بررسي رابطه احساس بي هنجاري (آنومی) با امکان کنش - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم

دانلود رایگان
بررسي رابطه احساس بي هنجاري (آنومی) با امکان کنش ارتباطيچکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس بی­هنجاری و امکان کنش ارتباطی صورت گرفت. بدین منظور با نظر به نظریه­پردازان سنت فکری آنومی و فشار ساختاری از دورکیم تا مسنر و روزنفلد و تحقیقات انجام شده در این زمینه و همچنین نظریه کنش ارتباطی از یورگن هابرماس، مدلی نظری طراحی شد که مطابق با آن احساس بی­هنجاری و ابعاد آن یعنی بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی و بت­وارگی پول در تعامل با یکدیگر بر امکان کنش ارتباطی اثرگذارند. با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای در شهروندان بالای 18 سال شهر مشهد 400 نفر به­عنوان نمونه، پرسشنامه کتبی را که متشکل از گویه­های امکان کنش ارتباطی و احساس بی­هنجاری و اطلاعات زمینه­ای بود؛ تکمیل کردند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که هر سه بعد احساس بی­هنجاری با امکان کنش ارتباطی و نمره کلی احساس بی­هنجاری با متغیر وابسته دارای همبستگی منفی و معنادار است. در بین متغیرهای زمینه­ای تنها تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با امکان کنش ارتباطی نشان داد. مدل نهایی پژوهش با کمک ضرایب رگرسیون نشان داد که دو بعد بی­معنایی و بی­اعتمادی و همچنین بی­قدرتی مستقیماً امکان کنش ارتباطی را تبیین نمی­کنند بلکه به­صورت غیر مستقیم از طریق بت­وارگی پول تبیین­کننده­ی امکان کنش ارتباطی­اند. نتایج با نظر به پژوهش­های پیشین و نظریه­های این حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کلید­واژگان: امکان کنش ارتباطی، احساس بی­هنجاری (آنومی)، بی­معنایی و بی­اعتمادی، بی­قدرتی، بت­وارگی پول

پیشگفتار
انگیزه نوشتن این پایان­نامه مانند هر پزوهش دیگری تلفیقی است از دغدغه­های شخصی و واقعیات اجتماعی. به عبارت دیگر جدا کردن دغدغه­های شخصی از واقعیت­ها و ساختارهای اجتماعی کمی محال به نظر می­رسد. از این حیث که هر چیزی می­تواند شاکله ای اجتماعی به خود بگیرد و ریشه در امر اجتماعی داشته باشد. زمانی که با بحاران گفتگو در عرصه های مختلف حیات اجتماعی مواجه می­شویم حس استیصال و درماندگی شدیدی به آدمی دست می­دهد. به عبارت رایج گره هایی که با دست باز می­شوند را با دندان باز کردن هم پرسشی از سطح سازگاری را برمی­انگیزد هم احساس درماندگی به بار می­آورد.
این موقعیت­ها در زندگی روزمره بسیارند و شاید در سطح فهم عوامانه پاسخی درخور نیابند جز زیر سرال بردن خرد و ویژگی­های روانی افرادی که از گفتگو امتناع می­کنند. اما در جامعه­شناسی هماره باید از این سطح عوامانه فراتر رفت و در پس ظاهر امور ساختاری را یافت که امکان گفتگو را از میان می­برد. در این سطح نیز میتوان سطوح و عناصر زیادی یافت اما آنچه بیشتر برای من واضح بود مسئله ی آنومی است که با شرایط مدرن و گذار به مدرنیته گره خوردگی عمیقی دارد لذا با این انگیزه نوشتن این پژوهش را آغاز کردم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه