مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با - دانلود رایگاندانلود رایگان دو عامل عملکرد ترانسفورماتور را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از آن¬ها لحظه¬ای است اختلاف پتانسیل با بستن کلید اعمال می شود. بسته به لحظه بستن کلید، عامل تاثی

دانلود رایگان
مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید word ­های مبنی بر ولتاژ القایی. 31
­های مبنی بر سیگنال شار. 34
­های توان تفاضلی. 40
­های مبنی بر اندوکتانس نشتی. 45
­های مبتنی بر ریخت شناسی. 51
­های مورد استفاده جهت مقایسه. 97
فهرست جدول­ها
عنوان...................................... صفحه

عنوان...................................... صفحه
فهرست شکل­ها
عنوان...................................... صفحه
3118
m -∆i با احتصاب هیسترزیس(الف:کار عادی و جریان خطا ب:جریان هجومی). 35
عنوان...................................... صفحه
عنوان...................................... صفحه
عنوان...................................... صفحه
مقدمه و بیان مساله 1-1 مقدمه r را سبب می­شود و باید در حل معادله λ1 درنظرگرفته شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ترانسفورماتور قدرت


حفاظت دیفرانسیل


جریان هجومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عم ...

26 جولای 2016 ... عنوان :مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه
یک روش جدید. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود.

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ...

10 ژانويه 2017 ... مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش
جدید word. فهرست عنوان…. صفحه فصل اول: مقدمه و بیان ...

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از ... - ژئو فایل

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش
جدید word. فهرست عنوان…. صفحه فصل اول: مقدمه و بیان مساله.. ۱ ۱-۱ مقدمه.

مقاله مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور ...

مقاله مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ های
مختلف, در نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق (19th International Power System ...

مقاله تشخیص جریان هجومی و روش‌های حذف آن - تحقیق و پروژه و پایان نامه ...

عملکرد مناسب این الگوریتم با شبیه سازی حالت های مختلف خطا و کلیدزنی در ... ۶٫
مقایسه روش ANFIS و NN در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ های مختلف
۵۰

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ از ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻠﻲ ﺑﺎ روش ﺿ

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ ... ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ از ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻄﺎي داﺧﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗـﺪرت در زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از .... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ روش ﻫﺎي
.

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:مقایسه ...

15 مارس 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش
قدرت با عنوان :مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با ...

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با

مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش
جدید word های مبنی بر ولتاژ القایی. 31 های مبنی بر سیگنال شار. 34 های توان ...

مقاله تشخیص جریان هجومی و روش‌های حذف آن - دنلود مقاله و پروژه و پایان ...

۶٫ مقایسه روش ANFIS و NN در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ های ...
حالت های مختلف جریان خطا نیز با درنظر گرفتن عوامل اصلی مؤثر روی مشخصه های این
...

بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني بر تكنيك بازدارنده ...

اساس حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور بر مقايسه جريان هاي اوليه و ثانويه بر حسب
... تكنيك هاي مختلف حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتورها عمدتا به دو نوع روشهاي عمل
كننده ... در روش تشخيص بر اساس شكل موج جريان تعيين حالت خطا و تشخيص آن از
هجوم ... در روش حفاظت بازدارنده هارمونيكي ، از ماهيت جريان هجومي كه حاوي هارمونيك هاي ...

پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc ...

13 دسامبر 2016 ... پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc ... در دو حالت
اتصال كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است . ... فصل
پنجم : تاثیر عوامل مختلف بر هارمونیک دوم جریان هجومی. ۵-۱-مطالعه ...

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ...

ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ. :ي. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ، ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ و ﺷﺎر. ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻤﻴـﺰ
ﺟﺮﻳـﺎن ﻫـﺎي ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑـﺎ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ... ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ. ] 1[. روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﻪ. دو
ﮔـﺮوه ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. : ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ از ﻧـﺮخ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ .... ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت - دانلود ...

