استفاده از تبديل موجک pdf دارای 17
صفحه ... قابلیت اطمینان ترانسفورماتور های توزیع و تاثیر وجود هارمونیک بر آن ......
آشنا شدیم عبارتست از : ۱- ثبت فعالیت‌های مالی ۲- طبقه بندی اقلام ثبت شده ۳-
خلاصه ...

ترانسفورماتور - research-paper.ir

تعیین محل نصب مناسب آنتن بر روی ترانسفورماتور جهت تشخیص جابجایی محوری ...
مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک
تست .... طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت
... بررسی دلایل بروز عیب ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع شهر تهران
بر ...

مهندسی برق - ترانسفورماتور قدرت

مهندسی برق - ترانسفورماتور قدرت - مهندسی برق شبکه های انتقال وتوزیع. ... مختلف
هر یک بنحوی رانسفورماتورها را تقسیم بندی کرده و تعاریفی برای درج بندی آنها
ارائه داده اند. ..... تشخيص عيب و توصيه راه حل در ترانسفورماتور ها. .... اينكه قادر به
تحمل خلاء كامل هستند، تحمل اضافه فشار داخلي معادل با اختلاف ارتفاع پايين ترين
سطح ...

ترانسفورماتورهای برق قدرت - صفحه 7 - سایت نواندیشان

سيم پيچ ثالثيه به علت تأمين مصرف داخلي سيستم و يا به علت مسائل فني مورد
استفاده قرار مي گيرد. .... شكل 1-5 دياگرام ساعت جهت تشخيص گروه برداري .... عيوب
الكتريكي مانند اتصال حلقه ها به هم، و همچنين تخليه جزئي موجب تجزيه روغن و متصاعد
شدن گازهاي آن مي .... 2-2 طبقه بندي آزمون هاي ترانسفورماتورهاي قدرت

مقالات - صفحه نخست

واژه هاى کلیدى: ترانسفورماتورهای قدرت، آنالیز پاسخ فرکانسی، مدل مشروح، مدل موج
..... توانایی ها و کارایی روش مذکور در تشخیص برخی عیوب و صدمات متداول در
ترانسفورماتورها، ... ارائه یک روش هوشمند برای شناسایی و طبقه بندی وقایع کیفیت
توان، زهرا مروج، .... همچنین این رله از حساسیت کافی هنگام بروز خطاهای داخلی برخوردار
است.

خطای دور به دور ترانسفورماتور - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

شبیه سازی و شناسایی خطای سیم بندی ترانسفورماتور سه فاز توزیع ... کوتاه داخلی
و پیاده¬سازی یک مجموعه تست عملی که شامل ترانسفورمر و مبدل¬های ... در این مقاله،
محدوده نقاط کار مجاز برای موتور معیوب،به پایدار و گذرا طبقه بندی ... تشخیص
ارتباط گازهای موجود در روغن ترانسفورماتور و عیوب ترانسفورماتورهای قدرت به
صورت هوشمند.

2 2 اﺟﺰاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮوز ﻋﯿﺐ - pupul.ir

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ در زﻣﯿﻨـﻪ. ﺗﻌﻤﯿﺮ و
ﻧﮕﻬﺪاري، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻧﺤﻮه و دﻗﺖ در ... ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺐ و دﻗﯿﻖ، ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ. و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان. اﻧﻮاع ﺗﺎﻧﮏ را ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﮐﺮد. : -1. ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺎ ورق ﺳﺎده. : اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮏ از
ورق ...

وبلاگ تخصصی شبکه های انتقال و توزیع - ترانسفورماتورهاي قدرت

21 آوريل 2011 ... ... درباره ترانسفورماتورهای شرکت OTDS عیب یابی ترانس بوسیله آناليز گازهاي
حل ... البته ترانسفورماتورهاي قدرت نيز به سه دسته تقسيم بندي مي شوند . .....
تعويض روغن ترانسفورماتور در موقعي صورت مي گيرد كه تشخيص داده شود . ..... اين
ترانسفورماتور ، وظيفه تامين انرژي مصرف داخلي نيروگاه را براي مواقع راه ...

ترومای سیستم ادراری تناسلی - European Association of Urology

طبقه بندی هــای متعددی برای توضیح شــدت و ویژگی های ... راه هوایی، کنترل خونریزی
خارجی و احیای شوک است. در بسیاری .... ترومای کلیوی را تشــخیص دهــد و درجه بندی
کنند. .... بیشتر مطالعات رویکرد ترانس پریتونئال را برای جراحی پیشنهاد.

