توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی - دانلود رایگاندانلود رایگان سالانه در جهان، به‌طور متوسط 10000 نفر در اثر زلزله می­میرند (شکل (1-1)). بررسی­های سازمان یونسکو نشان می­دهد که خسارت مالی ناشی از زلزله از سال 1926 تا 19

دانلود رایگان
توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word فصل 1 مقدمه1
1-1 مقدمه2
1-2 ضرورت و اهداف تحقیق3
1-3 ساختار پایان­نامه4
فصل 2 مروری بر منابع5
2-1 مقدمه6
2-2 مفاهیم اولیه انرژی6
2-2-1معادلات انرژی در سیستم یک درجه آزادی 7
2-2-2معادله انرژی مطلق 8
2-2-3معادله انرژی نسبی9
2-2-5تجزیه انرژی ورودی به عبارت­های مختلف انرژی 10
2-2-5-2 انرژی هیسترتیک()11
2-2-5-3 انرژی میرایی لزج یا ویسکوز()12
2-2-5-4 انرژی جنبشی ()12
2-2-5-5انرژی الاستیک()13
2-2-6 تأثیر پارامترهای سازه­ای بر انرژی ورودی13
2-2-6-1 تأثیر دوره تناوب سازه13
2-2-6-2 تأثیر نسبت شکل پذیری و مدل هیسترتیک در انرژی ورودی14
2-2-6-3 تأثیر نسبت میرایی در انرژی ورودی14
2-3 شاخص های خسارت14
2-3-1شاخص­های خسارتی بیشینه تغییرشکل15
2-3-1-1 نسبت شکل پذیری15
2-3-1-2 تغییر مکان نسبی بین طبقه ای16
2-3-1-3 نسبت خسارت خمشی16
2-3-2 شاخص­های خسارتی تجمعی16
2-3-2-1 تغییر شکل های تجمعی نرمال شده17
2-3-2-2 انرژی تلف شده تجمعی نرمال شده17
2-3-2-3 خستگی سیکل کوتاه17
2-3-3-1 تغییر مکان حداکثر و اتلاف انرژی18
2-3-3-2 منحنی لنگر - انحنا19
2-4 کنترل های لرزه­ای24
2-4-1 انواع سيستم های کنترل کننده لرزه­ای24
2-4-1-1 سيستم کنترل کننده غيرفعال25
2-4-1-2 سيستم کنترل کننده فعال26
2-4-1-3 سيستم کنترل کننده پيوندي27
2-4-1-4 سيستم کنترل کننده نيمه فعال28
2-5 ميراگرها28
2-5-1 میراگرهای جرمی تنظیم شده29
2-5-2 میراگر مایع تنظیم شده31
2-5-3 میراگر ویسکوز42
2-5-4 میراگرهای تسلیمی (فلزی)35
2-5-5 میراگرهای آلیاژ فلزی با تغییرشکل حافظه ای38
2-5-6 میراگرهای اصطکاکی40
2-5-7 میراگرهای ویسکوالاستیک42
2-5-7-1 ساختار مواد ويسكوالاستيك42
2-5-7-2 مشخصات ديناميكي ميراگرهاي ويسكوالاستيك43
2-5-7-3 مدل سازی سازه های داراي ميراگر ويسكوالاستيك46
2-5-7-4 روش انرژي كرنشي مودال48
2-5-7-5 روش طراحي49
2-5-7-6 پیشینه کاربردی میراگرهای ویسکوالاستیک51
فصل 3 معرفی و مدلسازی سازه­های موردمطالعه54
3-1 مقدمه55
3-2 قاب­های موردبررسی در این مطالعه55
3-3 بارگذاری و طراحی قاب­ها در نرم­افزار ETABS ver9.5.056
3-4 چگونگی انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی59
3-5 انتخاب شتاب نگاشت ها60
3-6 هم پایه کردن شتاب نگاشت های انتخابی61
3-7 خصوصیات نرم­افزار Perform 3D61
3-7-1 المان­های مورداستفاده در نرم­افزار Perform 3D61
3-7-2 گام زمانی در آنالیز غیرخطی نرم­افزار Perform 3D62
3-7-3 تکنیک حل نرم­افزار Perform 3D62
3-7-4 انرژی در نرم­افزار Perform 3D62
3-7-4-1 محاسبه انرژیهای غیر الاستیک و کرنشی63
3-7-4-2 خطای انرژی65
3-7-5 فرضیات تحلیل دینامیکی و مدلسازی در نرم­ا­فزار Perform3D65
3-7-6 مدلسازی میراگر ویسکوالاستیک در نرم­افزار Perform 3D65
3-7-7کنترل صحت مدلسازی میراگر ویسکوالاستیک در نرم افزارPerform 3D68
فصل 4 نتایج و تفسیر آنها71
4-1 مقدمه72
4-2 بررسی نتایج تغییر مکان نسبی طبقات73
4-2-1 قاب 4 طبقه73
4-2-2قاب 8 طبقه75
4-2-3 قاب 12 طبقه77
4-2-4نتایج میانگین تغییر مکان نسبی طبقات در قاب­ها79
4-3 بررسی نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زمین­لرزه81
4-3-1نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زلزله لندرز81
4-3-1-1 قاب 4 طبقه81
4-3-1-2 قاب 8 طبقه83
4-3-1-3 قاب 12 طبقه83
4-3-2نتایج تاریخچه زمانی انرژی ورودی زلزله طبس84
4-3-2-1 قاب 4 طبقه84
4-3-2-2 قاب 8 طبقه85
4-3-2-3 قاب 12 طبقه86
4-4 بررسی انرژی هیسترزیس در سازه87
4-4-1 قاب 4 طبقه88
4-4-2 قاب 8 طبقه89
4-4-3 قاب 12 طبقه90
4-4-4بررسی میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قاب­ها91
4-5 بررسی انرژی باقی مانده در سازه91
4-5-1قاب 4 طبقه92
4-5-2 قاب­ 8 طبقه93
4-5-3 قاب­ 12 طبقه94
4-5-4بررسی میانگین انرژی باقی­مانده در قاب­ها 95
4-6 بررسی نسبت انرژی هیسترزیس به انرژی ورودی در قاب­ها95
4-7 بررسی توزیع خسارت در ارتفاع قاب­های موردبررسی96
4-7- قاب­ 4 طبقه 96
4-7-2 قاب­ 8 طبقه98
4-7-3 قاب­ 12طبقه 100
4-7-4 نتایج میانگین شاخص خسارت طبقات در قاب­ها102
4-8 بررسی شاخص خسارت کل سازه در قاب­های موردبررسی104
4-9 بررسی برش پایه در سازه105
4-9-1 قاب­ 4 طبقه106
4-9-2 قاب­ 8 طبقه107
4-9-3 قاب 12طبقه108
4-9-4 نتایج میانگینبرش پایه قاب­های موردبررسی109
4-10 بررسی جابجایی بام در سازه110
فصل 5 جمع بندي و پيشنهادها111
5-1 مقدمه112
5-2 نتیجه گیری112
5-3 پيشنهادات113
مراجع115
شکل (1-1) خسارت جانی ناشی از زمین­لرزه­های مهم3
شکل (2-1) مدل ریاضی حرکت یک سیستم یک درجه آزادی8
شکل (2-2) تاریخچه زمانی انرژِی یک قاب خمشی فولادی 5 طبقه با میرایی 5 درصد11
شکل (2-3) نحوه عملکرد ميراگر جرمي، راست - چگونگي وارد شدن نيروي اينرسي ميراگر، وسط - حرکت ساختمان به سمت راست، ثابت ماندن جرم و جمع وکشيده شدن فنرها، چپ - حرکت ساختمان به سمت چپ، ثابت ماندن جرم و جمع وکشيده شدن فنرها30
شکل (2-4) ميراگر مايع تنظیم شده ستوني در برج ملينيوم31
شکل (2-5) ميراگر مايع تلاطمي32
شکل (2-6) ميراگر ويسکوز به همراه جزئيات آن33
شکل (2-7) حلقه کامل انرژی تلف شده براي ميرايي ويسکوز35
شکل (2-8) ميراگر تسليمي مثلثي شکل (TADAS) و منحني پسماند آن36
شکل (2-9) ميراگر تسليمي X-شکل(ADAS)36
شکل (2-10) سيستم بادبند شکل پذیر37
شکل (2-11) ميراگرهاي تسليمي در بادبندهاي هم محور37
شکل (2-12) منحنی های تنش و کرنش و جزييات انتقال حرارت براي اصطلاحاً رفتار فوق الاستيک39
شکل (2-13) منحنی های تنش و کرنش و جزييات انتقال انرژي براي حالت ميرايي هیسترزيس فلز ترد39
شکل (2-14) حلقه های هیسترزيس براي ميراگرهاي آلياژي با تغيير شکل حافظه ای a) رفتار فوق الاستيک SMA و b) ميرايي هیسترزيس فلز ترد40
شکل (2-15) حلقه های پسماند انواع میرایی ها41
شکل (2-16) میراگر ویسکوالاستیک42
شکل (2-17) منحني پسماند ميراگر ويسكوالاستيك44
شکل (2-18) ضريب افزايش ديناميكي برحسب فركانس بار وارده به فركانس طبيعي سيستم مدل سازی46
شکل (2-19)مدل تحلیلی ماکسول برای مواد ویسکوالاستیک47
شکل (2-20) مدل تحليلي كلوين براي مواد ويسكوالاستيك47
شکل (3-1) مشخصات مقاطع قاب 4 طبقه57
شکل (3-2) مشخصات مقاطع قاب 8 طبقه57
شکل (3-3) مشخصات قاب 12 طبقه58
شکل (3-4) جانمایی میراگر در قاب 8 طبقه59
شکل (3-5) بارگذاری و باربرداری یک المان غیرخطی63
شکل (3-6) تغییرات انرژی برای مسیرهای شکل (3-5)64
شکل (3-7) نمودار مدول ذخیره برشی برحسب فرکانس.66
شکل (3-8) نمودار مدول اتلاف برشی برحسب فرکانس.66
شکل (3-9) ابعاد و اندازه ساختمان مورد آزمایش68
شکل (3-10) منحنی هیسترزیس میراگر ویسکوالاستیک تحت زلزله السنترو 69
شکل (3-11) منحنی هیسترزیس حاصل از مدل سازی در Perform3D70
شکل (4-1) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر74
شکل (4-2) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر74
شکل (4-3) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر75
شکل (4-4) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر75
شکل (4-5) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر76
شکل (4-6) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر76
شکل (4-7) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر77
شکل (4-8) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر77
شکل (4-9) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور بدون میراگر78
شکل (4-10) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور با میراگر78
شکل (4-11) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک بدون میراگر79
شکل (4-12) نتایج تغییر مکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک با میراگر79
شکل (4-13) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک80
شکل (4-14) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک80
شکل (4-15) نتایج میانگین تغییرمکان نسبی طبقات در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک81
شکل (4-16) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر82
شکل (4-17) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر82
شکل (4-18) قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر82
شکل (4-19)قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر82
شکل (4-20) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر83
شکل (4-21) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر83
شکل (4-22)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر83
شکل (4-23)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر83
شکل (4-24) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور لندرز بدون میراگر84
شکل (4-25) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور لندرز با میراگر84
شکل (4-26) قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز بدون میراگر84
شکل (4-27)قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک لندرز با میراگر84
شکل (4-28) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر85
شکل (4-29) قاب 4 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر85
شکل (4-30) قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر85
شکل (4-31)قاب 4 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر85
شکل (4-32) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر86
شکل (4-33) قاب 8 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر86
شکل (4-34) قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر86
شکل (4-3)قاب 8 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر86
شکل (4-36) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور طبس بدون میراگر87
شکل (4-37) قاب 12 طبقه تحت رکورد دور طبس با میراگر87
شکل (4-38) قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس بدون میراگر87
شکل (4-39)قاب 12 طبقه تحت رکورد نزدیک طبس با میراگر87
شکل (4-40) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر88
شکل (4-41) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر88
شکل (4-42) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر89
شکل (4-43) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر89
شکل (4-44) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر90
شکل (4-45) انرژی هیسترزیس وارد بر قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر90
شکل (4-46) میانگین انرژی هیسترزیس وارد بر قاب­ها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر91
شکل (4-47) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، دردوحالت با و بدون میراگر92
شکل (4-48) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر92
شکل (4-49) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر93
شکل (4-50) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر93
شکل (4-51) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور، در دو حالت با و بدون میراگر94
شکل (4-52) نمودار انرژی باقیمانده در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر94
شکل (4-53) میانگین انرژی باقیمانده در قاب­ها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با و بدون میراگر95
شکل (4-54) نسبت میانگین انرژی هیسترزیس به انرژی ورودی در قابها تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک96
شکل (4-55) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر97
شکل (4-56) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر97
شکل (4-57) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر98
شکل (4-58) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر98
شکل (4-59) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر99
شکل (4-60) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر99
شکل (4-61) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر100
شکل (4-62) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر100
شکل (4-63) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت بدون میراگر101
شکل (4-64) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در حالت با میراگر101
شکل (4-65) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت بدون میراگر102
شکل (4-66) نتایج توزیع خسارت در طبقات قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در حالت با میراگر102
شکل (4-67) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 4 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک103
شکل (4-68) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک103
شکل (4-69) نتایج میانگین توزیع خسارت در قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک104
شکل (4-70) نتایج میانگین خسارت کلی در قابهای موردبررسی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک105
شکل (4-71) برش پایه قاب 4طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)106
شکل (4-72) برش پایه قاب 4طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)106
شکل (4-73) برش پایه قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)107
شکل (4-74) برش پایه قاب 8 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)107
شکل (4-75) برش پایه قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه دور در دو حالت با و بدون میراگر (تن)108
شکل (4-76) برش پایه قاب 12 طبقه تحت رکوردهای حوزه نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)108
شکل (4-77) میانگین برش پایه قاب­های موردبررسی، تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک در دو حالت با و بدون میراگر (تن)109
جدول (2-1) خواص یک میراگر ویسکوالاستیک نمونه45
جدول (2-2) مقادير نسبت ميرايي و تغييرات فركانس منطبق با آن براي يك ميراگر ويسكوالاستيك خاص با فرض ميرايي متناسب48
جدول (3-1) مشخصات رکورد زلزله­های حوزه نزدیک مورد استفاده در این تحقیق60
جدول (3-2) مشخصات رکورد زلزله­های حوزه دور مورد استفاده در این تحقیق60
جدول (3-3) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 4 طبقه67
جدول (3-4) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 8 طبقه67
جدول (3-5) اطلاعات سختی و میرایی میراگر ویسکوالاستیک در قاب 12 طبقه67
جدول (3-6) مشخصات مقاطع المان­های مورداستفاده68
جدول (3-7) ابعاد و اندازه میراگر ویسکوالاستیک69
جدول (4-1) جدول حالات مختلف بررسی قاب­ها در این پژوهش73
جدول (4-2) مقادیر جابجایی بام برحسب سانتی متر برای رکوردهای حوزه دور110
جدول (4-3) مقادیر جابجایی بام برحسب سانتی­متر برای رکوردهای حوزه نزدیک110
مقدمه 1-2 ضرورت و اهداف تحقیق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
انرژی هیسترزیس


خسارت، تحلیل دینامیکی


مقاوم¬سازی


میراگر ویسکوالاستیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان¬های فولادی با میراگر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد در رشتهی مهندسی عمران گرایش زلزله
توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمانهای فولادی با میراگر ویسکوالاستیک استاد.

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

24 دسامبر 2016 ... توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word ·
دسته‌بندی نشدهدی ۴, ۱۳۹۵. توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ... - فورکیا

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک ... ولی
بااین‌وجود هنوز برخی ضوابط طراحی لرزهای ( خصوصاً در طراحی اولیه سازهها ) بر پایه ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

چکیده: وارد آمدن خسارت سازه‌ای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و درنتیجه انرژی
هیسترزیس نزدیکی بسیاری دارند. لذا می‌توان گفت که انرژی هیسترزیس در این
سطوح، ...

پایان نامه توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی

20 سپتامبر 2016 ... پایان نامه توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر
ویسکوالاستیک. چکيده. وارد آمدن خسارت سازهای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمانهای فولادی با سیستم ترکیبی

وارد آمدن خسارت سازه ای با مفهوم رفتار غیرارتجاعی و در نتیجه انرژی هیسترزیس
نزدیکی بسیاری دارند. لذا می توان گفت که انرژی هیسترزیس در این سطوح، معیاری ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

وارد آمدن خسارت سازه‌ای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و درنتیجه انرژی هیسترزیس
نزدیکی بسیاری دارند. کنترل کیفیت و ارزیابی پارامترهای فیزیکی بتن رویه در
...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با ... - فراتک‌ سل

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word.
فهرست مطالب فصل ۱ مقدمه۱ ۱-۱ مقدمه۲ ۱-۲ ضرورت و اهداف تحقیق۳ ۱-۳ ساختار ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word.
Envidesign · دی ۲۰, ۱۳۹۵ · No Comments ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ... - ارک مارکت

26 دسامبر 2016 ... توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word.
فهرست مطالب فصل 1 مقدمه1 1-1 مقدمه2 1-2 ضرورت و اهداف تحقیق3 ...

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ www.SID.ir

در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺴﺎرت ﻟﺮزه ای در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ... ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﺷﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ
آن در ارﺗﻔﺎع و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم در اﺟﺰای .... رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺴﺘﺮﺗﯿﮏ ﻣﯿﺮاﮔﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. 7 ..... [
9] Tsai K.C., Chen H.W., Hong C.P., Su Y.F., “Design of Steel Triangular Plate ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک word.
فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه۱ ۱-۱ مقدمه۲ ۱-۲ ضرورت و اهداف تحقیق۳ ۱-۳ ساختار ...

هﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ،راهﺒﺮدي ﺑﺮاي ﮐﺎهﺶ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ. ﺣﺴﻴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻣﻲ ... ﮐﺎﻣﺮان ﮐﻮزﻩ
ﮔﺮ. ﭘﻮﺳﺘﺮ. ١٠. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺎك ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻟﺮزﻩ اي در. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺳﻴﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻴﺮ
ﺑﺎﺑﺎ. ﻲﻳ ... ﻓﻮﻻدي و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ. ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﻗﺮﻳﺸﻲ. رد. ١۴. روش. هﺎي ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. هﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ. ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﻮس ..... ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك دﻳﻮار ﻫﺎ ، آﺳﻴﺒﺪﻳﺪﮔﻲ ﺳﺎزه اي ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاء ﺳﻘﻒ و ﻃﺒﻘﺎت. ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ.

جزوه درس روشهای اجرا - گروه مهندسی عمران

5-مقاومت بهتر در برابر نیروهای زلزله (کاهش اثر آسیب های لرزه ای، کاهش ارتفاع و
سبک شدن ... 2-2- در اين سيستم اجزا سازه اي، با اتصالات پيچي به هم متصل شده و
تشكيل يك ... این ساختمان ها از 3جزءاصلی شامل:مقاطع متشكل از ورق های فولادی سرد
نوردشده .... افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به سقفهای دیگر خواهد داشت و توزیع نیروهای
زلزله ...

ارزیابی لرزه ای ( خطی و غیر خطی ) دیوارهای برشی بتنی تقویت شده با ...

26 ژانويه 2017 ... مسلح تقویت شده با دیوار برشی ارزیابی لرزه ای ( خطی و مرکب ,فولادی ,برشی ,
بتنی ارزیابی عملکرد و ... ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها با تحلیل های خطی و
غیر بتنی و دیوار برشی ... رفتار دیوارهای برشی فولادی با بتنی و فولادی لرزه ای
اجزای غیر ارزیابی توزیع خسارت در قاب‌های خمشی فولادی دوگانه با دیوار

رزومه - عبدالله حسینی - دانشگاه تهران

بهینه سازی توزیع میراگر انرژی فولادی از نوع TADAS در ارتفاع ساختمان با استفاده
از ... ارائه روش طراحی لرزه ای قاب های خمشی منظم، بر اساس توزیع یکنواخت خسارت،
محمد .... "کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش
...

پایان نامه های رشته مهندسی عمران - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

23 دسامبر 2016 ... مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران .... 57167
توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

ساختمان - research-paper.ir

بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت ...
ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا ... توزیع جرم، سختی و
مقاومت در ساختمان ... ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از
تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش
.

اي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

رﻳﺰي ﻛﺸﻮر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه. اي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 360. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ. دﻓﺘﺮ
اﻣﻮر ﻓﻨﻲ، ... ﺗـﻮان ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب. ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎي آﺗﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد . ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
ﻫﺎي. ﻣﻬﻢ. در دﺳﺖ اﻗﺪام ... ﺳﻴﺴﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ... اي ﺳﺎﺧ.
ﺘﻤﺎن. ﻫﺎ را ﺑـﺮاي ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻤﻠﻜـﺮد. اﻳار. ﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . درﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎري از اﺟﺰاي ﺳﺎزه. اي و ﻏﻴﺮﺳﺎزه.

دانلود پروژه کمانش و پایداری ستون های ویسکوالاستیک

دانلود پروژه کمانش و پایداری ستون های ویسکوالاستیک اگر به یک میله بلند مانند
متر فلزی .... عمران زلزله:توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان¬های فولادی با میراگر

پایان نامه توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ...

8 آگوست 2016 ... فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : پایان نامه توزیع خسارت لرزه
ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک چکیده ...

ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی | مقاوم سازه

24 مه 2016 ... مبانی تهیه منحنی های شکنندگی به منظور بیان کمی آسیب پذیری اجزای مختلف سازه ...
ارزیابی خسارت لرزه ای با استفاده از منحنی های شکنندگی .... برای بدست آوردن مقدار
احتمال یک توزیع نرمال از مساحت سطح زیر منحنی نرمال استفاده می کنند. ... در آن
تحقیق، منحنی های شکنندگی برای سازه های چوبی، فولادی قاب خمشی و ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - هفتمین کنگره بین المللی ...

نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب، به روش اجزاء محدود ... بررسی عملکرد
ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای و سیستم لوله دسته بندی شده در مقابل ...
بررسی شاخص های عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری .... ارزیابی خسارت لرزه
ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملکرد با استفاده از تحیل بار افزون.

ﺑﺮرﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻢ

ﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺷﮑﺴﺖ وروﺷﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺜﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه اي روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي.
واﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻪ ... زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ،ﺗﻮز ﯾﻊ ﺧﺴﺎرات. ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ...

زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

25 ژانويه 2015 ... بررسي تاثير مشخصات ميلگرد بر عملكرد سازه اي دال ها. دکتر دهستانی .... توزيع
خسارت لرزه اي در اجزاء ساختمان هاي فولادي با ميراگر ويسكوالاستيك.

Slide 1 - uploads.pptfa.com

لوله ها و اتصالات; مخازن و اجزای سازه ای در تصفيه خانه ها و ايستگاه های پمپاژ. لوله ها و
اتصالات ... کاربرد فناوري نانو در کاهش خسارات لرزه اي لوله ها: استفاده از نانو مواد در ...

روﺷﻬﺎﯼ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزﻩ ﺑﺮاي ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزﻩ اي

ﻬﺎﻴ. ي. روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ. : در ﺁﺋ. ﻴ. ﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌ. ﻲ. از ﺳ. ﻴ. ﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻩ ا. ي. اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ R. رﻓﺘﺎر ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ ... و در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻃﻴﻒ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزﻩ. اي واﻗﻌﻲ هﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد. ﻴﺑ. ﺎن رﻓﺘﺎر اﺟﺰا. ي
. ﺳﺎزﻩ از ﻃﺮ .... -4. ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻴﻦ دﻳﻮار ﺁﺟﺮﯼ و ﻗﺎب ﻓﻠﺰﯼ. -5. ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎﻻت. -6. زوال ﻓﻮﻻد.
ﺳﺎزﻩ ﻓﻠﺰﯼ .... در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎ. دﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ. ﺧﺴﺎرت. )LR (
.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | انتشارات پژوهشکده مهندسی سازه

دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود۳۶۰ نشریه شماره ... دینامیک سازه به روش
اجزای محدود, علی محمد معماری- محسن غفوری آشتیانی ... ۹, ارزیابی عملکرد سازه‌های
فولادی قاب خمشی با اهمیت زیاد با دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای, بهرخ حسینی ... ۱۷,
توزیع خسارت، جذب و اتلاف انرژی لرزه‌ای در سازه‌های بتنی مسلح قاب خمشی (MDOF),
بهنود ...

رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش سازه) دوره چهارم سال تحصیلی ...

ایا تیغه های میراگر در مخازن ذخیره استوانه ای جداسازی لرزه ای شده، می توانند به ...
همچنین مدل دینامیکی ساده‌ای از مخازن که توزیع فشارهای هیدرودینامیکی در ارتفاع ...
هدف از این تحقیق ارائه منحنی های شکنندگی برای مخازن استوانه ای روزمینی فولادی
نفت است. .... متأسفانه علیرغم پیشرفت در تعریف شاخص خسارت اجزاء سازه ای با
استفاده از ...

رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند - Nasir-Institute

هر چند استفاده از دیوار برشی به جای بادبند در ساختمان های اسکلت فولادی در سال های
... ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه هاي بزرگ نمایانگر ایجاد خسارت های قابل توجه
..... است که در یک ساختمان علاوه بر معیار مقاومت، نحوه توزیع مقاومت در اجزای سازه ای ...

ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻟﺮزه ای ارزﯾﺎﺑﯽ ( ارﺗﺶ در ﺷﯿﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻣ

ﺳﻤﯿﻨﺎر. : ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻟﺮزه ای. ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردی. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه. ارﺗﺶ در ﺷﯿﺮاز. ) اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ ... 3-1-1-1-1-. ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮع اول ... ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻮع دوم .... ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰائ ﺳﺎزه درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی. -5 .... و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎن.

ي) مقالات چاپ شده در ''نشريه هاي علمي -ترويجي– پژوهشي ... - دانشگاه سمنان

18 مه 2015 ... دوره آموزشی طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی به روش LRFD“، سازمان نظام .... تاثیر
شاخص خرابی موضعی ساختمان های فولادی در ارزیابی خسارت لرزه ای”، سمينار
كارشناسي ارشد .... بررسي مقايسهاي رفتار اجزاي سازه پانلي در حالت مستقيم در
سيستم''؛ .... “بررسی الگوی توزیع بار جانبی لرزه ای نزدیک گسل در قابهای خمشی ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر غلامرضا قدرتی امیری

13, ارائه شاخصهای خسارت برای قابهای مهاربندی شده فولادی با اتصالات خورجینی ...
18, ارزیابی احتمالاتی خسارت لرزه ای ساختمانهای بتنی کوتاه مرتبه (دریافت مقاله)
... 51, بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی
برای .... 118, مطالعه رفتار دکلهای مهاری با فرمول بندی دقیق اجزاء محدود غیرخطی (
دریافت ...

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯿﺮا - مهندسی عمران مدرس

ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺴﺎرت ﻋﻤﺪه ... ﺋﮔﻮ. ﻞ و ﻟﯽ. 1. ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻟﺮزه. اي ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎدﺑﻨـﺪ ﻓـﻮﻻدي ﺷـﮑﻞ ﭘـﺬﯾﺮ را ... ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯿﺮاﮔﺮ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﭘﺎل
..... اﺟﺰاي ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد وﺗﻐﯿ ... ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ در روش اﺳـﺘﺎﺗﯿﮑﯽ.

انجمن مهندسی زلزله ایران (IEEA) - تالار گفتگو - ارزیابی خسارت لرزه ...

19 دسامبر 2011 ... بازگشت به مطالعات آسیب پذیری و براورد خسارت لرزه ای تالار گفتگو ... غير سازه
اي حساس به جابجايي نسبي و اجزاي غير سازه اي حساس به شتاب، احتمال وقوع ... الف-
براي ساختمانهاي قديمي كه با اصول مهندسي ساخته نشده اند و تخمين آسيب ... براي
توليد منحني شكنندگي بايد يك توزيع براي پارامتر هاي تقاضاي مهندسي ...

اریان – تهران لمل لی مهندسی سازه ربانهم سومین همایشنیب ا هت ل المپیک

ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح دارای میان قاب. بنایی با در نظر گرفتن ...
ENERGY DISTRIBUTION IN STEEL STRUCTURES WITH A LEAD ... ANGLE
COMPONENTS. 1060. -A-. 3 ... شده بر اساس. عملکرد با استفاده از مفاهیم خسارت
لرزه ای.

ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﻫ

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر آب در ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺟﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ. FLIP BUCKETS .4 ...
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﺳﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺮاوش در ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش اﺟﺰا ﻣﺤﺪود .15.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﺮزه اي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داراي ﺧﻮردﮔﯽ و روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي آن ﻫﺎ .30. ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ .... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ زﻟﺰﻟﻪ.
143.

پایان نامه های رشته عمران - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده - blogfa.com

17 ژانويه 2017 ... ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود ..... توزیع خسارت
لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای متعارف شهر زنجان

ﺳﺎزه اي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎرف اﻣـﺮي ﻣﻬـﻢ. در. ﮐ. ﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻟﺮزه اي اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ. ي
ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﻬﺮ ..... درﺟﺎت آﺳﯿﺐ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آﺳﯿﺐ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ. 3-3-. ﺷﺎﺧﺺ آﺳﯿﺐ .... اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ داراي اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻮﻻدي و اﺟﺰاي ﺑﺎدﺑﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰاي ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ...

:: انجمن تخصصي DVB5 :: - نمایش پست تنها - دانلود مجموعه مقالات ...

استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین
فاکتور شدت تنش صفحه ... بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوار
برشي فولادي ... ارزیابی توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های

مقاوم سازی لرزه ای ساختمان فولادی | هزار و یک دانشجو

ساخت ساختمان هاي جديد مطابق ضوابط و دستورالعمل هاي لرزه اي اين امكان را فراهم مي
نمايد تا ... و با مشاهده خسارات گسترده ايجاد شده در اتصالات ساختمان هاي فـولاديبا قاب
خمشي ..... طـولي بـين اجـزاي تشـكيل دهنـدهمقطع تير، به كرات در تيرهاي ساختمان هاي
فولادي ..... 5 6-4 تأثير كمانش جانبي پيچشي در توزيع تنش ها ……………………….
.82

راهنمای کاربردی کاهش خسارات اجزای غیر سازه ای - مرکز بهداشت جنوب تهران

راهنماي کاربردي کاهش خسارات اجزاي غيرسازه اي ساختمان ها در اثر زلزله عنوان: .... براي
بهسازي لرزه اي اجزاي غير سازه اي ساختمان هاي متداول را در دستور. كار خود قرار دهد. ......
يا بتني پيش ساخته و خرابي ديوارها، تيغه ها و حصار هاي بنايي،. نمونه هايي از آسيب
.... و قطع برق اضطراري به علت اختالل در سيستم هاي توزيع يا كنترل. ساختمان هاي دو
...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد عمران – زلزله - شریف یار

در این بخش فهرست موضوع پایان نامه عمران زلزله که در سال های اخیر در دانشگاه های
معتبر ... ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با در نظر گرفتن اثر مولفه
قائم ... سازه های فولادی با سیستم مهاربندی هم محور; بررسی آسیب‌پذیری و توزیع
خسارت در ... تحلیل پیدایش و گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از
روش‌های اجزای ...