13 سپتامبر 2016 ... مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت ... ترانسفورماتور در تپ
های مختلف ۵۰ مقاله تشخیص جریان هجومی و روش‌های حذف آن - تحقیق ... در این مطالعه،
روش جدیدی به منظور تخمین مولفه های هارمونیکی جریان با استفاده از .

پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc ...

3 دسامبر 2016 ... پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc ... اتصال
كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است .

SID.ir | تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ... پس
انتشار که يکي از رايج ترين روشهاي آموزش شبکه هاي عصبي است، مقايسه شده اند.

دانلود مقاله تشخیص جریان هجومی و روش‌های حذف آن در فایل ورد (word ...

13 آگوست 2016 ... 6 مقایسه روش ANFIS و NN در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ های ...
شبیه سازی حالت های مختلف جریان هجومی با تغییر پارامترهای اصلی ...

2 ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺠﻮﻣﻲ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺭﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺩﻳﺴﺘﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﭘﺴﺖ. ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻣﺪﺍﺭﺍﺕ ... ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻫﺠﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ... ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻚ ﺩﻭﻡ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ..... ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﻴﻚ ﻭ ﻣﺪﺕ.

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. —. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎل. Tufs-Kumaresan. ،. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ،
ﺣﻔﺎﻇﺖ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ .1. ﻣﻘﺪ. ﻣﻪ. ﻳﻜﻲ ... ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ دوم ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣ. ﻲ. ﺑﻪ ﻣﺆﻟّﻔ. ﺔ. اﺻﻠ. ﻲ. در. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺆﻟّﻔ. ﺔ. ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ دوم ﺑﻪ ﻣﺆﻟّﻔ. ﺔ. اﺻﻠ. ﻲ ... دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮ از روش. ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ.
روش. ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ. -.
ﺳﺎز.

تمایز بین جریان هجومی و خطای داخلی ترانسفورماتور با استفاده از ...

تمایز بین جریان هجومی و خطای داخلی ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل Wavelet ...
الگوریتم خوشه بندی k-means به منظور کاهش حجم داده های آموزش، بهبود آموزش و همچنین
... می‌توان حالت خطا را از حالت عادی در یک چهارم سیکل و به طور کاملاً دقیق تشخیص داد.
... ارزیابی این روش با استفاده از شبیه سازی حالتهای مختلف خطای داخل و خارج ناحیه ...

جریان هجومی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جریان هجومی به جریان مصرفی بار الکتریکی در لحظهٔ اتصال بار به منبع تغذیه ...
مقدار این جریان در وسایل مختلف متفاوت است به طوری که در یک ترانسفورماتور با
هستهٔ آهنی .... حفاظتی ترانس باید روشی برای تشخیص این دو جریان از یکدیگر
اندیشیده شود. ... معمولاً یکسوسازها دارای روش‌های راه‌اندازی نرم هستند که مانع جریان
هجومی بالا در ...

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

16, 509, تشخیص کلام با استفاده از تکنیک های بینایی, د. ... جریان هجومی در
ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز با استفاده از روش ماتریس های عملیاتی و ... 41,
534, طراحی یک جمع کننده کامل 8بیتی با استفاده از تکنیک های مختلف به منظور ....
کننده الکتریکی جریانی قابل حمل و مقایسه آن با سیستمهای ولتاژ در انقباض
عضلات فلج, د.

تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از شبکه های عصبی

عنوان, تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از شبکه های عصبی ... در این
مقاله مدل ترانسفورماتورهای مختلف از لحاظ سطح ولتاژ و تعداد فاز ( تک فاز – سه ...
فوریه سریع و فیلتر دیجیتال در تشخیص جریان هجومی مقایسه ای بین روشهای فوق ...

مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت

27 مه 2015 ... مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت ... الكترومكانيكي در دو
حالت اتصال كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است . ....
فصل پنجم : تاثیر عوامل مختلف بر هارمونیک دوم جریان هجومی .

پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc

2 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله و پایان نامه های تخصصی مهندسی برق - - دانلود مقاله و پایان نامه های ... صفحه
اول آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما قالب وبلاگ RSS 2.0 ... برچسب ها: پروژه
مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc، ... و ارزیابی خطاهای
مختلف بر روی ترمینال موتور القایی در حالت عملکرد موازی. doc.

بررسی یک نمونه واقعی عملکرد غلط رله دیفرانسیل در شرایط جریان هجومی

در رﻟﻪ ﻫﺎي دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ دوم ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ اﺻﻠﯽ ،. ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و از ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻟﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮاردي از ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻏﻠﻂ رﻟﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ.

ﺧﻄﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت ﺺ روش ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴ ﺗﺮاﻧﺴﻔ - متلب سایت

اي، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﻮﻣﻲ. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫ. ﻤﻴ. ﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮا. ﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت، ﻃﺮح. ﻫﺎي. ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـ. ﻲ
... روش ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺲ ورودي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
..... ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪوﻛﺘﺎﻧﺴﻲ، ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار. آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ. 0.1. ﺗﺎ. 0.25. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ.

بررسی تأثیر جریان هجومی بر سیستم حفاظت دیفرانسیل - پایانامه های ...

به همین دلیل مطالعات زیادی جهت ارائه روش های تشخیص جریان هجومی از جریان خطای
داخلی ... به ایجاد مؤلفه های فرکانسی متغیر با زمان، در سطوح فرکانسی مختلف می شود
.

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ...

در این پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc پرداخته
است. ... سازي شده و نيروهاي الكترومكانيكي در دو حالت اتصال كوتاه و جريان هجومي با
استفاده از روش اجز اء ... فصل پنجم : تاثیر عوامل مختلف بر هارمونیک دوم جریان هجومی.

پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های ... - نبض صدا

13 دسامبر 2016 ... پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc ... در دو حالت
اتصال كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است . ... فصل
پنجم : تاثیر عوامل مختلف بر هارمونیک دوم جریان هجومی. 5-1-مطالعه ...

ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ...

دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ. و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ... ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ
... ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . روﺷﻬﺎی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ. روش. ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺟﺮﯾﺎن و ...
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ... ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ روش ﺑﺎزدارﻧﺪه.

تشخیص خطا - خانه متلب

17 سپتامبر 2016 ... تعیین اولویت های تشخیص خطا در ژنراتورها با استفاده از روش A.G.P.1 ... تشخیص
جریان هجومی ازخطا درترانسفورماتور قدرت با استفاده ازروش مقایسه ای ... بررسی
رویکردهای مختلف تشخیص و شناسایی خطای ماشین سوزن قطار زمانی، با ...

اشباع ترانسفورماتور جریان - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

ارائه یک روش پیشنهادی برای تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان ... در این پایان
نامه تاثیر جریان هجومی مغناطیسی،جریان هجومی همراه، اشباع گذرای ترانسفورماتور ...
قدرت در سیستم های حفاظتی از نقطه نظرات مختلف با یکدیگر مقایسه شده ونقاط قوت
...

بررسی تأثیر جریان هجومی بر سیستم حفاظت دیفرانسیل ...

تمایز بین جریان هجومی و خطای داخلی ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل Wavelet و
الگوریتم HMM ... این مشخصه جدید در شرایط مختلف خطا رفتارهای مختلفی از خود
نشان می‌دهد. ... به همین دلیل مطالعات زیادی جهت ارائه روش های تشخیص جریان هجومی از
جریان خطای داخلی در ترانسفورماتور ... در این روش تابع معیار مقایسه دو احتمال
میباشد.

روش های شناسایی وقوع جزیره ای شدن Islanding و راههای مقابله با آن+دانلود

جهت جلوگیری از اضافه ولتاژ ناشی از جریان هجومی باید قبل از عملکرد ریکلوزرها
منابع .... در این روش تغییر فرکانس دو مکان مختلف از شبکه با هم مقایسه می شوند .

پایان نامه های دانلودی رشته برق– قسمت دوم | مرجع دانلود پایان نامه با ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مقایسه
روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید.

سری کامل مقالات مربوط به مهندسی برق • مقالات تخصصی برق و ...

مقاله ای با عنوان مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی
... مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه ... آنالیز گازهای
حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت ...
حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل
شده

دانلود مجموعه مقالات دانشگاهی مهندسی برق [بایگانی] - انجمن علمي ...

مقاله ای با عنوان مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی
... مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه ... آنالیز گازهای
حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت ...
حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل
شده

پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی برق

12 جولای 2015 ... در آینده می توان این الگوریتم را با روش های بهینه سازیی که توانایی ... بررسی عکس
العمل پلی اتیلن در شرایط آزمایشگاهی و در دماهای مختلف، زمانی که ... می‌توان از مدارهای
مقایسه کننده ساده‌تر با توان مصرفی کمتر و دقت ..... طبیعی است که حفاظت
دیفرانسیل ترانسفورماتور باید این نوع جریان هجومی را تشخیص داده و از ...

مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ ...

1 آگوست 2016 ... مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ های مختلف +
کاربرد بررسی در با نرم افزار مطلب matlab متلب حل مساله مدل ...

چکیده: پروژه مربوطه تحت عنوان مقایسه روشهای تشخیص جریان هجومی ...

مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت ... مورد پرداخت و سپس
با استفاده از روش های مختلف همچون حفاظت رله های دیفرانسیل و حفاظت سوئیچینگ ...

روش جدید تشخیص جریان خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتور ...

>br< با استفاده از الگوریتم پیشنهادی می توان جریان خطا را از جریان هجومی در مدت زمان
... تشخیص خطا و همچنین تعداد کم الگو های مورد نیاز برای آموزش سیستم فازی است .
با شبیه سازی حالتهای مختلف و کلیدزنی بر روی ترانسفورماتور قدرت عملکرد ...

بررسی هارمونیک های شبکه قدرت و روش های شناسایی آن | هزار و یک دانشجو

مسئله روش هاي شناسايي منابع توليد هارمونيك از ديرباز هميشه به عنوان يك دل مشـغولي
... اعوجاجات هارمونيكي به صورت جريان هاي هارمونيكي توسط بارهاي غيرخطي به بقيه
شبكه ... شبكه ، به صورت اعوجاجات ولتاژ هارمونيكي به تجهيزات مختلف اعمـال مـيشود.
.... در سيستمهاي قدرت در مقايسه با انـدازهگيري هاي فركانس پايه خيلي محدود است.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4070 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک .....
4226 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل ...
4257 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه ... - Nasir-Institute

آشکارساز GLR اهداف متحرک با سرعت و ضرایب پراکندگی نامعلوم در رادارهای OFDM
.... الکتریکی مختلف برای پانل خورشیدی سیلیکانی; بررسی مقایسه ای روشهای ....
تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از ...

پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc

4 دسامبر 2016 ... پروژه مقایسه روش های تشخیص جریان هجومی ترانس فورمر های قدرت. doc نوع ... اتصال
كوتاه و جريان هجومي با استفاده از روش اجز اء محدود محاسبه گرديده است . ... های کاهش
جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت فصل پنجم : تاثیر عوامل مختلف ...

دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 9thSASTech - موسسه آموزش عالی خاوران

8, ELE/15237, ندا باباپور، جواد جاویدان, طراحی یک تقویت‌کننده توان کلاس F با
بازده ... یک روش تشخیص و تعیین دقیق محدوده تومور مغزی با استفاده از هیستوگرام
رنگ در ... روشی برای شناسایی وکاهش جریان هجومی ازخطا،براساس فرکانس لحظه ای
سیگنال ... مقایسه تاثیر UPFCو STATCOM بر روی پارامتر های مختلف سیستم و
مطالعات ...

حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت به روش منطق فازی

پدیده هایی نظیر جریان هجومی ترانسفورماتور، اضافه تحریک، اشباع یکی از CT ...
روشهای متعددی جهت فازی کردن سیگنالها با استفاده از مقادیر محاسبه شده فوق وجود دارد
. ... در ادامه قوانین مختلف حفاظت دیفرانسیل و تنظیمهای فازی آنها مورد بررسی قرار می
گیرد. .... امکان تشخیص خطاهای با امپدانس زیاد که جریان تفاضلی آنها قابل مقایسه با
...

MA thesis - دانشگاه شاهد

7, 847514004, علي, عاشوري, الكترونيك, دوستاري, تاييد هويت با استفاده از ....
ساجدي, تشخيص آسيب در لوله هاي صنعتي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير ...
غزنوي, طراحي مقايسه گرهاي آنالوگ با استفاده از روشgm/Id با تاكيد بركاهش مصرف
توان ..... متدكنترل جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حين كليدزني و ساخت مدار
تست آن.

پرسش و پاسخ های مهندسی برق قدرت - موتورهاي‌ الکتريکي

آموزشی برق ساختمان درجه یک آموزش کامل تابلوهای برق فيلم آموزش فارسي نرم افزار
... اگر قدرت موتور 15کیلووات با جریان نامی 29 آمپر،ضریب توان 0.89 و راندمان 0.87
.... مختلف موتور سه فاز 3 کیلو وات با استفاده از VFD متوجه شدیم در فرکانس های
خیلی ... هر تضعيف شديدي در ميدان منجر به ايجاد جريان هجومي خطرناكي مي‌شود لذا
تضعيف ...

دانلود مقاله مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ...

دانلود مقاله مقایسه روش NN , ANFIS در تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور در تپ
های مختلف. سال انتشار: ۱۳۸۳. محل انتشار: نوزدهمین ... جریان هجومی به خوبی تفکیک
نماید. در تمام این موارد این روش با روش شبکه های عصبی NNمورد مقایسه قرار می گیرد.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - مکاریتم

25 مه 2015 ... تعيين و مقايسه ي روشهاي انتقال اطلاعات بين پستهاي فشار قوي با در نظر گرفتن
..... تدوين نرم افزار محاسبه توزيع ولتاژ ضربه در نقاط مختلف ترانسفورماتور 83. ....
جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و الگوریتم تشخیص جریان خطا

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻧﺲ، ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﺧﺎ - دانشگاه یزد

ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ، از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ و ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎ، از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ...
ﻫﺎي ﮔﺬراي. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻧﺲ، ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺧﺎزﻧﯽ، ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺎر و ﺧﻄﺎي اﺗﺼﺎل. ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﻔﺎز، دوﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ، ... ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ اول ﺟﺮﯾﺎن. ﻫﺎي ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺣﺎﻟﺖ.
ﻫﺎي .... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ ﺗﺮاﻧﺲ، ﮐﻠﯿﺪ زﻧﯽ ﺧﺎزﻧﯽ، ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺑﺎر، اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.

Download مجموعه مقالات دانشگاهی مهندسی برق شماره 1 free ebook ...

مقاله ای با عنوان مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و بررسی
... مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه ... آنالیز گازهای
حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت ...
حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ کنترل
شده

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

5, تخمین روندیابی سیل بااستفاده از شبكه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روش ....
هوشمند با نقاط اتصال چندگانه به شبكه‌های مختلف با استفاده از روش‌های تركیبی
غیرفعال، .... 105, تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با در
نظر ...

مهر ۱۳۹۴ - مهندسی برق

دانلود پروژه جریان هجومی در ترانس های قدرت و روش های کاهش آن ... در این پست مقاله ای
برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطا آماده شده است. ... و روش پس انتشار که یکی از
رایج ترین روشهای آموزش شبکه های عصبی است، مقایسه شده اند. ... در این استاندارد
حدهای مجاز جریان های هارمونیکی هر مشترک در سطوح ولتاژ مختلف با توجه سطح اتصال ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب - پروژه متلب

12 مه 2015 ... مقایسه روش های مختلف برای طراحی تثبیت کننده توان سیستم ... شرایط پرش – فاز(
افت ولتاژ فاز) در مبدل ها: بزرگترین جریان های هجومی. محيط هوشمند فراگير. یک
سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر داده KDD-99 با استفاده از انتخاب ...

سال 1393 - دانشکده مهندسی

طراحي و برآورد قيمت توليد برق با استفاده از پانل هاي خورشيدي براي يک ساختمان در
حد 25A - 5.5kw. سعيد جليل ... جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و الگوریتم
تشخیص جریان خطا. دكتر مظلومي ... بررسي و مقايسه روشهاي فشرده سازي تصاوير
ديجيتال .... بررسي رفتار ترانسفورماتور moving coil & voltage regalator در
بارهاي مختلف.

تخصصی برق قدرت - انواع رله ها و کاربرد آنها

اصولاً برای تشخيص و در نتيجه حفاظت از سيستم در مقابل خطای اتصال كوتاه از رله
... قسمت معيوب را ازمدارخارج می كند (صدور فرمان تريپ به قسمت های مختلف قدرت). ....
از آنجا كه جريان هاي دو طرف ترانس توسط رله ديفرانسيل با هم مقايسه مي شوند بايد ...
برای جلوگیری از عملکرد رله دیفرانسیل در برابر جریان هجومی دو روش زیر وجود دارد:.

انجام پروژه الکترونیک - شرکت کاوش مدار تهران - 09196600349 - انجام ...

7 ژانويه 2017 ... مشاوره و انجام پروژه های الکترونیک و الکترونیک صنعتی در رابطه با .... تغذیه
تثبیت شده با کنترل جریان ۰_۰۰۲-۳ دوگانه تنظیم منبع تغذیه ...... مقايسه روشهای
مختلف تشخيص و طبقه بندی عيوب بر روي پارچه های حلقوی گردباف ... مقاله ای با
عنوان محدود کردن جریان هجومی ترانسفورماتور به وسیله کنترل سوئیچینگ

آموزش عملی برنامه نویسی با متلب MATLAB TRAINING

شبیه سازی سیستم انتقال HVDC در سیمولینک متلب همراه با روش کنترل سیستم ...
تشخیص دود در تصویر با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ..... مهمترين اين
عوامل عبارتند از : جريان هجومي، اشباع شدن ترانسفورماتور قدرت […] ..... در علوم
مختلف پزشکی و مهندسی پزشکی دارد در این پروژه هر تصویری را می توان با کیفیت
نوردهی ...

پایان نامه - مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت الکترونیک

نيروگاه تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از روش مدل ديناميكي
فازي ... مقايسه و ارزيابي استراتژيك جذابيت تكنولوژي هاي ميكروتوربين و ديزلي
در ايران ... تمييز بين جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت و جريان هاي خطا در حفاظت ...
بررسي اثر شرايط مختلف عايقي بر الگوهايφ − q در تخليه جزئي كابلهاي فشار قوي

ترانسفورماتور - research-paper.ir

شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده ، سیم
پیچی ... ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای مختلف و اجرای طرح نهایی کاهش نویز صوتی
... تشخیص جریان هجومی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با روش مبنی بر
...

ليست پروژه هاي رشته برق- كنترل - الكتروفورس

تشخيص و كنترا نشتي گازهاي مختلف ... تشخيص و كنترل نشتي گازهاي مختلف ...
تلفات و روشهای کاهش آن در شبکه های انتقال و توزیع - پایان نامه با فرمت WORD –
80 ... صفحه مقايسه كارآيي الگوريتم هاي عددي در حل معادلات پخش بار - پایان نامه با ....
خطا تابع همبستگي ترانسفورماتور قدرت، حفاظت ديفرانسيل، جريان هجومي، تبديل
...

دانلود همه چی - کتاب های مهندسی برق

11 ژوئن 2012 ... 3-توابع عیب یاب داخلی سیستم PLC ، تشخیص و عیب‌یابی سیستم را ... سیستم
های مخلوط کننده ، دستگاه های ترکیب کننده مواد با نسبت های مختلف .... مقاله ای با
عنوان محدود کردن جریان هجومی ترانسفورماتور به وسیله کنترل ... مقاله ای با عنوان
بررسی و مقایسه روشهای افزایش محدوده قفل شدن در DLL های نوع آنالوگ

بانک مقالات مهندسی برق - مقالات کنفرانس های مهندسی برق ایران (ICEE)

جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود
مي آيد. ... در ترانسفورماتور را تشخيص مي دهد جريان هجومي را در نظر نگيرد همواره
بلافاصله بعد از ... بهتر است خطاي گشتاور به فواصل مختلف تقسيم شده و ولتاژهاي
كنترل ... رله ديستانس بررسي و عملكرد آن در مقايسه با روش هاي ديگر ارزيابي شده
است .

چاپ - دانشگاه تهران

تحلیل عملکرد محدودکننده های جریان خطا با هسته قابل اشباع به همراه مدلسازی ...
تعیین وضعیت کلید های قدرت با روش تشخیص مبتنی بر مدل، محمد رضا نیلچی، .....
"مدلسازی 3 بعدی میدان و پتانسیل الکتریکی در شرایط مختلف آلودگی بر مقره های
پلیمری. ... جهت کلیدزنی بانک خازنی در شبکه توزیع جهت کاهش جریان هجومی در هنگام
وصل.

بهره برداری از سیستم های قدرت - حفاظت الکتریکی(قسمت اول )

274 C.T.هاي حفاظتي و C.T.هاي اندازه‌گيري چه تفاوت اصولي با هم دارند؟
ترانسفورماتور جريان ، مدا ثانويه رااز مدار اوليه(كه داراي ولتاژ و جريان بالا است)
ايزوله مي .... بنابراين در طراحي C.V.T براي سطح ولتاژهاي مختلف ، فقط مقدار C1
تغيير مي كند و ... ضمناً با نصب رله بر سر راه نوترال ، مي توان اتصالي هاي فاز با
زمين را تشخيص داد و بر ...

پایان نامه کارشناسی مهندسی برق- قدرت عنوان : جریان هجومی در ...

سپس به تشخیص دادن جریان های هجومی از جریان های خطا در سیستم های قدرت که از
مسائل مهمی ... روش ارائه شده در آن را با استفاده از بررسی دو مقاله دیگر ،با نرم افزار
شبیه سازی نموده ... اما تلفات سیم‌پیچ در جریان هجومی در مقایسه با این تلفات در حالت
بی‌باری معمولی و ... انجام سمینار دانشجویان فوق لیسانس گرایش های مختلف با قیمت
مناسب.

موضوعات پیشنهادی دپارتمان مهندسی برق - موسسه علمی پژوهشی نصیر

آشکارساز GLR اهداف متحرک با سرعت و ضرایب پراکندگی نامعلوم در رادارهای OFDM
.... الکتریکی مختلف برای پانل خورشیدی سیلیکانی; بررسی مقایسه ای روشهای ....
تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از ...

روشهای مختلف تشخيص اتصال دو فاز داخلي - سیم پاور

خانه » آکادمی سیم پاور » حفاظت ژنراتور » روشهای مختلف تشخیص اتصال دو فاز
داخلی ... لذا معمولاً رله دیفرانسیل را طوری تنظیم میکنند که اگر تفاوت جریان برابر
با ...

آشنایی با 12 عضو خانواده مشهورترین سلاح هجومی جهان +عکس - مشرق

کسی به درستی نمی داند دقیقا چند قبضه از این سلاح مشهور و مدل های زیر مجموعه آن
تولید ... در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله بر علیه کشور ما نیز این سلاح در دست هر دو
طرف ... یک سلاح هجومی با خشاب 30 تیری که توسط میخائیل کلاشینکوف طراحی و
ساخته شد. ..... و پییشرفته تر و دقیق تر و ماژولاره و روش میشه چیزای مختلف زیادی
نصب کرد.

Abdolreza Sheikholeslami

5- بررسی کیفیت توان فشار ضعیف و روشهای بهبود آن، همکار اصلی، سازمان مدیریت
و .... و مقايسه عملکرد کنترل کننده هاي مختلف، بيست و يکمين کنفرانس بين المللي
... 37- تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفوماتورهاي قدرت با استفاده از هم ...

گزارش کلی کنفرانس

اﯾﻦ روش. ﻫﺎ اﻣﮑﺎن. آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ. ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺼﺎن روش. ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺪل. ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪه
... ﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮم در اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻧﺮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ..... اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮدﮐﺎر ..... ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﺧﻄﺎ از
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ .... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪل. ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ csc15-03900332. 18
:10.

مهندسی برق - دانلود مقالات رشته برق 6

2- مقاله ای با عنوان مقایسه کیفی سیستم های قدرت سنتی و تجدید ساختار شده و
بررسی انگیزه های ... 14- مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار
بهینه ... 23- آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ...
25- حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از تئوری سوئیچینگ
کنترل شده

دانلود تحقیق در مورد تشخيص نوع عيب ترانسفور ماتورهاي قدرت به روش ...

3 آگوست 2016 ... دانلود مقاله تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ
فرکانسی ... استفاده روش مذکور با محدودیتها و مشکلا تی روبرو می باشد که تشخیص
انواع عیوب مختلف را … .... حذف جریان هجومی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از
تئوری ... مقایسه مدل مشروح و مدل موج عبوری در بدست آوردن پاسخ فرکانسی …

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻟﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ي ﭘﺴﺖ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ داراي ...

ﺟﺮﯾﺎن راه. اﻧﺪازي ﺑﺎر ﺳﺮد. 7. 5 -5-1. روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر ﺳﺮد. 8. 5 -6. اﻣﭙﺪاﻧﺲ
درﺻﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. 8 .... زﻣﺎن. در اﯾﻦ روش رﻟﻪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻫﺮ رﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ از رﻟﻪ .... ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮﻣﯽ (. Inrush. ) ...... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش. -. ﻫﺎي زﯾﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ.

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق :: موسسه انجام پایان ...

تعیین و مقایسه ی روشهای انتقال اطلاعات بین پستهای فشار قوی با در نظر گرفتن
..... آشنایی با ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز و شبیه سازی آزمایش های مختلف آنها
... نحوه تشخیص خطای داخلی ترانس از جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت و شبیه
...

Resume (CV) of MR. Professor Seyed Hossein Hosseinian

2, آشکارسازی اشباع درترانسفورماتور جریان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
بهینه ... 36, تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتورازجریان خطابااستفاده ازتکنیک
wavelet ... 54, شبیه سازی و مقایسه روش های میرا نمودن اثرات اضافه ولتاژ کلیدزنی
خلأ ... مولد ولتاژ با شکل موج دلخواه و کاربرد آن جهت بررسی اثر فلیکر در لامپ های
مختلف ...

دانلود مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق (psc2011) - سایت ...

با توجه به اینکه تعداد مقالات بالاست لینک دانلود تمام این مقالات رو به مرور ... به
منظور کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور; تشخیص میزان تغییر شکل شعاعی ... و
مقایسه روش های شبیه سازی عددی اتصالات پیچ در شاسی توربین های بادی .... روش‌های
مختلف کنترل سیستم تغذیه مبتنی بر یکسوسازهای دیودی و مبدل‌های ...

تازه های دنیای مهندسی برق - فشارقوی - عملکرد رله ها

به طور كلی دستگاههای محافظت بر مینای برقراری جریان، ناتعادلی جریان، ولتاژ
برابر قدری ... چنانچه سیستم از حالت عادی خارج شود رله‌ها وضعیت جدید را تشخیص داده
و با بستن ... در این مقاله روشی برای حذف اثر جریان هجومی در عملکرد غلط رله
دیفراسیل ارائه می گردد . ... طرح هاي مختلف از نحوه نصب برقگير با يكديگر مقايسه
گرديده اند.