سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی - دانلود رایگاندانلود رایگان سينماي ايران در طول دهه­هاي گذشته فراز و نشيب­هاي بسياري را از سرگذرانيده و تاريخي آميخته با اوضاع و احوال فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ايران داشته و دارد. سين

دانلود رایگان
سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آنچکیده :
مسأله­ی اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاریخی اجتماعی بر شکل گیری سینمای انتقادی دهه­ی 1350 در ایران و همچنین بررسی ویژگیهایی مضمونی و محتوایی این سینماست. بدین منظور در این پایان نامه ابتدا با استفاده از روش پژوهش تاریخی عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل­گیری سینمای انتقادی دهه­ی 1350 بررسی شده ، سپس به کمک تحلیل نشانه­شناختی فیلم­های شاخص سینمای انتقادی ، مهم­ترین ویژگی­های مضمونی آن استخراج شده است. در قسمت پژوهش تاریخی نظریه­ی جورج هواکو در باب شکل­گیری جریان­های موج فیلم را به عنوان چارچوب­نظری بررسی کرده­ایم. ادعای مطرح شده در این بخش مبنی بر این است که سینمای انتقادی تحت تاثیر عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی خاص در اواخر دهه­ی 40 و اوایل دهه­ی 50 در ایران امکان ظهور یافت. سپس در قسمت تحلیل نشانه­شناختی ، به کمک الگوی نشانه­شناختی سوسور و با مدد از واژگان بارت و الگوی رمزگانی جان فیسک ، به تحلیل فیلم­ها پرداخته و مهمترین تقابل­های مطرح شده در فیلم­ها را بررسی کرده­ایم.
کلید واژه: سینمای انتقادی، تحلیل تاریخی، نشانه شناسی.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1طرح مسئله.............................................................................................................................. 2
2-1اهداف تحقيق........................................................................................................................... 3
3-1ضرورت و اهميت تحقيق.............................................................................................................. 3
4-1سوالات تحقيق ......................................................................................................................... 5
5-1پيشينه ي تحقيق...................................................................................................................... 6
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1-2مبانی نظری............................................................................................................................. 20
-ساخت گرایی تکوینی................................................................................................................ 20
- نظریه صنعت فرهنگی............................................................................................................... 23
-نظریه مولف............................................................................................................................ 25
2-2چهارچوب نظری...................................................................................................................... 29
نظریه جامعه شناختی جورج هواکو..................................................................................................... 29
3-2مبانی نظری نشانه شناسی............................................................................................................. 34
-فردينان دو سوسور.................................................................................................................. 36
- چارلز سندرس پيرس................................................................................................................ 40
-رومن یاکوبسن......................................................................................................................... 42
- رولان بارت............................................................................................................................. 43
-امبرتو اکو............................................................................................................................... 45
-جان فیسک............................................................................................................................ 47
4-2مفاهیم اصلی .......................................................................................................................... 48
سینمای انتقادی ............................................................................................................................ 48
5-2فرضیه های اصلی تحقیق .......................................................................................................... 50
فرضیه های فرعی ........................................................................................................................... 50
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 پژوهش تاریخی........................................................................................................................... 53
2-3نشانه شناسی......................................................................................................................... 55
3-3نحوه جمع آوری داده ها............................................................................................................ 56
4-3اعتبار و روایی تحقیق............................................................................................................... 57
5-3جامعه آماری........................................................................................................................... 60
- روش نمونه گیری و حجم نمونه .................................................................................................... 60
فصل چهارم: یافته های تحقیق
الف.پژوهش تاریخی ............................................................................................................................ 63
1-4تاریخچه ی تحولات اجتماعی عصر پهلوی..................................................................................... 63
دوره رضاشاه ( 1304 تا 1320).................................................................................................. 63
-دوره فترت 1320 تا 1332........................................................................................................ 66
-محمدرضاشاه (1332 تا 1357).................................................................................................. 69
طبقات اجتماعی در دوره ی پهلوی..................................................................................................... 76
-اقشار مسلط....................................................................................................................... 76
-طبقه ی متوسط جدید........................................................................................................... 78
-قشرهای متوسط سنتی......................................................................................................... 78
-طبقه ی کارگر..................................................................................................................... 78
-طبقات روستایی................................................................................................................... 79
