ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه - دانلود رایگاندانلود رایگان رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها واولویت های مشتری و همچنین توسعه سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمان ها را مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به صورت انفر

دانلود رایگان
ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات word کلمات کلیدی : برنامه ریزی دو هدفه، طراحی شبکه زنجیره تامین، پایایی، ریسک اختلال، زمان ترمیم، الگوریتم فرا ابتکاری
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
1-1.مقدمه .......2
1-2. مدیریت زنجیره تامین .....3
1-3.طراحی شبکه زنجیره تامین ......7
1 -4.ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین........10
1-5.انواع ریسک در زنجیره تامین ......10
1-6.منابع ریسک در زنجیره تامین .......13
1-7.مدیریت ریسک در زنجیره تامین.....14
1-8. ریسک اختلال در زنجیره تامین...........................................................................15
1-9.مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی................................17
1-10. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین .................................................................18
1-11.ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین......................................................19
1-21. آسیب پذیری زنجیره تامین .................................................................................20
1-13.عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ........................21
1-14. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین......................................................24
1-15. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ................................................................27
1-16. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال................................................................27
1-17. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین.........................32
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین ..........................................................38
2-2. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین ...................................................46
فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق
3-1. مقدمه.....................................................................................................................55
3-2. فرضیات مساله ........................................................................................................56
3-3. متغییرها و پارامترها ...............................................................................................58
3-4. مدل ریاضی ..........................................................................................................60
3-5. شرح مدل ..........................................................................................................62
3-6.روش های حل ارایه شده برای مساله ...................................................................64
3-6-1. مقدمه.......................................................................................................64
3-6-2. روش اپسیلون محدودیت ...................................................................65
3-6-3. الگوریتم ژنتیك مرتب سازی نامغلوب NSGA-II .............................66
3-6-3-1. نحوه کد کردن مساله ......................................................................67
3-6-3-2. نحوه دکدینگ کردن مساله ............................................................68
3-6-3-3. مقدار دهی اولیه ........................................................................72
3-6-3-4.اندازهجمعیتاولیه .................................................................72
3-6-3-5.تولید نسل.............................................................................73
3-6-3-6.روش مرتب سازی سریع نامغلوب ..............................................73
3-6-3-7.فاصله ازدحام ............................................................................74
3-6-3-8.ارزیابیكروموزوم .....................................................................76
3-6-3-9.استراتژی انتخاب .......................................................................76
3-6-3-10. عملگرتقاطع.........................................................................77
3-6-3-11. عملگرجهش.........................................................................78
3-6-3-12.نخبه گرایی ................................................................................78
3-6-3-13.پیدا کردن همسایگی جواب ها..................................................80
3-6-3-311-.الگوریتم شبیه سازی تبرید ...................................................80
3-6-3-14.معیار توقف...........................................................................84
3-6-3-15.عملیات بایگانی.......................................................................84
3-7 . روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه ................................85
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
4-1 . مقدمه .............................................................................................................89
4-2 . نتایج مسایل طراحی شده ....................................................................................90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی
5-1 . جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................103
5-2 . پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی....................................................................104
پیوست .......................................................................................................................107
منابع ........................................................................................................................117
فهرست جداول
تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران 2013 ...................51
نتایج حل مساله در ابعاد بزرگ با الگوریتمNSGA II .............................................................92
فهرست شکل ها و نمودارها
محاسبه فاصله ازدحام ......................................................................................................76
1-1.مقدمه
