پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه استفاده از افزاره‌های سیلیکونی در همه‌ی جنبه‌های زندگی ما مشهود است به طوری‌که گفته می‌شود در "عصر سیلیکون" قرار داریم

دانلود رایگان
پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی WORDفهرست مطالب
عنوان
صفحه
شکل 1-1 شبکه لانه زنبوری و ساختار باندی انرژی برای گرافن [5].3
شکل 1-2 (الف)ساختار دیود نوری GL-GNR-GL ، (ب) دیاگرام انرژی آن تحت ولتاژ بایاس V [9].6
شکل 1-3 (الف) ساختار باندی گرافن (ب) توزیع نیمه متعادل حامل های برانگیخته شده (ج) پراکندگی حامل- حامل (د) پراکندگی حامل-فونون [12].7
شکل 2- 1 ساختار آشکارساز نوری با گرافن چندلایه (الف) نواحی p و n که به صورت شیمایی ناخالص شده اند. (ب) پیوند p-i-n به صورت الکتریکی القا شده است [41].16
شکل 2- 2 ساختار دیود نوری p-i-n با نانوروبان گرافن (الف) نواحی p و n به صورت الکتریکی القا شده اند. (ب) نواحی p و n به صورت شیمیایی ناخالص شده اند [43].17
شکل 2-3 دیاگرام باندی فونون در گرافن و برهم کنش فونون های نوری و حامل ها به وسیله ی انتقالات بین دره ای، درون دره ای، بین باندی و درون باندی [7].19
شکل 2-4 دینامیک آسایش و بازترکیب حامل ها در گرافن پمپ شده به صورت نوری در دمای اتاق [7].19
شکل 2-5وابستگی زمانی (الف) دمای حامل ها و (ب) انرژی شبه فرمی با شدت پالس های متفاوت [31].21
شکل 2-6(الف) ناحیه بریلویین اولیه. (ب) شبکه گرافن [10].23
شکل 2-7پراکندگی بین باندی درون دره ای و بین دره ای توسط فونون های نوری در گرافن [10].23
شکل 3-1 چینش الکترون ها و تنیدگی آن ها در (الف) عنصر کربن و (ب) گرافن. (ج) نمایش اوربیتال ها [46].33
شکل 3-2 تصویر TEM انتقال نوری قابل توجه گرافن که اتم های الکترون و پیوند ها در ساختار لانه زنبوری را روشن نشان می دهد [46].34
شکل 3-3 گرافن دو بعدی می تواند به عنوان سنگ بنای آلوتروپ های متنوع در همه ی ابعاد شامل گلوله های باکی بدون بعد، نانولوله های یک بعدی و گرافیت سه بعدی بررسی شود [46].35
شکل 3-4 شبکه لانه زنبوری گرافن. سلول واحد اولیه متوازی الاضلاع متساوی الاضلاع بر اساس دو اتم A و B می باشد [46].36
شکل 3-5 شبکه ی معکوس گرافن [46].38
شکل 3-6 ساختار باندی بدون تقریب گرافن شامل باندهای σ و π [46].39
شکل 3-7 مقایسه پراکندگی های NNTB و ab-initio برای گرافن [46].43
شکل 3-8 ساختار باندی تنگ بست نزدیک ترین همسایگی گرافن [46].45
شکل 3-9 پراکندگی انرژی خطی گرافن در نقطه ی K که به عنوان مخروط دیراک شناخته می شود [46].46
شکل 3-10 چگالی حامل های ذاتی برای گرافن [46].48
شکل 3-11 ساختار اتمی (الف) نانوروبان گرافن زیگزاگ، (ب) نانوروبان گرافن چرخ دستی بار عرض W [5].49
شکل 3-12 الف: ZGNR(8) ب: AGNR(9) ج: AGNR(9) [5].50
شکل 3-13 نمایش طرح واره ی ساختار باندی گرافن (الف) و توزیع انرژی الکترون ها و حفره های نوری (ب-د) [5].52
شکل 3-14 ساختار دیود نوری GL-GNR-GL و دیاگرام انرژی آن تحت ولتاژ بایاس V [9].55
شکل 3-15 وابستگی زمانی انرژی شبه فرمی با شدت نورهای متفاوت و مقایسه ی آن با نتایج مرجع [31].61
شکل 3-16 وابستگی زمانی دمای حامل ها با شدت نورهای متفاوت و مقایسه ی آن با نتایج مرجع [31].61
شکل 3-17 تحول زمانی ( الف) انرژی شبه فرمی (ب) تعداد فونون های نوری (ج) چگالی انرژی (د) دمای حامل ها (ه) جریان نوری (و) تراکم حامل ها، با تحریک پالس 100 فمتوثانیه و انرژی فوتون نوری 100 meV.63
شکل 3-18 تغییرات جریان نوری به ازاء (الف) شدت نورهای مختلف (ب) سد پتانسیل های متفاوت از نانوروبان گرافن.64
شکل 3-19 جریان نوری بر حسب انرژی فوتون و مقایسه با نتیجه ی به دست آمده در مرجع [9].66
شکل 3-20 تحول زمانی ( الف) انرژی شبه فرمی (ب) تعداد فونون های نوری (ج) چگالی انرژی (د) دمای حامل ها (ه) جریان نوری (و) تراکم حامل ها، با تحریک تابع پله و انرژی فوتون نوری 1eV.67
شکل 3-21 جریان نوری به ازای سه فرکانس نور متفاوت به صورت پالس.69


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ویژگی‌های گرافن


آشکارساز نوری مبتنی


گرافن پمپ شده به صورت الکتریکی


جریان نوری و جریان تاریک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه