عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از وظایف عمده مدیران طراحی وترسیم سیستم حقوق ومزایا برای کارکنان است.سیستم های پرداخت متعددی وجود دارد که یکی ازآنها براساس پاداش منصفانه می باشد. حقوق

دانلود رایگان
عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالياتيعنوان تحقیق: عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالياتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 94
توضیحات
یکی از وظایف عمده مدیران طراحی وترسیم سیستم حقوق ومزایا برای کارکنان است.سیستم های پرداخت متعددی وجود دارد که یکی ازآنها براساس پاداش منصفانه می باشد. حقوق ومزایا یک پاداش پیچیده بیرونی است. حقوق ومزایا می تواند برای جلب و حفظ کارکنان لایق به سازمان کمک نماید.حقوق و مزایا می تواند موجب رضایت و انگیزش کارکنان برای سخت کوشی و بازدهی بالا باشد. اما اگر نسبت به حقوق وپاداش ناخرسندی وجود داشته باشد منجر به اعتصاب،اعتراض،غیبت،جابجایی شغلی و ناتوانی جسمی وروحی می شود.
این تحقیق با هدف ارزیابی عوامل موثر در پرداخت پاداش عادلانه در اداره مالیاتی کاشان بررسی می شود. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری 144 نفر از کارکنان اداره مالیاتی کاشان که با استفاده از جدول مورگان و جرسی 103 نفر محاسبه شد.روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای وابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 24 سوال در طیف لیکرت با پایایی 78% بدست آمد.روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spssوExcell و آزمون فرضیات با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات استفاده شد، نتایج آماری نشان داد عوامل مهارت های ارتباطی، ادراکی، کارتیمی، مدیریت عملکرد با سیستم پاداش رابطه معناداری دارند .نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد کار تیمی و مدیریت عملکرد در پیش بینی نظام پاداش تاثیرگذاری بیشتری دارند.
واژگان کلیدی:
سیستم پاداش،مهارت های ادراکی، مهارت های ارتباطی، ویژگی شخصیتی، کارتیمی،اداره مالیاتی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1. بیان مسئله 3
1-2. اهمیت وضرورت موضوع5
1-3. اهداف تحقیق7
1-4.سوالات تحقیق7
1-5 .قلمرو تحقیق7
1-6 . فرضیات تحقیق7
1-7 .مدل مفهومی 8
1-8 .تعاریف اصطلاحات8
1-8-1 .تعریف مفهومی8
1-8-2 .تعریف عملیاتی9
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
2-1.علل بی انگیزگی کارکنان11
2-2 .مديريتعملکرد14
2-3 .نظامپاداشوارزيابيعملکرد15
2-4 .ويژگى هاى حقوق و دستمزد 17
2-5 .مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد18
2-6.نظريه هاى حقوق و دستمزد19
2-7 .نقشنظامپاداشدرافزايشبهرهوري21
2-8 .سیستم کار و تشویق گانت22
2-9 .انواع پاداش24
2-10.سیستم های پاداش 25
2-11 .مديريت پاداش27
2-12 .طراحی استراتژی های مدیریت پاداش28
2-13.معيارهاي پاداش 30
2-14. مبانى اعطاى پاداش31
2- 15.ويژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر33
2-16 .تعیین اهداف جبران خدمات کارکنان34
2-17. ارزشيابى شغل 36
2-18 .مدل ويژگيهاي شغل هاكمن و الدهام39
2-19 .مدل انتظار پورتر و لاولر41
2-20 .پاداش و رضایت شغلی41
2-21.طرح های جدید اعطای پاداش42
2-22 .پیشینه پژوهش 43
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 48
3-1.روش تحقیق48
3-2.جامعه آماری 49
3-3.حجم نمونه و نمونه گیری49
3-4.روش گردآوری اطلاعات50
3-5.ابزار گردآوری داده ها50
3-6.روایی و پایایی پرسشنامه 51
3-7.روش تجزیه وتحلیل داده ها51
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه 54
4-1.آمار توصیفی55
4-2.آمارتوصیفی گویه های پرسشنامه58
4-3.آزمون فرضیات64
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 72
5-1.خلاصه تحقیق 72
5-2 .نتیجه گیری تحقیق73
5-3 .پیشنهادها 75
5-3-1.پیشنهادات کاربردی75
5-3-2.پیشنهادات پژوهشی 77
منابع فارسی 78
منابع لاتین 80
پیوست
پرسشنامه 82
SPSS 84
فهرست جداول
3-1.شماره گویه ها درپرسشنامه 51
4-1-1.فراوانی جنس55
4-1-2.فراوانی تحصیلات56
4-1-3.فراوانی سابقه کار57
4-2-1.فراوانی گویه های متغیر مهارت های ادراکی58
4-2-2.فراوانی گویه های متغیر مهارت های ارتباطی59
4-2-3.فراوانی گویه های متغیرویژگی های شخصیتی60
4-2-4.فراوانی گویه های متغیرکار تیمی61
4-2-5.فراوانی گویه های متغیر مدیریت عملکرد62
4-2-6.فراوانی گویه های متغیر سیستم پاداش63
4-3-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف64
4-3-2.آزمون فرضیه یک65
4-3-3.آزمون فرضیه دو66
4-3-4.آزمون فرضیه سه67
4-3-5.آزمون فرضیه چهار68
4-3-6.آزمون فرضیه پنج69
4-3-7:رتبه بندی عوامل موثربرسیستم پاداش70
فهرست نمودارها
4-1-1 .جنس 55
2-1-2. تحصیلات56
4-1-3 .سابقه کار57
فهرست شکل ها
1-7.مدل مفهومی ..8


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیستم پاداش


مهارت های ادراکی


مهارت های ارتباطی


ویژگی شخصیتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی (Job Satisfaction) شامل واکنش های شناختی، عاطفی و سنجش فرد به شغلش می باشد. عوامل مهم در ...

وبلاگ تخصصی کارمندان قراردادی وزارت نفت

معاون‌اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد تفسیر ...

آذرمغان

اطلاعیه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان گرمی مغان در نظر دارد به منظور ...

راز های موفقیت در زندگی - 4

باورهای ما مانند دانه هایی هستند که در ذهنمان میکاریم و آنها به ما محصول میدهند.

اهمیت بازخور برای مدیران،عدالت سازمانی،مدیران روابط …

اهمیت بازخور برای مدیران، مديريت روابط عمومي ها، عدالت سازمانی و انواع آن ،تکرار اشتباه ...

فروش و تکنیکهای بازاریابی بیمه

جداول پرداخت بیمه زندگی و سرمایه گذاری پارسیان * آیا برای آینده فرزندانتان که بهترین سرمایه ...

روزنامه دنیای اقتصاد

تراز تدبیر در سال 95 دنیای اقتصاد: گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» سنت انتشار ویژه ...

اخبار مشاغل سخت و زیان آور و حوادث کار در سال 96 | «ای ...

اخبار مشاغل سخت و زیان آور و حوادث کار در سال ۹۵ انتشار در دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ پشتیبان دو ۳۸ ...

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 | «ای استخدام»

خبرگزاری آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی در همایش تبیین سیاست ها و شیوه های بررسی صلاحیت های ...

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 | «ای استخدام»

خبرگزاری آنا: رییس دانشگاه آزاد اسلامی در همایش تبیین سیاست ها و شیوه های بررسی صلاحیت های ...

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی - به وبلاگ علمی - آموزشی و خبری خوش آمدید

همبستگی ملت - hambastegialborz.persianblog.ir

قاضی فریدون امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران پیش ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - moaydilawyer.com

جزوه حقوق جزای عمومی 3. به نام خداوند جان و خرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان جزوه درسی ...

مدیریت آموزش - ارزيابي عملكرد 360

بي‌شك ملزم نمودن ارزياب به رعايت توزيع نرمال از آزادي عمل آنها در اعمال نظر شخصي تا حدودي ...

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران زیاد است و ...

الف - لزوم مشارکت مردم در طرح ها ی شهری

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر ...

اتوماسیون و نرم افزار حقوقي حقوق يار محاسبات …

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فصل اول : كلیات ماده 1 : در این قانون ...

سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش …

آموزش و پرورش ،سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش راهنمایی تحصیلی ، مدارس ...

دین و زندگی - فلسفه و منطق

درس شانزدهم در مورد نقش اختصاصي زن در خانواده كدام يك نادرست است ؟ 1- تدبير امور خانه ...

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه اطلاعاتی ...

قانون كار جمهوري اسلامي ايران :: قانون و مقررات در راهكار ...

1. آموزش كاركنان (personnel training) تعريف : افرادي كه به استخدام سازمان در مي‌آيند علاوه بر ...

قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات - …

» هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد: اخذ بهای خدمات از تابلو‌های تبلیغاتی در مع

جزئیات نظام رتبه بندی معلمان در سال 96

خبر ۱۵ شهریور ۹۵ :طرح تکمیلی نظام رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس در دست تدوین (منبع : خبرگزاری ...

صفحه ویژه - کارکنان رسمی،قراردادي -۳ - مخابرات ما

آخرین نتایج آخرین نظرسنجی مخابرات ما (تاثیر دخالت دیگران در انتخاب مدیران مخابرات)

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

منبع: کتاب پرفروش Little things matter مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی قسمت پنجم. در قسمت‌های قبلی به ...

چرا برخی زنها از سنین 26 تا 45سالگی به خیانت و …

« روزی طلبان را در کسب روزی یکسان گردانید (۱) « فراموش» و «به یاد آوری» حقی(٢) «آسودگى خاطر»(۱) ...

دانــــش و دانســــتنیهای فـــوتبال - مربیگری درفوتبال

با پایان نیمه اول بازیکنان در حالیکه درباره وقایع بازی صحبت می کنند به رختکن می روند.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

ارتباط با ما | ایثار خبر

سلام لطفاً يك ايميل هم براى ارتباط با سايت در قسمت ارتباط با ما درج شود .