شاقول | گنجینه نشریات فنی و اجرایی سازمان مدیریت

45, ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب .... 105
, دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول), 360, 1392/12/26,
دانلود نشریه ... 129, دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی
پیش ساخته ... 141, آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه),
613 ...

مقدمه بطور کلی ساختمانهای موجود در کشور را به سه دسته زیر می توان ...

در زلزله هر چه اعضاي سازه شكل پذيرتر و انعطاف پذيرتر باشند، خسارات مالي و جاني ...
در ساختمان هاي فولادي، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان
... است؛ چنين سازه اي داراي توزيع مقاومت يكنواخت و پيوسته بوده، در برابر زلزله ...
هرچه نقشه يك ساختمان ساده تر باشد، باعث قدرت بيشتر مهندسان در درك رفتار لرزه اي
...

دریافت فایل - Download

ﯿﻢ و در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ آن ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪه اي در اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺳﺎزه اي ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد و ...
ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺮژي ﻟﺮزه اي رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه .... ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﺋﺐ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺮژي ﻫﯿﺴﺘﺮزﯾﺲ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه در اﺟﺰاء و ﺗﺮاز
ﻃﺒﻘـﺎت ﻣـﯽ ... در ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺴﺎرت ، ﺟﺬب و اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ.

مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی براي جلوگیری از خسارت ستون ها در ...

مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی براي جلوگیری از خسارت ستون ها در برابر زلزله با
... و کاهش خسارت اجزای غیر سازه ای، از خسارت اعضای اصلی سازه نیز جلوگیری نمود. ...
بدنبال بهبود رفتار لرزه اي قابهاي فولادي، در سال 1986 قاب مهاربند زانويي مانند نمونه
.... دستک بخاطر دیرتر جاری شدن تیر و نهایتاً توزیع بیشتر نیرو از تیر به سمت ...

اصل مقاله - نشریه مهندسی سازه و ساخت

،3. پاییز. 1395. 42. مدل احتماالتی عملکرد لرزه. ای سازه. های ساختمان بتنی قالب.
تونلی .... رد لرزه. ای مناسب سیستم تحت پیچش. های. ناشی از توزیع نامتقارن جرم در
پالن بود. مرور ادبیات فنی ..... برای دیوارهای برشی و قطعات دیواری که رفتار
غیرارتجاعی آ. نها توسط ..... های شکنندگی، توزیع احتمال تجمعی از خسارت را بیان می.
کنند]. 31.

مقاوم سازی سازه‌های بنایی - omransoft

21 دسامبر 2016 ... ‌در حال حاضر ساختمان‌های ساخته شده با مصالح بنایی (به خصوص ... ساختمان‌ها نسبت به
ساختمان‌های با اسکلت فولادی و بتن مسلح است. ... رفتار ناهمسانگرد‌، ناهمگن و غیر
خطی و وجود ترک‌های فراوان از یک سو و صفحه‌ای بودن اجزای سازه‌های بنایی از .... دلیل
بنیادی ناپایداری لرزه‌ای ساختمان‌های آجری غیر مسلح در برابر زلزله.

گزارش تحليلي از زمين لرزه بم و خسارات ناشي از آن و ارائه - daneshir.ir

1) مقدمه اي بر تحليل سياسي اجتماعي زمين لرزه بم ... 3) خسارات وارده در پي زمين لرزه
... توزيع نيروي زلزله در ساختمانهاي آجري بدين صورت است كه نيروهاي اينرسي ناشي
... در مكانيزم توزيع نيروهاي جانبي بين اجزاي ساختمان آجري، نكته قابل توجه اين است
... سقفهاي تيرچه بلوك، دال بتني و حتي طاق ضربي كه صلبيت برشي كافي داشته ...

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﻟ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزه اي ﻣﺨﺎزن ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ....
اﯾﯽ. ﻓﻮﻻد. ي. را. ﺑﺎ. در. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ. اﻧﺪرﮐﻨﺶ. ﺳﯿﺎل. ﺳﺎزه. ﺑﺎو. ﺣﻞ. درﮔﯿﺮ. اﺟﺰاي. ﻣﺤﺪود. و. اﺟﺰاي. اﺳﺘﻮاﻧﻪ.
اﯾﯽ ... ﻣﺤﻘﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ در زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . در ﺳﺎل ...
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ داراي دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ.

غلامرضا نوري - صفحه شخصی - دانشکده فنی و مهندسی

... توزیع لنگر در پل های ممتد فلزی"، سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازه ای لرزه
... 10- نوری غلامرضا، ناصری رامین (1393)، "ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای با
قاب ... از روش طراحی براساس عملکرد جهت بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی
موجود با .... 22- ارزیابی آسیب پذیری و برآورد خسارت سازه ای مدارس شهر کرج (مطالعه
موردی ...

عملکرد و اهداف برج شانگهای بر اساس اصول طراحی لرزه ای - Civil808

طراحی آن نیاز به روشی جدید بر مبنای عملکرد لرزه ای برای طراحی سازه های بلند مرتبه
مورد نیاز بود. اصول ... اجزاء. و سیستم های سازه ای برای رسیدن. به عملکردی مطابق آنچه
نشان داده شد، است. ... در طراحی ساختمان های بلند با بی نظمی و یا ارتفاع فراتر از .....
پاسخ لرزه ای، مکانیسم پالستیک، توزیع خسارت، و غیره، پیش بینی می شوند.

ﮔﺴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﻮزه در وﻳﮋه ﻓﻮﻻدي ﺧﻤﺸﻲ ﻫﺎي ﻗﺎب اي ﻟﺮزه ﻧﻴﺎز ﺗ

17 نوامبر 2014 ... ﺗﺨﻤﻴﻦ. ﻧﻴﺎز. ﻟﺮزه. اي. ﻗﺎب. ﻫﺎي. ﺧﻤﺸﻲ. ﻓﻮﻻدي. وﻳﮋه. در. ﺣﻮزه. ﻧﺰدﻳﻚ. ﮔﺴﻞ. ﻣﺤﺴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ .... ﺧﺴﺎرات.
ﺳﺎزه. اي. در. ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻧﺰدﻳﻚ. ﮔﺴﻞ. اﻓﺰاﻳﺶ. ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻪ. ﻋﻼوه. ﺗﻤﺮﻛﺰ. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﻜﻞ ... ﻟﺮزه. اي ... ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ
. ﺷﻜﻞ. ﻫﺎي ﺳﺎزه در ارﺗﻔﺎع را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﻳﻮد. ﺳﺎزه ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻮد ﭘﺎﻟﺲ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﻮزه ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺴﻞ ﻣﻲ ....
ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺳﺎزه. اي. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. اﺳﺖ . در. روﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﻫﻤﻪ. اﺟﺰاي. ﺳﺎزه. اي.

دانلود مقالات مهندسی عمران-ساختمان 201 تا 321 - دانلود عمران و معماری

ارزیابی توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های. 203. بهسازی لرزه
ای ساختمانهای فولادی قاب خمشی توسط میراگرهای ویسکوز مایع ... زمین ناشی از
تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش
.

بسمه‌ تعالي‌ - دانشگاه اصفهان

فونداسيون ساختمان بتني درجا و به صورت گلداني مي باشد که ستون هاي بتني پيش
... و ثقلي) و ارضا معيارهاي پذيرش اجزاي سازه اي بجز چهار عدد از ستون هاي ناحيه ي
مياني از ... [3] دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود، سازمان مديريت و برنامه
ريزي، ...... شده بودند سالم ماندند يا حداقل دچار خسارت هاي عمده سازه اي و موجب تلفات
نشدند.

فصلنامه مهندسي عمران مدرس، - Magiran

توسعه روابط پارامتري مشخصه هاي رفتاري اتصالات خورجيني متداول ... ارزيابي عددي
توزيع تنش بر روي سپر حائل طره اي مدفون در خاك دانه اي براي شرايط زمين لرزه .....
تاثير تعداد پانلهاي بتني در طرفين ورق فولادي و مقاومت بتن بر رفتار ديوار .... يا
كاهش خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمان هاي مجاور به يكديگر، بايد ساختمان ها با
...

• مشاهده مبحث - سازه فلزی - سازه فضاكار چيست؟

در اين مقاله منظور از عبارت سازه فضاكار سيستم هاي اسكلت فلزي بوده كه از ... سازههای
فضاكار بايد در نظر گرفت اين است كه براي توزيع بهتر نيرو و كششي شدن ... سازه
فلزیدر ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات ... در
قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی
است .

ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ي ﺑﻨﺪ ﻣﻬﺎر ي ﻓﻮﻻد ي در ﻃﺒﻘﺎت ﻗﺎﺑﻬﺎ ي ﻊ اﻧﺮژ ﻳ ﺗﻮ - ResearchGate

ﻟﺮزه. ﻫﺎ. ﻧﻴﺰ. ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﺪ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺴﺎرت، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ و
اﻧﺮژي ... ﺎي. ﺣﻮزه. ﻧﺰدﻳﻚ. و دور. ، ﻣﻔﺎﻫ. ﻴ. ﻢ اﻧﺮژ. ي. ، اﻧﺮژ. ي. ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ. Energy Distribution in
Stories of Concentrically Braced .... ﻣﺪﻟﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎرت در اﺟﺰاي. ﺳﺎزه ﻫﺎ. ي ﻓﻠﺰي. ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر. ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ. ﭘﺎﻳﺪار د. ر ﻣﻌﺮض زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه. ﻫﺎي .... ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ
اﺟﺮا و.

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش زلزله - انجام پایان نامه

ارزیابی شاخص آسیب پذیری قاب های خمشی قبل و بعد از بهسازی لرزه ای; بررسی ...
های تکامل; استفاده از روش آنالیز مودال تقریبی درتحلیل لرزه‌ای ساختمان‌های نامنظم ...
بعدی سازه های فولادی با سیستم مهاربندی هم محور; بررسی آسیب‌پذیری و توزیع
خسارت در ... تحلیل پیدایش و گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از
روش‌های اجزای ...

عرشه فولادی | سازه فلزی با دیوار برشی بتنی - عرشه فولادی - خانه

در مهندسی سازه، دیوار برشی دیواری است که از قطعات مهاری (قطعات برشی) ساخته شده و
... Jan 28, 2016 – دانلود جزوه ضوابط دیوارهای برشی بتنی در سازه های فولادی. ...
سیستم‌های مختلف لرزه‌ای، در ساختمان‌های فولادی ترکیب دیوار برشی بتنی با
سیستم‌های دیگر ..... [PDF] ﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﻓﻮﻻدي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺴﺎرت در ﻗﺎب دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾ – مهندسی
عمران مدرس.

ارزیابی ریسک فروریزش ساختمان ها در مناطق شهری پس از زلزله

28 ژانويه 1986 ... ... بانک های اطالعاتی. بـه روز و بازرسی ساختمان ها بهره جسته است، توزیع جغرافیایی
.... ،10بـــرآورد خسارت لـــرزه ای با استفاده از منحنی های تقاضا. انجام می پذیرد. ...
محاسبات و به حداقل رسـانـدن درصــد خطا منطقه به قطعات. مساوی تقسیم ...

های فوالدی ای ساختمان تاثیر میراگرهای ویسکوز در مقاوم سازی لرزه

1394. تاثیر میراگرهای ویسکوز در مقاوم سازی لرزه. ای ساختمان. های فوالدی. مهدی وکیل
زاده ... هازه و توزیع ین در ارتااع و تعیین مقاومت مورد نیاز اجزا هازه. ا. دربرابر این ...

اجرای ساختمان های فلزی وبتنی - وبسایت شخصی حسین سوداگر

برای پارتیشنها می‌توان مانند ساختمان‌های بتونی از انواع آجر و یا قطعات گچی و یا
چوبی و .... ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در
اجزاء ... تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای
محکم ..... ملاحظه ای نسبت به سقف های دیگر خواهد داشت و توزیع نیروهای زلزله بین
المان های ...

انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در ...

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های ساختمانی فولادی بهسازی شده با میراگر تسلیمی
TTD ... بررسی تحلیل خرابی سازه ها با استفاده ازطیف پاسخ فرکانس-زمان و شاخص
خسارت پارک-انگ ... بررسی توزیع تنش های برشی ایجاد شده ناشی از زلزله در
دیافراگم سقف سیستم سازه ای ... تحلیل ناپایداری شیروانی مخازن سدها – بررسی مدل
اجزاء محدود

لیست پایان نامه های دفاع شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ...

2 آگوست 2016 ... ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ اج‍رای‌ ق‍ال‍ب‌ ت‍ون‍ل‍ی‌. ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ...
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ و ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ آن‍ه‍ا در ع‍م‍ل‍ک‍رد ل‍رزه‌ای‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌
. روش‍ن‌ طب‍ری‌، .... ب‍ررس‍ی‌ ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ دی‍اف‍راگ‍م‌ س‍ق‍ف‌ ه‍ای‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زا م‍ح‍دود ..... ت‍اث‍ی‍ر
زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ر ق‍اب‌ ف‍ولادی‌ م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ب‍ا خ‍س‍ارت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌.

دانلود

ﻫﺎي. « ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد. » ﻗﺮاردا. ﺷﺘﻪ و. اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي. ﻟﺮزه. اي. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎﻳﻲ از ا. وﻟﻮﻳﺖ. زﻳﺎدي. ﺑﺮاي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ... ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر، ﺷﻜﻞ ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﻔﺎع و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ اﺟﺰاي ﺑﺎرﺑﺮ
در. ﭘﻼن و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ... ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
..... ﻫﺎي ﻗﻮس. دار در ﺑﺎﻻي دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪ از ﻣﻬﺎرﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. •. در آﻳﻴﻦ.

مقالات سازه های فضایی اسپیس

اندازه گیری و کالیبراسیون سازه های فضایی و بزرگ صنعتی (pdf) · پیش بینی ...
آسیب پذیری قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از بهسازی لرزه ای با مهاربندی فولادی (
pdf) ... جوش های گوشه بین مهاربندها و صفحات اتصال که دارای ضعف اجزایی هستند (pdf
) ... خسارت پذیری ساختمان های بتون آرمه با دیوار برشی بر اساس شاخص پارک - انگ .

طراحی لرزه ای ساختمانها

ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮﻻدي ... ﺗﻮزﻳﻊ. ﺑﺎر. ﻟﺮزه. اي. )5. ﺑﺮرﺳﻲ. رﻓﺘﺎر. ﻟﺮزه. اي. و. روﺷﻬﺎي.
ﻃﺮاﺣﻲ. ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺑﻨﺎﻳﻲ. )6. ﺑﺮرﺳﻲ. رﻓﺘﺎر ..... ﭘﺎﺳﺦ واﻗﻌﻲ اﺟﺰاي ﺳﺎزه اي ..... ﻣﻘﺪاری آﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت را
در.

دکتر نعمت حسنی - پروفایل

آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها (كارشناسي ارشد). 2. ... ساختمانهاي بتني و
فلزي مقاوم در برابر زلزله (كارشناسي) ... تحليل خسارات و روش هاي كاهش آن (كارشناسي
ارشد). 31. روش هاي اجزاء محدود (كارشناسي ارشد) .... حسني, "ارزيابي و تحليل لرزه‌اي
پست‌هاي فوق توزيع شبكه برق" كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي
حياتي ...

5th National Congress on Civil Engineering - Iranian Conferences

استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین
فاکتور شدت تنش صفحه ... بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مقاوم شده با دیوار
برشی فولادی ... ارزیابی توزیع خسارت و انرژی هیسترتیک در ارتفاع ساختمان های.

نتایج جستجو برای ' لرزه ای ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

ارزیابی لرزه ای ساختمان های بنا شده روی ساخت گاه های دارای خاک نرم ... مخازن آب از جمله
اجزاء اصلی شبکه های آبرسانی جهت ذخیره، نگهداری و تأمین فشار ... ارزیابی عملکرد
لرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط دارای پس رفتگی در ارتفاع ...... طراحی لرزه ای
پیشنهادی برای محدود کردن خسارت در سیستم و توزیع یکنواخت آن در ارتفاع، می
باشند.

طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي فني و مهندسي پدافندغيرعامل

قطعات پيش ساخته و سيستم اتصاالت پيشرفته خاك مسلح ... مقاوم سازی سازه های
بتن آرمه آسیب ديده تحت بارهای لرزه ای ناشی از زلزله. 66. 12. تهيه منحنی ... تهیه
ماتريس های خسارت زلزله برای ساختمان های بتنی. و .... بر اساس توزيع يکنواخت
خسارت. 91 ...

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﻃﺒﻘﺎت

ﺟﺪاﺳﺎزي ﻟﺮزه اي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي داراي روﺳﺎزه ﻧﺮم. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ .... 2-5-7-. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي
ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ در ارﺗﻔﺎع در .... ﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ اي زﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺎرت دﯾﺪن اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳـﺎزه اي و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﻣﺘﺼـﻞ
ﮐﻨﻨـﺪه. ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان .... ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ورﻗﻬﺎي ﻓﻮﻻدي در ﺑﯿﻦ
آﻧ. ﻬﺎ.

Shebak_ACA.pdf (2.47 mb)

بررسی توزیع حداکثر تغییرمکان جانبی نسبی در سازه های دیواری با و بدون ...( . ...
ارزیابی هزینه ای تأثیرات استفاده از سیستم های جداگر لرزه ای در ساختمان ها ، ...( . ...
مقاوم سازی قاب های خمشی فوالدی براي جلوگیری از خسارت ستون ها ...( . .... بررسی
تأثیر تغییر ارتفاع بتن تحتانی در پاسخ لرزه ای سدهای غلتکی به روش اجزاء محدود
.

سازه فلزی چیست؟ - ناظران سازه

به سازه اي كه اصولا رفتار سه بعدي داشته باشد، به طوريكه به هيچ ترتيبي نتوان ... ها
ي دولايه و اكثر سازه هاي فضاكار بايد در نظر گرفت اين است كه براي توزيع بهتر ....
مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به
... و احتمالا” ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .

مقاوم ترین سیستم ساختمانی در برابر زلزله

ساختمان‌های با قاب سبک چوبی عملکرد بسیار مناسبی در برابر زلزله‌های گذشته ...
مقاومت بالای این سیستم ساختمانی در برابر زلزله به دلیل توزیع یکنواخت نیروهای
جانبی باد و زمین لرزه در دیوارها و سقف، استحکام قاب دیوارها و هدایت لرزه‌ای آنها،
استحکام و ... زمان ساخت هر طبقه که از اجزای ساختمانی پیش ساخته تمام چوب تشکیل
شده است، ...

سازه فلزی | تعریف سازه فلزی | انواع سازه فلزی - سوله

در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده ، از قطعات پرکننده مانند
تیغه ... در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از
قابهای ..... ايجاد اتصال مناسب و تراز و توزيع مناسب بار سقف بر روي ديوار که اين
وظيفه .... هم سازه‌ فولادي و هم سازه‌ بتن آرمه در چند ثانيه وقوع زلزله، با حداقل خسارت
ممکن جان ...

سازه های آرمانی هزاره سوم > بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

میانگین متوسط زمین لرزه ها و سابقه طولانی لرزه خیزی کشور نشان دهنده قابل توجه ...
استفاده از ژاکت فلزی برای مقاوم سازی ساختمان های بتنی ضمن افزایش مقاومت و ... در
این روش یک پوشش بتنی همراه با یک مش فولادی در پیرامون عضو مورد نظر .... از انواع
تهدیدات؛ ایستایی خود را حفظ نموده و خسارات سازه ای و تلفات جانی به حداقل برسد.

ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزه

ﺳﺎزه اي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳـﺎزه، در زﻟﺰﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و
... ﻟﺮزه. اي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ. ﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮاﺑﻲ در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ ﻣﻲ ...
دﻳﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت دﻳﻮار ﺑﺘﻨﻲ و ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ ... اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮﻻدي
..... ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻀﺎﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺮو و ﻛﺸﺸﻲ ﺷﺪن آن، ﺳﺘﻮن ﻫـﺎ در داﺧـﻞ
ﺷـ.

بررسی رفتارهای سازه ای و تحلیلی از علل ویرانی ساختمان ها در زلزله بم ...

24 دسامبر 2014 ... بررسی رفتارهای سازه ای و تحلیلی از علل ویرانی ساختمان ها در زلزله بم ... به گزارش
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، زمين لرزه 5 دي ماه 1382 ... در بخش
مسکونی ساختمان های خشتی و مصالح بنایی بیش از 90 درصد ساختمان ها را ... و اتصال
نامناسب این اجزا به سازه ساختمان ها باعث بروز این خسارات گردید.

اي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد

17 مارس 2014 ... رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي. رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه. اي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره.
360 ... ﮔـﺬاري اﻧﺴـﺎن در. ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از زﻟـﺰﻟـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺳﻴﺴﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮي. از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ...... ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﺟﺰاي ﻓﻮﻻدي. -5. -1.

مقالات | دکتر فرهاد بهنام فر

فارسی - مجلات تحلیل غیرخطی مادی و هندسی سازه ها به روش اجزاء مجزای اصلاح شده؛
احسان ... نگرشی کوتاه به دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود با تاکيد
برروش تحليل ... کنترل خسارت های وارده بر اتصالات خمشی تیر به ستون فولادی با
استفاده از ... توزيع نيروهاي داخلي سازه‌هاي قاب خمشي فولادي تحت اثر زلزله‌هاي حوزه
نزديک، ...

سازه های فلزی - وب سایت رسمی شرکت دیماس فولاد سامانه

از سال 1383 با هدف طراحی ، ساخت و نصب انواع سازه های فولادی تأسیس گردید ... و
اكثر سازه هاي فضاكار بايد در نظر گرفت اين است كه براي توزيع بهتر نيرو و كششي
.... حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود ... در
قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد ، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی
است .

بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی - مهندسین مشاور سازه های آرمانی هزاره سوم

استفاده از ژاکت فلزی برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی ضمن افزایش مقاومت و
شکل‌پذیری ... اما تحت بارهای لرزه‌ای آسیب‌پذیر باشد‌، اضافه نمودن دیوار برشی باعث
جذب نیروی جانبی لرزه‌ای ... خطوط لوله انتقال و شبکه توزیع، تأسیسات سامانه‌ی برق،
شامل نیروگاه حرارتی، پست‌ها، ... راهکارهای مقاوم سازی سازیران برای اجزای غیر سازه ای
...

مقاله بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه های متداول ...

16 آگوست 2011 ... این ضریب در واقع اعمال کننده فلسفه طراحی لرزه ای می باشد. ... بررسی تأثیر
پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه های متداول فولادی و بهبود توزیع شکل
پذیری در .... ها بوجود می آید که در نهایت کل سیستم باربر جانبی خسارت می بیند. ...
آنها از فرضیات ساده کننده استفاده می شود و از اثر اجزاء غیر سازه ای صرفنظر ...

به نام خدا

حرکت سطح زمین به علت انتشار امواج لرزه ای به پی سازه منتقل می شود و پی سازه
نبست به نقاط فوقانی. آن جا به جا می شود ... انواع خسارات وصدمات ناشی از زلزله را می
توان به صورت زیر تقسیم نمود. : -1 ... اجزای غیر سازه ای. است ... در ساختمان های چند
طبقه با سیستم قاب خمشی برای جذب بیشتر انرژی زلزله و .... تغییرات ناگهانی در
توزیع.

همکاری در فروش فایل "سل یو" - مرکز آموزش مهندسی عمران

انواع الیاف فولادی مركب در ساختمان شامل زیر میباشد: .... این مطالعه جهت بررسی
رفتار لرزه ای ساختمانهای مجهز به میراگر صورت گرفته استف بدین ... توزیع نیروهای
زلزله در ارتفاع در آیین نامه های طراحی در برابر زلزله براساس رفتار خطی، مود .....
دراثر زلزله ، خسارت قابل ملاحظه ای به اجزاء و سیستمهای غیرسازه ای وارد می شود ، اما
خرابی یا ...

فهرست مقالات (شفاهی) - دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

11, A-10-884-2, تخمین پاسخ های لرزه ای قاب های بتن آرمه با استفاده از تحلیل ....
محاسبه شاخص خسارت خستگی در اتصالات خمشی سازههای فولادی تحت اثر زلزله .....
173, A-10-273-5, تاثیر توزیع جرم بر رفتار لرزهای ساختمانهای بتنآرمه تحت ....
225, A-10-185-2, تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود
طیفی.

طراحی ایمن زلزله با کناف - سازه گستر ایلیا

زلزله هاي بزرگ و ويرانگر هر از چندگاهي بخشي از كره زمين را به لرزه درآورده و موجب ...
استفاده از اجزاي غيرسازه اي سنگين و صلب باعث افزايش نيروهاي وارده از زلزله
گرديده و ... اي مي تواند خسارتهاي فراواني به ساختمان وارد سازد؛ به طوري كه پس از وقوع
زلزله هاي ... 2-3- اثر ستون كوتاه : سختي ديوارهاي ميانقابي، موجب تغيير توزيع
نيروهاي ...

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله ...

فصل چهارم : بررسی پاسخ لرزه ای پل های مورب دارای جداساز هسته سربی .... با توجه به
انواع خسارت های وارد بر پل ها در زلزله های گذشته که عمدتا بواسطه تخمین ... از نرم افزار
اجزاء محدود LARSA 2000 تحلیل نموده و رفتار لرزه اي آن ها را با نمونه هاي مشابه ....
کنترل جابجائی جانبی سازه با يک زوج مستهلک کننده ميله ای فولادی پيچشی با
مقاومت ...

پورتال اساتيد دانشگاه قم/

6- تاليف كتاب تحت عنوان " مقاوم سازي لرزه اي ساختمانهاي بتني كوتاه" ، چاپ اول،
مركز .... عدل پرور محمدرضا، وثوقي فر حميدرضا، "كاهش خسارات پديده تسونامي از طريق
... "بررسي روشهاي طراحي، توليد ونصب قطعات بتني پيش ساخته در تونل هاي مترو
وراه .... OF STRESS DISTRIBUTION IN STEEL CONNECTIONS RETROFITTED
WITH ...

jozveh_concrete_mohandes_esmaieli $ edit by babaie

اﺳـﺘﻔﺎده از اﺟـﺰاي. ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺻﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده از زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ ... ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺳﺎزي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ .... ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد، اﺛﺮات اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﺳﺎزه اي، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي
ﻣﯿﺎﻧﻘﺎﺑﯽ، ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺳﺎزه اﺳﺖ ... اﮔﺮ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﻘﺎﺑﯽ ﺻﻠﺐ در ارﺗﻔﺎع ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﯾﻦ اﻣﺮ.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻟﺮزه ای در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻟﺮزه ای در. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ... ﭘﺬﯾﺮی وﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم
ﺳﺎزی ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی. وﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ. دراﮐﺜﺮﻣﻮارد از دﯾﺪﻣﻘﺎوم
... اﺟﺰای ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ... ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن ﻣﺎ راﮐﺸﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

31, قرار تأمین خواسته و جبران خسارت بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری, فهیمه .....
198, حقوق رقابت در قرارداد توزیع انحصاری, بابک عیوضی, دانشکده حقوق, حقوق,
1395-09-21 .... 281, اثرات لرزه ای متوالی زلزله بر ساختمان های سه بعدی فولادی, علی
قنادی .... 348, تعيين ظرفيت باربري جانبی شمع‌هاي پره دار در خاک ماسه‌ای به روش
اجزاء ...

دانلود فایل pdf

14 دسامبر 2015 ... 1394. 47. ارزﯾﺎﺑﯽ رﻓﺘﺎر ﻟﺮزه. اي. ﻗﺎب. ﻫﺎي. ﺧﻤﺸﯽ. ﻓﻮﻻدي ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﺪه. ﺑﺎ. روش. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن. اﻣﯿﺪ ... ﺳﺨﺘﯽ اوﻟﯿﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه، ﺑـﯿﻦ اﺟـﺰاي ﺳـﺎزه ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣـﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ. در.

ایمنی ساختمان در برابر زلزله با - شرکت کناف ایران

زلزله هاي بزرگ و ویرانگر هر از چند گاهي بخشي از کره زمين را به لرزه در آورده و .... از
نظر اقتصادی نيز از بين رفتن اجزای غير سازه ای می تواند خسارت های فراوانی به ....
سختی دیوارهای ميانقابي، موجب تغيير توزیع نيروهای برشی در - اثر ستون كوتاه:
..... SBS (Steel Building Systemو ) LSF (Light weight Steel Framing) مطالعه عملکرد
...

Investigation on seismic performance of RC moment frame buildings ...

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی 6 ،3 و 9 ﻃﺒﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ...
، از اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ، ﺟﺎﻧﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد] . ... ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺳﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ،
ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ... ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد از ﻧﻮع AIII ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ f y = 4000 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای
ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻫﺎی ...

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮﭼﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎي

ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. زﻟﺰﻟﻪ. دوره ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي ﺳﺎزه ﻫﺎ در .... ﻓﻮﻻدي.
و. ﺑﺘﻨﯽ. ﺑﺎ. ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎي. ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺑﺮ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. اراﺋﻪ. ﺷﺪه. ﮐﺎﻣﻼ. “ ﻣﺴﻠﻂ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﺷﺪ ..... ﺧﺴﺎرت
. -. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﻔﺎﺻﻞ. ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ. -. ورود. ﺑﻪ. ﺣﻮزه. ﻏﯿﺮارﺗﺠﺎﻋﯽ. ب. –. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي. ﺑﺎ. اﻫﻤﯿﺖ. زﯾﺎد. در. زﻣﺎن
.... ﭼﻬﺎر. ﺳﻄﺢ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﺻﻠﯽ. و. دو. ﺳﻄﺢ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﯿﺎﻧﯽ. اﺳﺖ . (. ﺳﻄﻮح. ﻋﻤﻠﮑﺮد. اﺟﺰاي. ﺳﺎزه. اي. را.

مقاله ای درباره بررسی رفتار سازه های فولادی...

ﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﺎﺯﻩ ﻫـﺎﯼ ﺑـﺎ ﺍﻫﻤـﻴـﺖ ﺯﻳـﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎﯼ. ﺧﻔﻴﻒ
ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ .... ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺮﺯﻩ ﺧﻴﺰﯼ ﺷﺘﺎﺏ. ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ. ﺗﺎ۴ ... ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ. ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎﯼ. ﺳﺎﺯﻩ. ﺍﯼ ﺷﮑﻞ. ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻨـﺶ. ﻫﺎﯼ ﺧﻤﺸﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ. ۱۰. ﺩﺭﺻﺪ. ﺍﺟﺰﺍﯼ. ﻗﺎﺋﻢ. ﻭ. ۲۰ .... ﺗﻮﺯﻳﻊ.
ﺑﺎﺭ. ﻣﺜﻠﺜﯽ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. ۲۸۰۰. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. -. ﺷﺪﻩ،. ﺳﭙﺲ. ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ. ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﺷﮑﻞ. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ.