زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران - دانلود رایگاندانلود رایگان مسئله هویّت از مضامین مهمی است که هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و فرهنگی می‌تواند نمایان­گر ویژگی­های فرد و جامعه باشد. مطالعه وضعیت و تغییرات هویّت ا

دانلود رایگان
زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران (مطالعه ای در هویت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه¬های سطح شهر تهران)چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگیدخترانبه رشته تحریر درآمده است. پژوهشگر برای تحقیق حاضر از نظریه پیتر برگر استفاده کرده است تا بتواند با این نظریه موضوع زندگی خوابگاهی و چگونگی شکل گرفتن و تکوین یافتن هویت را مورد بررسی قرار دهد.
در این نظریه پیتر برگر و همکارانش با بررسی رابطه بین مدرنیته و تغییر چارچوب های شناختی و به تبع آن واقعیت های اجتماعی­ایکه شکل می گیرد به این نتیجه می رسند که تفاوت چشمگیری مابین سنت (زیست جهان سنتی) و جهان مدرن وجود دارد.
این تحقیق با روش کیفی و با استفاده از سه تکنیک مشاهده، مصاحبه نیمه ساخت یافته وپرسشنامه انجام شده است. افراد مورد مطالعه تحقیق از میان دانشجویان خوابگاه های دخترانه دولتی و خصوصی شهر تهران انتخاب شده است. تعداد افراد نمونه 33 نفر بوده که 18 نفر آنها ساکن خوابگاه خصوصی و 15 نفر ساکن خوابگاه دولتی بوده اند. مولفه های هویت فرهنگی شاملهویت خانوادگی، هویت مذهبی، هویت (یا میزان تعلق به) معاشران خوابگاهی و هویت جنسیتی بوده است.
نتایج حاصل از پرسشنامه پژوهش نشان می­دهد پایبندی دینی ساکنان خوابگاه دولتی بیشتر از خوابگاه خصوصی بوده است. ارزش ها و نگرش های دختران ساکن در خوابگاه خصوصی به مراتب مادی گرایانه تر از ساکنان خوابگاه دولتی بوده است
دختران ساکن خوابگاه در چهار تیپ: مذهبی ساکن خوابگا­ه دولتی، غیرمذهبی ساکن خوابگاه دولتی، مذهبی ساکن خوابگاه خصوصی و غیرمذهبی ساکن خوابگاه خصوصی مورد مطالعه قرار گرفتند.
تیپ اول یعنی دختران مذهبی ساکن خوابگاه دولتی دارای هویت خانوادگی مستحکم بوده و از نظر تعلق به معاشران خوابگاهی، اکثریت این افراد رابطه صمیمی با هم اتاقی های خود داشتهاند.
تیپ دوم یعنی دختران غیرمذهبی ساکن خوابگاه دولتی در مقایسه با افراد تیپ اول از تعلق خانوادگی کمتری برخوردارند.اغلب افراد این تیپ با توجه به ابعاد مختلف دینداری دارای پایبندی دینی پایینی بوده اند. به لحاظ میزان تعلق به خوابگاه و معاشران خوابگاهی، نسبت به خوابگاه تعلقی احساس نمی کنند.
تیپ سوم یعنی دختران مذهبی ساکن خوابگاه خصوصی دارای تعلق خانوادگی بالا بوده و همچنین این افراد سطح بالایی از پایبندی دینی داشته و از هویت مذهبی قوی برخوردارند. میزان تعلق به خوابگاه در این افراد بسیار کم است اما سعی می کنند که رابطه خوبی با هم­اتاقی­های خود داشته باشند.
تیپ چهارم یعنی دختران غیرمذهبی ساکن خوابگاه خصوصی با افراد خانواده خود رابطه صمیمی دارند. میزان پایبندی دینی در غالب افراد این گروه پایین بوده است. غالب افراد این گروه تعلق چندانی به خوابگاهندارند و افراد خوابگاه را معمولاَ آدم های قابل اعتمادی ندانسته اند.
طبق نظریه برگر افراد همواره در زيست‏جهان‏هايي كم‏وبيش يكپارچه زيسته‏اند. امّا در جامعة شدیداً تقسیم شده مدرن، بخش‏­هاي گوناگون زندگي روزمرة افراد، آنان را به جهان‏­هاي معنايي و تجربي كاملاً متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط مي‏­كنند. اما برخی افراد می توانند این وضعیت را مدیریت کنند و با ذخیره معرفتی]تربیتی یا دینی[خود از مسیرهای معمول و موجود زندگی آگاه شده و به چندگانگي مسیرزندگي خويش سامان بخشند(برگر و دیگران، 1381 :79).
در مرحله اول تکوین هویت فرهنگی و دگرگونی زیست جهان اجتماعی، شخص معمولا دست به مقاومت در برابر ارزش های جدیدی که در معرض آن قرار گرفته است می زند. همچنان که ذکر شد چنانچه فرد از ذخیره معرفتی ]تربیتی یا دینی[ برخوردار باشد می تواند این وضعیت را مدیریت کند و به چندگانگي مسیرزندگي خويش سامان بخشد(برگر و دیگران، 1381: 79). هم از این روست که در پژوهش ما افرادی که از اعتماد بنیادی و تعلقات خانوادگی و گرایش های معنایی و دینی بالا برخودارند توانسته اند نگاهی نقادانه و تامل آمیز به هویت های موجود(اعم از سنتی و مدرن) داشته باشند و برچالش های هویتی فایق آیند.