سیستم تشخیص در متلب - خانه متلب

5 ا کتبر 2016 ... سیستم تشخیص در متلبReviewed by انجام پروژه پایان نامه کارشناسی ...
بکارگیری روش شناسائی سیستم بصورت آنالیز هم شکلی برای تشخیص و دسته
بندی سیگنال ECG ... تشخیص و تعیین عیوب داخلی ترانسفورماتورهای قدرت به
کمک .... طبقه بندی Classification Classifier k-Means کامینز کیمینز میانگین ...

گروه فنی مهندسی برق قدرت - رله ها و انواع دسته بندی رله ها

گروه فنی مهندسی برق قدرت - رله ها و انواع دسته بندی رله ها - مدارات و مقالات رشته برق
... حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله ...
الف – تأثیرات داخلی تأثیرات داخلی كه باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا ...
و توزیع می شود عبارتند از :فاسد شدن قسمتهای عایق در یك مولد ، ترانسفورماتور ...

روش های آنالیز گازهای نامحلول در روغن ترانس (DGA) | پارسی برق - وب ...

15 آگوست 2016 ... بطور کلی مزایای تشخیص خطا در سیستمهای دینامیکی به شرح زیر است: ... در
نیروگاههای تولید برق و پستهای فشارقوی ترانسفورماتورهای قدرت از ... را می توان به
دو دسته عیوب الکتریکی و اشکالات حرارتی تقسیم نمود. عیوب ... خطاهای داخلی
ترانسفورماتور باعث تجزیه روغن و عایق سلولزی ... جمع بندی و نتیجه گیری.

نصب و سیم کشی آیفونهای صوتی تابا « VAVA GROUP

17 مه 2013 ... در ایران میتوان آیفونهای صوتی را بر دو طبقه دسته بندی کرد ... از مکانی که ترانس
قرار دارد هم ۴ رشته سیم به پنل دم درب باید وارد شود و نیز از پنل هم ۲ رشته سیم ...
گوشی های داخل واحد تابا دارای ۶ پیچ هستند که با نامهای A و B و C و D و E و F نامگذاری
شده اند ... ایرادات یا مکانیکی هستند یا بر اثر عیب سیم کشی و قطعی.

اموزش پیشرفته ضد انفجار - وب سایت رسمی ضد انفجار

22 ژوئن 2014 ... (توجه شود که از سال 1997 به بعد استانداردهای IEC با شماره های پنج رقمی و با .... اولین
قدم در جهت تشخیص فضاها و طبقه بندی آنها به ZONE های مختلف، شناسایی ..... ج- درجه
حرارت سطوح خارجی بدنه دستگاه هنگام بهره برداری کمتر از درجه حرارتی ..... بروز عیب
و در نتیجه ایجاد جرقه و تولید حرارت نامطلوب نیز کمتر شده است.

فایل - سازمان ملی استاندارد

تعییــن خلــوص روغن هــای تهیه شــــده بــه روش پــرس ســـــرد بــا اســتفاده از. 26.
اســیدهای چــرب ... )داخلـی 2335( تلفـن: 02632806031-8 02632803867 ....
تشـــخیص ها و تضمیـــن امنیـــت و پایـــداری تأمیـــن غـــذا و ..... شـده و انـواع روغـن
تفالـه زیتـون طبقـه بنـدی می شـود. .... مقدار اسـیدهای چرب ترانس بر اسـاس اسـتاندارد
در روغن زیتون.

عیب نداره که تـــنـــهـــایـــی | عبارت جستجو شده | خبرها

ترجمه مقاله مفاهیم اساسی و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن. عنوان انگلیسی ...
آگهی های مرتبط با فروش تجهیزات تعمیر و تعمیرات خودرو، دیاگ و عيب یاب و ... در
این بخش .... مقاله تشخیص عیب داخلی ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل موجک pdf
.

تشخیص خطای اتصال کوتاه و عیب یابی مشکلات داخلی ترانس با ...

8 آگوست 2016 ... تشخیص خطای اتصال کوتاه و عیب یابی مشکلات داخلی ترانس با استفاده ... بازدید :
- بار دسته بندی : الگوریتم های تکاملی, انفیس یا فازی عصبی, ...

در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت روﺷﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺨﻠﯿ

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﺴﺘﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺴﺘﻬﺎي ﻫﺠﻮﻣﯽ ... در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي آﺷﮑﺎر ﺳﺎزي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﯽ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ.

اطلاعات عمومی در مورد الكتروموتور - شرکت آبیاران

در این نوع موتورها میدان الکتریکی روتور به وسیله یک منبع خارجی تامین می‌شود. ...
در هنگام کار، موتور القایی شبیه یک ترانسفورماتور عمل می‌کند که استاتور .....
موتور در محیطهای مختلف کاری در چهار کلاس A , B , F , H طبقه بندی نموده است : ..... رفع
عيب 6- درصورتي که کنتاکت هاي کليد در حالتي که موتور خاموش بوده وصل نشده
باشد.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه ... - Nasir-Institute

... ترانسفورماتور; ارائه ی یک الگوریتم جدید تشخیص حفره پوششی درشبکه های ...
نویز سنسور با استفاده از تبدیل H موجک SVD/PCA و طبقه بندی کننده SVM ....
سازی; تحلیل و بررسی تشخیص عیب شکستگی میله روتور موتور القایی با
استفاده از ... تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با
استفاده از ...

8 . 2-بررسي روش DGA

انواع خطاهاي داخلي ترانسفورماتور و روش هاي جلوگيري از آنها ... بدون بروز عيب به كار
خود ادامه دهد تا عمر عايق بندي آنها كاسته شده و ترانسفورماتور .... استانـدارد IEC 76-5 (
توانايـي تحمل اتصال كوتاه ها) ترانسفورماتورها را به سه دسته، طبقه بندي مي كند.

برق قدرت - ترانسفورماتور

مشخصات فنی ترانسفورماتور ترانسفورماتورهاي توزيع سه فاز ، از 25 تا 2000 kVA
.... آن از رطوبت است ، بسنجيم بلكه اين امر عيوب عايق و عايقكاري را نيز آشكار مي كند
. ... الف – هدف : عايق بندي داخلي سيم پيچهاي ترانسفورماتور ( عايق بين حلقه ها و لايه
... لذا براي اندازه گيري تلفات هسته و جريان بي باري هسته و تشخيص صحيح بودن ...

علل وعوامل مختلفي مي توانند ترانسفورماتور هاي قدرت را تهديد | سایت ...

11 دسامبر 2010 ... علل وعوامل مختلفی می توانند ترانسفورماتور های قدرت را تهدید ... همچنین عیوب
ایزولاسیون داخلی ناشی از عیوب با عوامل قبل از قوس به صورت ... وموجب آسیب جدی ویا
سوختن آن می شود می توان بصورت زیر تقسیم بندی می شوند : ... خیلی خوبه لطفا از
ابزار های جدید تشخیص خطای داخلی ترانس هم مقاله بگذارید با تشکر.

پایان نامه عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

بررسی و ارزیابی وضعیت داخلی ترانسفورماتور در حین انجام وظیفه ... ۵-۵) بازنمائی
و نتیجه گیری عیب های نامعلوم از یک سری داده۱۲۴ .... (DGA) امکان پیش بینی و
تشخیص عیبهای نظیر تخلیه جزئی (کرونا)، عیوب ناشی از حرارتهای بالا و .... طبقه
بندی (Power factor) در داخل سیم پیچی ها عبارتند از: ۵/۰%< خشک، ۵/۱%< متوسط و ۵/
۱%> ...

انواع رله برای ترانس - برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات ...

این رله نیز در حفاظت ترانس های روغنی بکار برده می شود در این رله نیز از حرکت ... در
مورد ترانس از قبیل ضریب قدرت سیم بندی ترانس سال ساخت کشور سازنده ولتاژ
وجریان نامی و. ... جهت تامین مصرف داخلی پست در زمانی كه پست بی برق شده باشد .....
عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از : ... طبقه
بندی.

آموزش و پژوهش علوم صنعت برق - ترانسفورماتورها

در این رله ها این عیب وجود داشته که اگر چه فشار متعادل میگشته اما بدلیل وجود منفذ ...
عملکرد رله فشاری میتواند در اثر اتصالی داخلی سیم پیچ های ترانس و یا بوجود آمدن هر
... که حتی رله هایی چون دیفرانسیل یا جریان اضافی قادر به تشخیص آن نمی باشند .

طرح های برون دانشگاهی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

3, بررسی اثر تغییرات حرارتی فضای داخلی سیلندر در موتورهای احتراقی, مهدی
نجفیان ... 31, بررسی و طبقه بندی نحوه بیان در زبان اشاره فارسی و تشکیل یک
پایگاه .... 100, تشخیص عیب ترانسفورماتورهای قدرت با بکارگیری منطق فازی در
تحلیل ...

