دانلود تحقیق خسارت معنوي ناشي از جرم - دانلود رایگاندانلود رایگان از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه‌ي خود در زمي

دانلود رایگان
دانلود تحقیق خسارت معنوي ناشي از جرمعنوان تحقیق: خسارت معنوي ناشي از جرم
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 324
شرح مختصر:
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفه ي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي مي رسد كه از ملائك هم بالاتر مي رود و به موقعيتي مي رسد كه در خيال نمي گنجد .
رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبه هاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارت هاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان مي كند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ، بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مي نمايد كه غالباً زيان هاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازه گيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازه گيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظام هاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ، وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعده ي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارت هاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپاره اي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبه ي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعده ي لاضرر و لاضرار في الاسلام و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
حقيقت امر آن است كه برخلاف خسارت هاي مادي ، مصاديق ديگر خسارت تحت عنوان خسارت معنوي به جهت آن كه كثرت بروز اين نوع خسارت ها واهميت آن در جامعه ي امروز به گونه اي است كه در خيلي از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصيت و احساسات و عواطف فرد سنگين تر از خسارت جسمي و مالي بوده و قابل مقايسه با آن نيست و از سوي ديگر غفلت و بي توجهي نسبت به اين گونه خسارات در نظام حقوقي مبتني بر اسلام ، باروح و قوانين اسلامي مغايرت دارد و آن را غير عادلانه و غيركارآمد جلوه مي دهد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود ، لذا پرداختن به اين موضوع و دست يابي به راه كارهاي آن از اهميت خاصي برخوردار است . بنابراين با وسع اندك علمي خود تنگناهاي نظري و عملي ، خسارت معنوي ناشي از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده اي در مسايل مورد نظر خود بيابم . لذا در اين پايان نامه سعي بر آن است تا به پرسش هاي ذيل پاسخ داده شود .
1-آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
2-اصولاً چگونه مي توان سرمايه هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
3-شيوه ها و ملاك هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
4- آيا در نظام حقوقي اسلام روشهايي براي جبران خسارت معنوي پيش بيني شده است ؟
5- خسارت معنوي ناشي از فوت توسط چه اشخاصي قابل مطالبه است ؟ و آيا اين نوع خسارت ها قابل انتقال و ورّاث هست يا خير ؟
6-موضع مقننين ايران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص اين موضوع به چه نحو است ؟
7-آيا در حقوق كشورهاي ديگر منجمله كشور فرانسه جبران مالي خسارت معنوي مورد پذيرش است يا نه ؟
دراين نوشتار سعي شده است با تتبع در منابع فقهي و منابع حقوقي ايران و فرانسه و بكارگيري روش تحقيق كتابخانه اي و گردآوري منابع و اطلاعات وتحليل و نقد وارزيابي آنها فرضيه هاي زير اثبات شود :
1- همانگونه كه ضررهاي مادي صرف بايد با وسايل مادي از جمله پول جبران گردند ، ضررهاي صرف معنوي نيز در درجه ي اول ، بايد با وسايل صرف معنوي مثل اعاده حيثيت و عذرخواهي در مجامع يا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوي با توسل به روشهاي غير مادي قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غير مادي (مثل اعاده حيثيت و ...) اقدامات جبران كننده ي مادي نيز بايد به عمل آيد .
3- شناسايي حقوق و سرمايه هاي معنوي و حمايت از آن ريشه در مفاهيم اخلاقي و قواعد حقوق اسلامي دارد .
4- حقوق كشورهاي ديگر ، جبران مالي خسارت معنوي را مورد پذيرش قرار داده اند .
اهداف اين تحقيق ، ارائه بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل ديني و مطالعه ي تطبيقي بحث در نظام حقوقي كشورهاي ايران و فرانسه و يافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
اين نوشتار در دو بخش نگارش يافته كه بخش اول آن به كليات اختصاص يافته است و مطالب اين بخش در دو فصل تحت عناوين 1- مفهوم ومباني تئوريك خسارت معنوي 2- مسئوليت ناشي ازخسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه هاي حقوق فرانسه ارائه گرديده است .
بخش دوم نيز به جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش هاي جبران آن اختصاص يافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي و در فصل چهارم روش هاي جبران خسارت معنوي و افراد ذي حق مطالبه خسارات معنوي بحث شده است .
فهرست مطالب
مقدمه ........................................ 1
بخش اول : كليات .............................. 5
فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي ... 6
مبحث اول : معاني و ملاك ها و ريشه هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي 7
1-1-1- معني لغوي خسارت ........................ 7
1-1-2- معني اصطلاحي خسارت ...................... 9
1-1-3- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن ........ 11
الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد ......... 12
ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع 13
ج- خسارت ناشي ازارتكاب جرم............... 13
1-1-4- ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي ......... 16
1-1-5- تعريف خسارت معنوي ..................... 18
1-1-6- تقسيمات خسارت معنوي ................... 22
1-1-7- پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن 24
1-1-8- پيشينه تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران 26
1-1-9- نگاهي تاريخي به خسارت معنوي در فرانسه . 26
مبحث دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبه آن ............................................. 27
1-2-1- وجود ضرر ............................. 27
1-2-2- ارتكاب فعل زيانبار نامشروع ........... 29
1-2-3- رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود 31
1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31
1-2-5- اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيت دار ..... 32
1-2-6- اجبار ................................ 33
1-2-7- اضطرار ............................... 34
1-2-8- اجراي حق ............................. 34
1-2-9- شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي .. 35
الف –خسارت بايد قطعي و مسلم باشد............. 35
ب- خسارت بايد مستقيم باشد ................... 37
ج - خسارت بايد جبران نشده باشد .............. 39
د- خسارت بايد قابل پيش بيني باشد ............. 41
مبحث سوم : مباني مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي 42
1-3-1- نظريه تقصير .......................... 42
1-3-2- ايرادها به نظريه ي تقصير .............. 45
1-3-3- نظريه خطر ............................ 45
1-3-4- ايرادها به نظريه خطر ................. 46
1-3-5- نظريه تضمين حق ....................... 47
1-3-6- نظريه مختلط .......................... 48
1-3-7- مباني مسئوليت مدني ناشي از ايراد خسارت معنوي درحقوق موضوعه
ايران و فرانسه .............................. 49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامي و نظريه تقصير و نظريه خطر 49
فصل دوم : مسئوليت ناشي از خسارت معنوي در حقوق اسلام و انديشه هاي دكترين هاي
حقوقي فرانسه .......................... 51
مبحث اول : خسارت معنوي در حقوق اسلام ......... 52
2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر ........... 52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوي ...... 56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوي ..... 57
2-1-4- شمول لفظي قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه ي خسارت معنوي 58
2-1-5- قاعده نفي عسر و حرج و جبران خسارت معنوي 65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوي ...... 66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبيب ................... 69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبيب 70
2-1-9- قاعده غرور ........................... 72
2-1-10- بناي عقلا و جبران خسارت معنوي ........ 74
مبحث دوم : مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي 76
2-2-1-معناي ديه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76
2-2-2- پيشينه ي تاريخي ديه ................... 77
2-2-3- ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي ........ 79
2-2-4- مطالبه ي خسارت هاي معنوي زايد بر ديه ... 81
مبحث سوم : تعزير و جبران خسارت معنوي ........ 83
2-3-1- معناي تعزير در لغت و اصطلاح فقه ....... 84
2-3-2- مفهوم و ماهيت تعزير و جبران خسارت معنوي 85
2-3-3- تعزير مالي كيفر خصوصي يا جبران خسارت معنوي 87
2-3-4- تعزير مالي دردهاي جسماني ناشي از جنايت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشي از سب ............................ 88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالي خسارت معنوي 90
2-4-1- معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90
2-4-2- مفهوم و ماهيت قصاص و امكان جبران مالي خسارت معنوي 91
2-4-3- معناي قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92
2-4-4- ماهيت حد قذف و احكام قذف ............. 93
2-4-5- امكان تبديل حد قذف به جبران مالي خسارت معنوي 94
2-4-6- ايلاء و خسارت معنوي ................... 95
مبحث پنجم : ديدگاه فقهاي اسلام در جبران مالي خسارت معنوي 96
2-5-1- نظريه ي عدم جواز جبران مالي خسارت معنوي 96
2-5-2- نظريه مالي ........................... 97
2-5-3- نظريه امكان جبران خسارت مالي ......... 97
مبحث ششم : خسارت معنوي درانديشه هاي حقوق فرانسه99
2-6-1- اصول نظريه ي امكان جبران مالي خسارت معنوي ... 99
2-6-2- اصول نظريه ي امكان جبران خسارت معنوي . 105
بخش دوم : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه ايران و فرانسه و مصاديق و روش هاي جبران آن ................... 110
فصل سوم : مطالعه ي تطبيقي و مصاديق خاص خسارت معنوي 111
