دانلود پروژه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي کاهشي Redox در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال پژوهش کامل در زمینه مهندسی شیمی میباشد

دانلود رایگان
دانلود پروژه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي- کاهشي (Redox) در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيالپروژه بررسي فعاليت و انتخاب پذيري کاتاليستهاي اکسايشي- کاهشي (Redox) در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال پژوهش کامل در زمینه مهندسی شیمی می باشد و در 6 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 114 صفحه برای رشته مهندسی شیمی در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
چکیده
در اين پروژه فرآيند زوج شدن اکسايشي متان روي کاتاليستهاي داراي خاصيت اکسايشي- کاهشي در راکتور بستر سيال بررسي شد. بدين منظور کاتاليست Mn-Na2WO4/SiO2 بعنوان يک کاتاليست داراي خاصيت اکسايشي- کاهشي انتخاب شد. بمنظور بررسي خاصيت فوق در اين کاتاليست آزمايشهاي حالت گذرا طراحي و انجام شد. سپس به بررسي شرايط مختلف واکنشي روي اين کاتاليست در راکتور بستر سيال پرداختيم.
در آزمايشهاي حالت گذرا خوراک متان بدون حضور اکسيژن در فاز گاز به صورت يک تغيير پله اي روي کاتاليست فرستاده شد و واکنش زوج شدن اکسايشي متان مورد برسي قرار گرفت. خروجي راکتور توسط دو سيستم GC و GC-MS مورد آناليز قرار گرفت. اثر دماهاي مختلف عملياتي در ميزان توليد محصولات زوج شدن نشان داد که کاتاليست مزبور داراي خاصيت اکسايشي- کاهشي است و با افزايش دماي بستر کاتاليستي ميزان تحرک اکسيژن شبکه افزايش يافته و بدين ترتيب افزايش در توليد محصولات را شاهد خواهيم بود. اکسيداسيون مجدد بستر کاتاليستي با اکسيژن و تکرار آزمايشها و نتايج دليل خوبي در تأييد خاصيت اکسايشي-کاهشي کاتاليست است.
در بخش دوم آزمايشهاي حالت گذرا در دو دماي 800 و oC850 و با همان شرايط قبلي تکرار شد و درصد تبديل متان، درصد مولي اجزاء و انتخاب پذيري محصولات مورد بررسي قرار گرفت. مشاهده شد که ابتدا ميزان تبديل متان بالا است و سپس با کاهش اکسيژن کاتاليست و همچنين کاهش سرعت در اختيار قرار دادن آن، ميزان تبديل متان کاهش قابل توجهي مي يابد.
با توجه به نمودار اجزاي مولي محصولات بر حسب زمان در زمانيکه ميزان تبديل بالا است عمده محصولات واکنش زوج شدن C2H6 , C2H4 است. به عبارت ديگر در دقايق اوليه انتخاب پذيري C2+ بالا است ولي با گذشت زمان انتخاب پذيري افت محسوس داشته و امکان تشکيل CO روي کاتاليست افزايش مي يابد. تغييرات فوق در دماي oC850 بدليل سهولت در اختيار قرار گيري اکسيژن کاتاليست شديدتر است.
سپس تستهاي بررسي عملکرد در راکتور بستر سيال و در شرايط مختلف عملياتي مورد بررسي قرار گرفت. اثر دماي بستر کاتاليستي، سرعت ظاهري گاز ورودي (دبي حجمي خوراک) و ميزان اکسيژن در خوراک ورودي روي بازده و انتخاب پذيري کاتاليست پارامترهايي عملياتي مورد تحقيق بودند و در نهايت مقايسه بين عملکرد بستر ثابت و سيال در شرايط يکسان انجام شد. هنگام انجام فرآيند OCM در بستر سيال، دستيابي به شرايط همدما که اساساً بواسطه اختلاط معکوس فاز جامد مي باشد، ممکن شد. بالاترين بازده C2+ بدست آمده در راکتور بستر سيال در حدود 9/21% (سرعت ورودي گاز= cm/s 3/4 (دبي حجمي خوراک= sccm478)، دماي بستر کاتاليستي= °C870، 1=Air/ CH4و وزن کاتاليست= g5/3) بود. انتخاب پذيري C2+ با افزايش دما هم براي بستر سيال و هم براي بستر ثابت افزايش مي يابد ولي در گستره دمايي وسيعي از تغييرات دمايي تقريباً ثابت و همواره در بستر سيال بيشتر از بستر ثابت است.
افزايش سرعت ورودي گاز (دبي خوراک) ورودي از 1/2 تا cm/s 1/12 (240 تا sccm 1355) باعث کاهش درصدتبديل و انتخاب پذيري C2+ به ترتيب از مقدار 1/27% به 1/6% و 9/67% به 5/61% مي شود (1=Air/CH4 و دماي بستر کاتاليستي= °C850).