تشخیص امضا | بفرما!

15 آگوست 2016 ... دسته بندی: عمومی» سایر فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد ... ترجمه
مقاله تشخیص خطاهای داخلی در ترانسفورماتورها با استفاده از ناظرهای .... ترجمه مقاله
تشخیص عیب روتور ما شین های القایی تحت شرایط متغیر با ... تشخیص و طبقه
بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک 2016-04-09

بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) + بیماری های روانپزشکی + ...

بخش چهارم آیین نامه معافیت پزشکی: بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب (نورولوژي) ... ب)
در موارد خفيف ( زماني كه بر اساس طبقه بندي بين المللي ( صفر تا پنج) در حد 4 ....
نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم. .... در
مورد سابقه 1-3 بار بستري در بيمارستان رواني و تشخيص بايپولار ...

يخچال و فريزر| فروشگاه اینترنتی دیجی کالا

طبقه بندي رنگي. نمایش همه. سفيد چرمي; چرمي; ساده; سيلور; استيل; تيتانيوم. حالت
نمایش. فقط نمایش کالاهای موجود. مرتب سازی براساس. پر بازدیدترین, جدیدترین ...

برق قدرت - روغن ترانسفورماتور

حفاظتی برای هسته ، سیم پیچ ، روغن و سایر متعلقات داخلی باشد . - دارای استقامت ...
ساختمان آن در برابر نشت روغن و یا نفوذ هوا كاملاً آب بندی باشد . - سطوح كافی برای ...
روغن ترانسفورماتورهای قدرت نقش بسیار مهمی در عملکرد ترانسفورماتورها دارند. نقش
عایق کنندگی، خنک کنندگی و تشخیص عیب از جمله مهمترین وظایف روغن می باشند.

Ferdowsi University of Mashhad - Javad SADEH - Dr. Javad SADEH ...

... ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبران شده با STATCOM , هفتمین ...
طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت , بیست
... پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ...

ساختمان ترانسفورماتور با شکل توضیحی - برق. قدرت. کنترل ...

ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسایل حفاظتی و عایق بندی و
امكانات موجود ، كار .... خازنهای اصلاح ضریب توان نسبت به هارمونیك ها حساس اند و
بیشتر عیوب خازنهای قدرت ، عیوبی با طبیعت زیر را نشان می دهند : .... دستگاه های
كلیدزنی با تقلیل دهنده های داخلی برای تقلیل امواج كلید زنی برای خازن های قدرت. .....
طبقه بندی.

سیستم های روشنایی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر، ﭘﺲ از زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺧﺮوج اﻓﺮاد از ﻣﺤﻞ، ﭼﺮاغ. ﻫـﺎ ﺑـﻪ ... ﺳﺎﺧﺖ،.
ﻻﻣﭗ. ﻫﺎي. روﺷﻨﺎﻳﻲ. را ﻣﻲ. ﺗﻮان. ﺑﻪ. ﻫﺸﺖ. ﮔﺮوه. اﺻـﻠﻲ. ﺗﻘﺴـﻴﻢ. ﺑﻨـﺪي ﻛـﺮد . درﺟـﺪول زﻳـﺮ .... داﺧﻠﻲ. ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻗﻠﺰي ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ. ﻫﺎي ﻣﻴﺨﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻻﻣـﭗ ..... ﻋﻴﺐ. ﻣﺰﻳﺖ.
ﻛﺎرﺑﺮد. ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻢ ﺑﺎزده، ﻋﻤﺮ ﻛﻢ، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر. ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس .... ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﻴ.

319 گ ك - satkab

ترانسفورماتورهای با عایق روغن همیشه در معرض خطر آتش سوزی. قرار دارند، چه در
نتیجه خطای داخلی و چه از طریق آتش سوزی. بیرونی. ... عملكردهای اتوماسیون اولویت
بندی شده اند. مكانیزمهای ..... نقشهای جدید CC های در حال ظهور را طبقه. بندی .... مهندسین
مسئول تشخیص ترانسفورماتورهای پستها .... بسیاری از آتش سوزیها در اثر وقوع
عیب در.

بــــــرق

2-توقف اضافی تجهیزات در صورت ایجاد یک عیب در یک دستگاه. ... ماشین های مفصل
بندی شده مثل ربات ها و ماشین های هماهنگ شده با هم مانند مراکز ماشین .... آزمايش اتصال
كوتاه ترانسفورماتورهاي تك فاز اتصال كوتاه دو ترمينال خروجي ...... تشخيص بروز هر
گونه اتصالي در محفظة داخلي ترانسفورماتور و قطع سريع برق ورودي به آن مي باشد .

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... ۸.۱ تایمرهای آنالوگ; ۸.۲ عیب یابی بمب های لوله ای; ۸.۳ بمب های بیولوژیکی .... این
موضوع به منظور تشخیص این مساله که هیچ تیم تعقیب کننده ای بر فرد دوم .... را تنها
با مالیدن گریس بر جداره های داخلی [درپوش] بر انتهای دیگر لوله جا بزنید. .... این اندازه
برای محافظت از داده های طبقه بندی شده« فوق سری» کافی است و تا ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4003 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی
.... ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
... 4150 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به .... (
ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)

رشته برق و مهندسی پزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه ارشد مهندسی برق: آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک ...... پايان‌نامه
برق قدرت:تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از
...

کنفرانس های برگزار شده - انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

11, cpP8T10, آنالیز ارتعاشات لینک خارجی زنجیر غلتکی با روش المان محدود و پیش
بینی ترک .... 21, cpP61T10, شناسایی و طبقه بندی علل رایج خرابی در پرس های
هیدرولیکی به منظور حذف یا ...... تشخیص عیوب ترانسفورماتور توسط شبکه عصبی.

اصول خشک کردن ترانسفورماتورهای قدرت - آزمون تاپ

2 روز پیش ... روغن ترانسفورماتورهای قدرت نقش بسیار مهمی در عملکرد ... روغن و افزایش اسیدیته،
باعث خوردگی کاغذ و اجزای داخلی ترانسفورماتور می شود.

مبدل قدرت دز - معرفی اجزای ترانسفورماتور

ساختن ترانسفورماتورهای بزرگ و متوسط به دلیل مسایل حفاظتی و عایق بندی و .....
این نشان دهنده ها ، از نوع عقربه ای بوده و برای تشخیص درجه حرارت گرمترین نقطه سیم
... جهت محافظت از عیوب داخلی و از دست رفتن روغن آنها ، با رله بوخهولتز حفاظت کرد .

درخواست مقاله اي در حد 10 صفحه ولي مفيد در مورد ترانسفورماتور ...

20 مه 2010 ... ابتدا ترانسفورماتورهای قدرت را تعریف نموده و سپس در توضیح قسمتهای مختلف ...
تشخیص داده شود خاموشی در پی دارد و در اخر نمونه ای از اشکالات به وجود امده در ترانسهای
.... کلیه ترانسفورماتور های مصرف داخلی دارای دو سیم پیچ (فشار قوی و فشار ضعیف
) ... ساختمان آن در برابر نشت روغن و یا نفوذ هوا كاملاً آب بندی باشد .

ليست دوره هاي مهندسي و نت - map-adib.ir

آشنايي با طراحي روشنايي (داخلي). اصول انتخاب و ... موتورهاي القايي (مباني، حفاظت،
سرويس و نگهداري و عيب يابي ). نظام كنترل ... تشخيص وضعيت ترانسفورماتور به
وسيله گاز كروماتوگرافى. تعمير و ... شناسايي و طبقه بندي مواد مصرفي در جوشكاري.

دوره آموزشی ترانسفورماتورهای قدرت - iranelectrical engineering group

27 ژانويه 2015 ... Search Search. Home » دسته‌بندی نشده » دوره آموزشی ترانسفورماتورهای قدرت ...
آنالیز گازی های محلول در روغن برای تشخیص عیب(DGA ) تستهای کنترل کیفی
روغن ... زون بندی ناحیه عیب بازدیدهای داخلی ترانس. مدرس:آقای مهندس مهدی ...

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ..... نحوه تشخیص خطای داخلی
ترانس از جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت و شبیه سازی آن ...

ترانسفورماتور چیست؟(بخش اول) » .:: دانشجویان مهندسی برق الکترونیک

دقت داشته باشید که در یک ترانسفورماتور بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه هیچ ... در
عمل ، خنک شدن سیم ها از طریق سطح خارجی آنها صورت می گیرد . ... البته چگالی جریان
مجاز سیم ها به نحوه عایق بندی و روش خنک کنندگی ترانسفورماتور نیز مربوط می شود .
.... همچنین از دیگر عیوب ترانس ، اتصال کوتاه شدن یکی از سیم پیچ ها با بدنه و یا ...