گونه دیگری از هویت فرهنگی در افراد مورد مطالعه ما مربوط به دخترانی است که با حضور در زیست جهان خوابگاه و محیط نسبتامدرن شهر تهران و با توجه به رهایی از کنترل های سنتی خانوادگی و اجتماعی، مجذوب ارزش های جدید شده، آنها را پذیرفته و به جامعه مدرن نزدیک شده اند.اما حتی این افراد نیز که احتمالا دارای سرمایه ها و ذخیره معرفتی و عاطفی پایینی هستند در این مرحله از تکوین هویت فرهنگی باقی نمی مانند.افراد با افزایش آگاهی ها و ذخیره معرفتی و تجربیات جدید، به مقابله با ارزش های ساختاری جامعه جدید می پردازند و نگاهی منفی به وضعیت خوابگاه پیدا کرده که در این شرایط مجددا عدم یکپارچگی و چالش های هویتی در آنها پدیدار می شود که خود زمینه پیدایش هویت های ترکیبی جدید است.
دانشجویان غیرمذهبی ساکن خوابگاه خصوصی به لحاظ تعاریفی که از هویت خود ارائه می­دهند را می توان در این مرحله از تکوین هویت فرهنگی مشاهده کرد. این افراد در عین حال که ارزش های سنتی را نفی کرده و هویت ها و ارزش های مدرن را نیز به میزان زیادی پذیرفته اند در عین حال در تعریف هویت خود از توانایی ها و ویژگی های فردی خود نیز استفاده و بر چالش های هویتی خود فایق می آید.
کلیدواژه­ها: هویت فرهنگی، زیست­جهان، هویت خانوادگی،هویت دینی، هویت جنسیتی، هویت خوابگاهی
-1- مقدمه مسئله هویّت از مضامین مهمی است که هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی و فرهنگی می تواند نمایان­گر ویژگی­های فرد و جامعه باشد. مطالعه وضعیت و تغییرات هویّت اجتماعی و ابعاد گوناگون آن از جمله هویّت ملی، هویّت فرهنگی، هویّت قومی ابزار گویایی برای فهم شرایط و اوضاع واقعی و موجود جامعه است.زیرا هویّت­ها، هم مسبوق به ارزش­ها و نگرش­ها هستند و از آن سرچشمه می­گیرند و هم بر اعمال فردی و جمعی تأثیر می­گذارند.
در ایران به­ویژه در طول دهه گذشته مسئله هویّت و تغییرات و چالش­های هویّتی به­ویژه در میان جوانان و زنان مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و در این زمینه پژوهش­های متعدّدی انجام گرفته است.
در همین راستا با توجه به دگرگونی­های ساختاری ناشی از مدرنیزاسیون و تغییرات فرهنگی ناشی از مدرنیسم به­ویژه در میان نسل­های جدید و زنان که ورود و مشارکت بیشتری در عرصه­های تحصیلی و شغلی داشته­اند، ارزش­ها و نگرش­های جدیدی ایجاد شده است که الگوهای سنتی اندیشه و عمل و در نتیجه هویّت­های زنانه موجود را زیرسؤال برده است. تفاوت و گاه تضاد الگوهای فکری وعملی سنتی و جدید که در اثر عوامل گوناگونی روی می­دهد، چالش­های هویّتی گوناگونی را ایجاد می­کند. چند و چون این تغییرات هویّتی به­ویژه در بعد فرهنگی مطالعات وسیعی را ایجاب می­کند تا هم روند تغییرات فرهنگی ترسیم شود و هم بتوان برای رفع چالش­ها و تضادهای هویّتی که همواره موجب تنش­های فردی و اجتماعی است چاره­جویی کرد.
یکی از منابع تغییرات هویتی به­ویژه در بعد فرهنگی تجربه زیست جهان­ها و محیط­های زندگی جدیدی است که هم شرایط جدیدی را به افراد تحمیل می­کند و هم آنها را با محیط­های جغرافیایی و اجتماعی جدید آشنا می­سازد. نمونه­ای از این موارد در مورد دختران جوانی مصداق دارد که برای ادامه تحصیل از شهر وخانواده خود دور شده و به شهری دیگر و به محیط زندگی خوابگاهی وارد می­شوند. در این راستا در پژوهش حاضر در نظر داریم زندگی خوابگاهی و تجربه زندگی دور از محیط آشنا و بسته خانواده و مواجه شدن با افراد گوناگون را بر هویّت فرهنگی دختران ساکن در خوابگاه مورد مطالعه قرار دهیم .
باید دید دانشجویانی که با زیست جهان جدید خوابگاه مواجه می­شوند،با گذار از شرایط وابستگی به خانواده به شرایط استقلال نسبی و در وضعیتی که چه بسا نیازهای اولیّه آنان به راحتی قابل رفع نباشد و هم­چنین زندگی با افراد دارای خلق و خو، منش و الگوهای رفتاری مختلف چه تغییراتی را در طرز فکر و نگرش و رفتار تجربه می­کنند و در معرض کدام تغییرات هویّتی و فرهنگی قرار می­گیرند.دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رابطه بین رهبری تحول¬گرا و توانمندسازی ...