گروه های سیاسی مخالف و فرهنگ سیاسی مقاومت............................................................................. 79
سنت های هنری در دوره ی پهلوی دوم............................................................................................... 80
- تئاتر................................................................................................................................. 81
- ادبیات.............................................................................................................................. 82
2-4تاریخچه ی سینما در ایران (1308 تا 1357)................................................................................. 83
دوره اول 1308 تا 1316.......................................................................................................... 84
- دوره دوم 1316 تا 1327......................................................................................................... 85
- دوره سوم 1327 تا 1357....................................................................................................... 85
سینمای انتقادی............................................................................................................................ 88
مراکز فیلم سازی............................................................................................................................. 91
استودیوهای فیلم سازی و تهیه کنندگان منفرد...................................................................................... 91
وزارت فرهنگ و هنر...................................................................................................................... 92
تلویزیون ملی ایران....................................................................................................................... 93
کانون پرورش فکری کوکان.............................................................................................................. 96
سانسور در سینمای ایران................................................................................................................. 97
3-4تحلیل جامعه شناختی............................................................................................................. 102
کارگردانان سینمای انتقادی دهه ی 1350........................................................................................... 109
آثار کارگردانان سینمای انتقادی در فاصله ی سالهای 1348 تا 1357 :...................................................... 111
داریوش مهرجویی................................................................................................................ 111
- ناصر تقوایی....................................................................................................................... 112
- مسعود کیمیایی.................................................................................................................. 113
- بهرام بیضایی..................................................................................................................... 115
- سهراب شهیدثالث............................................................................................................... 115
ب.تحلیل نشانه شناختی.................................................................................................................... 116
1)نشانه شناسي فيلم آرامش در حضور ديگران ............................................................................. 116
2)نشانه شناسی فیلم پستچی .................................................................................................. 125
3)نشانه شناسی فیلم رگبار ...................................................................................................... 131
4)نشانه شناسی فیلم گوزنها........................................................................................................ 136
5)نشانه شناسی فیلم طبیعت بیجان ............................................................................................. 139
فصل پنجم: نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری .......................................................................................................................... 143
منابع.................................................................................................................................................. 3
1-1 طرح مسئله
سينماي ايران در طول دهه­هاي گذشته فراز و نشيب­هاي بسياري را از سرگذرانيده و تاريخي آميخته با اوضاع و احوال فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ايران داشته و دارد. سينماتوگراف (دستگاه نمايش فيلم ) به سال 1279 هجري شمسي و به دستور مظفرالدين شاه قاجار خريداري و به ايران آورده شد و چند سال بعد نيز بهره گيري از آن براي نمايش عمومي رواج يافت. "سينما در ابتداي ورودش به ايران به خدمت طبقه حاکم در مي آيد. يعني برخلاف بيشتر دنيا که سينما از همان آغاز يک وسيله تفريحي عامه پسند به شمار ميرود و در زير چادرها و در بازارهاي مکاره و تالارهاي مختلف مردم کوچه و بازار را سرگرم ميکند ، در ايران به صورت يک سرگرمي محدود اشرافي در مي آيد ." (مهرابي ، 1374 : 15(
انگيزش واقعي توسعه آغازين سينما را چند تجارت پيشه به وجود آوردند که حرفه شان را در کشورهاي غربي ، عمدتا روسيه و فرانسه ، ياد گرفته بودند . اين افراد عبارت بودند از ميرزا ابراهيم خان عکاس باشي و مهدي خان روسي (که از مراسم سلطنتي فيلمبرداري کرد) ، ابراهيم خان صحاف باشي (که نخستين سينما را در 1284/1905 در ايران گشود) و خان بابا معتضدي (که چند فيلم سرگرمي و چند فيلم خبري توليد کرد) . (نفيسي ، 1378 : 31)
اولين فيلمهاي بلند داستاني در ايران در دهه اول 1300 و مقارن با شروع مدرنيزاسيون آمرانه رضا شاه توليد شدند. اهميت اين دستگاه رسانه اي از همان ابتدا توسط دولتمردان ايران دريافته شد و بنابراين با اعمال قوانين سانسور دولتي تحت نظارت دولت درآمد. سانسور دولتي از يک طرف و واردات انواع و اقسام فيلمهاي خارجي عامه پسند از طرف ديگر جريان سينماي ايران را تا چند دهه به سمتي سوق داد که اين دستگاه رسانه اي خواسته يا ناخواسته در طول چند دهه به يکي از مهمترين ابزارهاي ايدئولوژيک حاکميت و صنعت فرهنگ سازي بدل شد . محصول اين دستگاه رسانه اي چيزي نبود جز فرهنگ توده اي و "بر اساس منطق توليد اثر فرهنگي چون کالا سرانجام به شکل گيري فرهنگي پست و نازل منجر ميشود که کارکردي ايدئولوژيک دارد ، تصوري ناراست از مناسبات اجتماعي و شکل سلطه در سر توده هاي مردم مي آفريند : توجيه مناسبات دروغين." (احمدي ، 1373 : 140) بر همين مبنا سينماي عامه پسند ايران تا اواخر دهه 1340 غالبا داراي نگرشي محافظه کار بود که از نظام طبقاتي ، سياسي و فرهنگي موجود آگاه و ناآگاه دفاع ميکرد و تلويحا در خدمت حفظ و استمرار آن بود. (اجلالي ، 1383 : 411)
با وجود استمرار و پايداري در مضامين سينماي عامه پسند(توده گرا) تنها در اواخر دهه 40 و خصوصا اوايل دهه 50 است که ما شاهد شکل گيري يک جريان سينمايي جدي و متعهد با مضامين اجتماعي و سياسي هستيم. ما اين سينما را تحت عنوان سينماي انتقادي نام ميبريم. سينماي انتقادي که در تقابل با سينماي تجاري و عامه پسند و سياست هاي رژيم شکل گرفت ، آن دسته از فيلم­هايي را شامل ميشود که بي توجه به مسائل سياسي و اجتماعي نبوده و به طور صريح يا ضمني به نقد اجتماعي و سياسي وضعيت موجود ميپردازند ؛ و براي اين منظور از مضامين هنري ، فلسفي ، اجتماعي و ... بهره ميگيرند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موج نوی سینمای قبل از انقلاب، نفی سینمای حاکم - …