[1] ، تولیدکننده ها[2] ، مراکز توزیع[3]ونقاط تقاضا[4] میباشد )، که شامل مسایلی مانند انتقال مواد خام جهت تولید محصول نهایی به تولید کنندگان و تحویل آن به مشتری نهایی است . مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازهای مشتری، با کمینه کردن هزینه هایی است که در این راستا بوجود می آید . امروزه زنجیرهای تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در معرض ریسکهای مختلف قرار گرفتن آن گردیده است. یکی از مهمترین ریسک هایی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است، اختلال[5] در تسهیلات در زنجیره تامین میباشد.
1-2.مدیریت زنجیره تامین:
[6]و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهادند.[20]
[7]پدیده ایست که این مدیریت وهماهنگی را به گونه ای انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمت سریع و قابل اطمینان را با کیفیت بالا و کمترین هزینه ممکن دریافت کنند.در حقیقت از آنجایی که مشتریان ونیازهایشان علت زنجیره تامین هستند،هدف زنجیره تامین کمینه سازی هزینه های سیستم ودر عین حال برآورده کردن نیازهای سطح خدمت است. [138] در تعریفی دیگرسیمچی لوی و همکاران 2003 مدیریت زنجیره تامین را مجموعه ای از فعالیت ها تعریف میکنند که تمام تامین کنندگان ،تولیدکنندگان،انبارهای مربوط به نگهداری کالا ها و خدمات و فروشگاهها را به صورت کارا یکپارچه میکنند،به نحوی که کالا ها در مقدار مناسب،مکان مناسب و زمان مناسب و در حد اقل هزینه ها و دقیقا منطبق با نیاز های مشتریان تولید شده و توزیع گردد.[121] همچنین بر اساس گفته لالمنت و همکاران در سال 2008 زنجیره تامین میتواند به خط لوله ای از جریان اطلاعات و مواد فیریکی بین تامین کننده ها و مشتریان تشبیه کرد. بر اساس یک نقطه نظر عملیاتی،این خط لوله شبیه یک فرایندی از عملیات ها که توزیع شده است،کار میکند.بنابرین زنجیره تامین صرفا یک ساختار خطی نیست بلکه در حقیقت یک شبکه[8] است.همچنین لالمنت در سال 1998، وو و چانگدر سال 2009 بیان داشتند که مدیریت شبکه زنجیره تامین میتواند به عنوان یکپارچه سازی فرایند های کلیدی تجارت تعریف گردد،بنابراین سیستم مدیریت زنجیره تامین تنها زمانی میتواند موفق باشد که همه فرایندهای مورد نیاز تجارت را تحت پوشش قرار دهد .[14] لووی در سال 2004معتقد است زنجیره تامین یک تمرکز مهم از برتری رقابتی برای تجارت سازمان ها دارد .مطالعه مدیریت زنجیره تامین بر روی اینکه چطور یک سازمان ارزش کلی سازمان را از طریق استفاده و بکارگیری بهتر منابع در سراسر سازمان ماکسیمم کند ، تاکید میکند.[60]راسدر سال 2011 مدیریت زنجیره تامین را از سه دیدگاه استراتژیکی[9]، تاکتیکی[10]و تکنولوژیکی[11]مورد بررسی قرار داده است .از دیدگاه استراتژیکی ، مدیریت زنجیره تامین ، شرکای تجاری زنجیره را به ایجاد همکاری های مشترک به منظور افزایش توان رقابتی کل زنجیره سوق میدهد.از دیدگاه تاکتیکی مدیریت زنجیره تامین به عنوان تکنیک مدیریت عملیات ها در نظر گرفته میشود که به دنبال بهینه سازی قابلیت های عملیاتی سازمان ها و سپس هدایت سازمان ها برای جستو جوی مداوم فرصت های کاهش هزینه و افزایش توان عملیاتی در زنجیره تامین است.و در نهایت از دیدگاه تکنولوژیکی فناوری های اطلاعات نوین باعث ایجاد تعامل و یکپارچگی بیشتری در بین اعضای زنجیره شده و این همکاری ایجاد شده،شرکت ها را قادر میسازد تا به طور چشمگیری درآمد ها،هزینه ها و استفاده از سرمایه ها را فراتر از وابستگی به قابلیت ها و منابع داخلی خود بهبود بخشند . [110] مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد بررسی قرار میگرد.سطح اول مسایل استراتژیک که جز برنامه ریزی بلند مدت محسوب میشود،که میتوان به جایابی تسهیلات،انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان اشاره کرد،در سطح دوم سطح تاکتیکینام دارد و جز مسایل میان مدت است، مسایلی مانند لجستیک،تولید و موجودی مورد بررسی است و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی[12]است و جز مسایل کوتاه مدت است که به مسایلی چون زمانبندی ، مسیر یابی و غیره میپردازد.[11] در جدول زیر لیستی از تصمیماتی که در غالب یک مدل برنامه ریزی زنجیره تامین میتوان اتخاذ نمود را تهیه و نوع افق برنامه ریزی این تصمیمات مبتنی بر تعاریف ارایه شده را تعیین میکنیم.
سطوح برنامه ریزی
نوع تصمیم در زنجیره تامین
ردیف
عملیاتی
تاکتیکی
استراتژیک
P
زمانبندی ماشین ها
P
زمانبندی وسایل نقلیه
P
مسیر یابی وسایل نقلیه
P
زمانبندی تحویل
P
زمان بندی توزیع
P
P
زمانبندی تولید
P
تعیین نقاط تامین
P
مکان یابی کارخانه
P
انتخاب تکنولوژی جدید
P
P
تعیین کانال های توزیع
P
انتخاب سیستم حمل و نقل
P
مکان یابی انبارهای توزیع
P
تعیین ظرفیت انبارها
P
P
برنامه ریزی تولید
P
انتخاب تامین کننده
P
تعیین ظرفیت احداث کارخانه
P
راهکارهای غلبه بر تورم
P
سیاست های توسعه زنجیره تامین
P
کنترل جریان نقدینگی
P
تمایز محصول در نقاط مختلف
P
P
مقدار بهینه سفارش دهی از مواد اولیه
P
مقدار تولید محصول نهایی
P
تخصیص انبار ها به هر یک از کارخانه ها
P
تخصیص مشتریان به هر یک از انبار ها
P
میزان ارسالی از هر خانواده محصول به هر یک از انبار ها
P
سطح موجودی از هر محصول
P
تعیین نوع وسایل نقلیه برای حمل کالا
P
موجودی نهایی کارخانه در هر بازه زمانی
P
حجم انتقال محصول توسط هر یک از وسایل نقلیه
P
حجم برونسپاری هر یک از محصولات در بازه زمانی
P
میزان خرید از هر یک از مواد اولیه از فروشنده
P
انتخاب پیمانکار تولید محصولات نیمه ساخته
1-3.طراحی شبکه زنجیره تامین :
[13]مهمترین تصمیم استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین است که نقش مهمی در اجرای محیطی و اقتصادی زنجیره تامین دارد . در حالت کلی طراحی شبکه زنجیره تامینشامل تعیین مکان ،تعداد و ظرفیت تسهیلات شبکه و ایجاد جریان مواد بین آنهاست.[88]
[14] و مقاوم سازی[15] است . بر اساس گفته های بانچاچ در سال 2006 پایایی بدین صورت تعریف شد: احتمال اینکه یک سیستم یا اجزای آن وظایف مورد انتظار خود را درون یک افق زمانی و محیط معین اجرا کنند. وی ضمنا مقاوم سازی را اینگونه تعریف کرده است : توانایی سیستم در اجرای نسبتا خوب وظایف مورد انتظار با وجود نقص هایی در اجزا یا زیر سیستم ها. بنابراین یک زنجیره تامین زمانی مقاوم است که با در نظر گرفتن عدمقطعیت[16] در شرایط آینده مثل تقاضا ،زمان تدارک، عرضه و غیره، به درستی ایفای نقش کند و زمانی یک زنجیره تامین پایاست که در مواقعی که بخشی از سیستم دچار نقص شده ،برای مثال زمانی یک مرکز توزیع به خاطر شرایط آب وهوایی از دسترس خارج شود، به درستی ایفای نقش کند.[16]
[17] جدید شبکه یا برای طراحی دوباره یک شبکه موجود.[50]
[18] یا عدماحداث[19] شوند. هر تسهیل انتخابی به یک یا چندین محصول،فعالیت های مونتاژ یا توزیع با توجه به ظرفیت موجود در هر مکان تخصیص داده شده است. ماموریت هر تسهیل همچنین باید مشخص شده باشد.تامین کنندگان مواد خام کلیدی باید انتخاب شده باشند.برای بازار هر محصول باید یک سیاست بازاریابی و سطوح موجودی و همچنین کمترین و بیشترین سطوح فروش انتخاب شده باشد. هدف معمول در این زنجیره ماکسیمم کردن سود خالص در طول افق برنامه ریزی است.هزینه های معمول شامل هزینه های ثابت مکان و پیکربندی تسهیلات، هزینه های ثابت فروشنده و انتخاب سیاست بازار و همچنین هزینه های متغییر شامل تولید، جابجایی، کمبود، موجودی و حمل ونقل است.[147]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
برنامه ریزی دو هدفه


طراحی شبکه زنجیره تامین


پایایی، ریسک اختلال


زمان ترمیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

دانشگاه علم و صنعت ايران Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to ...

دکتر شهریار افندیزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

شهریار افندیزاده زرگری. دانشیار رتبه علمی. حمل و نقل گروه آموزشی

آموزش روش های حل روابط بازگشتی | متلب سایت

در ریاضیات، رابطه بازگشتی (Recurrence Relation)، دنباله ای است که به صورت بازگشتی تعریف می شود.

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فقط مشاوره در انجام پایان نامه سمینار پروپوزال مقاله بیس کاردانی کارشناسی ارشد دکتری ...

مجید اسماعیلیان

dorsacms design by pascalsystem group ... کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان ...

ترفند متلب: ترسیم منحنی های سه بعدی در متلب | …

در ادامه مجموعه ترفندهای متلب، قصد داریم در این مطلب، نحوه ترسیم منحنی های سه بعدی را ...

مقاله بیس پایان نامه-پروپوزال آماده-پرسشنامه …

بنیاد ملی پژوهش های دانشگاهی ایران پیشرو در ارائه فایل جدید ترین مقاله بیس پایان نامه ...

مقاله بیس پایان نامه-پروپوزال آماده-پرسشنامه …

بنیاد ملی پژوهش های دانشگاهی ایران پیشرو در ارائه فایل جدید ترین مقاله بیس پایان نامه ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب - سایت …

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب. سایت بهداشت محیط ایران . دانلود مقالات فصلنامه آب و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

57 مقاله ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک که 22 و 23 آبان 1386 توسط ...

پایان نامه مهندسی صنایع | انجام پایان نامه ارشد …

با سلام،پایان نامه صنایع رو به دو شکل میتوان کار کرد روش اول بحث پرسش نامه ای هست که یک ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

شو لیست پرومو. مرکز مشاوره پایان نامه خانه مشاور ایران. مرکز مشاوره خانه مشاور ایران ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

شو لیست پرومو. مرکز مشاوره پایان نامه خانه مشاور ایران. مرکز مشاوره خانه مشاور ایران ...

چگونه زیست شناسی بخوانیم و درصد بالایی کسب …

چگونه زیست شناسی بخوانیم و درصد بالایی کسب کنیم مقاله ای از دکتر کوچک زاده چگونه زیست ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf