بررسی اعسار درحقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اعسار درحقوق ایران

دانلود رایگان
بررسی اعسار درحقوق ایرانبررسی اعسار درحقوق ایران
تعداد صفحات: 60
مقدمه
عقاب و مجازات علی الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته اند و از صراط مستقیم خارج نشده اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و آیین نامه ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می پردازیم.
1-1- تعریف اعسار
الف معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه ی عسر اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی.
ب) تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان افلاس و اعسار پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می داشت: معسر کسی است که به واسطه ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه ی این تعریف مشخص می شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می شود.
برابر ماده (2) آن قانون: مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست. با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه ی مثبت و جنبه ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده ی (1) این قانون معسر عبارت است از: کسی که به واسطه ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (2)
1-2- انواع اعسار
اعسار از هزینه ی دادرسی
اعسار از محکوم به
هزینه ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می دارد: هزینه ی دادرسی عبارت است از:
1- هزینه ی برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود؛
2- هزینه ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه ی دادرسی شناخته شده اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه ی دادرسی کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق.. 7
مقدمه. 8
1-1- تعریف اعسار. 9
1-2- انواع اعسار. 11
1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه ی رسیدگی... 15
1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین... 21
1-6- اعسار از محکوم به. 23
فصل دوم مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری... 28
2-1- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29
2-1-1- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی... 31
2-1-2- اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32
2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست.... 37
2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38
2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی... 40
2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41
2-5-تکلیف ورثه معسر.. 42
2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43
2-7- مقررات جزایی اعسار. 45
2-8- دعوی اعسار و تقسیط... 46
2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی... 46
فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48
3-1- - بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49
3-1-1- - نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی... 49
3-1-2- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 51
3-1-3- - نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس.... 52
3-1-3- نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی... 54
3-2- برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54
3-3- نتیجه گیری... 64
منابع.. 65
در این فایل انتقادی دارید


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی اعسار درحقوق ایران


اعسار درحقوق


اعسار درحقوق ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه مقالات حقوق عمومی

مجموعه مقالات حقوق عمومی دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از مقالات حقوق عمومی

قواعد حل تعارض قوانین - e-ghanoon.com

تعارض قوانین و راههای حل آن. دربعضی از کشورها ،از جمله آمریکا وآلمان برای تعارض قوانین ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش سامانه نجما نجاح خدمات مرکز مدیریت حوزه ...

دعواي خلع يد در ملک مشاع - asadi-lawyer.ir

در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٢۸

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در دعاوی چک ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... برات، ویژگی‌ها و کارکردها نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٥

جرایم درحکم کلاهبرداری - blogylaw.com

بسمه تعالی جرایم در حکم کلاهبرداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر نعمت اله فرمانبرزیدی

12. وبلاگ حقوقی محمد حسنی

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... محمد مولودی قلایچی چکیده : به طور معمول ،چه در فقه اسلامی و ...

دانستنی های قانون - مقالات

دانستنی های قانون - مقالات - ... موضوع: عدم‌النفع در حقوق ايران و فقه. فهرست مطالب:

دانستنی های قانون - مقالات

دانستنی های قانون - مقالات - ... موضوع: عدم‌النفع در حقوق ايران و فقه. فهرست مطالب:

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی - - مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 …

نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی 394 نظریه شماره 1. 2/6/92. 1022/92/7. 712-1/186-92

مجموعه مقالات حقوق عمومی

مجموعه مقالات حقوق عمومی دانلود رایگان مجموعه ای بی نظیر از مقالات حقوق عمومی

قواعد حل تعارض قوانین - e-ghanoon.com

تعارض قوانین و راههای حل آن. دربعضی از کشورها ،از جمله آمریکا وآلمان برای تعارض قوانین ...

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که …

مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش سامانه نجما نجاح خدمات مرکز مدیریت حوزه ...

دعواي خلع يد در ملک مشاع - asadi-lawyer.ir

در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٢۸

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در دعاوی چک ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

پورتال ( پرتال ) حقوق ... برات، ویژگی‌ها و کارکردها نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٥

جرایم درحکم کلاهبرداری - blogylaw.com

بسمه تعالی جرایم در حکم کلاهبرداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر نعمت اله فرمانبرزیدی

12. وبلاگ حقوقی محمد حسنی

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی ... محمد مولودی قلایچی چکیده : به طور معمول ،چه در فقه اسلامی و ...

دانستنی های قانون - مقالات

دانستنی های قانون - مقالات - ... موضوع: عدم‌النفع در حقوق ايران و فقه. فهرست مطالب:

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf