شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از چالشها و اهداف عمده در هیدرولوژی مهندسی تعیین یک مدل بارش- رواناب مناسب جهت مشخص کردن پاسخ حوضه نسبت به یک بارش مشخص با استفاده از پارامترهای موجود

دانلود رایگان
شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز wordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول-مقدمه.....2
1-4 ساختار پایان نامه.......5
فصل دوم- مبانی و مروری بر منابع......6
2-1 کلیات و تعاریف .....7
2-2 انواع مدل های هیدرولوژیکی شبیه سازی.........9
2-2-1 مدل های پایه فیزیکی (جعبه سفید).......10
2-2-2 مدل های مفهومی (جعبه خاکستری)....10
2-2-3 مدل های تجربی (جعبه سیاه)........11
2-3 مروری بر روشهای بهینه سازی فراگیر (GO)........11
2-3-1 الگوریتم PSO.........12
2-3-2 مقایسه الگوریتم PSO با سایر روش های محاسبات تکاملی.........12
2-4 مروری بر منابع........15
2-4-1 مروری بر مدل های مفهومی بارش- رواناب.........15
2-4-2 مروری بر مطالعات صورت گرفته جهت بهینه سازی مدل های هیدرولوژیکی ......................16
2-5 خلاصه و جمع بندی فصل .......................................................................................................18
فصل سوم-منطقه تحقیق، تئوری و روش تحقیق .............................................................................19
3-1 معرفی منطقه تحقیق..................................................................................................................20
3-1-1 حوضه آبریز سد کرج...........................................................................................................20
3-1-2 آب رودخانه کرج.................................................................................................................24
3-1-3 داده­های مورد استفاده...........................................................................................................26
3-2 معرفی مدل ARNO.................................................................................................................27
3-2-1 ارتباط مفاهیم اساسی مدل ARNO.......................................................................................28
3-2-2 مدول توازن رطوبت خاک (soil moisture balance)...........................................................30
3-2-3 مدول تبخیر و تعرق پتانسیل..................................................................................................36
3-2-4 مدول آبهای زیرزمینی..........................................................................................................39
3-2-5 مدول روندیابی سهموی........................................................................................................40
3-2-5-1 روندیابی جریان رودخانه از بالادست...............................................................................40
3-2-5-2 روندیابی جریان لایه ای...................................................................................................41
3-2-6 مدول ذوب برف (snowmelt module)...............................................................................43
3-2-7 ملزومات کالیبراسیون مدل ARNO......................................................................................43
3-3 معرفیروش بهینه سازی PSO..................................................................................................45
3-3-1 مفاهیم و منطق حاکم بر روش بهینه سازی PSO...................................................................49
3-3-2 چارچوب تحلیلی الگوریتم بهینه سازی PSO........................................................................52
3-3-3 شناخت پارامترهای کنترل کننده PSO...................................................................................56
3-3-4 ورودی های الگوریتمPSO...................................................................................................59
3-4 روش تحقیق..............................................................................................................................61
3-4-1 توسعه برنامه کامپیوتری بر مبنای الگوریتم PSO...................................................................62
3-5 خلاصه و جمع بندی فصل........................................................................................................65
فصل چهارم- اعمال روش تحقیق بر منطقه مورد مطالعه، بحث و بررسی نتایج..................................67
4-1 پردازش داده ها (Data processing)........................................................................................68
4-1-1 منحنی هیپسومتری (Hypsometric curve)...........................................................................68
4-1-2 پیشنهاد یک رابطه رگرسیونی بین دما و ارتفاع.......................................................................70
4-1-3 محاسبه دمای میانگین حوضه بر اساس منحنی هیپسومتری....................................................77
4-1-4 تولید سری زمانی تبخیر و تعرق پتانسیل حوضه....................................................................80
4-2 توسعه مدل برف........................................................................................................................96
4-2-1 نتایج حاصل از مدل برف....................................................................................................108
4-3 کالیبراسیون مدل با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO........................................................110
4-3-1 انتخاب پارامترهای مناسب برای الگوریتم PSO..................................................................110
4-3-2 انتخاب تعداد particleها و تعداد مراحل تکرار................................................................111
4-3-3 تولید بهترین هیدروگراف خروجی شبیه سازی...................................................................111
4-3-4 اعتبار سنجی مدل................................................................................................................114
4-4 بحث درباره پارامترهای مدل ARNO......................................................................................115
4-4-1 پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون..............................................................................115
4-4-2 مقادیر برآورد شده پارامترها و بحث درباره آنها..................................................................116
4-5 خلاصه و جمع بندی فصل......................................................................................................121
فصل پنجم- نتیجه گیری، جمع بندی و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی........................................122
5-2 نتیجه گیری ها.........................................................................................................................123
5-2-1 محدودیت های بهینه سازی یک مدل هیدرولوژیکی ...........................................................124
مراجع.............................................................................................................................................127
پیوست ..........................................................................................................................................131
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................145
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1) مقادیر تقریبی پارامترهای انتشار و پخش در حالت های مختلف.................................42
جدول (4-1) اطلاعات مربوط به منحنی هیپسومتری حوضه آبریز کرج.............................................69
جدول (4-2) رابطه خطی بین ارتفاع و دمای ماکزیمم روزانه و درونیابی
به ازای ارتفاع میانه حوضه .............................................................................................................74
جدول (4-3) مقادیر متوسط دمای ماکزیمم، مینیمم، میانگین روزانه در بازه 7 ساله مورد بررسی.......75
جدول (4-4) مقادیر محاسبه شده Lapse rate برای دمای متوسط روزانه.........................................76
جدول (4-5) تقسیم حوضه به 1000 زیر بازه با مساحت مساوی......................................................78
جدول(4-6) محاسبه دمای میانگین بلند مدت ماهیانه حوضه.............................................................81
جدول (4-7) مقادیر در دماهای مختلف و به ازای ارتفاع های مختلف......................................88
جدول (4-8) محاسبه رگرسیون خطی بین دمای میانگین ماهیانه و تبخیر و تعرق پتانسیل..................89
جدول (4-9) جدول محاسبه رگرسیون خطی بین داده های ماهیانه....................................................90
جدول (4-10) اعداد حاصل از کالیبراسیون....................................................................................117
فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل (2-1) طبقه بندی انواع روشهای بهینه سازی............................................................................13
فصل سوم
شکل (3-1) نمایش شبکه رودخانه ای و ایستگاههای واقع در حوضه کرج.......................................21
شکل (3-2) نمایش پهنه های هیدرولوژیکی حوضه رودخانه کرج....................................................22
شکل (3-3) نمایش شماتیک ریز آبه ها و رودخانه های فرعی حوضه کرج......................................23
شکل (3-4) وارنگه رود از شاخه های دائمی و پرآب رودخانه کرج................................................24
شکل (3-5) سد امیر کبیر و حوضه کوهستانی رودخانه کرج............................................................25
شکل (3-6) نمایش شماتیک پروسه های موجود در حوضه آبریز.....................................................28
شکل (3-7) نمایش شماتیک روندیابی..............................................................................................29
شکل (3-8) نمایش کمیت های معرفی شده در مدل ARNO..........................................................30
شکل (3-9) توزیع تجمعی ظرفیت اشباع خاک.................................................................................32
شکل (3-10) رواناب تولید شده توسط یک ورودی متئورولوژیکی مؤثر..........................................33
شکل (3-11) نمایش نحوه عملکرد مدل ARNO..............................................................................36
شکل (3-12) نمایش رفتار دسته جمعی ماهیان برای یافتن غذا.........................................................45
شکل (3-13) رفتار گروهی دسته به هنگام دفاع از خود....................................................................46
شکل (3-14) جستجوی پرندگان برای یافتن غذا..............................................................................46
شکل (3-15) نمایش شماتیک یک مسئله بهینه سازی........................................................................47
شکل (3-16) اصل جدایی................................................................................................................47
شکل (3-17) اصل هم ترازی...........................................................................................................47
شکل (3-18) اصل پیوستگی............................................................................................................48
شکل(3-19) تمایل هر particle برای نزدیک شدن به محل آشیانه....................................................48
شکل (3-20) تمایل particle برای نزدیک شدن به نزدیک ترین محل به آشیانه...............................48
شکل (3-21) تبادل اطلاعات بین particleها..................................................................................49
شكل (3-22) نمایش شماتیک موقعیت و سرعت particleها در فضای جستجو..............................49
شکل(3-23) نمایش PSO در دو حالت فراگیر و محلی....................................................................51
شکل (3-24) چند نمونه از توپولوژیهای مورد استفاده در الگوریتم PSO.........................................51
شکل (3-25) نمایش هندسی بردار سرعت به عنوان برآیندی از سه مؤلفه
ممنتوم، شناختی و اجتماعی...............................................................................................................54
شکل (3-26) نمایش عملکرد PSO در فضای دو بعدی....................................................................55
شکل (3-27) ناپایداری سرعت در صورت استفاده از ضرایب شتاب بزرگ......................................57
شکل (3-28) تأثیر اندازه swarm....................................................................................................60
شکل (3-29) نمایی از روش تحقیق.................................................................................................61
شکل (3-30) فلوچارت الگوریتم PSO...........................................................................................64
شکل (3-31) نحوه عملکرد الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل ARNO..........................................65
شکل (3-32) تعامل اجزای مختلف مدل ARNO.............................................................................66
فصل چهارم
شکل (4-1) منحنی هیپسومتری حوضه آبریز رودخانه کرج...............................................................70
شکل (4-2) نمایشisotherm صفر درجه ((freezing level و خطوط هم دما
در یک محدوده کوهستانی................................................................................................................72
شکل (4-3) مقادیر متوسط دمای ماکزیمم، مینیمم و میانگین روزانه سه ایستگاه
در بازه 7 ساله مورد بررسی .............................................................................................................75
شکل (4-4) مقایسه دمای پیشنهاد شده توسط مدل های خطی برازش داده شده
به دمای متوسط روزانه و مقادیر مشاهداتی دمای متوسط روزانه ایستگاه ها.......................................77
شکل (4-5) سری زمانی دمای میانگین روزانه حوضه.......................................................................80
شکل (4-6) دمای میانگین بلند مدت ماه های سال...........................................................................85
شکل (4-7) مقادیر بیشترین ساعات تابش در عرض جغرافیایی36.................................................87
شکل (4-8) رابطه رگرسیونی درجه 2 برای محاسبه ..................................................................88
شکل (4-9) رگرسیون خطی بین داده های ماهیانه.............................................................................90
شکل (4-10) تبخیر و تعرق پتانسیل به روش thornthwaite اصلاح نشده.......................................91
شکل(4-11) مقادیر تابش فرازمینی روزانه........................................................................................93
شکل (4-12) محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در ایستگاه سینوپتیک آبعلی
(به روش فائو پنمن- مونتیت)..........................................................................................................94
شکل (4-13) مقایسه مقادیر برآورد شده تبخیر و تعرق پتانسیل توسط
دو روش پنمن و Thornthwaite اصلاحی (بر حسب mm).............................................................95
شکل (4-14) سری زمانی مجموع ماهیانه تبخیر و تعرق پتانسیل به دو روش
فائو پنمن مونتیت و Thornthwaite اصلاح شده..............................................................................95
شکل (4-15) مقادیر میانگین بلند مدت مجموع تبخیر و تعرق پتانسیل ماهیانه
با دو روش پنمن و thornthwaite اصلاح شده...............................................................................95
شکل (4-16) سری زمانی تبخیر و تعرق پتانسیل حوضه آبریز کرج..................................................96
شکل (4-17) سری زمانی مقادیر روزانه.....................................................................................98
شکل (4-18) سری زمانی در محل ایستگاه سینوپتیک آبعلی.......................................................99
شکل (4-19) مقایسه سری زمانی تابش ورودی با استفاده از
و تابش ورودی واقعی......................................................................................................................99
شکل (4-20) نحوه محاسبه تابش خالص و میزان ذوب برف..........................................................100
شکل (4-21) رابطه خطی بین اختلاف دمای ماکزیمم و ممینیموم مطلق روزانه و رطوبت نسبی......101
شکل (4-22) مقایسه مقادیر روزانه رطوبت نسبی مشاهداتی و محاسباتی برای ایستگاه آبعلی.........101
شکل (4-23) مقایسه مقادیر مشاهداتی و محاسباتی.................................................................102
شکل (4-24) فلوچارت مدل ذوب برف.........................................................................................107
شکل (4-25) هیتوگراف مربوط به بارش اولیه................................................................................109
شکل (4-26) هیتوگراف مربوط به بارش فرضی (بارش مازاد + ذوب برف)...................................109
شکل (4-27)مقایسه هیدروگراف شبیه سازی و مشاهداتی در دوره کالیبراسیون.............................112
شکل (4-28) مقایسه مقادیر دبی روزانه مشاهداتی و محاسباتی در دوره کالیبراسیون......................112
شکل (4-29) مقایسه هیدروگراف شبیه سازی و مشاهداتی در دوره صحت سنجی.........................114
شکل (4-30) مقایسه مقادیر دبی روزانه مشاهداتی و محاسباتی در دوره صحت سنجی..................114
شکل (4-31) سری زمانی مقادیر رطوبت میانگین خاک ()........................................................119
شکل (4-32) سری زمانی تبخیر و تعرق واقعی برآورد شده توسط مدل.........................................119
شکل (4-33) توزیع تجمعی رطوبت خاک.....................................................................................120
چکیده:
کلمات کلیدی: PSO، ضریب کارآیی، رواناب مشاهداتی، رواناب محاسباتی، دما، تبخیر و تعرق، ذوب برف.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
PSO، ضریب کارآیی


رواناب مشاهداتی


رواناب محاسباتی


دما، تبخیر و تعرق، ذوب برف.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - دومین …

1. کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب با استفاده از روش برنامه¬ریزی خطی و غیرخطی: 2. ...

(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی

(پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز (علمی-پژوهشی . Journal of Watershed Management Research (دسترسی به مقالات ...

الگوریتم ژنتیک چیست؟ - beytoote.com

چند دقیقه با دانستنی ها . ارتباط ژن چاقی با بیماری آلزایمر و زوال عقل تولد نوزاد با ۳ ...

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

هدف این وبلاگ جهت استفاده دانشجویان مهندسی عمران و تمامی عزیزان علاقه مند به مهندسی ...

آموزش GIS - abkhiz.blogfa.com

با سلام خدمت دوستان عزیز. احتمالا برای شما هم پیش آمده که هنگام edit در محیط ArcMap، تمامی ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و ...

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه - سایت …

دانلود مقالات فصلنامه منابع آب و توسعه (جهت دانلود بر روی دانلود فایل کلیک کنید)

پژوهش آب ايران (IWRJ) - پایگاه الکترونیکی مجلات …

پایگاه الکترونیکی مجلات دانشگاه شهرکرد, Journal: پژوهش آب ايران

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

شبیهسازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در …

... مدل از الگوریتم sufi2[2] استفاده ... شبیهسازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل swat در ...

شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم

شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ... با استفاده از ... از مدل شبیه سازی ...

واسنجی خودکار دو مدل بارش‌- رواناب تانک و SIMHYD با ...

شبیه‌‏سازی روابط ... و با استفاده از الگوریتم ... ترتیب از داده‏های روزانة دبی ...

مقاله شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل …

مقاله شبیه سازی بارش- رواناب با ... با داده های روزانه ... با استفاده از الگوریتم ...

شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل IHACRES (مطالعه …

... در شبیه سازی جریان رواناب ... swat با الگوریتم ... روزانه با استفاده از مدل ...

شبیهسازی بیلان آبی حوزه آبخیز قره‌سو استان کرمانشاه با ...

... از الگوریتم sufi2 استفاده شد. واسنجی مدل با استفاده از داده ... شبیهسازی رواناب و ...

شبیه سازی فرایند بارش رواناب با شبکه عصبی …

شبیه سازی فرایند بارش رواناب با ... نامه با ر شبیه سازی ... با استفاده از الگوریتم ...

شبیه سازی کوادروتور در سیمولینک متلب

پایان نامه شبیه سازی رواناب روزانه ... روزانه با استفاده از ... الگوریتم ...

پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از

پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل srm و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ...

مقایسه‌ی روش‌های الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در …

ﻣﺴﺌﻠﻪ شبیه­سازی ... روزانه با استفاده از ... رواناب استفاده گردید. با ...

مقاله شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از مدل …

مقاله شبیه سازی بارش- رواناب با ... با داده های روزانه ... با استفاده از الگوریتم ...

www.nasir-institute.com

شبیه سازی رواناب ناشی از ... رواناب با استفاده از ... modis از الگوریتم برف سنجی با ...

مقاله شبیه سازی بارش - رواناب روزانه رودخانه چلاو

مقاله شبیه سازی بارش - رواناب روزانه ... شبیه سازی بارش - رواناب ... از قسمت بالای صفحه با ...

مقایسه‌ی روش‌های الگوریتم ازدحام جمعیت و ژنتیک در …

ﻣﺴﺌﻠﻪ شبیه­سازی ... روزانه با استفاده از ... رواناب استفاده گردید. با ...

مدلسازی و بهینه سازی بارش-رواناب ایستگاه هابز بروک با ...

مدلسازی و بهینه سازی بارش-رواناب ... روزانه مدل سازی ... با استفاده از الگوریتم ...

مدل سازی - research-paper.ir

شبیه سازی جریان روزانه با استفاده از ... شبیه سازی رواناب با ... با استفاده از الگوریتم ...

پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از

پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل srm و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ...

الگوریتم - profdoc.um.ac.ir

... ارائه الگوریتم شبیه سازی ... روزانه با ... سازی کارا با استفاده از ...

شبیه سازی و بهینه سازی کیفی اب رودخانه با استفاده از

شبیه سازی و بهینه سازی کیفی اب رودخانه با استفاده از ... استفاده از روش الگوریتم ...

شبیه سازی بارش و رواناب حوضه بالادست هیرمند با استفاده از ...

شبیه سازی بارش و رواناب حوضه بالادست هیرمند با استفاده از مدل ... الگوریتم جهت ...