... با سینمای پیر و فرتوت دهه‌ی ... تاریخی و اجتماعی ... انتقادی به اوضاع و ...

سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی - کتاب: …

... اجتماعی و فرهنگی دهۀ 1350 و ... و تاریخی وجه ... گریز به عوامل و علل ...

پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

... علم اجتماعی انتقادی و به ... در دهه های 1920 و 1930 ... مخاطب و دیگر عوامل اجتماعی ...

جامعه شناسی صد سال سینمای ایران

در اواسط دهه 1350 ... دارد این نکته است که سینمای آلوده دهه 40 و 50 ... ، عوامل اجتماعی ...

جوامع پیشرفته از «تفکر انتقادی» بهره می‌گیرند

... (استاد فلسفه و ... تفکر انتقادی نیستند و ... حقوق و علوم‌اجتماعی ...

انجمن جامعه شناسی ایران - دگرگونی اجتماعی و

... دگرگونی اجتماعی و ... نظرات و نقش تاریخی ... وابسته و عوامل اجتماعی ...

اسماعیل کوشان؛ پدر سینمای ایران | Tavaana Reports

... سینما می‌شود و سینمای دهه ۴۰ و ۵۰ ایران را ... می‌کند که آثار تاریخی تهیه شده ...

آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن برای …

... می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی و ... مطالعات تاریخی- انتقادی ... در سینمای ...

نگاهی به کتاب «اروس و تمدن»-هربرت مارکوزه-پرشین …

... نگرشی تاریخی انتقادی تا ... کرد و به این سان عوامل ... درون اجتماعی و ...

سینمای جهان - tebyan.net

... حامیان و عوامل ... شناسی اجتماعی ... و تاریخی از سینمای کامبوج ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

سوالات تستي كتاب بازي هاي فردي و گروهي خانواده