پایان نامه زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران.

هویت ایرانی و اسلامی شعار اصلی جشنواره فرهنگی

اعلام زمان و نحوه ... سبک زندگی پیامبر» است و علاوه بر ... جشنواره ی فرهنگیهویت ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ol96-بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران ... خوابگاهی و ... فرهنگی و ...

آسیب های اجتماعی - بحران هویت و عوارض آن

... بحران هویت و ... جامعه، نحوه ی تکوین و سلامت هویت ملی ... برای زندگی، و قبول ...

فریبا شیخ الاسلامی - تاثیر اینترنت بر هویت فرهنگی

... تاثیر اینترنت بر هویت فرهنگی ... بپذیریم که زندگی و زندگی ... یک در تکوین هویت فرد ...

آسیب شناسی در دانشگاه ها - aftabir.com

... فرهنگی و ... خوابگاهی، رفاهی و زندگی ... نحوه کارکرد مشترک دختران و ...

رواج زندگی مجردی دختران در تهران

مرجان نحوه مخفی کردن زندگی با یک ... مجردی و زندگی غیر رسمی ... این دختران و زنان ...

مردمنگار - بازتاب هویت جنسیتی دختران در کتاب های …

... در تکوین و تنفیذ انواع هویت ... نحوه و فراوانی انعکاس هویت های جنسیتی دختران و ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه …

... بهره هوشی دختران و پسران ... و غیر خوابگاهی و ... رابطه بین سبک زندگی و ...

طبقات ممنوعه در خوابگاه ها | با حجاب

دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی، فرهنگی و ... با زندگی و رفت ... و خوابگاهی ...

بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و ...

زندگی خوابگاهی یا زندگی ... هویت فرهنگی . ... باید برای فهم و درك رسانه‌ها به نحوه زندگی ...

انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی کتاب دین و زندگی سال سوم ... 27 نحوه ی محتوای ... فرهنگی- مذهبی و ...

بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و ...

بررسی مشكلات دانشجویی خوابگاهها و امكانات و ... دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بار فرمت فایل: ...

انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین …

علم، سرشتی ارتباطی و فرهنگی و ... و نحوه گذران زندگی ... و زندگی دختران ...