کاهش ميزان اکسيژن موجود در خوراک باعث افزايش انتخاب پذيري C2+ از 3/55% به 6/71% و کاهش درصد تبديل متان از 2/32% به 6/25% مي شود.
کلمات کليدي:
زوج شدن اکسايشي متان- راکتور بستر سيال - کاتاليست-اکسايشي کاهشي- حالت گذرا
فهرست مطالب چکیده 1 پيش گفتار3 فصل اول 1-1- مقدمه 4 1-2- زوج شدن اکسايشي متان 6 1-3- مکانيزم واکنش 9 1-4- کاتاليست هاي فرآيند زوج شدن اکسايشي متان 13 1-4-1- فلزات قليايي و قليايي خاکي 15 1-4-2- لانتانيدها و اکتنيدها 15 1-4-3- فلزات واسطه 16 1-5- راکتورهاي فرآيند OCM 16 1-5-1- راکتور بستر ثابت 17 1-5-2- راکتور غشايي 19 1-5-3- راکتور بستر سيال 20 فصل دوم: سيال سازي 2-1- مقدمه 22 2-2- پديده سياليت 22 2-3- نمودار افت فشار در مقابل سرعت 25 2-4- رفتار مايع مانند يك بستر سيال 28 2-5- مزايا و معايب بسترهاي سيال براي عمليات صنعتي 28 2-5-1- مزايا 28 2-5-2- معايب 29 2-6- درهم آميختن و بهم پيوستن ذرات در دماي بالا 30 2-7- انواع سياليت گازي بدون حمل ذرات 31 2-8- طبقه بندي Geldart از ذرات 32 فصل سوم: زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال 3-1- مقدمه 35 3-2- تاثير دما و ترکيب خوراک گاز 36 3-3- اثر سرعت گاز 39 3-4- اثر ارتفاع بستر 41 3-5- اثر اندازه ذرات 44 3-6- اثر حضور اتان در خوراک 45 3-7- اثر رقيق کردن بستر کاتاليستي با جامد بي اثر روي عملکرد راکتور 46 3-8- عوامل ديگر 47 3-8-1- اثر ماکزيمم قطر حباب 47 3-8-2- اثر دما در بخش بالايي بستر 47 3-8-3- اثر توزيع خوراک اکسيژن و طراحي توزيع کننده ثانوي 48 فصل چهارم: فعاليتهاي تجربي بررسي واکنش زوج شدن اکسايشي متان روي کاتاليست Mn/Na2WO4/SiO2 50 4-1- روش ساخت کاتاليست 50 4-2- تعيين مشخصات کاتاليست 51 4-3- بررسي خاصيت اکسايشي- کاهشي کاتاليست در حالت گذرا 51 4-4- بررسي عملکرد کاتاليست 55 4-5- بررسي کاتاليست از ديد سياليت 56 4-6- سيستم تست عملکرد کاتاليست در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان 57 4ـ6ـ1ـ بخش خوراك دهي 57 4-6-2- نوع راكتور آزمايشگاهي 59 4-7- سيستم آناليز 60 4-8- كاليبراسيون سيستم آزمايشگاهي 61 4-8-1- كاليبراسيون كنترل كننده جريان جرمي (MFC) و روتامتر 62 4ـ8ـ2ـ كاليبراسيون دستگاه GC 63 4-8-3- ارائة نمونة محاسبات كاليبراسيون و نتايج حاصل از بررسي عملكرد 63 4-8-4- محاسبات درصد تبديل متان، انتخاب پذيري محصولات و موازنه کربن 64 4-8-4-1- درصد تبديل متان 64 4-8-4-2- انتخاب پذيري محصولات 65 4-8-4-3- موازنه کربن 66 فصل پنجم: نتايج و بحث 5-1- نتايج تعيين مشخصات کاتاليست 68 5-2- نتايج بررسي خاصيت اکسايشي- کاهشي کاتاليست 69 5-3- نتايج تست عملکرد کاتاليست 77 5-3-1- اثر دما 77 5-3-2- اثر دبي خوراک 80 5-3-3- اثر ترکيب خوراک 86 فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات 88 مراجع 91 پيوست ها 96 ضميمه – الف 96 ضميمه – ب 98 فهرست شکلها شکل 1-1- شبکه واکنش هتروژن OCM بر اساس مدل پيشنهادي Mleczko و Stansch 12 شکل2-1- انواع مختلف تماس يک پيمانه از ذرات به وسيله سيال 23 شکل 2-2- ΔP در مقابل uo براي شن تيز يک اندازه که رفتاري ايده آل را نشان مي دهد 27 شکل2-3-:از سياليت خارج شدن ذرات 20+16- مش مس 30 شکل 3-1- اثر دما روي تبديل متان و اکسيژن در ترکيبهاي مختلف خوراک 38 شکل 3-2- اثر دما روي انتخاب پذيري و بازده C2+ در ترکيبهاي مختلف خوراک 39 شکل 3-3- تاثير دما روي تبديل متان و اکسيژن براي سرعتهاي مختلف گاز 40 شکل 3-4- اثردما روي انتخاب پذيري و بازده C2+ براي سرعتهاي مختلف گاز 41 شکل 3-5- اثر دما روي تبديل متان و اکسيژن براي ارتفاع هاي مختلف بستر 42 شکل 3-6- اثر دما روي انتخاب پذيري و بازده C2+ براي ارتفاع هاي مختلف بستر 43 شکل3-7- اثر اندازه ذرات روي(a) دماي فاز متراکم (b) تبديل متان (c) تبديل اکسيژن (d) انتخاب پذيري C2+ 44 شکل4-1- ميکرو