مبحث اول : جايگاه خسارت معنوي در قوانين موضوعه 112
3-1-1- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون اساسي 112
3-1-2- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در مسئوليت مدني 119
3-1-3- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق مدني 125
3-1-4- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي كيفري .... 129
3-1-5- خسارت معنوي در آئين دادرسي مدني ..... 132
3-1-6- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در حقوق اداري 132
3-1-7- مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي ......... 136
3-1-8- موضع قوانين مطبوعات نسبت به ايراد خسارت معنوي 146
مبحث دوم : مصاديق خاص خسارت معنوي در مطبوعات 149
3-2-1- توهين به اشخاص و افترا به وسيله مطبوعات 149
3-2-2- توهين به مقدسات در مطبوعات .......... 153
3-2-3- توهين به مقامات رسمي در مطبوعات ..... 155
3-2-4- خسارت معنوي در رسانه ها .............. 156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه ديگر ........................ 156
مبحث سوم : مصاديقي از افعال زيانبار خسارت معنوي ... 158
3-3-1- تجاوز به حق معنوي پديد آورنده ....... 158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164
3-3-3- سوء استفاده از اسم تجارتي ............ 167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل هاي صنعتي ... 169
3-3-5- رقابت نامشروع يا رقابت مكارانه ...... 170
3-3-6- خسارت تأخير تأديه ................... 171
3-3-7- بازداشت قانوني ...................... 174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178
3-3-9- غصب نام خانوادگي .................... 181
3-3- 10- سلب آزادي ......................... 183
3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186
مبحث چهارم: ايراد خسارت معنوي به جمع نامحصور 189
3-4-1- ايراد خسارت معنوي به سنديكاها ....... 191
3-4-2-ايراد خسارت معنوي به انجمن ها ......... 192
مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوي ........... 194
3-5-1- مسئوليت كودكان در فقه و حقوق اسلامي .. 195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ي كيست .... 197
الف ) تقصير سرپرست ......................... 198
ب) عدم تقصير سرپرست ........................ 199
فصل چهارم : روش هاي جبران خسارت معنوي و افراد مستحق مطالبه ي آن ........ 203
مبحث اول : راههاي جبران انواع خسارت معنوي .. 204
4-1-1- نگاه كلي به روش هاي جبران خسارت معنوي 204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوي ............. 206
4-1-3- اعاده وضعيت سابق يا روش عيني ........ 207
4-1-4- پرداخت غرامت يا جبران خسارت معنوي از راه دادن معادل 210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادين و اسمي .... 217
4-1-6- پرداخت غرامت كيفري و تنبيهي ......... 218
مبحث دوم :نحوه ي ارزيابي و تعيين ميزان انواع خسارت معنوي 219
4-2-1- نحوه ي ارزيابي خسارت معنوي و تفاوت تألم پذيري افراد 219
4-2-2- روش تعيين مبلغ جبران خسارت .......... 221
4-2-3- ملاك زمان ارزيابي .................... 222
4-2-4- ملاك ارزيابي خسارت در فرض تعدد اسباب . 224
4-2-5- ارزيابي و تقويم خسارت معنوي ناشي از آسيب هاي جسمي 227
4-2-6- روش هاي جبران خسارت معنوي در لطمه هاي روحي ... 231
مبحث سوم : مطالبه ي خسارت معنوي ............. 235
4-3-1- افراد مستحق مطالبه ي خسارت معنوي ..... 235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوي وارده به متوفي از ناحيه ي وراث وبازماندگان زيان ديده........... 241
4-3-3- مطالبه ي خسارت معنوي وارده قبل ازفوت متوفي 241
4-3-4- نظريه ي عدم امكان انتقال حق مطالبه ي خسارت معنوي به ورثه ....... 242
4-3-5- نظريه ي انتقال حق مطالبه ي ورثه درصورت مطالبه زيان ديده قبل از فوت ......... 243
4-3-6- نظريه ي امكان انتقال حق مطالبه به ورثه 244
4-3-7- دعواي مطالبه ي خسارت معنوي ناشي از فوت مجني عليه ازناحيه وراث ........... 246
4-3-8- مطالبه ي خسارت معنوي ناشي از جرح منجر به فوت مجني عليه ازناحيه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247
4-3-9- قوانين و رويه هاي قضايي در زمينه ي مطالبه جبران خسارت شخصي ........... 249
مبحث چهارم : اسباب رفع يا كاهش مسئوليت مدني در خسارت معنوي 251
4-4-1- اسباب معافيت ...................... 252
4-4-2- قوه قاهره يا حوادث پيش بيني نشده ..... 254
4-4-3- تقصير زيان ديده ..................... 255
4-4-4- رضايت زيان ديده ..................... 257
نتيجه گيري و پيشنهاد ........................ 260
5-1- نتيجه گيري ............................. 261
5-2- پيشنهادات ............................. 264
1- فهرست منابع ............................. 266
الف - كتب فارسي ............................ 266
ب - پايان نامه هاي فارسي .................... 269
ج - قوانين ................................. 270
د - نشريات فارسي ........................... 270
2 - كتب عربي ............................... 271
3 - منابع لاتين ............................. 276
الف - كتب فرانسه ........................... 276
چكيده انگليسي .................................


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خسارت معنوي ناشي از جرم


خسارت معنوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد .

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

تخصصی حقوق و فقه - جرم كلاهبرداري و عناصر …

تخصصی حقوق و فقه. جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر ...

جامعه شناسی

از مباحثی که امروزه از سوی محافل و مقامات بلند پایه سیاسی، كشوري و لشكري از جمله مقام معظم و ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر کدام از ...

عکس منتشر نشده از یک ... - نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون در ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره2. 2/6/92-1023/92/7-682-1/186-92. سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا ...

عکس منتشر نشده از یک ... - نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون در ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره2. 2/6/92-1023/92/7-682-1/186-92. سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا ...

مطالب قدیمی‌تر - کوچه های دل

بعد از سكس چكار بايد كرد ؟ ! پس از اينكه به اوج لذت جنسي رسيديد و تقريبا پس از حدود 20 دقيقه ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

فاکتورهاي کليدي که مستقيماً روي دامنه کلي فعاليتهاي نظامي تأثير دارد از قبيل (استراتژي ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد .

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

تخصصی حقوق و فقه - جرم كلاهبرداري و عناصر …

تخصصی حقوق و فقه. جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور جستجوی پایین وبلاگ استفاده کنید

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

به خاطر دارم در دوران دانشجویی یکی از اساتید معروف ـ که هم اکنون نیز در قید حیات می باشند ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی و سایر ...

جامعه شناسی

از مباحثی که امروزه از سوی محافل و مقامات بلند پایه سیاسی، كشوري و لشكري از جمله مقام معظم و ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر کدام از ...

عکس منتشر نشده از یک ... - نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون در ...

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریه شماره2. 2/6/92-1023/92/7-682-1/186-92. سوال- نظربه مفاد مواد 39،40،42 از قانون مجازات اسلامی جدید آیا ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های