راکتور مورد استفاده براي انجام آزمايشات حالت ناپايا 52 شکل4-2- سيستم آزمايش حالت گذرا با تغييرات پله اي 52 شكل 4-3 :شماي ساده ايي از Set-up آزمايشگاهي نصب شده جهت تست عملکرد کاتاليستي فرآيند زوج شدن اکسايشي متان (OCM) 57 شکل 4-4- شمايي از راکتوربستر سيال تست عملکرد کاتاليست 60 شکل 4-5- نمايش سيستم گازکروماتوگراف Carl 400 A مورد استفاده آزمايش 61 شکل 5-1- نتايج آناليز XRD از نمونه کاتاليست Mn/Na2WO4/SiO2 68 شکل 5-2- تغيير پله اي در خوراک ورودي (شرايط عملياتي: دبي خوراک 10% متان و آرگون= 20 sccm، oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 69 شکل 5-3- تغيير پله اي در خوراک ورودي در دماهاي مختلف براي شکست مولکولي 30 (اتان) (شرايط عملياتي: دبي خوراک 10% متان و آرگون= 20 sccm، oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 71 شکل 5-3- تغيير پله اي در خوراک ورودي در دماهاي مختلف براي شکست مولکولي 30 (اتان) (شرايط عملياتي: دبي خوراک 10% متان و آرگون= 20 sccm، oC850=Bed Temperature، mcat=0.1 g) 71 شکل 5-5- تغييرات درصدتبديل متان با زمان در دماي 800 و oC850 بعد از تغيير پله اي در خوراک ورودي از آرگون به مخلوط 10% متان در آرگون 73 شکل 5-6- نمودار تغييرات درصد مولي محصولات در تغيير پله اي خوراک در دماي oC800 (شرايط عملياتي: فشار اتمسفري، 12 L/g cat. h) 74 شکل 5-7- نمودار تغييرات درصد مولي محصولات در تغيير پله اي خوراک در دماي oC850 (شرايط عملياتي: فشار اتمسفري، 12 L/g cat. h) 74 شکل 5-8- تغييرات انتخاب پذيري محصولات با زمان در تغيير پله اي خوراک ورودي در دماي oC800 (شرايط عملياتي: فشار اتمسفري، 12 L/m cat. h) 75 شکل 5-9- تغييرات انتخاب پذيري محصولات با زمان در تغيير پله اي خوراک ورودي در دماي oC850 (شرايط عملياتي: فشار اتمسفري، 12 L/m cat. h) 76 شکل 5-10- اثر دماي بستر کاتاليستي بر درصد تبديل متان در راکتور بستر ثابت و سيال (mcat=3.5 g, Feed Flow Rate= 478 sccm, CH4/Air=1) 78 شکل 5-11- اثر دماي بستر کاتاليستي بر گزينش پذيري محصولات C2+ در راکتور بستر ثابت و سيال (mcat=3.5 g, Feed Flow Rate= 478 sccm, CH4/Air=1) 79 شکل 5-12- اثر افزايش سرعت ورودي گاز روي درصد تبديل متان در راکتور بستر سيال (mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 81 شکل 5-13- اثر افزايش سرعت ورودي گاز روي گزينش پذيري محصولات C2+ در راکتور بستر سيال (mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 81 شکل 5-14- اثر افزايش دبي خوراک روي گزينش پذيري محصولات در راکتور بستر سيال (mcat=2.0 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 82 شکل 5-15- اثر افزايش سرعت ورودي گاز روي گزينش پذيري محصولات در راکتور بستر سيال (mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 83 شکل 5-16- تغييرات درصد تبديل متان با سرعت ورودي گاز. مقايسه بين عملکرد راکتور بستر ثابت و سيال در شرايط عملياتي يکسان (mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 84 شکل 5-17- تغييرات گزينش پذيري C2+ با سرعت ورودي گاز. مقايسه بين عملکرد راکتور بستر ثابت و سيال در شرايط عملياتي يکسان (mcat=3.5 g, Bed Temperature= 850oC, CH4/Air=1) 85 شکل 5- 18- اثر تغييرات نسبت متان به هوا در خوراک ورودي روي درصدتبديل متان.مقايسه بين عملکرد بستر سيال و بستر ثابت (mCat=3.5 g, Bed Temperature=850oC, Feed Flow Rate=478 sccm) 86 شکل 5- 19- اثر تغييرات نسبت متان به هوا در خوراک ورودي روي گزينش پذيري C2+.مقايسه بين عملکرد بستر سيال و بستر ثابت (mCat=3.5 g, Bed Temperature=850oC, Feed Flow Rate=478 sccm) 87 فهرست جداول جدول 3-1- اثر حضور اتان در خوراک ورودي به راکتور بستر سيال روي کاتاليست Li/MgO 45 جدول 4-1- مشخصات گازهاي مورداستفاده در سيستم هاي آزمايشگاهيOCM 58

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود پروژه


کاتاليستهاي اکسايشي


Redox


زوج شدن اکسايشي متان


راکتور بستر سيال


کاتاليست


اکسايشي کاهشي


حالت گذرا


سيال سازي


فلزات قليايي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري

پایان نامه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... است و سپس به بررسي ... دانلود پروژه ...

دانلود پايان نامه مهندسي شيمي پايان نامه پروژه

بررسي و امكان ... بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... جهت دريافت و دانلود پروژه مقاله ...

دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه های رشته ی مهندسی …

دانلود پکیچ پروژه علمی18; ... بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... پایان نامه بررسي كمي و كيفي ...

مقالات مهندسی نفت pdf - kelidfa.ir

بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... ساخت و بررسي ... جهت دريافت و دانلود پروژه ...

پروژه دات کام - prozhe

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه ... براى بررسى ... دانلود پروژه ...

پایان نامه

دانلود پروژه مهندسی ... بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... اين پروژه، بررسي نتايج ...

پایان نامه - کاتاليستهاي اکسايشي کاهشي مهندسی …

بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... و نتايج حاصل از بررسي ... نامه و پروژه هاي ...

فایــل پــروژه - fileprozhe.ir

دانلود پروژه ارزيابي كارايي ... این تحقیق ، با موضوع زندگی نامه ويکتور و. دانلود تحقیق ...

فایــل پــروژه تمام محصول ها

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي ... دانلود پروژه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ...

مهندسی شیمی

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي باريت و ... پروژه بررسي كمي و كيفي باريت و ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رايگان تحقيق …

... تعريف پروژه و ... بررسي فعاليت هاي ... دانلود پروژه رایگان,دانلود پایان ...

فایــل پــروژه تمام محصول ها

دانلود پروژه بررسي كمي و كيفي ... دانلود پروژه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پروژه بررسي

... دانلود رایگان پروژه ... لزوم فعاليت هاي ارتباطي و ... پروژه, بررسي ...

پايان نامه مهندسي شيمي doc pdf دانلود پروژه شيمي …

بررسي و امكان ... بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... جهت دريافت و دانلود پروژه مقاله ...

جذب سطحی - kelidfa.ir

بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ... ساخت و بررسي ... جهت دريافت و دانلود پروژه ...

فایــل پــروژه پروژه کامل ماشین آلات ساختمانی ، راه سازی و ...

مرکز دانلود پایان نامه , پروژه , ... را از صفحه توضیحات هرمحصول دانلود کرده و سپس اقدام ...

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

پایان نامه پروژه ... علوم انسانی دانلود رایگان پروژه. ... بررسي فعاليت و انتخاب ...

هــوپــاد رایانه رشته های فنی و مهندسی

مرکز دانلود پروژه و مقاله ... پروژه بررسي ... بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري ...

اخذ – یاهو مارکت - yahoo-market.ir

یاهو مارکت فروش و دانلود ... پروژه بررسي فعاليت و ... فعاليت و انتخاب‌پذيري ...

دانلود | انجام | پروژه | پايان نامه | برق | قدرت ...

استخدام و پروژه و ... سايت جديد دانلود پروژه. ... بررسي فعاليت و نكات مثبت و منفي و ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)